Zespół kancelarii tworzą prawnicy pracujący w biurach w Warszawie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Partnerami  Kancelarii w Warszawie, Szczecinie, Świnoujściu i Nowogardzie są:

radca prawny Barbara Domańska

radca prawny Radosław Górski

radca prawny Piotr Barcz

 

radca prawny Barbara Domańska
Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, występuje jako pełnomocnik zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzi od wielu lat obsługę prawną m.in. podmiotów z branży transportu kolejowego oraz z branży pozyskiwania kruszyw. Założycielka kancelarii w Szczecinie.

radca prawny Radosław Górski
prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Reprezentuje przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
W obszarze jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności prawo konsumenckie.
Doprowadził do uzyskania wielu korzystnych wyroków dotyczących postępowań sądowych w sprawach osób poszkodowanych przez parabanki.
Obecnie prowadzi na terenie całego kraju procesy sądowe (w trybie pozwów indywidualnych a także pozwów „hybrydowych”) przeciwko bankom w Polsce, dotyczące między innymi tzw. „kredytów frankowych.”

radca prawny Piotr Barcz
Specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych (jako pełnomocnik a także obrońca). Jest pełnomocnikiem w sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych.

 

W skład zespołu kancelarii w Warszawie wchodzą między innymi następujące osoby:

radca prawny Oskar Lipiński
Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa instytucji finansowych, w szczególności prawa ubezpieczeniowego. Świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa odszkodowawczego oraz procesowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Reprezentuje klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w sporach sądowych na terenie całego kraju. Ze szczególną uwagą zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w sporach sądowych dotyczących tzw. “kredytów frankowych.”

aplikantka radcowska Kamila Korzeniewska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie o nr wpisu APL-WA-160209. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszych lat studiów udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradnia WPK UKSW oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów zajmując się różnymi gałęziami prawa: cywilnym, administracyjnym, karnym, lotniczym. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, sporach odszkodowawczych, szkodach osobowych oraz szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Ponadto do jej głównych zainteresowań należy prawo bankowe oraz prawo konsumentów. Uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.

asystentka Agata Grygowska
Asystentka mec. Radosława Górskiego zapewniająca mu stałe merytoryczne i techniczne wsparcie przy wykonywaniu wszystkich obowiązków oraz przy obsłudze klientów kancelarii. Zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem grupowych postępowań sądowych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami.

prawnik Łukasz Ciemięga
Asystent mec. Radosława Górskiego, zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich oraz bieżącą obsługą merytoryczną klientów kancelarii. Zdobywa doświadczenie z zakresu prawa cywilnego.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

asystentka Anna Jargan
absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mgr bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, pasjonatka pisarstwa i językoznawstwa polskiego oraz psychologii, m.in. sądowej. Rozwija swoją wiedzę i zainteresowania także w obszarze nauk prawnych, zwłaszcza nauk penalnych i prawa cywilnego. Zapewnia mec. Radosławowi Górskiemu techniczne i merytoryczne wsparcie przy wykonywaniu zadań Kancelarii, odpowiada za bezpośrednią oraz telefoniczną obsługę klientów Kancelarii i organizację spotkań, a także dba o zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów.

prawnik Jolanta Wieliczko
Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych. Przez kilka lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawniczych specjalizującej się w głównej mierze windykacją należności. Zajmowała się obsługą spraw na etapie postępowania sądowego (również procedowane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym), a także na etapie postępowania egzekucyjnego. Ponadto zajmowała sprawami procesowymi kilku wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych, spółki z branży logistyki oraz spółek z branży FMCG. Wciąż zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa.

 

W skład zespołu kancelarii w Szczecinie, Świnoujściu i Nowogardzie wchodzą między innymi następujące osoby:

 radca prawny Monika Olędzka
W zakresie jej zainteresowań leży przede wszystkim prawo handlowe, gospodarcze, unijne i prywatne międzynarodowe oraz prawo zamówień publicznych. Istotnym obszarem zainteresowań mec. Moniki Olędzkiej jest prawo konsumenckie, w tym spory przeciwko bankom i parabankom. Mec. Monika Olędzka jest szczecińskim koordynatorem spraw przeciwko bankom, które obsługiwane są przez kancelarię w Warszawie. W tym zakresie ściśle współpracuje z mec. Radosławem Górskim.

radca prawny Ariel Borkowski
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie korporacyjnym (prawo spółek handlowych, reprezentacja przed sądami rejestrowymi, obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych oraz zarządów, łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych), prawie cywilnym (szczególnie z zakresu zobowiązań i umów) a także cywilnym i karnym gospodarczym prawie procesowym.

radca prawny Przemysław Winczewski
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, reprezentuje klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Ponadto w zakresie jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności sporządzanie umów, w tym umów dwujęzycznych polsko-angielskich.