Świadczymy usługi na terenie całego kraju.  Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz gospodarczego.

Nasz zespół tworzą przede wszystkim prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i gwarantujący Państwu pełną dyspozycyjność i zaangażowanie w prowadzenie powierzonych spraw. Istotną częścią naszego zespołu są jednak również osoby, które nie będąc prawnikami odpowiadają za inne obszary podejmowanych przez nas działań.

Przy obsłudze powierzonych nam przedsięwzięć nie ograniczamy się jedynie do świadczenia pomocy prawnej. Lata doświadczeń nauczyły nas bowiem jak ważne dla powodzenia Państwa spraw  i dla skuteczności naszych działań jest również zadbanie o wizerunek przedstawiany w mediach, o rzetelne i zgodne z prawdą informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach oraz o budowanie relacji. 
Z tego względu poza obsługą prawną wspieramy działania naszych klientów dotyczące procesów komunikacyjnych na przykład poprzez wsparcie w kontakcie z mediami, monitorowanie mediów, publikowanie artykułów prasowych, oficjalnych stanowisk, komentarzy oraz sprostowań do nieprawdziwych informacji. Wychodzimy poza ramy szablonowej i typowej dla tysięcy kancelarii w Polsce obsługi prawnej zawsze wtedy, gdy tego wymaga dobro naszych klientów. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że „po drugiej stronie” z reguły jest przeciwnik, który za pomocą dużych nakładów finansowych i wyspecjalizowanych  agencji często działa na szkodę naszych klientów, starając się wyciszyć niewygodne sprawy, zniechęcić Państwa do upominania się o swoje prawa, a często również przedstawić naszych klientów  w fałszywym, i korzystnym dla siebie świetle. Dzięki zdobytemu doświadczeniu coraz lepiej rozumiemy jak działają media.

Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka istotnych społecznie projektów.
Prowadzimy procesy sądowe przeciwko instytucjom finansowym takim jak banki, dotyczące między innymi kredytów (w tym tzw. kredytów „frankowych”).
Prowadzimy szeroko zakrojoną obsługę prawną kampanii społecznej #pozywamsmog. W ramach akcji od ponad roku  czasu obsługujemy  procesy indywidualne, a także postępowanie grupowe.

Prowadzimy również liczne postępowania sądowe między innymi przeciwko skarbowi państwa, dotyczące zadośćuczynień na naruszenie dóbr osobistych, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,o czym szerzej tutaj
Zajmujemy się wsparciem dla grup kredytobiorców w sporach z instytucjami finansowymi. Wspieramy grupy zrzeszonych poszkodowanych w sporach z dużymi podmiotami takimi jak korporacje.Więcej na temat niektórych naszych procesów sądowych tutaj.

Wartością przedmiotu sporu procesów sądowych przeciwko korporacjom, dużym podmiotom i największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów i poszkodowanych, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych. Czujemy się wyróżnieni tym, że tak wielu klientów powierzyło nam już swoje sprawy. To dzięki Państwa zaufaniu możemy wywierać wpływ na bieżące wydarzenia, działając w ten sposób w interesie nas wszystkich.

Uzyskaliśmy wiele istotnych wyroków w postępowaniach sądowych. O niektórych z nich piszemy na stronie www.gorski-radcaprawny.pl w zakładce „aktualności” oraz na profilu kancelarii w portalu Facebook.

Wśród najważniejszych naszych wyroków są między innymi:

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku, sygnatura akt II CSK 750/15

– a także poprzedzające wyrok Sądu Najwyższego wyroki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 16/15) oraz Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 roku (sygnatura akt I C 554/14) przeciwko mBank S.A.

Wszystkie wymienione wyroki są korzystne dla naszego klienta i prawomocne. Warto przypomnieć, że Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt II CSK 750/15. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór sądowy, którego dotyczył wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. Wszystkie sądy, które wydały wyroki w tej sprawie orzekły, iż klauzule umowne, na podstawie których mBank dokonywał waloryzacji za pomocą kursu CHF, są bezskuteczne wobec konsumenta. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego: „stwierdzenie niezwiązania stron klauzulami umownymi uznanymi za niedozwolone oznaczało, że wysokość zobowiązania nie została przez pozwanego wykazana także w odniesieniu do zaległości na dzień wystawienia tytułu. Wbrew stanowisku skarżącego, obowiązek dowiedzenia istnienia i wysokości zadłużenia, które zostało określone w tytule jego obciążał jako wierzyciela. (…) W tej sytuacji bankowy tytuł egzekucyjny nie odpowiada istotnemu i faktycznemu stanowi rzeczy, który był podstawą nadania klauzuli wykonalności. Nie było zatem podstaw do utrzymania w mocy wystawionego tytułu nawet w części.” W naszym przekonaniu wyrok SN wraz z poprzedzającymi go wyrokami ma bardzo istotne znaczenie w każdym sporze sądowym opartym na bankowym tytule egzekucyjnym.

Z innych, ważnych wyroków wydanych w sprawach, w których występowaliśmy/występujemy jako pełnomocnicy, można wymienić przykładowo:

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygnatura akt II C 485/17, z dnia 26 marca 2019 roku

26 marca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie „odfrankowił” umowę kredytu powiązanego z CHF, występującą pod nazwą „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF”, której stroną jest obecnie mBank S.A., a ponadto zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych przez niego składek na UNWW. W ten sposób łącznie zasądzono od mBank S.A. ponad 140.000 zł.
Sąd uznał, że w związku z abuzywnością postanowień umownych w sensie ekonomicznym umowa kredytu jest umową w PLN + libor. Sąd oczywiście zauważył, że kredyt okazał się w ten sposób bardzo korzystny dla konsumenta, wyjaśniając przy tym, że jest to jednak problem mBanku, a nie konsumenta. Bez znaczenia dla sądu pozostaje również okoliczność, czy kurs stosowany przez mBank jest zbliżony czy też nie jest zbliżony do kursu średniego. To w jaki sposób umowa była wykonywana przez bank pozostaje zupełnie bez znaczenia.
Sąd zasądził również zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
Do końca spornym między stronami był również konsumencki charakter umowy kredytu – sąd uznał jednak, że mBank nie zdołał wykazać twierdzeń o tym, że nieruchomości, których zakup finansowały środki pochodzące z kredytu zostały nabyte pod wynajem. Zdaniem sądu nawet jednak ewentualny najem przedmiotowych nieruchomości nie ma znaczenia, ponieważ zawód wykonywany przez kredytobiorcę nie ma związku z wynajmem. Sam ewentualny najem nieruchomości mógłby być zresztą traktowany jedynie jako zabezpieczenie potrzeb i interesów rodziny.
Wyrok wydał SSO Marcin Polakowski. Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski (z zespołem prawników całej kancelarii).
Wyrok nie jest prawomocny.

2. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Wraszawie, sygnatura akt VI C 1043/18, z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dnia 24 stycznia 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zapadł korzystny dla strony reprezentowanej przez kancelarię (pani Grażyna Wolszczak-Sikora) wyrok w precedensowej sprawie dotyczącej smogu w Polsce.
Sąd uwzględnił powództwo zasądzając od skarbu państwa na rzecz powódki kwotę 5.000 zł na wskazany w pozwie cel społeczny.
Sprawa dotyczyła dóbr osobistych takich jak między innymi prawo do korzystania z walorów niezanieczyszczonego środowiska naturalnego, prawo do prywatności, do wolności, prawo do poszanowania mieszkania, które to dobra zostały zdaniem sądu naruszone z powodu złej jakości powietrza w Polsce.
Wyrok ten bezsprzecznie jest przełomowy i precedensowy. Jest to pierwszy tego rodzaju korzystny dla osoby pozywającej skarb państwa wyrok w Polsce.
Wyrok nie jest prawomocny.

3.Wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, sygnatura akt XXV C 683/17, z dnia 22.01.2019 roku.
Wyrok korzystny dla klientów – kredytobiorców i równocześnie niekorzystny dla Getin Noble Bank S.A., dotyczący dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF.
Sąd zasądził łącznie około 150.000 zł od Getin Noble Banku na rzecz konsumentów i w ten sposób „odfrankowił” równocześnie dwie umowy kredytu.
Sąd uznał między innymi, że:
– nawet jeśli przyjąc, że kredyty zostały przeznaczone częściowo na cele gospodarcze, to takie ustalenie nie zmienia konsumenckiego charakteru tych umów;
– nie istnieje w prawie polskim możliwość wprowadzenia w miejsce abuzywnych postanowień umownych odnoszących się do waloryzacji pozaumownych kursów CHF – tzw. redukcja utrzymująca skuteczność jest niedopuszczalna;
-nie ma przeciwskazań, aby w obrocie gospodarczym utrzymać umowy dot. kredytu w PLN +LIBOR;
– skutek wyroku jest taki, że kredyty indeksowane do CHF to w sensie ekonomicznym umowy w PLN + LIBOR.
Wyrok nie jest prawomocny.

4. Wyrok Sądu  Okręgowegow Warszawie, Wydział XXV Cywilny, XXV C 1727/16, z dnia 22.08.2018 roku
Sąd wyeliminował z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF mechanizm indeksacji i zasądził  a rzecz klientów kancelarii, kredytobiorców, ponad 60.000 zł. Zdaniem sądu umowa ma być traktowana jak kredyt w PLN oprocentowany liborem. Innymi słowy kredyt został „odfrankowiony”. Wyrok nie jest prawomocny.

5.Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 14 czerwca 2017 roku, sygn. akt: I C 831/15. Sprawa z powództwa konsumenta. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF i Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd uchylił tytuł wykonawczy w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, abuzywność zapisów umownych). Wyrok prawomocny.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 27 marca 2017 roku, sygn. akt I C 727/16. Sprawa z powództwa banku przeciwko konsumentowi. Kredyt w PLN. Wyrok jest korzystny dla naszego klienta – kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo banku w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok prawomocny.

7. Wyrok Sądu Okręgowego Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 19 października 2016 roku, sygn. akt I C 892/16. Sprawa z powództwa banku. Pozew dotyczył należności z tytułu kredytu w PLN. Wyrok jest korzystny dla osoby reprezentowanej przez kancelarię – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym. Wyrok prawomocny.

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny z dnia 11 kwietnia 2017 roku., sygn. akt: I C 580/16. Sprawa z powództwa banku. Kredyt indeksowany do CHF.
Wyrok jest korzystny dla naszego klienta – kredytobiorcy. Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok prawomocny.

9. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 marca 2017 roku, sygn. akt: III C 1036/16. Sprawa z powództwa banku przeciwko konsumentowi (kredyt w PLN). Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (nieudowodnienie dokonania skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu), a także niewykazanie, iż doszło do skutecznego połączenia się banków.Wyrok jest prawomocny.

10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 9 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C ACa 1095/15. Wyrok jest prawomocny. Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi (kredyt w PLN). Pozew dotyczy Bankowego Tytułu Wykonawczego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd Apelacyjny uchylił niekorzystne dla kredytobiorcy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy – pominięcie zgłoszonych przez kredytobiorcę zarzutów. 

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 29 grudnia 2017 roku. Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy stanowiący bankowy tytuł egzekucyjny BGŻ BNP Paribas w części, to jest co do kwoty około 590.000 złotych (wygrana w ponad 75 %). Jest to trzeci wyrok w tej sprawie. Pierwszy wyrok Sądu Okręgowego był w 100% niekorzystny dla kredytobiorcy i został zaskarżony przez pełnomocnika kredytobiorcy. Na skutek apelacji wyrok został w całości uchylony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. Wyrok z dnia 29 grudnia 2017 roku jest wynikiem ponownego rozpoznania sprawy. Wyrok prawomocny. Wyrok dotyczy kredytobiorcy będącego przedsiębiorcą i kredytu w PLN. Uzasadnienia wyroków zapadłych w tej sprawie mają szczególne znaczenie dla osób, wobec których banki prowadzą postępowania egzekucyjne oparte o BTE – przedstawiono w nich bowiem poglądy sądów m.in. na temat kognicji sądu i ciężaru dowodu w powództwie przeciwegzekucyjnym dotyczącym BTE, zarzutów przysługujących kredytobiorcy w takim procesie oraz znaczenia faktu niekonstytucyjności przepisów, w oparciu o które doszło do powstania tytułu wykonawczego.

12. Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację następcy prawnego BZ WBK S.A. od wyroku Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu „denominowanego w walucie CHF”. Apelacja następcy prawnego kredytodawcy została oddalona z uwagi na między innymi:
– niewykazanie roszczenia co do zasady i co do wysokości;
– abuzywność zapisów umownych odnoszących się do waloryzacji kredytu;
– niewykazanie, iż doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu.
Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie może być dla Państwa bardzo istotne, ponieważ przedstawiono w nim pogłębioną analizę zapisów umownych w umowie dawnego „Kredyt Banku” (którego następcą prawnym jest BZ WBK S.A.), odnoszących się do waloryzacji kredytu. W uzasadnieniu wyjaśniono również na czym polega rozkład ciężaru dowodu w świetle zarzutów podniesionych przez kredytobiorców. Sąd Apelacyjny opowiedział się za sankcyjnym skutkiem abuzywności zapisów umownych. W uzasadnieniu szczegółowo wyjaśniono z jakich przyczyn poszczególne zapisy umowne są zdaniem sądu abuzywne. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uznaje klauzule waloryzacyjne za „nieważne i niewiążące.” Sąd Apelacyjny skoncentrował się również na: – procedurze wypowiedzenia umowy kredytu;
– definicjach „rażącego naruszenia interesów konsumenta” i „działania wbrew dobrym obyczajom;”
– pojęciu niejednoznaczności klauzul umownych.. Sygnatura akt I ACa 516/17 (SA Szczecin). Wyrok prawomocny

13. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem o sygnaturze akt XXV C 272/16 w sprawie przeciwko Euro Bank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego. Sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie. Podczas przedstawiania zasadniczych ustnych motywów rozstrzygnięcia sąd między innymi stwierdził, iż regulamin dotyczący kredytów hipotecznych obowiązujący w pozwanym banku jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób banki nie powinny sporządzać regulaminów (sąd odniósł się w ten sposób do szeregu dostrzeżonych abuzywnych zapisów umownych, które zawiera regulamin). Wyrok nieprawomocny.

14. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11.10.2017 roku, sygnatura akt I ACa 378/17. Sąd oddalił apelację następcy prawnego Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie oddalającego w całości powództwo o zapłatę skierowane przeciwko reprezentowanym przez r.pr. Radosława Górskiego trzem osobom (dwoje kredytobiorców oraz jeden dłużnik rzeczowy). Apelację oddalono z uwagi na niewykazanie roszczenia oraz na przedawnienie roszczeń. Wyrok jest prawomocny i oznacza tyle, że pozwani nie zapłacą już „wierzycielowi” ani jednej złotówki na rzecz kredytu. Pozew dotyczył kwoty około 250.000 zł. Sądy w obu instancjach w pełni podzieliły stanowisko pełnomocnika pozwanych w sprawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zapadł dnia 11.10.2017 roku.