Kryzys gospodarczy w Polsce. Poznaj swoje prawa

Przedstawiamy Państwu zbiór porad i wzorów wniosków dla przedsiębiorców i konsumentów (w tym również dla
kredytobiorców i pożyczkobiorców będących stronami umów powiązanych z walutami obcymi – kredyty indeksowane,
denominowane w CHF, EURO, USD czy JPY) mających trudności ze spłatą swoich zobowiązań albo obawy związane z aktualną
sytuacją gospodarczą.

W ten sposób rozpoczynamy cykl ogólnodostępnych porad prawnych prowadzonych w ramach projektu
#pogotowieprawne

Docierają do nas informacje o tym, że z powodu występującego w Polsce stanu klęski żywiołowej (formalnie przez władze
nieogłoszonego ale bez wątpienia występującego faktycznie) wiele osób (przedsiębiorcy, pracownicy, kredytobiorcy)
już ma, albo spodziewa się, że wkrótce będzie mieć, poważne trudności ze spłatą swoich zobowiązań. Naszym zdaniem
jesteśmy dopiero na początku kryzysu gospodarczego, który z reguły powoduje między innymi, że przedsiębiorcy
popadają w poważne kłopoty finansowe, następuje likwidacja miejsc pracy, a waluty obce względem PLN osiągają
rekordowe wartości.

Poniżej udostępniamy wszystkich zainteresowanym ważne informacje, które mogą okazać się wsparciem albo rozwiązaniem
powstałych problemów i trudności.

SPIS TREŚCI (wystarczy kliknąć):

1/ WAKACJE KREDYTOWE – zestawienie ofert banków

2/ ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK wraz z naszym projektem wniosku

3/ ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKÓW wraz z naszym projektem wniosku

4/”TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – INNE FORMY POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA

5/ ZAPRZESTANIE SPŁATY RAT I SPODZIEWANE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE BANKÓW.

1/ WAKACJE KREDYTOWE

Każdy z kredytobiorców może złożyć wniosek o tzw. wakacje kredytowe (jest to odroczenie płatności raty – kapitałowej i odsetkowej albo tylko kapitałowej – zwykle na okres 3-6 miesięcy, w zależności od banku). W tym celu, zwłaszcza w chwili obecnej w czasie epidemii, nie muszą Państwo zgłaszać się do placówek banków – w zupełności powinno wystarczyć złożenie stosownego wniosku online lub telefonicznie na infolinii banku.

Zebraliśmy dla Państwa informacje o warunkach udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2 według stanu na dzień 26 marca 2020 roku.

Informacje znajdują się tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/warunki-udzielania-przez-ba…/…

Zebraliśmy również udostępnione przez banki wzory wniosków, które niebawem udostępnimy na wskazanej wyżej stronie.

Rekomendujemy Państwu skorzystanie z tzw. „wakacji kredytowych.” Kurs walut obcych jest bowiem obecnie niezwykle trudny do zaakceptowania, a każda wpłacona według aktualnych kursów walut rata to bardzo znaczący uszczerbek w domowym budżecie.

Zwracam jednak uwagę, że koszt uzyskania „wakacji kredytowych” może być bardzo znaczący (mimo że koszt ten nie jest ponoszony „z góry” i rozkłaąda się w czasie)

Odradzamy jednak podpisywanie jakichkolwiek oświadczeń lub aneksów do umowy bez skonsultowania sprawy z prawnikiem. Jeżeli więc w związku z wakacjami kredytowymi bank oczekiwać będzie od Państwa podpisania aneksów, to przed podpisaniem aneksu wszyscy nasi klienci mogą wysłać nam aneksy do konsultacji. Usługa analizy takich aneksów będzie zrealizowania w ramach zlecenia (bez dodatkowej odpłatności).

2/ ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK

CO WPROWADZA NOWA USTAWA – „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” –  W ZAKRESIE ODROCZENIA PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

1.małe firmy (tj. takie zatrudniające do 9 osób) według projektu ustawy będą całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek – przy czym osoby nadal pozostaną „ubezpieczone”, bowiem składki będzie regulował Skarb Państwa – po spełnieniu następujących warunków:

a) prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.

b) w przypadku opłacania składek wyłącznie za siebie, przychód nie może być wyższy od 300 % średniego wynagrodzenia ustalonego przez GUS za poprzedni kwartał ( ok. 15 000 zł)

Wyżej opisane zwolnienie ze składek będzie obejmowało składki za marzec-maj tzn. że nie przedsiębiorca nie opłaca składek od kwietnia do czerwca 2020 r.

2.w przypadku zawarcia z ZUS umowy o rozłożenie na raty należności za składki od stycznia 2020 r., lub odroczenia płatności składek, ZUS nie będzie pobierał opłaty prolongacyjnej (która wynosiła 50 % wysokości odsetek)

CO W PRZYPADKU, GDY TWOJE SKŁADKI NIE MOGĄ BYĆ UMORZONE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY?

Wtedy istnieje możliwość odroczenia płatności składek ZUS w uproszczonej formie.

  WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS – UPROSZCZONA FORMA

INFORMACJE OGÓLNE

 1. wniosek przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości,
 2. maksymalny okres odroczenia 3 miesiące,
 3. dotyczy sytuacji:

odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od miesiąca lutego 2020 roku do miesiąca kwietnia 2020 roku włącznie;

zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS obejmującej spłatę wcześniejszych zaległości z tytułu składek, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od miesiąca marca 2020 roku do miesiąca maja 2020 roku, i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy o spłatę zaległych składek ZUS.

 WNIOSEK MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO UZASADNIONY

W szczególności podatnik/płatnik powinien powołać się na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wskazać jak to wpłynęło na jego działalność gospodarczą i spadek dochodów (np. brak możliwości świadczenia usług, obowiązek zamknięcia lokalu nałożony przez władzę państwową/właścicieli nieruchomości, brak klientów wywołany przez epidemię itp.)

Do wniosku można dołączyć wszelkie dokumenty, uzasadniające wniosek o odroczenie terminu płatności, obejmujące w szczególności:

 1. oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,
 2. informacje o bieżącej sytuacji finansowej,
 3. wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK KROK PO KROKU:

 1. wniosek składamy na formularzu ZUS;
 2. wniosek można złożyć za pośrednictwem:
 3. Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ( dokładna instrukcja:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485 )

 1. pocztowej wysyłki (pamiętaj aby wysłać ją listem poleconym),
 2. za pośrednictwem skrzynek znajdujących się placówkach ZUS.
 3. We wniosku należy wskazać wszystkie wymagane dane
 • ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK JEST UZNANIOWE – ZUS NIE MA OBOWIĄZKU ZGADZAĆ SIĘ NA ODROCZENIE
 • PRZY POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU, MOŻE BYĆ WYMAGANE ZAWARCIE Z ZUSem UMOWY O ODROCZENIE PŁATNOŚCI
 • CO DO ZASADY ODROCZENIE JEST PŁATNE – NALICZANA JEST TZW. „OPŁATA PROLONGACYJNA” KTÓRA STANOWI POŁOWĘ WYSOKOŚCI ODSETEK OD NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W OKRESIE EPIDEMII OPŁATA TA NIE BĘDZIE POBIERANA (zgodnie z postanowieniami „tarczy antykryzysowej”)

Istnieje także możliwość umorzenia składek na zasadach ogólnych (dotyczy przedsiębiorstw niespełniających warunków umorzenia wskazanych w „tarczy antykryzysowej”)– nie ma jednak na dzień dzisiejszy przepisów, które wprowadzają jakiś szczególny tryb umorzenia w związku z epidemią.

Szczegółowych informacji udzielą też właściwe dla Państwa Zakłady Ubezpieczeń Społecznych – polecamy też kontakt z ogólną infolinią ZUS – 22 560 16 00

 lub z numerem dedykowanym dla przedsiębiorców (w godz. 7-15) –  22 290 87 02

TUTAJ POBIERZESZ WNIOSEK (który wyedytowaliśmy dla Ciebie w taki sposób, aby był czytelniejszy dla zainteresowanych i uzupełniliśmy o przykładowe uzasadnienie dotyczące aktualnej sytuacji – do dalszej edycji) – wystarczy kliknąć.

WNIOSEK UPROSZCZONY WRAZ Z PRZYKŁADOWYM UZASADNIENIEM

3/ ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKÓW

CO WPROWADZA NOWA USTAWA – „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” –  W ZAKRESIE ODROCZENIA PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

– ustawa zawiera przepis, zgodnie z którym w przypadku odroczenia płatności podatku, Urząd Skarbowy nie pobierze „opłaty prolongacyjnej” od takiej decyzji (która wynosiła 50% wysokości odsetek) – podatnik/płatnik nie zapłaci więc za odroczenie płatności

– ustawa odracza termin przekazania zaliczek na podatek od pracowników – zamiast do 20 kwietnia (za marzec) i do 20 maja (za kwiecień), zaliczka może być wpłacona do 1 czerwca 2020 r.

– ustawa odracza z mocy prawa termin do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. Nowy termin zapłaty to max. 20 lipca 2020 r.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%.

Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów albo rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej. Do ustalenia wskaźnika będą uwzględniane przychody określone w art. 14 ustawy PIT.

Ponadto:

Mali podatnicy którzy opłacają w 2020 r. zaliczki miesięczne w formie uproszczonej, mogą zrezygnować z tej formy w odniesieniu do zaliczek za okres marzec-maj 2020 r. i będą mogli je obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące.

Mali podatnicy – tacy u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł),

INNE NALEŻNOŚCI PODATKOWE MOGĄ BYĆ ODROCZONE NA ZASADACH OGÓLNYCH:

Zasady ogólne odraczają terminy płatności należności podatkowych na późniejszy czas, podatnik proponuje termin odroczenia.

RODZAJE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH JAKIE MOGĄ BYĆ ODROCZONE:

– obejmujące terminowe zapłaty podatku, 

–  obejmujące terminowe zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,

– obejmujące odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKOWYCH:

– w przypadku zaistnienia ważnego interesu podatnika,

– w przypadku zaistnienia ważnego interesu publicznego.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrażonego w wyroku z dnia 22 kwietnia 1999 roku, sygn. akt SA/850/98), pojęcie:

ważnego interesu podatnika, oznacza – sytuację, w której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,

ważnego interesu publicznego, oznacza – sytuację, w której zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?:

– podatnik,

– płatnik (pracodawca).

– spadkobierca podatnika lub płatnika.

W każdym przypadku wniosek o odroczenie płatności podatku może być złożony przez pełnomocnika. W przypadku korzystania z jego pomocy należy pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej od jego udzielenia w sumie 17,00 zł (wpłacając na konto urzędu miasta lub gminy, właściwej ze względu na siedzibę urzędu skarbowego w którym składa się pełnomocnictwo). Numer rachunku bankowego znajdziesz w stronie internetowej urzędu miasta lub gminy w zakładce BIP (Biuletynu Informacji Publicznej).

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU?

– Wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych należy złożyć przed upływem terminu płatności należnego podatku.

– W przypadku konieczności złożenia wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź wniosku o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek należy złożyć z chwilą stwierdzenia takiej okoliczności.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ WNIOSEK NA FORMULARZU URZĘDOWYM TER_Z

Przedsiębiorca, w „standardowych” przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej,  powinien zaznaczyć na stronie 3 wniosku kwadrat, że ulga STANOWI POMOC DE MINIMIS, a ponadto załączyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku prowadzenia działalności świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym lub w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa albo na lokalnym rynku, przedsiębiorca powinien zaznaczyć odpowiedni kwadrat zamiast ww.

WNIOSEK MUSI BYĆ WYCZERPUJĄCO UZASADNIONY

W szczególności podatnik/płatnik powinien powołać się na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wskazać jak to wpłynęło na jego działalność gospodarczą i spadek dochodów (np. brak możliwości świadczenia usług, obowiązek zamknięcia lokalu nałożony przez władzę państwową/właścicieli nieruchomości, brak klientów wywołany przez epidemię itp.)

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, uzasadniające wniosek o odroczenie terminu płatności, obejmujące w szczególności:

 1. oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,
 2. informacje o bieżącej sytuacji finansowej,
 3. wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Wniosek może być złożony:

– osobiście we właściwym urzędzie,

– listownie (pamiętaj o jego nadaniu za pośrednictwem listu poleconego),

– elektronicznie.

 • ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU JEST UZNANIOWE – DECYZJA ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD DANEGO URZĘDU SKARBOWEGO. URZĄD NIE MA OBOWIĄZKU ZGADZAĆ SIĘ NA ODROCZENIE
 • PRZY POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU, MOŻE BYĆ WYMAGANE ZAWARCIE Z URZĘDEM SKARBOWYM UMOWY O ODROCZENIU PŁATNOŚCI
 • CO DO ZASADY ODROCZENIE JEST PŁATNE – NALICZANA JEST TZW. „OPŁATA PROLONGACYJNA” KTÓRA STANOWI POŁOWĘ WYSOKOŚCI ODSETEK OD NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W OKRESIE EPIDEMII OPŁATA TA NIE BĘDZIE POBIERANA (zgodnie z postanowieniami „tarczy antykryzysowej”)

Więcej informacji szczegółowych znajdziesz na stronie internetowej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

Informacji udzielą też właściwe dla Państwa Urzędy Skarbowe.

Poniżej udostępniamy Państwu, do wypełnienia (wystarczy kliknąć):

FORMULARZ WNIOSKU TER_Z

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 także przykładowe wypełnione przez nas dla Ciebie  uzasadnienie wniosku dotyczące aktualnej sytuacji podatnika (do dalszej edycji)

4/ „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – INNE FORMY POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA

Wszedł w życie pakiet ustaw dot. tzw „tarczy antykryzysowej”. Wprowadzone procedury są nadmiernie sformalizowane (przez co pomoc nadejdzie z opóźnieniem), wartość zaproponowanego wsparcia jest niewystarczająca, a w dodatku w pełni skorzystać z niej będą mogły jedynie  najmniejsze firmy. Warto jednak skorzystać z każdej zaoferowanej pomocy

5/ CO STANIE SIĘ W RAZIE ZAPRZESTANIA SPŁATY RAT ? SPODZIEWANE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE BANKÓW.

Co jednak zrobić, jeżeli w wyniku między innymi pandemii koronawirusa, mimo już zaoferowanej albo dopiero zapowiadanej pomocy ze strony władz, staną Państwo przed koniecznością zaprzestania spłaty kredytów/pożyczek powiązanych z kursem walut obcych?

Prawdopodobną konsekwencją zaprzestania spłat kredytów/pożyczek będzie nie tylko wypowiedzenie umów, ale również skierowanie przez bank przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy pozwu o zapłatę.

W takiej sytuacji bank wypowie Państwu umowę, przeliczy wartość zobowiązania według aktualnego na chwilę wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki własnego (zazwyczaj dowolnie ustalonego) kursu waluty obcej, a następnie najprawdopodobniej pozwie kredytobiorców/pożyczkobiorców.

Żaden prawnik nie może Państwu zagwarantować sukcesu w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Obecnie jednak, przy założeniu, że w Państwa sprawie spełnione są między innymi następujące warunki:

1/ kredytobiorca/pożyczkobiorca zawarł umowę powiązaną z CHF/JPY/EURO/USD/GBP – taką jak kredyt indeksowany lub denominowany;*

2/ kredyt miał cel konsumencki;*

(przykład celu niekonsumenckiego: kredytobiorca zawarł umowę kredytu po to, aby sfinansować zakup nieruchomości przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej)*

3/ w procesie sądowym z powództwa banku kredytobiorca będzie w sposób należyty zgłaszał wszystkie twierdzenia, zarzuty i wnioski;*

– wobec treści znacznej większości korzystnych dla konsumentów nieprawomocnych i prawomocnych wyroków zapadających w apelacji warszawskiej, a także w innych sądach (z naszej obserwacji wynika, iż obecnie sądy w wielu sprawach zastanawiają się raczej już tylko nad konsekwencjami nieważności umów kredytów)*

– i przy założeniu że Państwa umowa kredytu/pożyczki zawiera typowe wady świadczące co najmniej o bezskuteczności wobec konsumenta szeregu postanowień umownych oraz o nieważności umowy*

z uwagi na wadliwość większości umów pożyczek i kredytów powiązanych z walutą obcą i konsumencki charakter umowy, istnieje realna podstawa aby oczekiwać uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Obecnie najprawdopodobniej po spełnieniu powyższych warunków powództwo banku zostanie oddalone co najmniej w części, jeżeli nie w całości.

Jeżeli więc sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu to najprawdopodobniej w najlepszym dla banku założeniu bank uzyska wyrok nakazujący zapłacić kredytobiorcy jedynie kwotę stanowiącą różnicę między kwotą kredytu udzielonego w PLN, a sumą wszystkich dotychczasowych wpłat kredytobiorcy na rzecz banku, dokonanych w wykonaniu nieważnej umowy. I o ile, mając wybór, bezpieczniej jest kontynuować spłatę kredytów i pożyczek, to jednak w razie zaprzestania spłaty warto podjąć obronę w procesie sądowym i walczyć o swoje prawa. Kredytobiorcy mają bowiem szansę wyjść zwycięsko z takiego sporu.

Kancelaria opiera się na statystyce wynikającej zarówno ze znanych nam wyroków w podobnych sprawach, jak i w sprawach w których reprezentujemy kredytobiorców.

W sytuacji, gdy to bank pozywa kredytobiorcę, a umowa dotyczy kredytu powiązanego z walutą obcą w prowadzonych przez nas sprawach:

zapadło już szereg prawomocnych wyroków korzystnych dla konsumentów

– nie przegraliśmy prawomocnie żadnej ze spraw,

– z wyjątkiem kilku wyroków zapadłych jeszcze w czasie, kiedy linia orzecznicza dla kredytobiorców nie przedstawiała się tak jak obecnie, nie przegraliśmy nawet tylko nieprawomocnie żadnej ze spraw z powództwa banku (a prowadzimy sprawy sądowe tego rodzaju od 2014 roku).

Informację o niektórych naszych wyrokach publikujemy na https://gorski-radcaprawny.pl/o-kancelarii/

W korzystnej sytuacji znajdują się szczególnie Ci spośród kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy pozwali bank jako pierwsi. Najprawdopodobniej bowiem postępowanie sądowe z powództwa banku zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy.

O ile nie możemy Państwu doradzić zaprzestania spłaty kredytów, ani też zapewnić o tym, że uzyskają Państwo korzystne rozstrzygnięcie w sądzie, to jednak wobec opisanych wyżej okoliczności doradzamy zachowanie spokoju, regularne odbieranie korespondencji z banku oraz z sądu, a także zabezpieczenie swoich interesów najlepiej poprzez uzyskanie pomocy prawnej w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Odradzamy również podpisywanie jakichkolwiek ugód/porozumień/aneksów bez konsultacji z niezależnymi od banków specjalistami. 

Kancelaria zaoferuje pakiet pomocowy każdej osobie, która zwróci się do nas o pomoc prawną w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przeprowadzimy obronę w procesie z powództwa banku dostosowując ofertę obsługi prawnej do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Osobom w najtrudniejszej sytuacji pomożemy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych i pełnomocnika z urzędu.

* UWAGA: ocena treści umowy, okoliczności zawarcia umowy oraz ocena szans procesowych w ewentualnym procesie powinna zostać dokonana przez prawnika w każdej sprawie. Rekomendujemy, aby w ewentualnym procesie sądowym oraz przed podjęciem decyzji w sprawie kredytów i pożyczek uzyskać fachową pomoc prawną. Korzystna linia orzecznicza nie dotyczy wszystkich banków i wszystkich umów.