RADOSŁAW GÓRSKI – RADCA PRAWNY

Zespół Kancelarii

radca prawny Radosław Górski (numer wpisu na listę radców prawnych Sz 1040)

Zajmuje się prawem konsumenckim i prawem bankowym, a także obsługą prawną przedsiębiorstw oraz szeroko pojętymi sprawami gospodarczymi (spory sądowe, konstruowanie i opiniowanie umów). Doświadczenie w tym zakresie zdobywał przez cały okres aplikacji radcowskiej, a następnie wykonując zawód radcy prawnego. Drugim obszarem jego specjalizacji jest prawo konsumenckie.

Prawnicy współpracujący z Kancelarią należą do samorządów radców prawnych i adwokatów, co oznacza, iż posiadają oni udokumentowane i potwierdzone właściwymi egzaminami kwalifikacje do wykonania zawodów prawniczych. Doświadczenie zdobywali przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w sporach sądowych z bankami oraz parabankami.

Dnia 1 lipca 2016 roku Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego połączyła się z Kancelariami Radców Prawnych Barbary Domańskiej, Piotra Barcza oraz Barbary Strzałkowskiej, łącząc w ten sposób zespoły prawników poszczególnych kancelarii i tworząc kancelarię działającą pod wspólnym szyldem  "BD - Kancelaria Radców Prawnych Domańska, Barcz, Strzałkowska, Górski."  Radca prawny Radosław Górski stał się w ten sposób partnerem wskazanej kancelarii zarządzającym zespołem prawników wyspecjalizowanych w sporach z zakresu prawa bankowego i konsumenckiego, w szczególności dotyczących tzw. "kredytów frankowych."
Pomimo stałych dyżurów na terenie Szczecina mecenas Radosław Górski koncentruje się w dalszym ciągu na obsłudze kancelarii w Świnoujściu i Nowogardzie. Obie te kancelarie są rozwijane i dysponują również swoimi zespołami prawników, wspomaganymi przez prawników znajdujących się w Szczecinie i będących również do Państwa dyspozycji w razie takiej potrzeby. W ten sposób zapewniamy Państwu profesjonalną i wyspecjalizowaną obsługę prawną również na terenie Świnoujścia i Nowogardu.

Poniżej przedstawiamy opis zespołu połączonych kancelarii, pracujących wraz z mec. Radosławem Górskim w kancelariach w Szczecinie, Świnoujściu oraz w Nowogardzie.

radca prawny Barbara Domańska (numer wpisu na listę radców prawnych Sz—651)
posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, występuje jako pełnomocnik zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzi od wielu lat obsługę prawną m.in. podmiotów z branży transportu kolejowego oraz z branży pozyskiwania kruszyw, uczestniczy wraz z radcą prawnym Piotrem Barczem jako pełnomocnik w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej.
Prowadziła postępowania przed Urzędem Patentowym z zakresu własności intelektualnej – ochrona znaków towarowych oraz postępowania dotyczące należytego wykorzystania środków unijnych.

radca prawny Piotr Barcz (numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1063)
specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych (jako pełnomocnik a także obrońca). Jest pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a nadto z zakresu postępowań grupowych.

radca prawny Barbara Strzałkowska (numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1214)
specjalizuje się w prawie pracy, w tym zbiorowym prawie pracy, funduszach socjalnych oraz w procedurze zwolnień grupowych. Przygotowuje klientów do zmian organizacyjnych w zakresie struktury zatrudnienia, przygotowuje akty prawne i dokumenty stanowiące wewnętrzne prawo pracy oraz uczestniczy w mediacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności spraw między małżonkami, oraz rodzicami, a dziećmi. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego oraz w sporach gospodarczych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Prowadzi obsługę prawną deweloperów oraz spółdzielni mieszkaniowych. Obsługuje klientów obcojęzycznych w języku niemieckim.

radca prawny Monika Olędzka (numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1200)
w zakresie jej zainteresowań leży przede wszystkim prawo handlowe, gospodarcze, unijne i prywatne międzynarodowe oraz prawo zamówień publicznych. Przeprowadziła z sukcesem wiele spornych postępowań sądowych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Obsługuje klientów obcojęzycznych w języku angielskim.

radca prawny Ariel Borkowski (numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1017)
specjalizuje się w szeroko pojętym prawie korporacyjnym (prawo spółek handlowych, reprezentacja przed sądami rejestrowymi, obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych oraz zarządów, łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych), prawie cywilnym (szczególnie z zakresu zobowiązań i umów) a także cywilnym i karnym gospodarczym prawie procesowym.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, były współpracownik tej uczelni, prowadzący zajęcia dydaktyczne z prawa handlowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego u prof. Zbigniewa Kuniewicza, wybitnego specjalisty z dziedziny prawa spółek. Obsługuje klientów obcojęzycznych w języku angielskim.

adwokat Piotr Wolanin (numer wpisu na listę adwokatów RZE/Adw/787)

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. Reprezentuje klientów również na etapie postępowania przygotowawczego oraz po uprawomocnieniu się orzeczenia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Obsługuje klientów obcojęzycznych w języku angielskim.

radca prawny Przemysław Winczewski (numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1224)
specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, reprezentuje klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Ponadto w zakresie jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności sporządzanie umów, w tym umów dwujęzycznych polsko-angielskich.

asystentka Agata Grygowska

asystentka mec. Radosława Górskiego, zapewniająca mu stałe merytoryczne i techniczne wsparcie przy wykonywaniu wszystkich obowiązków oraz przy obsłudze klientów kancelarii. Zdobywa wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego.

aplikant radcowski Katarzyna Błachuta

aplikant radcowski Magdalena Małecka

manager Kancelarii Paulina Bęś
zarządza Kancelarią od strony organizacyjno-administracyjnej, dba o sprawny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu i Klientami, czuwa na terminarzem spotkań i czynności sądowych oraz udziela wszelkich niezbędnych informacji o pracy Kancelarii.

sekretarka Ewelina Bąk
zapewnia bezpośrednią oraz telefoniczną obsługę klientów Kancelarii, dba o zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, organizację spotkań.

 

© 2014 gorski-radcaprawny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie serwisu: Mrnicewatch.