Wyroki uzyskane w naszych sprawach

Wpisz nazwę banku i zobacz jakie wyroki uzyskaliśmy
Alior Bank S.A.
BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻ)
Deutsche Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
mBank S.A.(BRE Bank)
Millennium Bank S.A (Euro Bank S.A.)
PKO Bank Polski S.A.
Santander Consumer Bank S.A.
Santander Bank Polska S.A (BZ WBK S.A./Kredyt Bank S.A.)
Raiffeisen Bank International AG (EFG Eurobank Ergasias S.A. - Polbank EFG)
Getin Noble Bank S.A.
Pekao S.A.
Błąd w nazwie banku, prosimy o sprawdzenie nazwy
Szukaj
Wybrany
Pokaż wszystkie wyroki
1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku, sygnatura akt II CSK 750/15 przeciwko mBank S.A.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt II CSK 750/15. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór sądowy, którego dotyczył wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. Wszystkie sądy, które wydały wyroki w tej sprawie orzekły, iż klauzule umowne, na podstawie których mBank dokonywał waloryzacji za pomocą kursu CHF, są bezskuteczne wobec konsumenta. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego: „stwierdzenie niezwiązania stron klauzulami umownymi uznanymi za niedozwolone oznaczało, że wysokość zobowiązania nie została przez pozwanego wykazana także w odniesieniu do zaległości na dzień wystawienia tytułu. Wbrew stanowisku skarżącego, obowiązek dowiedzenia istnienia i wysokości zadłużenia, które zostało określone w tytule jego obciążał jako wierzyciela. (…) W tej sytuacji bankowy tytuł egzekucyjny nie odpowiada istotnemu i faktycznemu stanowi rzeczy, który był podstawą nadania klauzuli wykonalności. Nie było zatem podstaw do utrzymania w mocy wystawionego tytułu nawet w części.” W naszym przekonaniu wyrok SN wraz z poprzedzającymi go wyrokami ma bardzo istotne znaczenie w każdym sporze sądowym opartym na bankowym tytule egzekucyjnym.

Wyrok
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 16/15) przeciwko mBank S.A.
Wyrok
3. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 roku (sygnatura akt I C 554/14) przeciwko mBank S.A. (wyroki SO w Szczecinie i SA w Szczecinie prawomocne)
4. Wyrok z dnia 14 czerwca 2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygnatura akt VI C 1927/18. Wyrok nieprawomocny.

Umowa kredytu powiązanego z CHF wyrokiem sądu z dnia 14 czerwca 2019 roku została w ekspresowym tempie „odfrankowiona” z korzyścią dla konsumenta.Sprawa dotyczyła umowy o nazwie kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, z 2008 roku. Co zrobił sąd z tą umową? Sąd „odfrankowił” umowę kredytu i w ten sposób zasądził na rzecz kredytobiorców blisko 66.000 zł oraz koszty procesu. Zdaniem sądu umowa nie jest nieważna, ale z pewnością, z uwagi na zawarte w niej postanowienia abuzywne, ma ona treść inną niż oczekiwałby tego bank (PLN+libor). Co jeszcze jest istotne ? Wartym odnotowania jest szybkość, z jaką sąd poradził sobie ze sprawą. Pozew złożony został do sądu w sierpniu 2018 roku, odbyły się trzy terminy rozprawy, postępowanie w I instancji trwało więc około 10 miesięcy.

Wyrok
5. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 31 maja 2019 roku, sygnatura akt VI C 3062/18.

Sąd Rejonowy, na pierwszym i zarazem ostatnim terminie rozprawy, rozprawił się błyskawicznie ze wszystkim zgłoszonymi w sprawie dowodami, a następnie jeszcze tego dnia: 1/ ukarał mBank S.A. pozbawiając go wszelkich korzyści z zawartej umowy pożyczki konsumenckiej, ponieważ zastosował wobec banku tzw. „sankcję kredytu darmowego”. Dlaczego ? Z powodu niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych wobec konsumentów sąd w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim odebrał mBankowi wszelkie korzyści z takiej umowy (takie jak prawo do pobierania odsetek czy marży). 2/ Następnie zaś tak potraktowaną umowę Sąd „odfrankowił”, stwierdzając, że nieskutecznymi wobec konsumentów pozostają postanowienia umowne odnoszące się do indeksacji, wobec czego kurs CHF nie może wpływać na kapitał pożyczki, ani na wysokość raty. 3/ To z kolei doprowadziło Sąd do wniosku, że powództwo mBanku musi zostać oddalone w całości. Dlaczego ? W rezultacie „odfrankowienia” i zastosowania „sankcji kredytu darmowego” bank nie wykazał, że należy mu się chociażby jedna złotówka ani też nie wykazał, że wypowiedzenie umowy było skuteczne.

Wyrok

Sprawa dotyczyła umowy o nazwie „umowa (…) o pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych (…) waloryzowaną kursem CHF”.

6. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.05.2019 roku, sygnatura akt VI C 3006/18, przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał umowę kredytu waloryzowanego do CHF z 2007 roku (mBank S.A. i tzw. „nowy portfel”) za nieważną w całości i w związku z tym zasądził na rzecz konsumenta 75.000 zł. W trakcie rozprawy pełnomocnik powódki odwołał się do najnowszego wyroku TSUE w sprawie C-118/17 argumentując, że sporna umowa powinna zostać uznana za nieważną w całości. Zwrócono również uwagę na treść najnowszych i korzystnych dla kredytobiorców wyroków Sądu Najwyższego w sprawach II CSK 632/17 oraz III CSK 159/17. Podczas posiedzenia przesłuchana został konsument. Wyrok zapadł po zaledwie jednym posiedzeniu sądowym i zaledwie po 6 miesiącach od złożenia pozwu, a opinia biegłego nie była potrzebna. Sąd w uzasadnieniu zwrócił uwagę między innymi na zaniedbania banku w zakresie obowiązku informacyjnego i abuzywność postanowień umownych po czym doszedł do przekonania, że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
7. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, z dnia 10.04.2019 roku, sygnatura akt III C 1142/17, przeciwko BPH S.A.

Wyrok w sprawie dot. kredytu denominowanego do CHF (o nazwie „umowa kredytu budowlano-hipotecznego”), przeciwko bankowi BPH S.A. Wyrok uwzględniający w całości powództwo konsumentów reprezentowanych przez kancelarię. Sąd Okręgowy podzielił właściwie wszystkie podniesione przez kancelarię podczas procesu sądowego zarzuty i po ogłoszeniu wyroku wyjaśnił, że umowa kredytu jest nieważna w całości między innymi z uwagi na:

1/ jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego;

2/ jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;

3/ nieokreślenie kwoty kredytu;

4/ nienależyte (niewystarczające) poinformowanie konsumenta o ryzyku walutowym – tutaj sąd nawiązał do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego obowiązku informacyjnego po stronie przedsiębiorcy.

Sąd potwierdził również podniesiony przez pełnomocnika zarzut abuzywności postanowień umownych stwierdzając, iż zastosowany w umowie kredytu mechanizm ustalania bankowego kursu CHF, w oparciu o kursy średnie NBP i marżę wyliczaną jako średnia z kursów 5 innych banków, pozwala w istocie na dowolne ustalanie kursów bankowych.

Zastosowana w umowie klauzula, w zakresie w jakim dotyczyła sposobu „wyliczeń” marży, przedstawia się następująco: Marże (…) ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie (…) polega na obliczeniu (…) średniej arytmetycznej z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca (….) W.w. banki to PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citybank handlowy Polska S.A.”. W naszym przekonaniu procedura wyliczania marży jest nieczytelna i uznaniowa. Umowa nie określa bowiem w którym dniu miesiąca ustalane są opisane wyżej marże (w umowie pojawia się jedynie informacja, że kursy ustalane są raz na miesiąc). Procedura pozostawia również bankowi pełną dowolność w wyborze tego, jaki kurs z danego dnia zastosowany zostanie do wyliczenia marży (warto wspomnieć, że na przykład Bank Millennium S.A. publikuje często kilka kursów dziennie, podobnie zachowują się pozostałe banki) – bank może więc dowolnie wybierać sobie to, jaki konkretnie kurs danego dnia jednego z 5 banków przyjmie do wyliczeń. Procedura nie określa bowiem w ogóle godziny ani minuty, z których pochodzić mają kursy tych 5 banków. Wreszcie procedura pozostawia bankowi BPH S.A. dowolność w wyborze banku, w razie gdyby którykolwiek z 5 banków wymienionych w umowie zaprzestał publikacji kursów. W bardzo podobny sposób o abuzywności mechanizmu wyliczania marży wypowiedział się sąd, słusznie uznając za abuzywną całą klauzulę dot. mechanizmu ustalania bankowego kursu CHF, w tym również w zakresie, w jakim dotyczy ona kursu średniego NBP.

Sąd stwierdził przy tym, że w prawie polskim nie istnieją przepisy dyspozytywne, które pozwalałaby na „wprowadzanie” do umów kredytów pozaumownych kursów CHF.

Na tej podstawie sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
8. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygnatura akt II C 485/17, z dnia 26 marca 2019 roku, przeciwko mBank S.A.

26 marca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie „odfrankowił” umowę kredytu powiązanego z CHF, występującą pod nazwą „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF”, której stroną jest obecnie mBank S.A., a ponadto zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych przez niego składek na UNWW. W ten sposób łącznie zasądzono od mBank S.A. ponad 140.000 zł. Sąd uznał, że w związku z abuzywnością postanowień umownych w sensie ekonomicznym umowa kredytu jest umową w PLN + libor. Sąd oczywiście zauważył, że kredyt okazał się w ten sposób bardzo korzystny dla konsumenta, wyjaśniając przy tym, że jest to jednak problem mBanku, a nie konsumenta. Bez znaczenia dla sądu pozostaje również okoliczność, czy kurs stosowany przez mBank jest zbliżony czy też nie jest zbliżony do kursu średniego. To w jaki sposób umowa była wykonywana przez bank pozostaje zupełnie bez znaczenia. Sąd zasądził również zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Do końca spornym między stronami był również konsumencki charakter umowy kredytu – sąd uznał jednak, że mBank nie zdołał wykazać twierdzeń o tym, że nieruchomości, których zakup finansowały środki pochodzące z kredytu zostały nabyte pod wynajem. Zdaniem sądu nawet jednak ewentualny najem przedmiotowych nieruchomości nie ma znaczenia, ponieważ zawód wykonywany przez kredytobiorcę nie ma związku z wynajmem. Sam ewentualny najem nieruchomości mógłby być zresztą traktowany jedynie jako zabezpieczenie potrzeb i interesów rodziny. Wyrok wydał SSO Marcin Polakowski. Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski (z zespołem prawników całej kancelarii). Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
9. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Wraszawie, sygnatura akt VI C 1043/18, z dnia 24 stycznia 2019 roku – w sprawie SMOGU

Dnia 24 stycznia 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zapadł korzystny dla strony reprezentowanej przez kancelarię (pani Grażyna Wolszczak-Sikora) wyrok w precedensowej sprawie dotyczącej smogu w Polsce. Sąd uwzględnił powództwo zasądzając od skarbu państwa na rzecz powódki kwotę 5.000 zł na wskazany w pozwie cel społeczny. Sprawa dotyczyła dóbr osobistych takich jak między innymi prawo do korzystania z walorów niezanieczyszczonego środowiska naturalnego, prawo do prywatności, do wolności, prawo do poszanowania mieszkania, które to dobra zostały zdaniem sądu naruszone z powodu złej jakości powietrza w Polsce. Wyrok ten bezsprzecznie jest przełomowy i precedensowy. Jest to pierwszy tego rodzaju korzystny dla osoby pozywającej skarb państwa wyrok w Polsce. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
10.Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, sygnatura akt XXV C 683/17, z dnia 22.01.2019 roku, przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrok korzystny dla klientów – kredytobiorców i równocześnie niekorzystny dla Getin Noble Bank S.A., dotyczący dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF. Sąd zasądził łącznie około 150.000 zł od Getin Noble Banku na rzecz konsumentów i w ten sposób „odfrankowił” równocześnie dwie umowy kredytu. Sąd uznał między innymi, że: – nawet jeśli przyjąc, że kredyty zostały przeznaczone częściowo na cele gospodarcze, to takie ustalenie nie zmienia konsumenckiego charakteru tych umów; – nie istnieje w prawie polskim możliwość wprowadzenia w miejsce abuzywnych postanowień umownych odnoszących się do waloryzacji pozaumownych kursów CHF – tzw. redukcja utrzymująca skuteczność jest niedopuszczalna; -nie ma przeciwskazań, aby w obrocie gospodarczym utrzymać umowy dot. kredytu w PLN +LIBOR; – skutek wyroku jest taki, że kredyty indeksowane do CHF to w sensie ekonomicznym umowy w PLN + LIBOR. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, XXV C 1727/16, z dnia 22.08.2018 roku, [przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd wyeliminował z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF mechanizm indeksacji i zasądził a rzecz klientów kancelarii, kredytobiorców, ponad 60.000 zł. Zdaniem sądu umowa ma być traktowana jak kredyt w PLN oprocentowany liborem. Innymi słowy kredyt został „odfrankowiony”. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
12.Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 14 czerwca 2017 roku, sygn. akt: I C 831/15.

Sprawa z powództwa konsumenta. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF i Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd uchylił tytuł wykonawczy w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, abuzywność zapisów umownych). Wyrok prawomocny

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 27 marca 2017 roku, sygn. akt I C 727/16.

Sprawa z powództwa banku przeciwko konsumentowi. Kredyt w PLN. Wyrok jest korzystny dla naszego klienta – kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo banku w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok prawomocny.

Wyrok
14. Wyrok Sądu Okręgowego Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 19 października 2016 roku, sygn. akt I C 892/16.

Sprawa z powództwa banku. Pozew dotyczył należności z tytułu kredytu w PLN. Wyrok jest korzystny dla osoby reprezentowanej przez kancelarię – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym. Wyrok prawomocny.

Wyrok
15. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny z dnia 11 kwietnia 2017 roku., sygn. akt: I C 580/16.

Sprawa z powództwa banku. Kredyt indeksowany do CHF. Wyrok jest korzystny dla naszego klienta – kredytobiorcy. Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia i na przedawnienie roszczenia w całości. Wyrok prawomocny.

Wyrok
16. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 marca 2017 roku, sygn. akt: III C 1036/16.

Sprawa z powództwa banku przeciwko konsumentowi (kredyt w PLN). Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd oddalił powództwo w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia (nieudowodnienie dokonania skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu), a także niewykazanie, iż doszło do skutecznego połączenia się banków.Wyrok jest prawomocny.

17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wydział I Cywilny z dnia 9 grudnia 2016 roku, sygn. akt I C ACa 1095/15.

Wyrok jest prawomocny. Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi (kredyt w PLN). Pozew dotyczy Bankowego Tytułu Wykonawczego. Wyrok jest korzystny dla kredytobiorcy – Sąd Apelacyjny uchylił niekorzystne dla kredytobiorcy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy – pominięcie zgłoszonych przez kredytobiorcę zarzutów. Wyrok prawomocny.

Wyrok
18. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 29 grudnia 2017 roku.

Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy stanowiący bankowy tytuł egzekucyjny BGŻ BNP Paribas w części, to jest co do kwoty około 590.000 złotych (wygrana w ponad 75 %). Jest to trzeci wyrok w tej sprawie. Pierwszy wyrok Sądu Okręgowego był w 100% niekorzystny dla kredytobiorcy i został zaskarżony przez pełnomocnika kredytobiorcy. Na skutek apelacji wyrok został w całości uchylony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. Wyrok z dnia 29 grudnia 2017 roku jest wynikiem ponownego rozpoznania sprawy. Wyrok prawomocny. Wyrok dotyczy kredytobiorcy będącego przedsiębiorcą i kredytu w PLN. Uzasadnienia wyroków zapadłych w tej sprawie mają szczególne znaczenie dla osób, wobec których banki prowadzą postępowania egzekucyjne oparte o BTE – przedstawiono w nich bowiem poglądy sądów m.in. na temat kognicji sądu i ciężaru dowodu w powództwie przeciwegzekucyjnym dotyczącym BTE, zarzutów przysługujących kredytobiorcy w takim procesie oraz znaczenia faktu niekonstytucyjności przepisów, w oparciu o które doszło do powstania tytułu wykonawczego. Wyrok prawomocny.

Wyrok
19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 listopada 2017 roku. Sygnatura akt I ACa 516/17. Wyrok prawomocny.

Dnia 23 listopada 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację następcy prawnego BZ WBK S.A. od wyroku Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu „denominowanego w walucie CHF”. Apelacja następcy prawnego kredytodawcy została oddalona z uwagi na między innymi: – niewykazanie roszczenia co do zasady i co do wysokości; – abuzywność zapisów umownych odnoszących się do waloryzacji kredytu; – niewykazanie, iż doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu. Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie może być dla Państwa bardzo istotne, ponieważ przedstawiono w nim pogłębioną analizę zapisów umownych w umowie dawnego „Kredyt Banku” (którego następcą prawnym jest BZ WBK S.A.), odnoszących się do waloryzacji kredytu. W uzasadnieniu wyjaśniono również na czym polega rozkład ciężaru dowodu w świetle zarzutów podniesionych przez kredytobiorców. Sąd Apelacyjny opowiedział się za sankcyjnym skutkiem abuzywności zapisów umownych. W uzasadnieniu szczegółowo wyjaśniono z jakich przyczyn poszczególne zapisy umowne są zdaniem sądu abuzywne. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uznaje klauzule waloryzacyjne za „nieważne i niewiążące.” Sąd Apelacyjny skoncentrował się również na: – procedurze wypowiedzenia umowy kredytu; – definicjach „rażącego naruszenia interesów konsumenta” i „działania wbrew dobrym obyczajom;” – pojęciu niejednoznaczności klauzul umownych.. Sygnatura akt I ACa 516/17 (SA Szczecin). Wyrok prawomocny.

Wyrok
20. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, o sygnaturze akt XXV C 272/16 w sprawie przeciwko Euro Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego. Sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie. Podczas przedstawiania zasadniczych ustnych motywów rozstrzygnięcia sąd między innymi stwierdził, iż regulamin dotyczący kredytów hipotecznych obowiązujący w pozwanym banku jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób banki nie powinny sporządzać regulaminów (sąd odniósł się w ten sposób do szeregu dostrzeżonych abuzywnych zapisów umownych, które zawiera regulamin). Wyrok wciąż nieprawomocny.

Wyrok
21. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11.10.2017 roku, sygnatura akt I ACa 378/17.

Sąd oddalił apelację następcy prawnego Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie oddalającego w całości powództwo o zapłatę skierowane przeciwko reprezentowanym przez r.pr. Radosława Górskiego trzem osobom (dwoje kredytobiorców oraz jeden dłużnik rzeczowy). Apelację oddalono z uwagi na niewykazanie roszczenia oraz na przedawnienie roszczeń. Wyrok jest prawomocny i oznacza tyle, że pozwani nie zapłacą już „wierzycielowi” ani jednej złotówki na rzecz kredytu. Pozew dotyczył kwoty około 250.000 zł. Sądy w obu instancjach w pełni podzieliły stanowisko pełnomocnika pozwanych w sprawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zapadł dnia 11.10.2017 roku i jest prawomocny.

22. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 roku, sygnatura akt VI ACa 78/18 (wyrok prawomocny).

Sprawa dotyczyła powództwa kredytobiorcy dotyczącego umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z EURO BANKIEM S.A. oraz Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Apelację złożył bank.

Co w tej sprawie zrobił wcześniej Sąd Okręgowy?

Sąd Okręgowy w I instancji uwzględnił powództwo kredytobiorcy w całości między innymi z tej przyczyny, że bank przy obliczaniu swoich „wierzytelności” stosował wobec kredytobiorcy błędne kursy przeliczeniowe.

Błąd banku wziął się między innymi stąd, że bank zastosował wobec kredytobiorcy regulamin „aktualny” na dzień przeliczenia zobowiązania, nie dostrzegając jednak, że regulamin ten jest sprzeczny z treścią umowy z kredytobiorcą i nie jest wobec niego wiążący.

W prawie cywilnym obowiązuje bowiem zasada, że w razie sprzeczności wzorca umowy z umową obowiązujące są postanowienia umowy.

Sąd Apelacyjny nie zmienił ustaleń Sądu Okręgowego ale dodatkowo podzielił również kolejny zarzut strony powodowej, a mianowicie zarzut, iż zobowiązanie względem kredytobiorcy w ostatnim czasie wygasło z uwagi na cesję wierzytelności z umowy kredytu, i – co za tym idzie – bank już tylko z tej przyczyny nie ma interesu w utrzymaniu tytułu wykonawczego w obrocie gospodarczym.

Wyrok
23. Wyrok Sądu  Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 29.10.2019 roku, sygnatura akt I C 2659/18. Wyrok nie jest prawomocny.

29.10.2019 roku zapadł niekorzystny dla mBanku wyrok w sprawie prowadzonej przez r.pr. Radosława Górskiego (wspieranego przez zespół prawników kancelarii).

Umowa kredytu powiązanego z CHF wyrokiem sądu z dnia 29 października 2019 roku została “odfrankowiona”.

Sprawa dotyczyła umowy o nazwie kredyt hipoteczny dla osób fizycznych “mPlan” waloryzowany kursem CHF.

Co zrobił sąd? Sąd “odfrankowił” umowę kredytu i w ten sposób zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wyliczone przez biegłego nadpłaty.

Zdaniem sądu umowa nie jest nieważna, ale z uwagi na zawarte w niej postanowienia abuzywne, ma ona treść inną niż oczekiwałby tego bank.

W świetle wyroku sądu umowa kredytu powiązanego kursem CHF została uznana za umowę kredytu w PLN bez powiązania z kursem waluty obcej. W ten sposób wszystkie negatywne dla konsumentów skutki zawarcia tej umowy (związane ze zmianą wartości kursu pary walutowej PLN/CHF) zostały wyeliminowane na korzyść konsumenta.

Wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok
24.Wyrok Sądu  Okręgowego  dla Warszawy-Pragi w Warszawie z 21.10.2019 roku, sygnatura akt III C 1508/18. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok korzystny dla konsumentów. Wydany błyskawicznie, bo już na pierwszym posiedzeniu sądowym.

Sąd powołał się na orzeczenie TSUE w sprawie państwa Dziubak (C 260/18) i między innymi na tej podstawie oddalił w całości powództwo banku.

21 października 2019 roku, w sprawie z powództwa Raiffeisen Bank Polska przeciwko konsumentom, Sąd Okręgowy dla Warszawy – Pragi w Warszawie, na pierwszym i równocześnie ostatnim posiedzeniu błyskawicznie rozprawił się ze wszystkimi twierdzeniami, zarzutami i wnioskami banku, a następnie oddalił w całości powództwo banku.

Główną przyczyną oddalenia powództwa był fakt, że klauzule dotyczące sposobu przeliczania CHF na PLN, są abuzywne, ponieważ pozwalają dowolnie kształtować bankowi zarówno wysokość kapitału kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat.

Bank domagał się zapłaty kwoty przekraczającej 300.000 zł.

Wartym odnotowania jest również to, że sąd powołał się między innymi na wyrok TSUE w sprawie C 260/18 wskazując że w miejsce nieuczciwych klauzul umownych nie można wprowadzać żadnych innych postanowień.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski. Na sali sądowej konsumentów reprezentowała adwokat Anna Janiak.

Wyrok
25. Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt II C 661/19 w trzech połączonych sprawach z powództw Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra

W dniu 1 października 2019 r., w połączonych sprawach z powództw Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra, zapadł szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za granicą, wyrok dotyczący problemu zanieczyszczonego powietrza oraz smogu w Polsce. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie o sygn. akt II C 661/19 uwzględnił trzy wymienione powództwa niemal w całości (oddalono jedynie częściowo żądanie w zakresie odsetek). Wyroki w połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach wydał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w składzie SSR Agnieszka Tulczyńska-Ożga. W sprawie tej powodów reprezentują prawnicy naszej kancelarii.

Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wszystkich przyszłych procesów dotyczących problemu zanieczyszczonego powietrza w Polsce nie tylko z uwagi na doniosłość i precedensowy charakter, ale przede wszystkim z uwagi na poziom merytoryczny jego uzasadnienia.

26. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2019 roky, sygnatura kat XXV 523/18, dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie 8 listopada 2019 roku wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Sąd wyrokiem po pierwsze ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF jest nieważna w całości, a następnie, w konsekwencji tego ustalenia, zasądził od banku na rzecz konsumenta blisko 200.000 zł oraz około 35.000 CHF, uwzględniając w ten sposób powództwo klienta kancelarii w całości.

Sąd podczas ogłoszenia wyroku w dosadnych słowach wyjaśnił, iż umowa kredytu zawarta między konsumentem, a bankiem, jest z kilku zasadniczych przyczyn wadliwa. Wadliwość umowy prowadzi zaś zdaniem sądu do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna w całości.

Wyrok wydała SSO Krystyna Stawecka. Sygnatura akt XXV C 523/18.

Sąd Okręgowy w Warszawie tym samym dostrzegł w pełni, że umowa kredytu „denominowanego” jest wadliwa i musi zostać wyeliminowana z obrotu. Mamy nadzieję, że również w drodze tego miażdżącego dla banku wyroku ukształtuje się korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza dotycząca kredytów „denominowanych”.

Z perspektywy konsumenta wybór między kredytem denominowanym, a indeksowanym był zupełnie przypadkowy, różnica polegała tylko na sposobie powiązania kredytu z walutą obcą. W przekonaniu kancelarii umowy kredytów denominowanych są zaś w znacznie większym stopniu wadliwe niż umowy kredytów indeksowanych, a wadliwość tych umów musi prowadzić do ustalenia nieważności albo co najmniej do wniosku, że umowy kredytów denominowanych pozbawione klauzul przeliczeniowych nie zostały wykonane przez kredytodawcę (nie doszło do wypłaty kredytu w walucie obcej) i nie nadają się do wykonania.

Sprawę w imieniu konsumentów prowadzi zespół prawników kancelarii pod kierownictwem r.pr. Radosława Górskiego.

27. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.11.2019 roku, sygnatura akt XII C 90/19, przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Wyrok nie jest prawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 22.11.2019 roku wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu na zakup samochodu (kredyt powiązany z CHF) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Sąd uznał za niedozwolone zawarte w umowie klauzule indeksacyjne oraz klauzulę umożliwiającą dowolną zmianę oprocentowania umownego i na tej podstawie uwzględnił powództwo w całości.

Pełnomocnikami konsumentów w tej sprawie są adwokat Łukasz Felisiak oraz radca prawny Radosław Górski.

28. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 roku, sygnatura akt III C 401/19, w sprawie z powództwa Alior Bank S.A. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Okręgowy dla Warszawa – Praga w Warszawie 15 listopada 2019 roku, w sprawie o sygnaturze akt III C 401/19 oddalił w całości powództwo banku przeciwko konsumentowi stwierdzając bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu z powodu wadliwości działania poczty. Jest to bardzo znaczący dla nas wyrok, ponieważ klient trafił do nas dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie formalnie już prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w tej sprawie. Udowodniliśmy, że nie doszło do skutecznego doręczenia, uzyskaliśmy postanowienie o stwierdzeniu utraty mocy nakazu zapłaty, a następnie, gdy już egzekucja komornicza została całkowicie storpedowana, 15 listopada 2019 roku doprowadzilibyśmy do oddalenia powództwa w całości.

W ten sposób w sprawie, która pozornie wyglądała na beznadziejną (prawomocny nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja) konsument uzyskał korzystny wyrok, a także odzyskał pieniądze wyegzekwowane przez bank. Wyrok jest prawomocny.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 roku, sygnatura akt XXV C 761/19, w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF w całości, uwzględniając tym samym powództwo kredytobiorców reprezentowanych przez r.pr. Radosława Górskiego w całości.

Podczas ogłoszenia wyroku Sąd Okręgowy zwrócił stronom między innymi uwagę na to, że już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało na nieważność umów, w których jedna ze stron przyznawała sobie umowne prawo do jednostronnego ustalenia wartości zobowiązań drugiej strony (a dokładnie tak jest w przypadku kredytów powiązanych z walutą obcą, które oferowane były przez poprzednika prawnego pozwanego banku). W chwili redagowania umowy kredytu bank mógł więc zapoznać się z orzecznictwem Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Sąd zwrócił również uwagę na to, że świadek zgłoszony przez pozwanego podczas swoich zeznań „pogrążył” bank, ponieważ z jego zeznań wynikało, że bank w sposób wysoce nieodpowiedni informował o ryzyku związanym z kredytem powiązanym z CHF, w szczególności zupełnie nie informował kredytobiorców o skali potencjalnego ryzyka, jakie związane było z zawarciem umowy kredytu powiązanego z CHF.

Zdaniem Sądu wysoce niewystarczającym było przedstawianie informacji o ryzyku walutowym dla wieloletniego kredytu na podstawie danych jedynie za ostatnie 12 miesięcy. Sąd podkreślił, że bank nie może ograniczać się informowania klientów o tym, że kurs może się wahać. Bank zdaniem Sądu powinien był unaocznić kredytobiorcom jakie rzeczywiście mogą być skutki zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym dla wysokości raty i kapitału kredytu. Do takiej analizy bank powinien był przyjąć założenie zmiany kursu PLN/CHF co najmniej o 50%, ponieważ do zmian kursów w takim stopniu dochodziło już zaledwie kilka lat przed zawarciem umowy kredytu. Bank dysponował danymi historycznymi i był świadom niestabilności kursu pary walutowej CHF/PLN, wobec czego w oparciu o posiadane dane mógł przedstawiać klientom rzeczywistą skalę ryzyka.

Sąd powołał się również na bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujące na skutki abuzywności postanowień umownych, w szczególności na to, że miejsce nieuczciwych klauzul umownych nie można wprowadzać żadnych innych postanowień (a tego oczekiwał pozwany bank). Możliwość zastosowania przepisu dyspozytywnego jest bowiem instrumentem chroniącym nie pozwany bank, ale właśnie konsumenta przed niekorzystnym dla niego upadkiem umowy. Jako zaś, że w niniejszej sprawie konsument oczekiwał ochrony przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi oraz upadku umowy kredytu, a poszukiwanie przepisu dyspozytywnego miało być dokonane na rzecz i w interesie pozwanego banku będącego autorem nieuczciwej wobec konsumenta umowy, Sąd doszedł do słusznego wniosku, iż w świetle orzecznictwa TSUE wbrew woli konsumenta nie może narzucać mu stosowania przepisu dyspozytywnego.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2020 roku, sygnatura akt I C 971/16, w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  (dawniej Kredyt Bank S.A.). Wyrok nie jest prawomocny

Komunikat w sprawie tego wyroku umieściliśmy  tutaj

31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku, sygnatura akt XXV C 518/18, w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 11 marca 2020 roku wydał korzystny dla konsumentów wyrok dotyczący umowy kredytu “denominowanego” w CHF, zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Co zrobił sąd ?

1/ sąd przede wszystkim uznał umowę kredytu „denominowanego” w CHF zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za kredyt wyrażony w walucie PLN;

2/ następnie sąd “odfrankowił” umowę kredytu „denominowanego” i w ten sposób zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wyliczone przez biegłego sądowego nadpłaty.

Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski wraz z zespołem kancelarii. Sygnatura akt XXV C 518/18. Więcej informacji o wyroku na stronie kancelarii.

https://gorski-radcaprawny.pl/…/wygrana-z-bankiem-ochrony-…/
32. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 roku sygnatura akt I C 631/19. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem z dnia 5 marca 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, i na tej podstawie uwzględnił powództwo kredytobiorców reprezentowanych przez r.pr. Radosława Górskiego niemal w całości.

Sąd oddalił powództwo jedynie co do kilkuset złotych, uznał bowiem, że roszczenie konsumenta w niewielkim stopniu uległo przedawnieniu.

Skoro zaś sąd uznał, że niewielka część wpłat kredytobiorcy uległa przedawnieniu, to w ten sposób przysporzył bankowi dodatkowych zmartwień, ponieważ na tej samej zasadzie również roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału kredytu (wypłaconego w wykonaniu nieważnej umowy kredytu) musiało się przedawnić.

Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do CHF, zawartego z bankiem Euro Bank S.A. (przejętym przez bank Millennium S.A.).

Wartym odnotowania jest, iż powództwo zostało uwzględnione mimo że nie doszło jeszcze do spłaty kwoty kapitału kredytu udzielonego w PLN. Na uwagę zasługuje również bardzo krótki czas trwania postępowania w I instancji.
33. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 roku, sygnatura akt XXV C 2897/18
Uzyskaliśmy kolejny już korzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Co zrobił sąd w Warszawie? Sąd „odfrankowił” umowę kredytu i na tej podstawie zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wyliczone przez biegłego nadpłaty. Łączna kwota wszystkich wskazanych w wyroku należności kredytobiorców wynosi około 150.000 zł.

Zdaniem sądu umowa nie jest nieważna, ale z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone ma ona treść inną niż oczekiwałby tego pozwany bank.

W świetle wyroku sądu umowa kredytu powiązanego z kursem CHF została więc uznana za umowę kredytu w PLN bez powiązania z kursem waluty obcej. W ten sposób wszystkie negatywne dla konsumentów skutki zawarcia tej umowy (związane ze zmianą wartości kursu pary walutowej PLN/CHF) zostały wyeliminowane.

Sprawa jest prowadzona przez adwokata Łukasza Felisiaka i radcę prawnego Radosława Górskiego wraz z zespołem prawników kancelarii. Sygn. akt XXV C 2897/18. Wyrok nie jest prawomocny
34. Wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2020 roku, sygnatura akt (sygnatura akt III C 519/18)
Sąd w Szczecinie 29 czerwca 2020 roku "odfrankowił" umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwajcarskiego (tym razem mBank S.A.) - wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym; - jest to już kolejne w ostatnim czasie korzystne dla kredytobiorców orzeczenie wydane przez sądy apelacji szczecińskiej co tylko potwierdza, że również w Szczecinie ukształtowała się korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza.

Więcej o wyroku sądu w Szczecinie z 29 czerwca 2020 roku i o innych korzystnych rozstrzygnięciach w apelacji szczecińskiej uzyskanych w sprawach prowadzonych przez zespół kancelarii r.pr. Radosława Górskiego (m.in. o wyroku ustalającym nieważność umowy kredytu powiązanej z kursem CHF zawartej z Kredyt Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) na stronie internetowej kancelarii: https://gorski-radcaprawny.pl/blog/kolejna-nasza-wygrana-w-szczecinie-mbank-s-a/?fbclid=IwAR2246py0XRfvjzqwCxW8S6DZIOQv1GZ69Z-2_CT6_DR6JaI-ZjmN_pi7KE
35. Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2020 roku, sygnatura akt V ACa 442/19
Wyrokiem z 24 czerwca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację mBank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy - konsumenta. W ten sposób proces sądowy, który w I instancji rozpoczął się na początku 2017 roku, zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy.

Umowa kredytu została już prawomocnie „odfrankowiona,” a dodatkowo z tytułu m.in. dokonanych przez konsumenta nadpłat, składek na UNWW i odsetek mBank S.A. musi zapłacić kredytobiorcy łącznie około 180.000 zł.

Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii. Sygnatura akt: V ACa 442/19

Więcej informacji o tym wyroku na stronie kancelarii: https://gorski-radcaprawny.pl/…/prawomocny-wyrok-sadu-apel…/
36. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, Sygnatura akt: V ACa 314/19
Dwie umowy kredytu zostały prawomocnie „odfrankowione”. Bank musi zapłacić kredytobiorcom łącznie blisko 180.000 zł dokonanych przez kredytobiorców nadpłat wraz z odsetkami, a także uznać, że wobec prawomocnego wyroku kapitały dwóch umów kredytu, których dotyczył proces sądowy, w świetle tego wyroku zostały zredukowane o około  45 %.

Apelację od korzystnego dla kredytobiorców wyroku, na podstawie którego sąd „odfrankowił” dwie umowy kredytu i zasądził nadpłaty na rzecz kredytobiorców, wniósł Getin Noble Bank S.A., który nie był zadowolony z wyroku Sądu Okręgowego. Apelacja banku została jednak oddalona w całości.

W ten sposób proces sądowy, który w I instancji rozpoczął się w kwietniu 2017 roku, zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorców i przykry dla pozwanego banku.

Wobec treści wyroku równocześnie dwie umowy kredytu zostały prawomocnie „odfrankowione”. Sama zasądzona od banku na rzecz kredytobiorców nadpłata łącznie z odsetkami to kwota blisko 180.000 zł. Z uwagi na „odfrankowienie” dwóch kredytów doszło również do zmniejszenia wartości kapitału pozostałego do spłaty o około 45 %.

Uciążliwość kredytobiorców, polegająca na długim okresie oczekiwania na zakończenie procesu sądowego została wynagrodzona chociażby tylko poprzez zasądzenie odsetek za 3 lata procesu sądowego.

Do decyzji banku pozostawiamy kwestię, czy do zapłaty dojdzie dobrowolnie, czy też z pomocą komornika.

Sprawę prowadził r.pr. Radosław Górski i adw. Łukasz Felisiak wraz z zespołem prawników kancelarii. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, Sygnatura akt: V ACa 314/19
37. Wyrok Sądu rejonowego Warszawa-Śródmieście z dnia 13 sierpnia 2020 roku, sygnatura akt VI C 1430/18
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie (SSR Barbara Syta – Latała) zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone przez niego wpłaty i przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.).

Zdaniem sądu klauzula dotycząca zmiennego oprocentowania jest niejednoznaczna, nieprecyzyjna i pozostawia dowolność oraz dużą dozę uznaniowości. W przypadku wyeliminowania klauzuli dotyczącej oprocentowania nie można wykonywać umowy.

Umowa kredytu jest ponadto sprzeczna z prawem, w szczególności z art. 69 prawa bankowego. Między innymi na tych podstawach sąd zasądził od pozwanego banku dokonane przez kredytobiorcę wpłaty, niemal w całości uwzględniając powództwo. Istotne jest również, że sąd uwzględnił powództwo o zapłatę nie pomniejszając roszczenia kredytobiorcy o kwotę wypłaconego kredytu. Taki sposób rozliczenia świadczeń nieważnej umowy kredytu jest naszym zdaniem słuszny. Pozwany bank – jeśli tylko uważa, że w związku z nieważnością umowy kredytu ma wobec kredytobiorcy roszczenie – to powinien je zgłosić do potrącenia, albo w drodze powództwa wzajemnego. W przypadku rozliczeń świadczeń dokonanych na rzecz nieważnej umowy należy bowiem stosować teorię dwóch kondykcji, dokładnie tak jak to zrobił sąd w niniejszej sprawie.
38. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2020 roku, w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.
Wyrokiem z 23 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy – konsumenta. W ten sposób proces sądowy zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy.

Umowa kredytu powiązana z kursem CHF została już prawomocnie „odfrankowiona” - w ten sposób saldo kapitału kredytu zmniejszyło się o około 45 %, a ponadto pozwany bank musi zwrócić zasądzone na rzecz konsumenta bardzo znaczące nadpłaty. Dalsza spłata kredytu opierać się będzie na korzystnym założeniu, że mamy do czynienia z kredytem w PLN (bez powiązania z CHF) oprocentowanym wg stopy procentowej LIBOR + marża.

Sprawę prowadził radca prawny Radosław Górski (z zespołem prawników kancelarii). Sygnatura akt: VI ACa 808/18.
39. Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank)
Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18.09.2020 roku prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym Euro bankiem S.A. (obecnie Millennium S.A.).

Sądy obu instancji zasądziły należności dochodzone przez konsumenta pomimo tego że kapitał jego kredytu nie został spłacony. W sprawie tej zastosowano więc tzw. teorię dwóch kondykcji. Postępowanie, jak na warunki sądów w Polsce, toczyło się w ekspresowym tempie – sprawa zakończyła się prawomocnie po około 17 miesiącach od złożenia pozwu do sądu.

Więcej o tym wyroku oraz o przegiegu postępowania sadowego tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/blog/prawomocny-wyrok-sadu-we-wroclawiu-w-sprawie-millennium-s-a-dawny-euro-bank-s-a-niewaznosc-umowy-kredytu/
40. Kredyt „Alicja” – precedensowa wygrana kredytobiorcy w sporze z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A.
Po czterech latach trudnego procesu w sierpniu 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie w zasadniczej części uwzględnił powództwo konsumentów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. ustalając, że zobowiązanie kredytobiorców wobec tego banku wygasło. W konsekwencji wartość naliczonego przez bank zobowiązania kredytobiorców zmniejszyła się z kwoty ponad dwustu tysięcy złotych zł do 0 zł.

Sprawa sądowa dotyczyła słynnego kredytu „Alicja” – kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności.

Więcej o tym wyroku tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/blog/kredyt-alicja-precedensowa-wygrana-kredytobiorcy-w-sporze-z-powszechna-kasa-oszczednosci-bp-s-a/
41. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 września 2020 roku w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 września 2020 roku ustalił, że umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim, zawarta między konsumentami, a Getin Noble Bank S.A., jest nieważna w całości.

Wyrok został wydany 4 września 2020 roku na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron i bez zeznań świadków. Oznacza to, że zdaniem sądu umowa musi być nieważna ze względu na jej treść, a okoliczności jej zawarcia nie mają dla sądu żadnego znaczenia.

XXV C 1171/18.

Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski
42. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 12 października 2020 roku, sygnatura akt I C 1470/17. Getin Noble Bank S.A.
Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim i zasądził od konsumenta na rzecz banku jedynie różnicę między wzajemnymi świadczeniami dokonanymi przez strony w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób problem długu wynikającego z kredytu oraz rozliczeń stron został rozwiązany.

Bank wyliczał swoje roszczenia na treści kredytu wyliczając swoje należności w oparciu o co najmniej abuzywne (bezskuteczne wobec konsumenta) postanowienia umowne, na około 200.000 zł, jednak w trakcie procesu sądowego, z ostrożności procesowej bank wskazał również (zapewne spodziewając się porażki i ustalenia nieważności umowy), iż alternatywną podstawą faktyczną jego roszczenia jest zwrot świadczenia dokonanego przez bank w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Zgłosiliśmy wobec tego ewentualnego żądania wszystkie przysługujące konsumentowi zarzuty, w tym zarzut potrącenia oraz zarzut przedawnienia roszczeń banku. W rezultacie z kwoty około 200.000 zł naliczonego przez bank długu do zapłaty wg treści wyroku pozostaje jedynie około 45.000 zł –  bank przegrał w 78 %. Dług został więc zredukowany o ponad 150.000 zł (nie licząc odsetek karnych i kosztów, których konsument w efekcie nie zapłaci).

Więcej o tym wyroku, przebiegu postępowania sądowego oraz o wyrokach, które zapadają w sądach w Szczecinie na:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/sad-w-szczecinie-kolejny-raz-po-stronie-konsumenta-w-sprawie-kredytu-powiazanego-z-chf-przegrywa-getin-noble-bank-s-a/
43. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.10.2020 roku, sygnatura akt XXV C 517/18 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 14 października 2020 roku ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., jest nieważna w całości. To już trzeci nasz wyrok w sprawie Banku Ochrony Środowiska.

Dlaczego Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy?

Sąd skoncentrował się na wykładni samej umowy, nad którą prawnicy naszej kancelarii również intensywnie pracowali.

W trakcie procesu zwracaliśmy uwagę sądu na brak transparentności i sprzeczność poszczególnych postanowień umownych. Podkreślaliśmy również, że umowa skonstruowana przez pozwany bank nie pozwala na ustalenie która wskazana w niej kwota stanowi podstawowe świadczenie banku w rozumieniu art. 69 prawa bankowego. Sąd Okręgowy w znacznej mierze taką argumentację podzielił.

Więcej o tym wyroku tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/umowa-kredytu-denominowanego-zawarta-z-bankiem-ochrony-srodowiska-niewazna-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie/
44. PRAWOMOCNY wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13.10.2020 roku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Sygnatura akt I ACa 464/20.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 13.10.2020 roku oddalił w całości apelację pozwanego banku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. i kredytu powiązanego z CHF, przeznaczonego na zakup samochodu osobowego.

Sprawa dotyczyła Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny podobnie jak sąd I instancji, dostrzegł wadliwość zawartej między stronami umowy, i pomimo, że nie podzielił stanowiska strony powodowej o tym, że umowa jest nieważna (Sąd Apelacyjny w tej sprawie uznał, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień umownych umowa mogła być wykonana na zasadzie tzw. „odfrankowienia”), to jednak, z uwagi na niewykazanie roszczenia przez pozwaną, Bankowy Tytuł Egzekucyjny został uchylony w całości.

Dla konsumenta taki wyrok oznacza przede wszystkim to, że:
  • dalsze prowadzenie egzekucji komorniczej w oparciu o wystawiony przez bank bankowy tytuł egzekucyjny jest niemożliwe – groźba egzekucji komorniczej skierowanej do całego majątku „dłużnika” przestała istnieć;
  • świadczenia wyegzekwowane na podstawie takiego tytułu wykonawczego, w związku z jego uchyleniem winny zostać zwrócone „dłużnikowi”;
  • dług związany z postępowanie egzekucyjnym (zwykle bardzo wysokie koszty egzekucyjne) również przestaje istnieć, a te koszty które zostały wyegzekwowane pobrane zostały nienależnie i również muszą zostać zwrócone.


Więcej o tym wyroku oraz o bankowych tytułach egzekucyjnych tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/sad-apelacyjny-we-wroclawiu-kolejny-raz-po-stronie-konsumenta-santander-consumer-bank-s-a-przegrywa-prawomocnie/
45. PRAWOMOCNY wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.09.2020 roku, w sprawie z powództwa Raiffeisen Bank International AG, sygnatura akt I ACa 812/18
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2020 roku, po rozpoznaniu apelacji pozwanych kredytobiorców, zmienił niekorzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kredytu powiązanego z CHF, na podstawie którego byli oni zobowiązani do zapłaty na rzecz banku kwoty bliskiej 700.000 zł.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że oddalił powództwo banku w całości. Wobec tego prawomocnie i korzystnie dla konsumentów zakończył się proces sądowy, który rozpoczął się jeszcze w 2016 roku. Wartość długu kredytobiorców, którą bank wyliczył na kwotę bliską 700.000 zł i której zapłaty domagał się w procesie sądowym, w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego obecnie wynosi 0 zł. Oznacza to, że zdaniem Sądu bank nie ma wobec konsumentów roszczeń, których dochodził pozwem.

Więcej o tym wyroku tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/prawomocny-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-szczecinie-w-sprawie-raiffeisen-bank-international/
46. Wyrok sądu we Wrocławiu z 15 października 2020 roku w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A., sygnatura akt XII C 809/18.
Mamy trzeci korzystny dla konsumentów wyrok sądu we Wrocławiu w ciągu miesiąca. Tym razem nieprawomocnie przegrywa Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich dokonanych wpłat. "Teoria salda" nie znalazła więc zastosowania.

Sprawę w imieniu kredytobiorców prowadzi radca prawny Radosław Górski przy aktywnym wsparciu adwokat Agnieszki Łozińskiej. Wyrok z dnia 15 października 2020 roku, sygnatura akt XII C 809/18. Więcej o tym wyroku, a także o poprzedzających go dwóch naszych prawomocnych wyrokach sadów we Wrocławiu, na stronie kancelarii:

https://gorski-radcaprawny.pl/.../sad-we-wroclawiu.../
47. Wyrok z dnia 19.10.2020 roku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygnatura akt XXV C 2899/18.
Dwie umowy kredytów powiązanych z CHF nieważne. Przegrywa Raiffeisen Bank International AG. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 października 2020 roku ustalił nieważność dwóch umów kredytu powiązanych z CHF, zawartych pomiędzy konsumentem, a Raiffeisen Bank International AG. Podstawą ustalenia nieważności umów była podzielona przez Sąd argumentacja strony powodowej przedstawiona w treści pozwu i dalszych pismach procesowych. Zdaniem Sądu umowy zostały skonstruowane w sposób nieuczciwy i naruszają zasady współżycia społecznego, ponieważ konsument został obciążony nadmiernie ryzykiem walutowym.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski. Wyrok z 19 października 2020 roku, sygnatura akt XXV C 2899/18. SSR del. Michał Jakubowski.

Więcej o wyroku na stronie kancelarii:

https://gorski-radcaprawny.pl/.../dwie-umowy-kredytow.../
48. Wyrok z dnia 22.10.2020 roku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygnatura akt XXV C 426/19.
Przegrana Raiffeisen Bank International AG w sprawie z powództwa konsumenta.

Sąd w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził od banku zwrot dokonanych wpłat na rzecz kredytu.

Sąd zasądził zwrot wpłat na rzecz konsumenta, pomimo, że kapitał kredytu w PLN nie został spłacony. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii. Na sali sądowej konsumenta reprezentował również adwokat Łukasz Felisiak.

Więcej o wyroku tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/.../sad-w-warszawie-ustalil-niewaznosc-umowy-kredytu...
49. PRAWOMOCNY wyrok sądu w Warszawie 21.10.2020 roku, w sprawie przeciwko mBank S.A., sygnatura akt XXVII Ca 1707/19.
Uzyskaliśmy prawomocny wyrok sądu w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko mBank S.A.

Sąd prawomocnie ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązanego z CHF jest nieważna i na tej podstawie zasądził od pozwanego banku na rzecz konsumenta zwrot wszystkich dochodzonych przez niego wpłat. Zasądzono wpłaty pomimo, że kapitał kredytu nie został jeszcze spłacony. Apelacja banku została oddalona w całości.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski, wspierany przez cały zespół kancelarii (i wyróżnić tutaj trzeba wsparcie aplikanta radcowskiego Piotra Pląski).

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXVII Cywilny Odwoławczy z 21.10.2020 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1707/19.

Więcej o tym wyroku oraz o wyroku I instancji na stronie kancelarii:

https://gorski-radcaprawny.pl/.../prawomocny-wyrok-sadu.../
51. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.10.2020 roku, sygnatura akt XXV C 517/18 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 14 października 2020 roku ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., jest nieważna w całości. To już trzeci nasz wyrok w sprawie Banku Ochrony Środowiska.

Dlaczego Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy?
Sąd skoncentrował się na wykładni samej umowy, nad którą prawnicy naszej kancelarii również intensywnie pracowali.

W trakcie procesu zwracaliśmy uwagę sądu na brak transparentności i sprzeczność poszczególnych postanowień umownych. Podkreślaliśmy również, że umowa skonstruowana przez pozwany bank nie pozwala na ustalenie która wskazana w niej kwota stanowi podstawowe świadczenie banku w rozumieniu art. 69 prawa bankowego. Sąd Okręgowy w znacznej mierze taką argumentację podzielił.

Więcej o tym wyroku tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/blog/umowa-kredytu-denominowanego-zawarta-z-bankiem-ochrony-srodowiska-niewazna-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie/
53. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.
Ważny wyrok sądu we Wrocławiu – umowa kredytu nieważna, przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

29 października 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt XII C 414/18, Sąd Okręgowy we Wrocławiu: – ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF;
– i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich (bardzo wysokich, dotyczących setek tysięcy złotych) wpłat na rzecz kredytu.
To kolejny, czwarty w ostatnim czasie (od 18 września 2020 roku), korzystny wyrok uzyskany przez naszą kancelarię w sądzie we Wrocławiu.

Wyrok ważny, ponieważ potwierdza że mimo bardzo niepokojących informacji, które docierają do nas z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w sądach wrocławskich są również sędziowie, którzy orzekają zgodnie z prawem konsumenckim. Niektórzy sędziowie apelacji wrocławskiej w dalszym ciągu próbują bowiem na przykład uzupełniać umowy kredytów kursami średnimi NBP, dopuszczając się w ten sposób praktyk sprzecznych z wyrokami TSUE i wyrokami Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.

Więcej o tym wyroku i o orzecznictwie sądów we Wrocławiu na stronie kancelarii:
https://gorski-radcaprawny.pl/.../wazny-wyrok-sadu-we.../
54. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygnatura akt XXV C 13/19.
Przegrywa Raiffeisen Bank International AG.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia z 14 października 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu zawartej pomiędzy konsumentem, a Raiffeisen Bank International AG. Podstawą ustalenia nieważności umów była podzielona przez Sąd argumentacja strony powodowej przedstawiona w treści pozwu i dalszych pismach procesowych. Zdaniem Sądu umowa kredytu została skonstruowana wadliwie – m.in. w sposób sprzeczny z naturą umowy kredytu. Sąd dostrzegł, że świadczenia stron nie są w umowie oznaczone – bank mógł na podstawie umowy kredytu w dowolny sposób ustalać wartość zobowiązań kredytobiorcy w okresie kredytowania. Wartość długu kredytobiorcy zgodnie z umową mogła więc zmieniać się w taki sposób, w jaki to uznał bank. Na tej podstawie sąd uwzględnił powództwo w całości i ustalił nieważność umowy kredytu. https://gorski-radcaprawny.pl/.../prawomocny-wyrok-sadu.../
55. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (prawomocny) z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. akt I ACa 265/20. Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko Santander Bank Polska S.A.
Prawomocne ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich wpłat (mimo braku spłaty kapitału kredytu). Sprawozdawca SSA Krzysztof Górski, sędziowie SSA Edyta Buczkowska-Żuk, SSA Dorota Gamrat – Kubeczak.Więcej o tym wyroku tutaj: https://gorskiradcaprawny.pl/…/to-dobry-czas-na…/
56. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt I C 855/16.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Nieprawomocne ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich wpłat (mimo braku spłaty kapitału kredytu). SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha. Więcej o tym wyroku tutaj: https://gorskiradcaprawny.pl/…/korzystny-wyrok-w…/
57. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt I C 303/15.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie i zapłatę przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy części wpłat SSO Barbara Smolska. O tym wyroku tylko wzmiankowaliśmy.
58. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt VI C 3394/19.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Zasądzenie wpłat na rzecz kredytu w związku z nieważnością umowy. SSR Milena Dutkowska. O tym wyroku więcej napisaliśmy tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/…/kolejna-umowakredytu…/
59. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt VI C 2451/19.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Zasądzenie kwot na rzecz kredytu w związku z „odfrankowieniem” umowy kredytu. SSR Milena Dutkowska. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.
60. Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt I C 335/18.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy o uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego przeciwko PKO BP S.A. – bankowy tytuł egzekucyjny został uchylony w całości.SSO Jacek Grześkowiak. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.
61. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt XXV C 1333/18.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytu przeciwko Getin Noble bank S.A. Sąd ustalił nieważność umowy w całości. SSO Kamil Gołaszewski. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.
62. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt IV C 2350/20.
Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytu przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd uwzględnił powództwo konsumenta w całości i ustalił nieważność umowy kredytu.SSO Monika Włodarczyk. O tym wyroku więcej napisaliśmy tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/…/wygrana-kredytobiorcy…/
63. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie przeciwko Getin Noble Bank S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku. Sygnatura akt: I C 364/16.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu powiązanego z CHF na zakup samochodu i rozpoczęła się powództwem banku po wypowiedzeniu umowy kredytu, a zakończyła się oddaleniem powództwa banku, uznaniem umowy za nieważną i zasądzeniem od banku na rzecz kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę między sumą ich wpłat na rzecz kredytu a kapitałem kredytu (powództwo wzajemne).

Odpowiedź na pozew r.pr. Radosław Górski złożył w tej sprawie jeszcze w 2016 roku. Od samego początku pełnomocnik powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Wyrok w tej sprawie z różnych względów został ogłoszony się dopiero po 5 latach.

Pełnomocnikami w tej sprawie byli między innymi radca prawny Radosław Górski i adwokat Piotr Barcz.
64. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie przeciwko mBank S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przeciwko mBank S.A. Sygnatura akt: I C 1096/15.
Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego kursem waluty CHF. Sąd uznał umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone przez nich kwoty stanowiące nienależne świadczenie na rzecz banku. W tej sprawie od samego początku r.pr. Radosław Górski powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF.

Pozew w tej sprawie zr.pr. Radosław Górski złożył w 2015 roku. Wyrok zapadł więc po blisko 6 latach.

Pełnomocnikami w tej sprawie byli między innymi radca prawny Radosław Górski i adwokat Piotr Barcz.
65. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Wyrok dnia 17 lutego 2021 roku. Sygnatura akt: I C 846/15.
Powództwo wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie postępowania egzekucyjnego r.pr. Radosław Górski złożył w połowie 2015 roku. Wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony – postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane, co uniemożliwiło bankowi licytację nieruchomości „dłużnika”.Od samego początku pełnomocnik powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Przez kolejne lata procesu sąd przeprowadzał jednak na wniosek banku dowody z opinii biegłego zgodnie z proponowanymi przez bank założeniami. W końcu jednak, po blisko 6 latach procesu sądowego, sąd uchylił bankowy tytuł egzekucyjny niemal w całości.

Pełnomocnikiem w tej sprawie był radca prawny Radosław Górski
66. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 4 marca 2021 roku, sygnatura akt XVI C 1127/19.
Uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok sądu w Warszawie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z CHF.

Tym razem przegrywa Bank Millennium S.A. Sąd uwzględnił powództwo kredytobiorcy i zasądził od banku niemalże całą, znaczną kwotę pieniędzy. Sąd uwzględnił powództwo ponieważ uznał, że umowa kredytu podlega tzw. „odfrankowieniu”.

Co oznacza „odfrankowienie” takiej umowy?

Z umowy kredytu wyeliminowane zostaje powiązanie wysokości raty i kapitału kredytu z kursem waluty obcej. W ten sposób kredyt staje się w sensie ekonomicznym kredytem w PLN, ale oprocentowanym tak jak w umowie (LIBOR + marża, a więc oprocentowanie znacznie bardziej korzystne niż dla dostępnych na rynku kredytów w PLN).

Wyrok ten daje kredytobiorcy dużo więcej niż dawałaby nawet ugoda w kształcie proponowanym przez KNF. Jest też bez porównania dużo lepszy niż „ugody”, które obecnie proponuje Bank Millennium w wielu prowadzonych przez nas sprawach sądowych.

Propozycje tego banku odbiegają bowiem na niekorzyść kredytobiorców od propozycji KNFu.

Warto również dodać, że sąd uwzględnił stanowisko pełnomocnika kredytobiorcy co do bezprawności pobierania części składek na tzw. ubezpieczenie pomostowe stwierdzając, iż pobrana przez bank składka w zakresie, w jakim dotyczy okresu po złożeniu wniosku o wpis hipoteki, pobrana została bezzasadnie.

Zdaniem sądu bezskuteczne względem konsumenta są postanowienia umowne z których wynika, że bank będzie pobierał składki na ubezpieczenie aż do momentu w którym kredytobiorca dostarczy bankowi odpis księgi wieczystej. Ubezpieczenie pomostowe powinno bowiem obejmować tylko ten okres w którym rzeczywiście tej hipoteki nie ma, a ta powstaje już z chwilą złożenia wniosku.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników kancelarii.
67. Przegrana Santander Bank Polska – wyrok SO w Szczecinie z 27.04.2021 r.
Wyrok sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku (sygn. akt I C 386/20). Sąd uwzględnił powództwo w całości i sentencji wyroku ustalił nieważność umowy kredytu, a także zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot bardzo wysokiej kwoty w walucie CHF.
68. Przegrana PKO BP S.A. – wyrok SO w Koszalinie z 28.04.2021 roku
Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2021 roku (sygnatura akt I C 132/20) uwzględnił powództwo kredytobiorców i ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny jest nieważna.
69. PRAWOMOCNA przegrana Getin Noble bank S.A. – wyrok SA w Szczecinie z 30.04.2021 r.
Mamy TRZECI PRAWOMOCNY WYROK ustalający nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF w ciągu 4 dni. Tym razem prawomocnie przegrywa Getin Noble Bank S.A. Po wyrokach z 27.04.2021 roku (prawomocna przegrana Santander Bank Polska S.A.) i z 28.04.2021 roku (prawomocna przegrana mBank S.A.) tym razem Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku Getin Noble Bank od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji m.in. ustalającego nieważność umowy kredytu i zasądzającego na rzecz banku jedynie różnicę między kwotą kapitału wypłaconą w PLN, a sumą wszystkich wpłat kredytobiorcy.

W ten sposób sąd prawomocnie ustalił nieważność umowy kredytu, a dług kredytobiorcy zredukował się o ponad 200.000 zł.

Cała opisana seria prawomocnych wyroków pochodzi z sądów w Szczecinie. Wszystkie trzy wyroki są nie tylko prawomocne ale i ostatecznie, ponieważ żadnemu z przegranych banków skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje. W każdej z tych spraw czeka nas teraz windykacja zasądzonych należności i doprowadzenie do wykreślenia hipotek. Kredytobiorcy zostali uwolnieni od szkodliwych umów i odzyskają to, co wymienione wyżej banki bezzasadnie od nich pobrały (wraz z odsetkami i innymi kosztami).
70. PRAWOMOCNA PRZEGRANA mBank S.A. – wyrok SO w Szczecinie z 28.04.2021
Prawomocny wyrok sądu w Szczecinie – sąd stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF i zasądził na rzecz konsumenta zwrot wszystkich dochodzonych przez niego świadczeń. Przegrywa mBank S.A.

Z wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021 roku (C 19/20) wynika, że Trybunał podtrzymał swoją dotychczasową KORZYSTNĄ DLA KONSUMENTÓW linię orzeczniczą i równocześnie wyjaśnił, że interpretacja umowy kredytu należy do sądu krajowego.

O tym, że w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi wszystko co najważniejsze jest już wyjaśnione i nie ma powodu do zadawania kolejnych pytań TSUE, wie już wielu sędziów w Polsce, którzy nie czekają na kolejne wskazówki i wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców.

Tak się stało w wyroku sądu w Szczecinie z 28 kwietnia 2021 w sprawie przeciwko mBank. Sąd ten rozstrzygając apelację pozwanego mBanku od niekorzystnego dla banku wyroku sądu I instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu: oddalił apelację banku prawomocnie ustalając, że zawarta między stronami umowa jest nieważna, a w związku z nieważnością kredytobiorcy przysługuje prawo do zwrotu wszystkich wpłat.
71. PRAWOMOCNA przegrana Santander Bank Polska S.A. – wyrok SO w Szczecinie 27 kwietnia 2021 roku
Prawomocny wyrok sądu w Szczecinie. Umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim nieważna. Przegrywa Santander Bank Polska S.A. Sąd w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2021 roku zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zasądził od banku na rzecz konsumenta wszystkie dochodzone przez niego wpłaty, ustalając nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF. W ten sposób powództwo kredytobiorcy reprezentowanego przez radcę prawnego Radosława Górskiego zostało uwzględnione w całości. Wyrok sądu w Szczecinie jest nie tylko prawomocny, ale i ostateczny – bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna.

Santander Bank Polska musi więc teraz wykonać wyrok. Kredytobiorca został uwolniony od ciężaru kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim.

Sąd II instancji podzielił zdecydowaną większość argumentów kredytobiorcy przedstawionych w apelacji i ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF, a także zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone przez niego wpłaty. To istotna zmiana względem wyroku wydanego w I instancji, który oddalił powództwo o zapłatę w całości.

Sąd odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego i uznał umowne klauzule przeliczeniowe za bezskuteczne względem kredytobiorcy, między innymi ze względu na brak wskazania w umowie szczegółowych zasad ustalania bankowych kursów PLN/CHF.

Zdaniem sądu klauzule przeliczeniowe naruszyły równorzędność stron umowy. Treść umowy nie przewidywała bowiem żadnych ograniczeń w zakresie ustalania przez bank wysokości kursów z tabeli kursowej banku.

Pozwany nie podniósł w postępowaniu zarzutu potrącenia. Zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank był zaś zdaniem sądu nieskuteczny. Pozwany bank nie udowodnił bowiem, że oświadczenie woli dotyczące zatrzymania zostało w sposób skuteczny doręczone powodowi, a pełnomocnik powoda nie legitymował się pełnomocnictwem do odbierania w imieniu powoda oświadczeń materialnoprawnych.

Plan dalszych działań wygląda następująco: 1/ windykacja zasądzonych kwot, 2/ wezwanie do wykonania wyroku, 3/ wykreślenie hipoteki.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 27.04.2021r., sygn. akt II Ca 277/20.
72. PRAWOMOCNA przegrana Getin Noble bank S.A. – wyrok SO w Warszawie z 16 kwietnia 2021 roku
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego wpłaty (około 300.000 zł). Przegrywa Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy blisko 300.000 zł tytułem wszystkich dokonanych przez niego wpłat na rzecz banku.

Wyrok redukuje zadłużenie kredytobiorcy o setki tysięcy złotych, ponieważ w sprawie tej doszło nie tylko do zawarcia wadliwej i niekorzystnej dla kredytobiorcy umowy kredytu ale również do zawarcia szeregu bardzo kosztownych i niekorzystnych dla kredytobiorcy aneksów do umowy.

Tymczasem zdaniem banku kredytobiorca, mimo wielu lat spłaty kredytu i zwrocie kwoty przekraczającej kwotę kapitału kredytu wypłaconego w PLN, wciąż ma do oddania bankowi znacznie więcej niż od niego uzyskał.

W sprawie tej kredytobiorca zdołał również uzyskać prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu spłaty kredytu poprzez wstrzymanie spłat rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie całego procesu sądowego. Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/.../prawomocne.../

Sytuacja finansowa Getin Noble Banku jest niekorzystna i wobec tego zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie spłaty kredytu w trakcie długiego procesu sądowego może mieć duże znaczenie.

Więcej o sytuacji finansowej Getin Noble Banku napisaliśmy tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/.../klopoty-getin-noble.../

Dzięki uzyskanemu prawomocnemu postanowieniu o zabezpieczeniu kredytobiorca już od dłuższego czasu nie musiał spłacać kredytu bez żadnych konsekwencji ze strony banku, co pozwoli mu ze spokojem oczekiwać na wydanie prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Sprawę sądową, w której zapadł opisany wyżej wyrok, prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie.

Sygnatura akt XXV C 400/19.
73. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok SO w Warszawie z 6.04.2021 roku
Umowa kredytu indeksowanego do CHF nieważna. Tym razem przegrywa Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 6 kwietnia 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził na rzecz kredytobiorców bardzo znaczne kwoty zarówno w PLN, jak i w CHF.

Sąd zwrócił uwagę na to, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych.

Przewidziana w umowie kredytu dowolność banku w ustalaniu bankowych kursów kupna/sprzedaży CHF zdaniem sądu pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów. Zdaniem sądu nieważność umowy wynika również z tzw. abuzywności postanowień umownych.

W przypadku „frankowiczów” postanowienia umowne, które pozwalają bankowi na narzucanie kredytobiorcom – konsumentom dowolnie ustalanych kursów kupna/sprzedaży CHF, naruszają ich prawa i wobec tego – właśnie z uwagi na tzw. „abuzywność” tych postanowień- są one bezskuteczne wobec konsumenta.

Uzasadnienie przyczyn nieważności jest więc typowe dla Pana Sędziego Kamila Gołaszewskiego, który wydał wyrok w tej sprawie.

Nietypowe dla tego sędziego jest jednak to, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone przez nich kwoty, mimo że kredytobiorcy nie spłacili kapitału kredytu. Sąd zmienił więc swoje podejście i zastosował teorię dwóch kondykcji w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego z lutego 2021 roku (III CZP 11/20).

Co taki wyrok oznacza dla kredytobiorcy?

Kredytobiorca zostanie uwolniony od toksycznego kredytu. Ewentualne rozliczenie nieważnej umowy - W NAJLEPSZYM DLA BANKU PRZYPADKU - polegać będzie już tylko na zwrocie wzajemnych świadczeń: od kwoty kredytu wypłaconego w PLN odliczona zostanie suma wszystkich wpłat na rzecz banku. Nie będzie już kursów walut obcych, marż, oprocentowania umownego, ani żadnych innych wynikających z umowy należności banku.

Sprawę sądową, w której zapadł opisany wyżej wyrok, prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie.

Sygnatura akt XXV C 1215/18, SSR del. Kamil Gołaszewski
74. Przegrana Getin Noble bank S.A. -wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2021 roku
O tym w jaki sposób nie prowadzić sprawy sądowej przeciwko bankowi. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Getin Noble Bank S.A. z 31.03.2021 roku.

Opisana niżej historia to nie tylko informacja o korzystnym dla konsumenta wyroku sądu, który uchylił niekorzystny wyrok I instancji. To przede wszystkim przestroga przed nierozważnym i nieprofesjonalnym prowadzeniem sprawy sądowej, które może doprowadzić do przegrania procesu sądowego.

Niejednokrotnie zdarzyło się nam przyjmować zlecenia dosłownie na ostatnim etapie postępowania po to aby uratować klienta przed konsekwencjami przegrania sprawy „na własne życzenie”. To jedna z takich historii, która zakończyła się szczęśliwie. Nie zawsze jednak można naprawić wcześniej popełnione błędy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 30 marca 2021 roku uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu przeciwko Getin Noble bank S.A. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Niewiele jednak brakowało aby ta sprawa skończyła się prawomocnym oddaleniem powództwa.

Sprawę przejęliśmy do prowadzenia, a właściwie do ratowania po tym, gdy popełniono w niej wszystkie najpoważniejsze błędy. Źle sformułowano żądanie, twierdzenia i wnioski oparto na wątpliwej podstawie, a sama apelacja budziła wątpliwości.

Dopiero na tym etapie (na zaawansowanym etapie postępowania apelacyjnego) przystąpiliśmy do sprawy i złożyliśmy pismo procesowe, które wskazywało prawidłowo na wszystkie podstawy nieważności umowy kredytu wynikające z orzecznictwa w podobnych sprawach.

Podczas rozprawy radca prawny Radosław Górski przedstawił również taką interpretację żądania pozwu, aby przekonać sąd, że błędem będzie oddalenie apelacji z powodu niejasnego i niefortunnego sformułowania żądania pozwu. Skoncentrował się ponadto na tym, że w tej sprawie, zgodnie z orzecznictwem SN i TSUE, niezależnie od argumentacji kredytobiorcy, sąd musi z urzędu zbadać treść umowy pod względem występowania w niej niedozwolonych postanowień umownych i nie powinien ograniczać się jedynie do tych argumentów, na które powołał się sam kredytobiorca.

Było to o tyle utrudnione, że żądanie pozwu wprost wskazywało na to, że konsument oczekuje ustalenia nieważności umowy z tego powodu, że bank zaniżył całkowity koszt kredytu i tym samym wprowadził go w błąd.

Stanowisko nowego pełnomocnika kredytobiorcy spotkało się z protestem pełnomocnika banku, który wobec sposobu zredagowania pozwu i przebiegu postępowania apelacyjnego najwyraźniej był przekonany, że sąd zbada apelację jedynie w ograniczonym zakresie i prawomocnie rozstrzygnie sprawę po myśli banku, co dodatkowo pozwoli na obciążenie konsumenta znaczącymi kosztami postępowania.

Sąd Apelacyjny mimo tego, że na początku rzeczywiście zdawał się być zaskoczony tym, że naszym zdaniem żądanie ustalenia nieważności i sama apelacja nie może dotyczyć tylko kwestii takich jak zaniżenie całkowitego kosztu kredytu, uwzględnił nasze stanowisko i ku zaskoczeniu pełnomocnika banku, który w tej sprawie „już był w ogródku, już witał się z gąską”, uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Więcej o tym jak nie prowadzić sprawy sądowej przeciwko bankowi, o przebiegu tej sprawy oraz popełnionych błędach na stronie kancelarii. https://gorski-radcaprawny.pl/.../o-tym-w-jaki-sposob-nie.../
75. Przegrana Millennium S.A. – wyrok SO w Warszawie z 31 marca 2021 roku
Umowa kredytu indeksowanego do CHF nieważna – przegrywa Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 31 marca 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził na rzecz kredytobiorcy część wpłaconych na rzecz banku rat kredytowych.

Sąd uznał, że zastosowany w umowie kredytu sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych prowadzi do nieważności umowy kredytu. Ani w umowie ani w regulaminie nie określono bowiem zasad ustalania bankowych kursów CHF, co pozwala bankowi na dowolne ustalanie wartości zadłużenia kredytobiorcy.

Takie ukształtowanie klauzul przeliczeniowych zdaniem sądu pozostaje w sprzeczności z naturą stosunku prawnego i zasadą swobody umów. W rezultacie umowa jest nieważna. Zastosowana przez sąd podstawa prawna ustalenia nieważności umowy kredytu wskazuje na to, że dla sądu nie miało żadnego znaczenia jakie było przeznaczenie kredytowanej nieruchomości i czy kredytobiorca przy jej zawieraniu był konsumentem.

Co taki wyrok oznacza dla kredytobiorcy?

Kredytobiorca zostanie uwolniony od toksycznego kredytu. Ewentualne rozliczenie nieważnej umowy - W NAJLEPSZYM DLA BANKU PRZYPADKU - polegać będzie już tylko na zwrocie wzajemnych świadczeń: od kwoty kredytu wypłaconego w PLN odliczona zostanie suma wszystkich wpłat na rzecz banku. Nie będzie już kursów walut obcych, marż, oprocentowania umownego, ani żadnych innych wynikających z umowy należności banku.

Sprawę sądową, w której zapadł opisany wyżej wyrok, prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie.

Sygnatura akt XXV C 1779/19, SSO Paweł Duda.
76. Przegrana Getin Noble bank S.A. – wyrok z 5.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził na rzecz kredytobiorców bardzo znaczne kwoty zarówno w PLN, jak i w CHF.

Sąd zwrócił uwagę na to, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych.

Przewidziana w umowie kredytu dowolność banku w ustalaniu bankowych kursów kupna/sprzedaży CHF zdaniem sądu pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów. Zdaniem sądu nieważność umowy wynika również z tzw. abuzywności postanowień umownych.
77. Przegrana Millennium S.A. w sprawie szeroko omówionej w mediach. SO w Warszawie z dnia 5.05.2021
Szeroko skomentowana w mediach nieważność umowy kredytu powiązanego CHF. Nieważność umowy kredytu. Więcej o tym wyroku tutaj: https://gwiazdy.wp.pl/doda-opadla-na-podloge-windy-i-zaczela-plakac-prawnik-zdradza-kulisy-procesu-6638129468721696a
78. Przegrana mBank S.A. – wyrok z 31 maja 2021 roku
31 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF zawartej z mBankiem S.A. (I C 1690/20).
79. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok z 31 maja 2021 roku
31 maja 2021 roku kolejny raz przegrał Getin Noble bank – Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z walutą obcą (sygnatura akt XXV C 1332/18).
80. Przegrana ING Bank Śląski S.A. – wyrok z 28 maja 2021 roku
28 maja 2021 roku w sprawie przeciwko ING bank Śląski Sąd Okręgowy Warszawa- Praga m.in. ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF (II C 197/20).
81. Przegrana mBank S.A. – wyrok z 27 maja 2021 roku
27 maja 2021 roku w sprawie przeciwko mBank S.A. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone przez niego wpłaty w związku z ustaleniem nieważności umowy kredytu (VI C 3363/19).
82. Przegrana mBank S.A. – wyrok z 1 czerwca 2021 roku
Zapadł kolejny korzystny dla kredytobiorcy wyrok w sprawie kredytu powiązanego z CHF. Tym razem przegrał mBank (sygn. Akt: VI C 553/20, SR Warszawa Śródmieście w Warszawie).
83. Przegrana BPH S.A. (dawny Ge Money Bank) – wyrok z 16 czerwca 2021 roku
84. Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r., sygn. I C 465/19
Umowa kredytu denominowanego kursem CHF nieważna – przegrywa Deutsche Bank Polska.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z 6 maja 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF.

Sąd oceniając postanowienia umowy uznał, iż są one sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, bowiem odwołują się do tabeli kursów sprzedaży walut kredytodawcy.

Umowa została oceniona przez sąd jako sprzeczna z zasadą swobody umów z uwagi na określenie wysokości świadczenia tzw. metodą subiektywną tj. uzależnioną wyłącznie od woli jednej ze strony umowy, w tym przypadku strony silniejszej – banku. Z tego również powodu Sąd uznał, iż rozważania nad próbą utrzymania w mocy ważności klauzuli waloryzacyjnej są bezprzedmiotowe.
Wyrok
85. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r., sygn. I C 832/19
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 13 maja 2021 r. zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty, należne im z uwagi na nieważność zawartej umowy kredytu.

W ocenie sądu o nieważności umowy kredytu zawartej przez powodów z poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank SA przesądził rozkład praw i obowiązków stron.

Sąd ocenił, iż świadczenie kredytobiorców polegające na zwrocie otrzymanego kredytu nie zostało w umowie oznaczone w sposób mieszczący się granicach swobody umów określonej w art.353 (1) k.c. z uwagi na zastosowany w niej mechanizm indeksacji kredytu, którego elementem były kursy walut zawarte w tabelach sporządzanych przez kredytodawcę. W ocenie sądu kryteria ustalania wysokości kursów walut zawartych w tabelach kursowych, które były podstawą do ustalania świadczeń kredytobiorców, nie zostały w umowie ściśle oznaczone. Zdaniem Sądu takie ukształtowanie praw i obowiązków stron wykracza poza granice swobody umów. Jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jakim jest umowa, która polega na precyzyjnym i jasnym ustaleniu obowiązków stron. Sąd uznał, iż zawarta przez kredytobiorców umowa kredytu jest sprzeczna z art. 353 (1) k.c. oraz art. 69 ust. 1 prawa bankowego, gdyż nie określa prawidłowo obowiązku zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu oraz wysokości rat, a w konsekwencji bezwzględnie nieważna, zaś wszystkie uiszczone przez powodów od chwili podpisania umowy raty stanowiły świadczenia nienależne.
Wyrok
86. Przegrana ING Bank Śląski S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r., sygn. III C 1081/20
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. ustalił, iż zawarta przez kredytobiorców umowa o mieszkaniowy kredyt budowlany w złotych indeksowany kursem CHF jest nieważna w całości oraz zasądził na rzecz kredytobiorców sumę wpłat przekraczającą wypłacony przez bank kapitał kredytu.

Sąd uznał główne żądanie kredytobiorców za zasadne. W ocenie sądu kredyt został udzielony w walucie PLN a nie CHF, który w odniesieniu do umowy potraktowano jako element waloryzacji. Zdaniem Sądu przy zastosowanej przez bank konstrukcji umowy nie budzi wątpliwości złotówkowy charakter umowy, zaś indeksacja miała na celu jedynie waloryzację spłaty rat kredytu. Samo brzmienie umowy, brak udzielenia kredytobiorcom informacji o sposobie ustalania przez bank kursów walut, o skutkach zobowiązania umownego oraz możliwych wysokościach rat, stawia bank w zdecydowanie korzystniejszej pozycji względem konsumenta, co w konsekwencji zawartego stosunku prawnego przemawia za unieważnieniem umowy.
Wyrok
87. Przegrana Banku BPH SA (umowa dawnego GE Money Banku) – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, XV Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. XV C 480/18
Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 czerwca 2021 r. ustalił, iż umowa kredytu zawarta przez kredytobiorców z GE Money Bank SA jest nieważna.

W ocenie Sądu o nieważności umowy zadecydował zawarty w umowie mechanizm indeksacji, który stanowi postanowienie niedozwolone. Gdyby nie został on ujęty w umowie nie zostałaby ona przez strony zawarta.

Sąd uznał, iż niedopuszczalne jest utrzymanie w mocy umowy jako kredytu złotowego oprocentowanego wg stawki referencyjnej LIBOR, co za tym idzie nie jest możliwe naprawienie umowy poprzez wyeliminowanie abuzywnych postanowień umowy. Umowa jest więc bezwzględnie nieważna. W ocenie sądu ustalenie nieważności umowy nie rodzi szczególnie negatywnych skutków dla kredytobiorcy – konsumenta.
Wyrok
88. Przegrana mBank SA („MultiPlan”) – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 23 czerwca 2021 r., sygn. VI C 132/19
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty, należne im z uwagi na nieważność zawartej umowy kredytu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs (2) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone.
Wyrok
89. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 24 maja 2021 r., sygn. XXVIII C 1885/21
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2021 r. ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna ze względu na sprzeczność z art. 353(1) k.c.

W ocenie sądu do tego samego wniosku prowadzi usunięcie z umowy klauzul indeksacyjnych. Zdaniem Sądu skutkiem niezwiązania konsumenta tymi postanowieniami jest nieważność umowy kredytu hipotecznego. Zdaniem Sądu kwestionowana umowa nie sprzeciwia się przepisowi art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu wykorzystanego kredytu, czy też sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Sąd uznał również, iż niektóre zastosowania indeksacji kredytu należy uznać za dopuszczalne co do zasady, jednak w odniesieniu do zawartej przez kredytobiorcy umowy zastosowane przez bank klauzule sąd ocenił jako sprzeczne z art. 353 (1) k.c., a w konsekwencji nieważne.

Zdaniem Sądu w umowie kredytu brak jest precyzyjnych zasad, którymi bank miał się kierować przy ustalaniu kursów. Brak jest również jest również przepisów prawa, które wpływają na sposób określania kursu przez pozwanego. W ocenie sądu sposób określania kursów stosowanych przez bank dla poszczególnych transakcji w świetle umowy jest niczym nieograniczony, zaś kryteria rynkowe i potencjalny wpływ nadzoru finansowego nie stanowią tu wystarczającej granicy.

Sąd uznał, iż bez zakwestionowanego postanowienia umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, względnie na innych warunkach (np. jako kredyt w złotówkach oprocentowany według innej stopy niż LIBOR). To oznacza, że umowę należało uznać za nieważną w całości.

Na nieważność umowy zdaniem sądu złożyły się:

- klauzula indeksacyjna, która stanowiła postanowienie określające główne świadczenie stron

- brak wypełnienia przez bank obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego,

- Klauzula indeksacyjna obejmująca warunek ryzyka kursowego jest abuzywna z uwagi na brak transparentności, asymetryczne rozłożenie ryzyka i przyznanie bankowi uprawnienia do swobodnego modyfikowania świadczenia konsumenta.

- brak możliwości utrzymania umowy w mocy po wyeliminowaniu klauzuli indeksacyjnej.
Wyrok
90. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 13 maja 2021 r., sygn. XXV C 2310/17
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2021 r. ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców sumę wpłat uiszczonych przez nich w wykonaniu nieważnej umowy podzielając teorię dwóch kondykcji.

Sporna umowa kredytu została uznana przez Sąd za nieważną. Zawarte w umowie i regulaminie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą powodów. W realiach sprawy niniejszej prowadziło to do nieważności umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określały główne świadczenia stron i bez nich umowa nie mogła być wykonywana.

Według banku zadłużenie kredytobiorcy mimo wieloletniej spłaty kredytu w przeliczeniu na PLN wynosiło ponad 400.000 zł – co jest kwotą większą o 100.000 zł niż kwota wypłaconego mu kredytu.

Wyrok sądu nie tylko redukuje te zadłużenie do zera, ale w związku z tym że kredytobiorca oddał już bankowi więcej niż sam od niego uzyskał, to bank będzie musiał zapłacić kredytobiorcy dużo pieniędzy stając się w ten sposób dłużnikiem kredytobiorcy.
Wyrok
91. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny z dnia 26 kwietnia 2021 r. – sygn. XXIV C 2645/20
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna.

Sąd uznał, iż działania banku były nakierowane w istocie na dezorientację kredytobiorcy w celu zawarcia przez niego umowy, która obiektywnie nakłada na niego olbrzymie ryzyko niczym nieograniczonego wzrostu salda kredytu. Zdaniem sądu, w realiach niniejszej sprawy doszło w istocie do nierzetelnego traktowania kredytobiorców, a także do zawarcia umowy, w której nie mogli oni w istocie on wiedzieć, że dojdzie do niekorzystnego ukształtowania ich praw i obowiązków w przyszłości. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy kredytobiorcy mieli wiedzę zezwalającą na dokonanie owej analizy.

W ocenie sądu, uprawnienie banku do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu indeksowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego oraz wysokości tzw. spreadu przy pozbawieniu konsumenta jakiegokolwiek wpływu, bez wątpienia narusza jego interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, co zakłócało równowagę pomiędzy stronami umowy.

W konsekwencji, Sąd przyjął, że sporne klauzule zapewniają pozwanemu możliwość kształtowania świadczenia kredytobiorcy w oparciu o wskaźniki niejasne, niedoprecyzowane, co do których prawo interpretowania przysługuje wyłącznie jemu.

W ocenie sadu usunięcie z umowy klauzul indeksacyjnych powoduje, iż umowa straci swój byt i sens, co za tym idzie Sąd doszedł do wniosku, że zawarta przez strony umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok
92. Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A. (umowa zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA)– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2021 r. – sygn. XXV C 942/17
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r. ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA jest nieważna.

Oceniając stan faktyczny sąd uznał, iż kredytobiorca jest konsumentem, zaś umowa kredytu zawierała postanowienia nieuczciwe. Sąd zwrócił uwagę na zeznania świadka, z których wynikało, iż powodowi nie udzielono wyczerpujących i rzetelnych wyjaśnień dotyczących ryzyk związanych z zawarciem kredytu, gdyż sami pośrednicy kredytowi ich nie rozumieli. Tym samym kredytobiorca nie miał szansy uzyskać rzetelnych informacji o kredycie.
Wyrok
93. Przegrana Banku Polska Kasa Opieki S.A. (umowa zawarta z Bankiem BPH S.A.) – wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie, I Wydział Cywilny z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. I C 37/20
Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2020 r. zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty, należne im z uwagi na nieważność zawartej umowy kredytu.

Zdaniem Sądu bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego – kredytobiorcy nie byli w sposób prawidłowy poinformowani o ryzyku. Kredyt był niezgodnie z prawdą przedstawiony jako bezpieczny, a kursy jako stabilne.

Sąd zwrócił również uwagę na abuzywność klauzul przeliczeniowych.

Sąd wskazał, iż nie ma możliwości zastąpienia postanowień umownych dotyczących ustalania kursów kursem średnim NBP ani żadnymi innymi kursami.

Umowa nie może dalej obowiązywać, zaś w oparciu o przepisy o nienależnym świadczeniu, strony powinny sobie zwrócić wzajemne świadczenia.
Wyrok
94. Przegrana mBank S.A. („mPlan”) – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 21 czerwca 2021 r., sygn. I C 1803/20
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 21 czerwca 2021 r. ustalił, że zawarta przez kredytobiorców umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty, należne im z uwagi na nieważność zawartej umowy kredytu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs (2) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone.

Wartym uwagi jest, iż korzystny dla kredytobiorców wyrok został wydany w ciągu 7 miesięcy od dnia wniesienia pozwu, a powództwo zostało uwzględnione w całości.
Wyrok
95. Przegrana Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. XXV C 2647/20.
Sąd Okręgowy w Warszawie już na pierwszym terminie rozprawy ustalił, że umowa kredytu zawarta z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi jest nieważna w całości i zasądził wszystkie dochodzone przez kredytobiorców wpłaty. Tym samym roszczenie powodów zostało uwzględnione w całości.

Wartym zaznaczenia jest, iż w niniejszej sprawie Sąd uznał również, iż zgłoszony przez pozwany bank zarzut zatrzymania jest zarzutem nieskutecznym.
Wyrok
96. Przegrana mBank S.A. („Multiplan”) - wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 lipca 2021 r., sygn. I C 1155/18.
Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku ustalił, iż umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. – „Multiplan” jest nieważna.

Sąd nie miał wątpliwości, iż zawarta między stronami umowa powiązana z CHF jest nieważna w całości. Zgłoszony przez pełnomocnika strony pozwanej zarzut rzekomo niekonsumenckiego charakteru umowy nie został uwzględniony. Bez znaczenia dla Sądu był również fakt, że kredytobiorca był zawodowym prawnikiem.
Wyrok
97. Przegrana Santander Bank Polska S.A. (umowa zawarta z Kredyt Bank S.A.) - wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2021 r., sygn. I C 1375/16.
Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku ustalił, że umowa kredytu zawarta z Kredyt Bank S.A. powiązana z CHF jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłat w PLN i CHF.

Równocześnie, z uwagi na to, że kredytobiorca nie oddał jeszcze bankowi kwoty kredytu wypłaconej mu w PLN sąd zastosował tzw. prawo zatrzymania – zdaniem sądu strony muszą po prostu rozliczyć się z tego co sobie nawzajem świadczyły: kredytobiorca musi oddać bankowi pełna kwotę kredytu wypłaconego w PLN (umowa kredytu jest jednak nieważna, w związku z czym dług kredytobiorcy nie powiększa bankowy kurs CHF/PLN – oddajemy bankowi tylko to co dostaliśmy w PLN), pomniejszoną o wszystkie jego wpłaty na rzecz banku.
Wyrok
98. Przegrana Bank BPH S.A. (umowa zawarta z GE Money Bank) - wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2021 r., sygn. I C 385/20.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 16 lipca 2021 r. ustalił nieważność umowy zawartej w 2009 r. z GE Money Bank S.A.

Niniejsza sprawa jest szczególnie interesująca, ponieważ dotyczy tej wersji umowy kredytu, w której bank obszernie (ale jednoczenie zupełnie niezrozumiale dla konsumenta) „wyjaśnia” w jaki sposób ustala marżę banku, wprowadzając do umowy niejasną i uznaniową procedurę ustalania marży.

Szeroko o tym wyroku napisaliśmy tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/blog/sad-w-szczecinie-ustalil-niewaznosc-umowy-dawnego-ge-money-bank-s-a-wyrok-z-16-07-2021-roku/
Wyrok
99. Przegrana Banku PKO BP S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 08.07.2021 r., sygn. XVI C 3421/16 - ustalenie nieważności Kredytu „Alicja”.
Przegrana Banku PKO BP S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 08.07.2021 r., sygn. XVI C 3421/16 - ustalenie nieważności Kredytu „Alicja” Dnia 8 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny ustalił, iż umowa o kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności (tzw. kredyt „Alicja”), która została zawarta przez kredytobiorców w 1995 r. jest nieważna.

O tym, jak bardzo niekorzystny ekonomicznie dla konsumentów może być kredyt "Alicja" można przekonać się biorąc pod uwagę następujące dane dotyczące sprawy, która została rozstrzygnięta przez sąd w Warszawie:

1/ bank udzielił konsumentom kredytu w kwocie mniejszej niż 30.000 zł;

2/ konsumenci do końca 2019 roku oddali bankowi kwotę około 70.000 zł - kwota ta została przez bank zaliczona przede wszystkim na odsetki (około 63.000 zł);

3/ a pomimo "dług" konsumentów według stanu na koniec 2019 roku zdaniem banku w dalszym ciągu wynosił około 70.000 zł.

Całkowity koszt kredytu "Alicja" wg stanu na marzec 2018 roku wynosił więc około 140.000 zł (zadłużenie wyliczone przez bank + suma wpłat na rzecz kredytu) – stanowi to blisko 500 % kwoty kapitału kredytu.

Dla porównania – w związku ze zmianami kursowymi CHF/PLN tak zwani “frankowicze” mają do oddania bankom średnio dwa razy więcej niż otrzymali.

Wyrok sądu w Warszawie powoduje, że to kredytobiorcy stali się wierzycielami banku - dług konsumentów przestał istnieć, a bank musi im zwrócić dokonane nadpłaty.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz zespołem prawników kancelarii. Wyrok z 8 lipca 2021 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie.

Więcej o tym w jaki sposób doszło do tego, że całkowity koszt tego kredytu zbliżył się do pięciokrotności kapitału udzielonego kredytu i jakie mechanizmy stoją za tym “kredytem” na stronie kancelarii: https://gorski-radcaprawny.pl/.../kredyt-alicja-sad.../
Wyrok
100. Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Wyrok z 7 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu powiązanego z kursem waluty CHF, zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu) jest nieważna w całości, a ponadto zasądził od banku na rzecz konsumenta około 300.000 zł tytułem zwrotu dokonanych na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy wpłat..

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca? Dług kredytobiorcy z powodu ustalenia nieważności umowy kredytu zredukuje się o około pół miliona złotych..

Sąd zwrócił uwagę na konsumencki charakter umowy, a następnie uznał, że zastosowane w umowie klauzule przeliczeniowe są bezskuteczne wobec konsumenta (abuzywne). To z kolei doprowadziło sąd do wniosku, że umowa kredytu pozbawiona klauzul przeliczeniowych jest nieważna w całości..

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 września 2021 roku, sygnatura akt XXV C 2693/18.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.
101. Przegrana Santander Bank Polska S. A. Niewazność umowy kredytu. Wyrok z 6 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu powiązanego z kursem waluty CHF, zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (obecnie jest to Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna w całości, a ponadto zasądził od banku na rzecz konsumenta ponad 200.000 zł tytułem zwrotu dokonanych na rzecz banku wpłat.

Wyrok zapadł już 6 miesięcy od złożenia pozwu.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca? Dług kredytobiorcy z powodu ustalenia nieważności umowy kredytu zredukuje się o około dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym 6 września 2021 roku, sygnatura akt XXVIII C 835/21.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii
102. Przegrana mBank S. A. Nieważność umowy kredytu. Wyrok z 13 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa kredytu powiązanego z kursem waluty CHF, zawarta z dawnym BRE Bankiem S.A. (obecnie jest to mBank S.A.) 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐚 𝐰 𝐜𝐚ł𝐨𝐬́𝐜𝐢, a ponadto zasądził od banku na rzecz konsumentów około 𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐳ł tytułem zwrotu dokonanych na rzecz banku wpłat.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom taki wyrok?
Łączna korzyść kredytobiorców z powodu ustalenia nieważności umowy kredytu wyniesie ponad 200.000 zł – dług wobec banku zostanie zredukowany do zera i to bank w związku ze spłatą kapitału kredytu będzie musiał zwrócić kredytobiorcom dokonane przez nich nadpłaty.

Dlaczego sąd wydał taki wyrok?
Powodowie nie zostali w sposób należyty poinformowani o ryzyku kursowym. Zdaniem sądu kredytobiorca winien otrzymać informacje o tym jak zmiana kursu waluty może wpłynąć na jego zobowiązania wobec banku. Takich informacji kredytobiorcy nie otrzymali, zaś sama świadomość klienta o tym, że kursy walut ulegają zmianie jest niewystarczająca. Sąd uznał klauzule przeliczeniowe za bezskuteczne. Po wyeliminowaniu tych postanowień umowa kredytu nie może zostać w żaden sposób uzupełniona. Nie jest również możliwe dalsze jej obowiązywanie.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii. Na sali sądowej stronę powodową reprezentowała również adwokat Katarzyna Romaniuk. Opisane wyżej orzeczenie to wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 września 2021 roku, sygnatura akt I C 1477/20.
103. mBank przegrywa prawomocnie. Wyrok z 10 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z grudnia 2020 r. oraz zasądził od banku na rzecz konsumenta koszty postępowania w instancji odwoławczej. Umowa kredytu tym razem nie została uznana za nieważną, ale została prawomocnie „odfrankowiona”.

Jakie korzyści daje "odfrankowanie" umowy kredytu?

W tym konkretnym przypadku na podstawie umowy kredytu bank wypłacił kredytobiorcy kwotę około 470.000 zł. Pomimo regularnej spłaty kredytu przez ponad 10 lat, bank utrzymywał, że pod koniec 2018 r. kredytobiorca ma do oddania jeszcze kwotę około 550.000 zł kapitału oraz dalsze odsetki umowne.

Dzięki prawomocnemu "odfrankowieniu" kapitał kredytu pozostały do spłaty zmniejszył się do kwoty 550.000 zł do kwoty około 340.000 zł, a rata z kwoty 2.400 zł do kwoty 1.450 zł.

Kredytobiorca może spłacać swoje zobowiązanie w ratach korzystając z niskiego oprocentowania opartego o stopę LIBOR. Ponadto kredytobiorca otrzyma zasądzoną przez Sąd nadpłatę w kwocie 75.000 zł wraz z odsetkami, którą może przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu lub własne bieżące potrzeby.

Dodatkowo w tej sytuacji kredytobiorca nie jest narażony na konieczność natychmiastowego zwrotu kapitału udostępnionego kredytu, a także nie musi obawiać się rzekomo przysługującego bankowi „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

Dlaczego sąd oddalił apelację banku?
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację stwierdzając – podobnie jak to zrobił sąd w I instancji - że bank miał możliwość jednostronnego kształtowania stosunku prawnego z konsumentem. Postanowienia dotyczące indeksacji zdaniem Sądu Okręgowego nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą, przy czym istotny jest rzeczywisty wpływ konsumenta na treść postanowień, a nie tylko potencjalna możliwość ich negocjacji. Bank nie dopełnił również ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, powinien w sposób szczegółowy zapoznać konsumenta z mechanizmem waloryzacji oraz tabelami kursowymi. Sąd wyjaśnił również, że skutkiem abuzywności jest wyeliminowanie klauzuli indeksacyjnej w całości - nie jest możliwe uzupełnienie stosunku prawnego, ponieważ w polskim porządku prawnym brak jest wyraźnej podstawy dla takiego zabiegu w postaci odpowiedniego przepisu dyspozytywnego.

W ocenie sądów obu instancji, powyższe nie oznacza jednak że umowa jest nieważna. Umowa kredytu bez mechanizmu waloryzacji nie jest kontraktem z luką, a jest jedynie umową bez waloryzacji świadczeń stron. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 września 2021 r., V Ca 876/21.

Pełnomocnicy reprezentujący kredytobiorcę: radca prawny Radosław Górski, radca prawny Piotr Pawlak.
104. Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu. Wyrok z 18 sierpnia 2021 roku
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2021 roku (sygn. I C 301/20) ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF, zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.).

Jakie korzyści uzyskają kredytobiorcy?

Dług kredytobiorców z powodu ustalenia nieważności umowy kredytu zredukuje się o ponad trzysta tysięcy złotych. To kolejny z serii wyroków kancelarii dotyczących tego banku. W ciągu ostatnich 2 miesięcy uzyskaliśmy łącznie 4 wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytu dawnego GE Money. Inne wyroki z tej serii zostały opisane m.in na blogu kancelarii https://gorskiradcaprawny.pl/blog/ a także w mediach: https://www.prawo.pl/.../kredyty-frankowe-marze-banku-nie...

Sąd w krótkim uzasadnieniu wyjaśnił, iż umowa kredytu jest nieważna z dwóch przyczyn: 1/ z uwagi na to, że bank dopuścił się zaniedbania obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy – w sposób niewłaściwy poinformował kredytobiorcę o skali ryzyka walutowego;
2/ oraz z uwagi na tzw. abuzywność klauzul przeliczeniowych Zdaniem sądu zgodnie z umową kredytu bank może dowolnie – w sposób uznaniowy i bez ograniczeń - zmieniać wartość długu kredytobiorców poprzez zmianę wysokości marży. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski i radca prawny Dominik Boruta wraz z zespołem prawników kancelarii.
105. Przegrana BPH S.A. Wyrok SO Szczecin z 23 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 23 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie. Powództwo kredytobiorców zostało przez sąd uwzględnione w całości. Pozew został złożony w kwietniu 2020 r., więc postepowanie w I instancji trwało 1,5 roku.

Jakie korzyście uzyska kredytobiorca?
Bank wskazywał, że według stanu na marzec 2020 r. powodom do zapłaty pozostaje jeszcze kwota 360 000 zł, nie licząc dalszych odsetek umownych. Kredyt został wypłacony 2007 r. w kwocie 263 000 zł. W związku z tym, że kredytobiorcy w pozwie żądali wyłącznie zwrotu kwoty przewyższającej wypłacony im kapitał kredytu, to obecnie są już rozliczeni z bankiem jeśli chodzi o zwrot kapitału kredytu, a bank zgodnie z wyrokiem (nieprawomocnym) ma obowiązek zwrócić im nadwyżkę ponad wypłacony kapitał.

Kredytobiorca w przypadku utrzymania w mocy wyroku w II instancji zaoszczędzi kwotę blisko 380 000 zł.

Należy pamiętać, że umowy GE Money Bank S.A. są bardzo specyficzne, ponieważ zawierają w swojej treści „szczątkową” procedurę ustalania kursów odwołującą się do kursu średniego NBP. Do podważenia takiej umowy należy dobrać odpowiednią i nieszablonową argumentację. Poprzednie wyroki Kancelarii w sprawach umów GE Money Banku zapadły przed: SO w Szczecinie (wyrok z 16 czerwca 2021 r., I C 1127/20, wyrok z 16 lipca 2021 r., I C 385/20, wyrok z 18 sierpnia 2021 r., I C 301/20) oraz SO w Gdańsku (wyrok z 29 czerwca 2021 r., XV C 480/18).

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt I C 586/20, SSO Renata Tarnowska. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.
106. Przegrana Getin Noble Bank S.A. Wyrok SO Warszawa z 21 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 21 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Noble Bank S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie od 2018 r.

Jakie korzyście uzyska kredytobiorca?

W tej konkretnej sprawie bank w 2008 r. udzielił kredytobiorcom kredytu w kwocie około 290 000 zł. Według stanu na marzec 2017 r., po wpłaceniu przez powodów do banku blisko 240.000 zł, bank wskazywał, że do zwrotu kredytobiorcom pozostaje jeszcze ponad 366.000 zł nie licząc dalszych odsetek umownych.

Na tak radykalny wzrost zadłużenia pomimo regularnej spłaty kredytu wpływ miały nie tylko zmiany kursowe oraz różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży, ale również pobieranie przez bank składek ubezpieczenia oraz opłat za aneksy w trybie podwyższenia salda kredytu. W wyniku ustalenia nieważności umowy kredytu dług kredytobiorców przestał istnieć.

Należy pamiętać, że postanowienia umowy kredytu pozwalające bankowi na „dopisywanie” kwot ubezpieczeń i innych opłat do salda kredytu, a następnie naliczanie od podwyższonego salda dodatkowych odsetek, mogą zostać uznane za postanowienia abuzywne. Podobne postanowienia stosował nie tylko Getin Noble Bank, ale również GE Money Bank. W prowadzonych przez nas sprawach kwestionujemy nie tylko postanowienia odnoszące się do indeksacji kredytu, ale również inne postanowienia, które mogą zostać uznane za abuzywne, w tym również postanowienia dotyczące kapitalizacji opłat ubezpieczeniowych oraz opłat za zawierane aneksy.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski jako pełnomocnik z urzędu. Na sali sądowej stronę powodową reprezentowała również adwokat Martyna Balcerowicz-Dejko. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt XXV C 1091/18, SSR del. Adam Mitkiewicz.
107. Przegrana ING Bank Śląski S.A. Wyrok SO w Katowicach z 14 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 14 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?
Według stanu na luty 2020 r. bank wskazywał, że kredytobiorcy do spłaty kredytu pozostaje kwota około 380.000 zł. Kredyt został udzielony w 2008 r. na kwotę około 340.000 zł, a zatem po 12 latach spłaty, kwota do spłaty miała być zdaniem banku wyższa od pierwotnie udzielonej kwoty kredytu.

W tej sprawie do „dopłacenia” do kwoty kapitału kredytu pozostaje obecnie jeszcze około 20 000 zł. Mając na uwadze to, że bank najprawdopodobniej złoży apelację, po wyroku sądu II instancji kredytobiorca będzie już rozliczony z bankiem. Kredytobiorca w przypadku nieważności umowy kredytu zaoszczedzi więc kwotę blisko 400 000 zł.

Pozew został złożony w kwietniu 2020 r., więc postepowanie w I instancji trwało 1,5 roku. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny z dnia 14 września 2021 r., sygn. akt II C 362/20, SSO Izabella Knych.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski oraz radca prawny Piotr Pawlak wraz z zespołem prawników kancelarii.
108. Przegrana mBank S.A. Wyrok SO w Warszawie z 23 września 2021 roku.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 23 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez kredytobiorców z mBank S.A. w 2006 r. (stary portfel) oraz zasądził dochodzone przez kredytobiorców kwoty wpłaconych rat, prowizji za udzielenie kredytu, prowizji za ubezpieczenie kredytu, a także składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd zasądził dodatkowo na rzecz kredytobiorców odsetki za opóźnienie od 2017 roku.

Jakie korzyście uzyska kredytobiorca?
Kredyt został udzielony w 2006 r. w kwocie ponad 150.000 zł. Przez 15 lat spłaty kredytobiorcy wpłacili do banku kwotę znacznie przewyższającą wypłacony kapitał, a pomimo tego bank twierdził, że do zapłaty w czerwcu 2021 r. pozostaje jeszcze kwota około blisko 160.000 zł. Obecnie, w przypadku uznania umowy za nieważną, kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot wszystkich wpłaconych kwot, a bank, w najlepszym przypadku, może mieć nadzieję na zwrot wypłaconego kapitału kredytu. Nie jest to jednak pewne – postępowanie w tej sprawie trwało 4 lata i naszym zdaniem roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu mogło ulec przedawnieniu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt XXVIII C 2093/21, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha.

Sprawę prowadzą radca prawny Piotr Pląska i radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.
109. Przegrana PKO BP S.A. Wyrok z 23 września 2021 roku, Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa w Warszawie, sygnatura akt II C 5720/19
Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot wszystkich dochodzonych pozwem świadczeń w związku z nieważnością umowy kredytu.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok?
Wypłacony przez bank kredyt wyniósł niespełna 200.000 zł. Według stanu koniec 2019 r. kredytobiorcy wpłacili do banku kwotę ponad 250.000 zł.

Według banku do zapłaty pozostało jeszcze blisko 120.000 zł.

W przypadku prawomocnego uznania umowy za nieważną, korzyść finansowa kredytobiorców wyniesie około 170.000 zł.
110. Przegrana mBank SA Wyrok z 30 września 2021 roku, Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, sygnatura akt II C 772/20.
Sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązana z CHF jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń, których zasądzenia domagali się w pozwie.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok? Kredyt został udzielony w kwocie blisko 500.000 zł. Kredytobiorcy wpłacili do banku niemal równowartość wypłaconego kapitału, a pomimo tego bank twierdził, że do zapłaty w lutym 2020 r. pozostaje jeszcze około 650.000 zł, a więc o około 150.000 zł więcej niż pierwotnie udzielony kredyt.

W przypadku prawomocnego uznania umowy kredytobiorcy mogą liczyć na zaoszczędzenie ponad 600.000 zł.
111. Przegrana mBank S.A., Wyrok z 29 września 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt XXVIII C 3118/21.
Sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązana z chf jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń których zasądzenia domagali się w pozwie.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok? Kredytobiorcy w pozwie żądali wyłącznie zwrotu kwoty przewyższającej wypłacony im kapitał kredytu. Zgodnie z wyrokiem są już rozliczeni z bankiem jeśli chodzi o zwrot kapitału kredytu, a bank ma obowiązek zwrócić im nadwyżkę ponad wypłacony kapitał. W przypadku uprawomocnienia wyroku, kredytobiorcy zaoszczędzą około 150.000 zł w porównaniu do sytuacji, w której mieliby wykonywać umowę na zasadach wskazywanych przez bank.
113. Przegrana Getin Noble Bank S.A. Wyrok z 28 września 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt XXV C 2239/17.
Sąd ustalił, że zawarte między stronami dwie umowy kredytu indeksowane kursem waluty chf są nieważne w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy, których zasądzenia kredytobiorcy domagali się w pozwie. Sąd w odniesieniu do jednej z zawartych umów kredytu uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok? Łączna suma udzielonych kredytów wyniosła przeszło 350.000 zł. Według stanu na pierwszą połowę 2017 r. kredytobiorcy wpłacili do banku ponad 280.000 zł. Według banku do zapłaty pozostało jeszcze blisko 680.000 zł, a więc o około 600.000 zł więcej niż pierwotnie udzielony kredyt.

W przypadku prawomocnego uznania nieważności umów kredytobiorcy mogą liczyć na zaoszczędzenie ponad 600.000 zł.
114. Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Wyrok z 5 października 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt XXV C 2514/18.
Sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu indeksowanego zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. powiązana z chf jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powoda zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy, których zasądzenia kredytobiorca domagał się w pozwie. Roszczenie powoda zostało uwzględnione w całości.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok?
Kredyt został udzielony w kwocie blisko 240.000 zł. Kredytobiorca wpłacił do banku łącznie kwotę przeszło 135.000 zł. Bank twierdził, że do zapłaty w połowie 2017 r. pozostawało jeszcze ponad 380.000 zł, a więc ponad 280.000 zł więcej niż pierwotnie udzielony kredyt.

W przypadku prawomocnego uznania umowy za nieważną, kredytobiorca może liczyć na zaoszczędzenie przeszło 300.000 zł.
115. Przegrana Banku BPH S.A. Wyrok z 7 października 2021 roku, Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygnatura akt I C 244/20.
Sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu denominowanego powiązana z chf jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń stanowiących różnicę między sumą wpłat kredytobiorców, a wypłaconym przez bank kapitałem kredytu, których zasądzenia domagali się w pozwie.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok?
Kredyt został udzielony w kwocie blisko 120.000 zł. Kredytobiorcy wpłacili do banku kwotę o 20.000 zł przewyższającą równowartość wypłaconego kapitału, a pomimo tego bank twierdził, że do zapłaty na koniec listopada 2019 r. pozostawało jeszcze ponad 50.000 zł, a więc o około 70.000 zł więcej niż pierwotnie udzielony kredyt.

W przypadku prawomocnego uznania umowy kredytu za nieważną, kredytobiorcy mogą liczyć na zaoszczędzenie ponad 70.000 zł.
116. Przegrana Banku Millennium S.A. Wyrok z 6 października 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt XXVIII C 4712/21.
Sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu indeksowanego kursem waluty chf jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz powódki zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy, których zasądzenia kredytobiorca domagali się w pozwie i późniejszych pismach procesowych.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok?
Kredyt został udzielony w kwocie 400.000 zł. Według stanu na początek 2021 r. kredytobiorca wpłacił do banku ponad 330.000 zł. Według banku do zapłaty pozostało jeszcze blisko 580.000 zł, a więc o około 500.000 zł więcej niż pierwotnie udzielony kredyt.

W przypadku prawomocnego uznania umowy kredytobiorca mogą liczyć na zaoszczędzenie ponad 500.000 zł.
117. Przegrana Banku Millennium S.A. Wyrok z dnia 12 października 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt IV C 479/19.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 12 października 2021 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ten wyrok? Przez 9 lat spłaty kredytobiorcy wpłacili do banku kwotę ponad 100 000 zł. Pomimo tego, bank twierdził, że dług pozostały do spłaty po 9 latach spłaty kredytu wynosił blisko 290 000 zł. Biorąc to wszystko pod uwagę, w przypadku uprawomocnienia się wyroku orzekającego nieważność umowy, kredytobiorcy zaoszczędzą ponad 220 000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 października 2021 roku, sygn. akt IV C 479/19, SSO Magdalena Kubczak
118. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2021 r., sygnatura akt V ACa 689/18.
Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i uwzględnił powództwo w całości ustalając, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązanego z CHF jest nieważna. Sąd Apelacyjny zasądził również od pozwanej na rzecz powodów wszystkie dochodzone w pozwie świadczenia. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Jakie korzyści daje kredytobiorcom prawomocny wyrok w tej sprawie?
Zdaniem banku dług kredytobiorców wynosi obecnie blisko 1.100.000 zł. Tymczasem w powodu prawomocnie stwierdzonej nieważności umowy kredytu do zapłaty na rzecz banku pozostaje jedynie różnica między wzajemnymi świadczeniami, czyli kwota około 350.000 zł.

Prawomocny wyrok „zmniejsza” więc dług aż o 750.000 zł.

Dlaczego Sąd Apelacyjny zmienił wyrok na korzyść kredytobiorców?

Sąd Apelacyjny dostrzegł, że zawarta między stronami umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie prowadzi do nieważności umowy kredytu.

Umowa pozbawiona klauzul przeliczeniowych nie może być uzupełniona w żaden sposób. Tzw. „odfrankowienie” umowy zdaniem sądu również jest niedopuszczalne, ponieważ doszłoby w ten sposób do zmiany charakteru głównego przedmiotu umowy.

To w jaki sposób bank wykonywał umowę pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, nie ma więc znaczenia czy bank stosował kursy „rynkowe”. Bez znaczenia dla oceny abuzywności jest również zawarcie aneksu „antyspreadowego”.

Sąd Apelacyjny uznał również, iż powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu, po to aby ostatecznie przesądzić o treści wzajemnych obowiązków, a także w celu doprowadzenia do wykreślenia hipoteki zabezpieczającej nieistniejącą wierzytelność.

Dlaczego wyrok sądu I instancji był niekorzystny?

Sąd Apelacyjny całkowicie odmiennie niż zrobił to sąd I instancji, ocenił treść umowy zawartej między stronami. Wystarczy powiedzieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości ponieważ doszedł do wniosku, że zawarta między stronami umowa - zarówno w zakresie klauzul przeliczeniowych, jak i w zakresie odnoszącym się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - jest w pełni zgodna z prawem i nie zawiera żadnych niedozwolonych postanowień umownych. Zainteresowanych odsyłam tutaj do uzasadnienia tego całkowicie błędnego wyroku:
https://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/.../154505000000603... Pomimo tego, że sprawa toczy się od 5 lat, a powodowie od samego początku domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu, Sąd Apelacyjny uznał, że do tzw. trwałej bezskuteczności umowy doszło dopiero z chwilą, gdy powodowie podczas rozprawy apelacyjnej złożyli pisemne oświadczenie o tym, że są świadomi skutków nieważności umowy kredytu. Z tego powodu, a także z uwagi na podniesiony przez pozwany bank zarzut zatrzymania, Sąd Apelacyjny nie zasądził na rzecz powodów odsetek od kwot, których zapłaty powodowie domagają się już od 5 lat.

SSA Ewa Kaniok
119. Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2021 r., sygnatura akt I ACa 518/21.
Sad Apelacyjny w Warszawie 21 października 2021 roku oddalił apelację Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim.

Wyrok ten jest szczególnie istotny nie tylko z uwagi na fakt, że sąd prawomocnie stwierdza, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna, ale również z uwagi na podstawy ustalenia nieważności umowy.

W tej sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził bowiem, że umowa kredytu jest nieważna przede wszystkim z uwagi na naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a nie wyłącznie z uwagi na zawarte w treści umowy postanowienia abuzywne. Umowa jest nieważna między innymi dlatego, że pozwala na dowolne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy.

W tym kontekście nie miało dla sądu znaczenia, czy kredytobiorcy są, czy też nie są konsumentami.

W oparciu o taką argumentację Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdziłby nieważność umowy kredytu również w sytuacji, gdyby kredytobiorcami byli przedsiębiorcy. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że umowa narusza zasady współżycia społecznego między innymi dlatego, że bank nie poinformował kredytobiorców w sposób prawidłowy o skali ryzyka walutowego związanego z tą umową.

Sąd ponadto zwrócił uwagę, że do wniosku o nieważności umowy kredytu prowadzi również fakt abuzywności postanowień umownych. Umowa zawarta pomiędzy bankiem, a konsumentami zawiera postanowienia umowne, które pozwalając bankowi na dowolność w kształtowaniu zobowiązań konsumentów, naruszają dobre obyczaje oraz interesy konsumenta.

Jakie korzyści w wyniku tego prawomocnego wyroku uzyskają konsumenci?

Bank wypłacił kredytobiorcom niespełna 500.000 zł. Kredytobiorcy wpłacili do banku już blisko 450.000 zł. Pomimo tego, bank twierdził, że dług pozostały do spłaty po 11 latach spłaty kredytu wynosił blisko 800.000 zł. Nieważność umowy kredytu oznacza, że bank, w najlepszym dla siebie rozwiązaniu, otrzyma zwrot wypłaconego kapitału kredytu. W takim przypadku oszczędność kredytobiorców wyniesie znacznie ponad 700.000 zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2021 r., sygn. akt I ACa 518/21, SSA Katarzyna Polańska-Farion.
120. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., sygnatura akt V Ca 651/21
25 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Prawomocny wyrok zapadł po 24 miesiącach od dnia złożenia pozwu do sądu.

Sąd Okręgowy w Warszawie, podobnie jak sąd I instancji, nie podzielił zarzutu nieważności umów powiązanych z CHF, których dotyczył proces sądowy. Sądy obu instancji uznały natomiast, że w związku z tym, że umowy zawierają bezskuteczne wobec kredytobiorcy-konsumenta klauzule przeliczeniowe, podlegają tzw. „odfrankowieniu”.

Co oznacza odfrankowienie:

Odfrankowienie” umowy oznacza wyeliminowanie z umowy wszystkich postanowień wiążących kapitał kredytu i wysokość raty z kursem CHF (klauzule indeksacyjne). W sensie ekonomicznym umowa jest traktowana jako kredyt w PLN oprocentowany tak jak w umowie. Oznacza to, że w takiej sytuacji kredytobiorca ma wobec banku wierzytelność obliczoną jako różnica między rzeczywiście pobranymi ratami kredytu, a ratami, które byłyby należne po wyeliminowaniu z umowy klauzul indeksacyjnych. Powstała nadpłata podlegająca zwrotowi na rzecz kredytobiorcy.

Przede wszystkim jednak w przypadku „odfrankowienia” umowy zmniejsza się saldo kredytu pozostałe do zapłaty w PLN. W wielu przypadkach kapitał kredytu pozostały do zapłaty w PLN zmniejszyłby się nawet o połowę w stosunku do aktualnego zadłużenia naliczonego przez bank.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 października 2021 r., sygn. akt V Ca 651/21, SSO Magdalena Majewska.
120. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., sygnatura akt V Ca 651/21
25 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Prawomocny wyrok zapadł po 24 miesiącach od dnia złożenia pozwu do sądu.

Sąd Okręgowy w Warszawie, podobnie jak sąd I instancji, nie podzielił zarzutu nieważności umów powiązanych z CHF, których dotyczył proces sądowy. Sądy obu instancji uznały natomiast, że w związku z tym, że umowy zawierają bezskuteczne wobec kredytobiorcy-konsumenta klauzule przeliczeniowe, podlegają tzw. „odfrankowieniu”.

Co oznacza odfrankowienie:

Odfrankowienie” umowy oznacza wyeliminowanie z umowy wszystkich postanowień wiążących kapitał kredytu i wysokość raty z kursem CHF (klauzule indeksacyjne). W sensie ekonomicznym umowa jest traktowana jako kredyt w PLN oprocentowany tak jak w umowie. Oznacza to, że w takiej sytuacji kredytobiorca ma wobec banku wierzytelność obliczoną jako różnica między rzeczywiście pobranymi ratami kredytu, a ratami, które byłyby należne po wyeliminowaniu z umowy klauzul indeksacyjnych. Powstała nadpłata podlegająca zwrotowi na rzecz kredytobiorcy.

Przede wszystkim jednak w przypadku „odfrankowienia” umowy zmniejsza się saldo kredytu pozostałe do zapłaty w PLN. W wielu przypadkach kapitał kredytu pozostały do zapłaty w PLN zmniejszyłby się nawet o połowę w stosunku do aktualnego zadłużenia naliczonego przez bank.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 października 2021 r., sygn. akt V Ca 651/21, SSO Magdalena Majewska.
121. Przegrana Santander Consumer Bank S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 października 2021 r., sygn. akt I C 600/17
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 15 października 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu, dotyczącej lokalu użytkowego, zawartej przez kredytobiorcę z Santander Consumer Bank S.A. w 2006 r. oraz zasądził zwrot nienależnych świadczeń.

Postępowanie w tej sprawie toczyło się od 2016 r. i prawdopodobnie było jednym z pierwszych takich procesów przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. W toku procesu odbyło się dziewięć terminów rozpraw i kilkukrotnie dopuszczano dowód z opinii biegłego sądowego. Kredyt, którego nieważność stwierdził Sąd Okręgowy, dotyczył lokalu użytkowego

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 15 października 2021 r., sygn. akt I C 600/17, SSR (del.) Bartłomiej Romanowski. Wyrok nie jest prawomocny.
122. Przegrana Banku Millennium S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt XXV C 2996/20
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 października 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2005 r., zasądził zwrot dochodzonych przez kredytobiorców kwot wraz z odsetkami, a także kosztami postępowania. Sąd zgodził się ze powodami, że świadczeniami nienależnymi pobieranymi przez bank oprócz rat kredytu były również składki ubezpieczenia na życie związane z kredytem i zasądził zwrot również kwot pobranych składek.

W przypadku prawomocnego uznania umowy za nieważną kredytobiorcy będą musieli co najwyżej dopłacić bankowi różnicę między wypłaconym kapitałem a sumą ich dotychczasowych wpłat.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt XXV C 2996/20, SSR (del.) Kamil Gołaszewski. Wyrok nie jest prawomocny.
123. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt I C 1511/20
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 27 października 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez kredytobiorców z Kredyt Bank S.A. w 2008 r. oraz zasądził dochodzone przez kredytobiorców kwoty wpłaconych rat oraz prowizji. Sąd zasądził dodatkowo na rzecz kredytobiorców odsetki za opóźnienie od daty wezwania banku do zapłaty. Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia oraz zatrzymania podniesionych w toku postępowania przez pozwany bank.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie trwało niewiele ponad rok.

Korzyść finansowa kredytobiorców z tego wyroku może wynieść ponad 700.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt I C 1511/20, SSO Joanna Kitłowska-Moroz. Wyrok nie jest prawomocny.
124.Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt XXV C 1012/19
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 20 października 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądził zwrot dochodzonych przez kredytobiorcę kwot wraz z odsetkami, a także kosztami postępowania.

Dzięki uznaniu umowy za nieważną kredytobiorca będzie mógł w tej sprawie zaoszczędzić ponad 300.000 zł (o ile uznać, że roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu nie uległo przedawnieniu).

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt XXV C 1012/19, SSO Paweł Duda. Wyrok nie jest prawomocny.
125. Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2021 r., sygnatura akt I ACa 463/20 – dotyczy umowy w PLN
Sąd Apelacyjny w Szczecinie 28 października 2021 roku uwzględnił apelację kredytobiorcy i ustalił że umowa kredytu w PLN zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna w całości. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorcy zwrot wpłat dokonanych ponad kapitał udzielonego kredytu.

W konsekwencji prawomocnego wyroku wartość naliczonego przez bank zobowiązania kredytobiorców zmniejszyła się z kwoty ponad 200.000 zł do 0 zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest bez wątpienia precedensowy. Sprawy kredytów z odroczoną spłatą części należności traktowane są w powszechnym odbiorze jako trudne albo wręcz niemożliwe do wygrania w procesach sądowych, tymczasem w Polsce wciąż istnieje liczna grupa kredytobiorców będących stronami tego rodzaju kredytów, dla których informacje o tym wyroku mogą stać się inspirujące.

Sprawa sądowa dotyczyła kredytu „Alicja” – kredytu w PLN na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności.

W sprawie istotny wkład wniósł Rzecznik Finansowy, który przedstawił dwa istotne poglądy, a także wstąpił do sprawy i brał w niej czynny udział. Pełnomocnikiem Rzecznika Finansowego w tej sprawie był radca prawny Krzysztof Witkowski.

Dużo więcej o wyroku sądu apelacyjnego, a także między innymi o tym jakie mechanizmy stoją za tym “kredytem” na stronie kancelarii: https://gorski-radcaprawny.pl/.../pierwszy-prawomocny.../
126. Przegrana Raiffeisen Bank International AG, wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt I C 966/16
Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG dotyczące umowy pożyczki hipotecznej denominowanej kursem CHF.

Pozew banku został skierowany do Sądu w 2016 r. Przez 5 lat bank kilkukrotnie modyfikował powództwo, najwidoczniej nie będąc przekonanym, czy może dochodzić od powodów kwoty wyrażonej w walucie obcej, czy w złotych polskich. Bank do końca postępowania twierdził, że umowa pożyczki jest ważna i nie zgłosił roszczenia dotyczącego zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki (świadczenia nienależnego).

Sąd uznał, że umowa jest nieważna na skutek zawarcia w jej treści postanowień abuzywnych. Sąd zwrócił również uwagę na niewłaściwe poinformowanie kredytobiorców o ryzyku kursowym wiążącym się z zawieraną umową.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z 28 października 2021 r., sygn. I C 966/16, SSO Anna Winnicka-Kaliszewska. Wyrok nie jest prawomocny.
127. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2 listopada 2021 r., sygn. akt I C 437/21
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 2 listopada 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM i zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców zwrot nienależnych świadczeń w CHF i PLN.

Wyrok został wydany po 8 miesiącach od złożenia pozwu do sądu.
128. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt VI C 881/21
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy dochodzoną przez niego kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu mPlan z października 2008 r. oraz koszty postępowania.

Sąd w ustnych motywach wyroku stwierdził, że skutkiem wyeliminowania z umowy abuzywnych klauzul odnoszących się do indeksacji jest nieważność umowy kredytu.

W przypadku uprawomocnienia wyroku, kredytobiorca będzie mógł liczyć na zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, a bank co najwyżej może mieć nadzieję na zwrot wypłaconego kapitału kredytu (o ile roszczenie banku nie ulegnie przedawnieniu).

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny z 4 listopada 2021 r., sygn. VI C 881/21, asesor SR Bartłomiej Balcerek. Wyrok nie jest prawomocny.
129. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt III C 1454/19
Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego PKO BP S.A. dochodzoną przez powodów kwotę wynikającą z nieważności umowy kredytu zawartego z Nordea Bank Polska z sierpnia 2009 r. oraz zasądził na rzecz powodów koszty postępowania.

Sąd w ustnych motywach wyroku stwierdził, że umowa kredytu jest bezwzględnie nieważna, ponieważ nie spełnia wymogów wynikających z art. 69 prawa bankowego m.in. wymogu oznaczenia kwoty kredytu.

Wobec tego, że umowa okazała się być bezwzględnie nieważna, to Sąd nie musiał badać abuzywności postanowień umownych. To z kolei oznacza, że roszczenie banku o zwrot wypłaconego kapitału kredytu może okazać się przedawnione, ponieważ przedawnienia roszczenia banku w tym przypadku nie „ratuje” uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny z 9 listopada 2021 r., sygn. III C 1454/19, SSO Agnieszka Rafałko. Wyrok nie jest prawomocny
130. Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XXV C 882/18
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej w maju 2008 r., a także zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorcy dochodzone przez niego kwoty świadczenia nienależnego oraz koszty procesu.

Zdaniem Sądu w umowie oraz regulaminie zostały zawarte postanowienia niedozwolone, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy kredytu denominowanego. Sąd zwrócił również uwagę na niewłaściwe poinformowanie kredytobiorcy o ryzyku kursowym wiążącym się z zawieraną umową.

W przypadku uprawomocnienia wyroku, kredytobiorca będzie mógł liczyć na zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, a bank może mieć nadzieję co najwyżej na zwrot wypłaconego kapitału kredytu. W związku z tym, że pozew został złożony ponad 3,5 roku temu, a bank nie podjął żadnych działań zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału, roszczenie banku mogło ulec przedawnieniu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z 9 listopada 2021 r., sygn. XXV C 882/18, SSO Krystyna Stawecka. Wyrok nie jest prawomocny.
131. Przegrana Getin Noble Bank S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt I C 976/19
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy dochodzoną przez niego kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu ze stycznia 2006 r. oraz zasądził koszty postępowania.

Sąd w ustnych motywach wyroku stwierdził, że kontrola postanowień umowy i regulaminu w zakresie ustalania kursów walut doprowadziła do wniosku, że są one sprzeczne z ustawą, sprzeczne z naturą stosunku prawnego i zostały ukształtowane z przekroczeniem granic swobody umów. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna również na skutek zawarcia w jej treści postanowień o charakterze niedozwolonym.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny z 9 listopada 2021 r., sygn. I C 976/19, asesor SR Małgorzata Bystrowska. Wyrok nie jest prawomocny.
132. Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2021 r., sygnatura akt VI ACa 165/21
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji ustalającego nieważność umowy kredytu.

Podczas ogłoszenia wyroku sąd wyjaśnił, że bank nie poinformował kredytobiorcę o skali ryzyka walutowego. Sąd zauważył również, że bank dowolnie ustalał bankowe kursy kupna i sprzedaży CHF i w ten sposób obciążał kredytobiorcę nieograniczonym i nieprzewidywalnym ryzykiem walutowym. Taki schemat umowy zdaniem sądu narusza zasadę równorzędności stron.

Sąd Apelacyjny wykluczył możliwość utrzymania umowy kredytu w obrocie po wyeliminowaniu z niej klauzul przeliczeniowych, ponieważ klauzule te odnoszą się do głównych świadczeń stron, a ich eliminacja doprowadziłaby do zdeformowania charakteru umowy kredytu.

Wyrok SA w Warszawie z 16 listopada 2021 roku, sygnatura akt VI ACa 165/21.

SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska
133. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r., sygnatura akt I ACa 7/20
Sąd Apelacyjny w Warszawie 17 listopada 2021 roku zmienił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok

Sądu Okręgowego w Warszawie i uwzględnił powództwo w ten sposób, że:

- ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF w całości;
- zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot wpłat, których kredytobiorca domagał się pozwem;
- a ponadto nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

W I instancji Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu powiązaną z CHF za ważną i w pełni skuteczną i na tej podstawie oddalił powództwo w całości. Z tym wyrokiem nie zgodził się kredytobiorca składając apelację, która została niemal w całości uwzględniona.

To trzeci korzystny prawomocny wyrok jaki zapadł w sprawach prowadzonych przez Kancelarię tylko w tym tygodniu.

Więcej informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego:
Sąd Apelacyjny podczas ogłoszenia wyroku wyjaśnił, że zgadza się ze stanowiskiem kredytobiorcy przedstawionym w apelacji. W szczególności sąd potwierdził, że:
- oświadczenie kredytobiorcy o zapoznaniu się z ryzykiem jest ogólnikowe i nie niesie za sobą istotnej treści,
- bank nie udowodnił, że pouczył kredytobiorcę o skali ryzyka związanego z umową. Kredytobiorcy nie przedstawiono symulacji spłaty kredytu w sytuacji silnej zmiany kursu,
- sąd podzielił stanowisko kredytobiorcy co do abuzywności postanowień umownych i to zarówno w aspekcie odwołania do tabel kursowych, jak i w zakresie ryzyka kursowego.

Sąd podkreślił, że postanowienia umowne powinny być wyrażone prostym przejrzystym językiem i nie chodzi tutaj tylko o to, żeby były zrozumiałe pod względem gramatycznym, ale również o pouczenie konsumenta o skali ryzyka i o konsekwencjach ekonomicznych umowy.

Umowa, w której zabrakło postanowień co do ryzyka walutowego, które taką umowę charakteryzowały, nie może być wykonywana i musi upaść.

Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, ponieważ zgłoszony był pod warunkiem zawieszającym – został sformułowany ewentualnie, a to sprzeciwia się właściwości zarzutu zatrzymania – skutki zatrzymania uwarunkowane zostały zdarzeniem przyszłym i niezależnym od adresata.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.11.2021r., sygn. akt I ACa 7/20 SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska
134. Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r., sygnatura akt VI ACa 603/20
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2021 roku zmienił zaskarżony przez obie strony wyrok Sądu Okręgowego poprzez:
- ustalenie, że umowa kredytu denominowanego do CHF jest trwale bezskuteczna (nieważna) w całości;
- zasądzenie od banku na rzecz kredytobiorców zwrotu wpłat (w PLN i CHF), których zasądzenia domagali się w pozwie z odsetkami od 2018 r.

Istotnym jest również, że zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna już w 2018 roku, to jest od chwili doręczenia bankowi pozwu w którym kredytobiorcy domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu.

W I instancji Sąd Okręgowy „odfrankowił” umowę kredytu. Z tym wyrokiem nie zgodziły się obie strony. Apelacja banku została oddalona, zaś apelacja kredytobiorcy została uwzględniona niemal w całości.

Sąd Apelacyjny podczas ogłoszenia wyroku wyjaśnił, że nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego z którego wynikało, że klauzule przeliczeniowe nie są głównymi świadczeniami stron.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego klauzule przeliczeniowe należą do essentialia negotii umowy, a ich wyeliminowanie powoduje upadek całej umowy kredytu.

Zdaniem sądu nie może być również tak, żeby w obrocie funkcjonowała umowa kredytu w PLN z libor, a do tego sprowadzałoby się tzw. „odfrankowienie” umowy kredytu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.11.2021r., sygn. Akt VI ACa 603/20.

SSA Maciej Kowalski
135. Przegrana Banku BPH S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt I C 530/17
Ta sprawa jest o tyle szczególna, że kredyt został przez bank wypowiedziany, a kredytobiorcy pozwani o zwrot rzekomego zadłużenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego takiego zadłużenia kredytobiorcy nie posiadają.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z GE Money Bank S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2017 r., zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania oraz obciążył bank nieuiszczonymi kosztami sądowymi. Sąd stwierdził, że eliminacja z umowy postanowień dotyczących indeksacji skutkuje nieważnością umowy kredytu. Sąd nie podzielił argumentacji banku, że z umowy należy wyeliminować jedynie marżę kursową, a w rozliczeniu stron zastosować kurs średni NBP.

Ta sprawa jest o tyle szczególna, że kredyt został przez bank wypowiedziany, a kredytobiorcy pozwani o zwrot rzekomego zadłużenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego takiego zadłużenia kredytobiorcy nie posiadają.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt I C 530/17, SSO Michał Jank. Wyrok nie jest prawomocny.
136. Przegrana Banku BPH S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego w maju 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądził dochodzoną przez powódkę kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2017 r., zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania oraz obciążył bank nieuiszczonymi kosztami sądowymi. Sąd stwierdził, że eliminacja z umowy postanowień dotyczących indeksacji skutkuje nieważnością umowy kredytu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r., SSO Michał Jank. Wyrok nie jest prawomocny.
137. Przegrana Banku BPH S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2021 r., sygn. akt XV C 1005/187
Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z GE Money Bank S.A. oraz obciążył kosztami postępowania w całości pozwany bank. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie znamy szczegółowych przyczyn uznania umowy za nieważną. Można jednak spodziewać się, że podobnie jak w pozostałych sprawach przeciwko Bankowi BPH S.A., Sąd uznał, że brak jest możliwości wyeliminowania z umowy wyłącznie marży banku składającej się na kursy kupna i sprzedaży. W związku zaś z eliminacją całego mechanizmu indeksacji, brak jest możliwości utrzymania umowy kredytu w mocy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2021 r., sygn. akt XV C 1005/18, SSO Marian Glembin. Wyrok nie jest prawomocny.
138. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt I C 1262/18
Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z mBank S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2018 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania.

Jakie korzyści kredytobiorcom daje ten wyrok?

Kredyt został udzielony w 2008 r. w kwocie 550.000 zł. Kredytobiorcy wpłacili do banku już łącznie kwotę niemal równą wypłaconemu kapitałowi kredytu. Bank twierdził, że do zapłaty w październiku 2020 r. pozostawało jeszcze blisko 500.000 zł. W przypadku prawomocnego uznania umowy za nieważną, kredytobiorcy mogą liczyć na zaoszczędzenie co najmniej 450.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt I C 1262/18, SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek. Wyrok nie jest prawomocny.
139. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt VI C 2397/19
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zasądził dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę świadczenia nienależnego z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF oraz dodatkowo z umowy kredytu złotowego, w którym zawarto abuzywne postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd zasądził również od banku odsetki od dochodzonych przez kredytobiorcę kwot od 2016 r. oraz 2017 r., a także koszty postępowania.

Wyrok ten potwierdza, że również umowy kredytów złotowych zawierają postanowienia niedozwolone. Każdy kredytobiorca, podobnie jak nasz Klient będący powodem w tej sprawie, powinien przeanalizować swoją umowę i sprawdzić, czy nie zawiera ona takich postanowień.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt VI C 2397/19, SSR Grzegorz Goss. Wyrok nie jest prawomocny.
140. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2021 r., sygn. akt I C 843/21
Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu zawarta z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia stanowiącego różnicę między sumą wpłat kredytobiorcy, a wypłaconym przez bank kapitałem kredytu. W przypadku uprawomocnienia wyroku kredytobiorca będzie więc już rozliczony z bankiem jeśli chodzi o zwrot kapitału kredytu.

Co istotne, wyrok w tej sprawie zapadł po zaledwie 7 miesiącach od wpływu pozwu do Sądu. Większość sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie obecnie potrzebuje zaledwie jednej rozprawy do rozstrzygnięcia sprawy kredytu powiązanego z walutą obcą.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2021 r., sygn. akt I C 843/21, SSO Joanna Kitłowska-Moroz. Wyrok nie jest prawomocny.
141. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. akt I C 591/18
Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził na rzecz kredytobiorcy część dochodzonych przez niego kwot oraz ustalił, że pomiędzy stronami istnieje stosunek zobowiązaniowy, zgodnie z którym powód jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami określonymi w umowie, a bank nie jest uprawniony do waloryzowania kwoty kredytu kursem franka szwajcarskiego. Sąd zastosował więc rozwiązanie polegające na „odfrankowieniu” kredytu.

Pomimo, że wyrok formalnie nie jest korzystny, ponieważ Sąd oddalił podstawowe roszczenie dochodzone przez kredytobiorcę dotyczące ustalenia nieważności umowy kredytu, to skutki ekonomiczne takiego wyroku również są korzystne kredytobiorcy. W tym przypadku kredyt został udzielony na kwotę blisko 300.000 zł. Nadpłata dokonana przez powoda do października 2020 r. wyniosła ponad 100.000 zł (taką kwotę bank byłby zobowiązany zwrócić powodowi w przypadku uprawomocnienia wyroku).

Kredytobiorca będzie mógł w tej sprawie złożyć apelację zmierzającą do stwierdzenia nieważności umowy kredytu w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. akt I C 591/18, SSO Marcin Śmigiel. Wyrok nie jest prawomocny.
142. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt III C 1665/19
Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów dochodzoną kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z PKO BP S.A. oraz koszty postępowania. Sąd stwierdził, że eliminacja z umowy kredytu abuzywnych postanowień umownych nie pozwala na utrzymanie umowy kredytu denominowanego w mocy.

Sąd jednocześnie uwzględnił zarzut zatrzymania złożony przez pozwany bank. Z tą kwestią będziemy musieli zmierzyć się na etapie postępowania apelacyjnego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt III C 1665/19, SSO Agnieszka Rafałko. Wyrok nie jest prawomocny.
143. Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2021 r., sygnatura akt I ACa 404/21
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 22 listopada 2021 r. oddalił apelację pozwanego banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2009 r., zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę wraz z odsetkami od września 2015 r., zasądzono na rzecz kredytobiorców koszty postępowania wg podwójnej stawki minimalnej oraz obciążono bank nieopłaconymi kosztami postępowania.

Pozew został złożony w marcu 2015 r. Była to prawdopodobnie jedna z pierwszych spraw w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (a być może również w całej Polsce), w której już w pozwie zawarto żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia kwoty pieniężnej w związku z nieważnością umowy kredytu na skutek zawarcia w jej treści postanowień niedozwolonych. Po ponad 6 latach procesu okazało się, że takie stanowisko powodów było w pełni prawidłowe. Co bardzo istotne, Sąd Apelacyjny uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty pieniężnej są powodom należne od czasu wytoczenia powództwa, a więc od 2015 r.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wskazał, że formułując w pozwie żądanie ustalenia nieważności umowy, powodowie w sposób jasny dla pozwanego wyrazili intencję uznania umowy kredytu za nieważną.

Co ciekawe, na etapie postępowania apelacyjnego pozwany bank skupił się w głównej mierze na próbie wykazania, że umowa kredytu nie powinna być uznana za nieważną, a powinna zostać „odfrankowiona”. W ten sposób prawdopodobnie bank chciał uniknąć skutków nieważności umowy, w tym prawdopodobnego przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału kredytu. Sąd Apelacyjny nie podzielił jednak stanowiska procesowego pozwanego banku.

W efekcie bank jest zobowiązany zwrócić kredytobiorcom dochodzoną przez nich kwotę wraz z odsetkami od 2015 r. Bank jest także zobowiązany zwrócić powodom oraz Skarbowi Państwa koszty postepowania, które łącznie wyniosły blisko 50.000 zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2021 r., I ACa 404/21, SSA Leon Miroszewski (spr.), SSA Krzysztof Górski, SSA Tomasz Sobieraj. Wyrok jest prawomocny.
144. Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r., sygnatura akt VI ACa 92/21
Umowa kredytu powiązanego z CHF nieważna między innymi z uwagi na jej sprzeczność z art. 69 prawa bankowego oraz z powodu rażącego naruszenia zasady swobody umów.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 2 grudnia 2021 roku oddalił apelację Getin Noble Banku od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji.

Jako uzasadnienie oddalenia apelacji Sąd Apelacyjny wskazał między innymi, że z uwagi na dowolność w ustalaniu kursów bankowych umowa kredytu w sposób rażący narusza zasadę swobody umów.

Dodatkowo zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu sprzeczna jest również m.in. z art. 69 ust. 2 pkt 2 prawa bankowego, ponieważ zawiera jedynie zasadę ustalania kwoty kredytu, natomiast nie zawiera informacji o kwocie kredytu.

Bank nie wywiązał się również z obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy związanych ryzykiem walutowym – nie poinformował o konsekwencjach ekonomicznych zawarcia takiej umowy.

Wobec takiego uzasadnienia najprawdopodobniej sąd uznałby umowę kredytu za nieważną również wtedy, gdyby kredytobiorca nie miał statusu konsumenta.

Zdaniem sądu klauzule przeliczeniowe są również bezskuteczne wobec kredytobiorcy – konsumenta.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.12.2021, sygn. Akt VI ACa 92/21, SSA Robert Obrębski.
145. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt I C 4567/21
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zasądził dochodzoną przez kredytobiorców kwotę świadczenia nienależnego w związku z nieważnością umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców również odsetki od 2018 r., a także koszty procesu. Umowa została uznana za nieważną z uwagi na zawarcie w jej treści abuzywnych postanowień umownych dotyczących waloryzacji kredytu kursem wskazywanym przez bank.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 30.11.2021 r., I C 4567/21, SSR Anna Kucharska. Wyrok nie jest prawomocny.
146. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt I C 285/19
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zasądził dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu zawartej z mBank S.A. Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty procesu oraz odsetki od 2019 r.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, czy Sąd uznał umowę za nieważną, czy też dokonał „odfrankowienia” umowy.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 30.11.2021 r., I C 285/19, SSR Monika Makowska. Wyrok nie jest prawomocny.
147. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt XXIV C 455/17
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że zawarta przez kredytobiorcę z Nordea Bank Polska S.A. umowa kredytu jest nieważna w całości i na tej podstawie zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wpłaconych do banku kwot wraz z odsetkami od 2017 r. Sąd ponadto ustalił, że pozwany bank jest obowiązany ponieść koszty procesu w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt XXIV C 455/17, SSO Monika Dominiak. Wyrok nie jest prawomocny.
148. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt XXVIII C 1429/21
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z mBank S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania. Co istotne, postępowanie w tej sprawie w I instancji trwało jedynie 14 miesięcy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt XXVIII C 1429/21, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha. Wyrok nie jest prawomocny.
149. Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt I C 2754/20
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z BGŻ S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.), zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania. Co istotne, postępowanie w tej sprawie w I instancji trwało jedynie 14 miesięcy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt I C 2754/20, SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka. Wyrok nie jest prawomocny.
150. Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 3 listopada 2021 r., sygn. akt II C 1214/20
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie zasądził dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu zawartej z BGŻ S.A. Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty procesu oraz odsetki.

Sąd orzekający podzielił stanowisko strony powodowej, zgodnie z którym umowę kredytu denominowanego do CHF, zawartą między stronami, należy uznać za nieważną. Nieważność umowy jest w tym wypadku konsekwencją stwierdzenie nieuczciwego charakteru postanowień umownych dotyczących obciążenia konsumenta ryzykiem kursowym (ryzykiem nieograniczonej aprecjacji kursu CHF) oraz dotyczących samego tylko przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na potrzeby wypłaty i spłaty kredytu.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 30.11.2021 r., II C 1214/20, SSR Piotr Blus. Wyrok nie jest prawomocny.
151. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r., sygnatura akt I ACa 196/20
Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29 listopada 2021 r. zmienił wyrok Sąd Okręgowego zasądzając na rzecz kredytobiorcy dochodzoną pozwem kwotę, uznając, iż umowa jest nieważna.

Sąd Apelacyjny uznał, iż ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji były prawidłowe jedynie co do samego przebiegu zdarzeń, natomiast wadliwe w odniesieniu do kwestii czy powód byli świadomy ryzyka, jakie przyjmuje, zawierając umowę. Sąd uznał, iż sporna umowa kredytu jest nieważna w wyniku bezskuteczności postanowień określających główny przedmiot umowy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2021 r., I ACa 196/20, SSA Dorota Markiewicz. Wyrok jest prawomocny.
152. Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 318/21
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2021 r. oddalił apelację Santander Consumer Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w którym:
- ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego,
- zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców ponad 400.000 zł wraz z odsetkami od 2017 r.,
- zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców koszty procesu. Wyrok ten jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia odstąpił od swoich dotychczasowych poglądów, zgodnie z którymi umowa po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych mogła zostać utrzymana w mocy, a kredyt miałby funkcjonować w oparciu o zastosowanie kursu średniego NBP. Powołując się na najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące obowiązku informacyjnego banku wobec kredytobiorcy odnoszącego się do ryzyka kursowego, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego, udało się nam przekonać Sąd, że umowa jest nieważna w całości.
Co istotne, Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki od 2017 r. Sąd Apelacyjny uznał, że doręczenie bankowi pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zapłatę w sposób wystarczający informuje bank, że kredytobiorcy chcą uznania umowy za nieważną.
Wobec treści wyroku bank jest zobowiązany zwrócić kredytobiorcom łącznie kwotę blisko 550.000 zł uwzględniając odsetki i koszty procesu. Roszczenia banku z kolei mogły ulec przedawnieniu w związku z upływem 3-letniego terminu przedawnienia.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 grudnia 2021 r., I ACa 318/21, SSO del. Krzysztof Rudnicki (spr.), SSA Jacek Gołaczyński, SSA Magdalena Cichocka. Wyrok jest prawomocny.
W I instancji orzekał Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z dnia 29 października 2020 r., XII C 414/18, SSO Jolanta Malik.
153. Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r., sygnatura akt V ACa 276/21
Wyrokiem z 7 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska) poprzez:
- ustalenie nieważności umowy kredytu
- oraz zasądzenie dochodzonych przez kredytobiorców kwot świadczenia nienależnego (rat i opłat okołokredytowych), a także kosztów procesu. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania.

Warto podkreślić, że sąd I instancji uznał umowę kredytu za w pełni ważną i skuteczną, całkowicie oddalając powództwo przeciwko bankowi. Powodowie nie zgodzili się jednak z takim wyrokiem i doprowadzili do jego zmiany.

Dzięki wyrokowi ustalającemu nieważność umowy kredytobiorcom pozostaje rozliczyć się z bankiem z kwoty kapitału kredytu (suma wpłat uiszczonych do złożenia pozwu przekracza tę kwotę), a następnie wezwać bank do zwrotu kwot uiszczonych w wykonaniu nieważnej umowy w toku postępowania sądowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r., V ACa 276/21, SSA Aleksandra Kempczyńska. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 20 listopada 2020 r., II C 856/17, SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska.
154. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 166/21
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 7 grudnia 2021 r. na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zmienił wyrok I instancji w ten sposób, że:
 zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone przez nich kwoty
 ustalił nieważność umowy kredytu (utrzymując w tym zakresie korzystny wyrok I instancji)

Umowa została więc prawomocnie uznana za nieważną, a dodatkowo kredytobiorcy otrzymają zwrot wpłaconych do banku świadczeń.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia uznał, że powodowie nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym. W takim przypadku za abuzywne należy uznać wszelkie postanowienia, które określają mechanizm indeksacji kwoty kredytu oraz związane z nim ryzyko kursowe. Skutkiem bezskuteczności postanowień umownych jest z kolei nieważność umowy kredytu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r., I ACa 166/21, SSA Beata Kozłowska. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r., I C 1042/17, SSO Bożena Chłopecka
155. Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r., sygnatura akt VI ACa 166/21
Wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z EFG Eurobank (obecnie Raiffeisen Bank International).

Sąd Apelacyjny uznał, że postanowienia odnoszące się do indeksacji są abuzywne, a w związku z tym, że odnoszą się do głównych świadczeń stron umowy kredytu, to ich bezskuteczność prowadzi do nieważności umowy w całości.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 grudnia 2021 r., VI ACa 166/21, SSA Elżbieta WiatrzykWojciechowska. Wyrok jest prawomocny. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r., XXV C 3112/18, SSO Paweł Duda.
156. Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 500/21
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 9 grudnia 2021 r. oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym ustalono nieważność umowy kredytu denominowanego zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że skutkiem bezskuteczności klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie jest nieważność umowy. Brak jest możliwości uzupełnienia umowy przepisami dyspozytywnymi, ponieważ przepisy takie nie istnieją. Wartym zaznaczenia jest to, że prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł po 19 miesiącach od wpływu pozwu do Sądu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 grudnia 2021 r., I ACa 500/21, SSA Zbigniew Ciechanowicz. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Koszalinie, wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r., I C 132/20, SSO Jacek Grześkowiak.
157. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 1122/20
Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z Kredyt Bank S.A., zasądził dochodzoną przez powódkę kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r. pozostawiając referendarzowi sądowemu rozstrzygnięcie co do kosztów procesu przy założeniu, że powódka wygrała proces w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 1122/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku). Wyrok nie jest prawomocny.
158. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 843/20
Sąd Okręgowy w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z Kredyt Bank S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r. oraz zasądził na rzecz powodów koszty procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 843/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku). Wyrok nie jest prawomocny.
159. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 968/19
Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego – Własny Kąt oraz zasądził na rzecz powodów koszty procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 21 grudnia 2021 r., I C 968/19, SSO Anna WinnickaKaliszewska (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP). Wyrok nie jest prawomocny.
160. Przegrana Banku Polska Kasa Opieki S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 614/20
Sąd Okręgowy w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A), zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego w walucie CHF wraz z odsetkami od 2020 r. oraz zasądził na rzecz powodów koszty procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 614/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu denominowanego dawnego banku BPH). Wyrok nie jest prawomocny.
161. Przegrana mBank S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 442/21
Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu „Multiplan” zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A), zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r. oraz zasądził na rzecz powodów koszty procesu.

Wyrok został wydany w ciągu 9 miesięcy od wpływu sprawy do sądu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 442/21, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu denominowanego dawnego banku BPH). Wyrok nie jest prawomocny.
162. Przegrana Getin Noble Bank S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. akt XXV C 1511/20
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2020 r., pozostawiając referendarzowi sądowemu rozstrzygnięcie co do kosztów procesu przy założeniu, że strona powodowa wygrała proces w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul niedozwolonych dotyczących przeliczeń kursowych. W ocenie Sądu abuzywność prowadzi do nieważności umowy kredytu. Zgłoszony przez pozwaną zarzut zatrzymania nie mógł odnieść skutku w tej sprawie, ponieważ powodowie bazowali w tej sprawie na teorii salda - zarzut zatrzymania nie mógłby być skuteczny ponieważ powodowie domagali się zapłaty tylko zwrotu różnicy między sumą wpłat a wypłaconym przez bank kapitałem. W ocenie Sądu stosunek prawny ma charakter długoterminowy, stan niepewności co do umowy należało wyeliminować.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 grudnia 2021 r., XXV C 1511/20, SSO Tomasz Gal (nieważność umowy kredytu indeksowanego Getin Banku). Wyrok nie jest prawomocny.
163. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r., sygn. akt XXIV C 1342/17
Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ustalił nieważność umowy kredytu NordeaHabitat z 2009 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A., zasądził dochodzoną przez powodów kwotę świadczenia nienależnego wraz z odsetkami od 2018 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r., XXIV C 1342/17, SSO Jacek Tyszka (nieważność umowy kredytu denominowanego d. Nordea Bank Polska). Wyrok nie jest prawomocny.
164. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 6 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 1075/19
Sąd Rejonowy w Myślenicach na posiedzeniu niejawnym zasądził dochodzoną przez kredytobiorców kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A. Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty procesu oraz odsetki od 2019 r.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, czy Sąd uznał umowę za nieważną, czy też dokonał „odfrankowienia” umowy.

Wyrok Sądu Rejonowego w Myślenicach z 6 grudnia 2021 r., I C 1075/19, SSR Dorota MachuraChrzanowska (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP). Wyrok nie jest prawomocny.
165. Przegrana Banku Millennium S.A., wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r., sygn. akt XVI C 2437/21
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na posiedzeniu niejawnym zasądził dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A. Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty procesu oraz odsetki od 2018 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż zawarta przez kredytobiorcę z bankiem umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 16 grudnia 2021 r., XVI C 2437/21, ASR Mariusz Pisarczyk (nieważność umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium). Wyrok nie jest prawomocny.
166. Przegrana Santander Bank Polska S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2021 r., sygn. akt II C 2042/20
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu dewizowego zawartego z dawnym BZ WBK S.A., który został uruchomiony po „negocjowanym” kursie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2021 r., II C 2042/20, SSO Barbara PyzKędzierska (nieważność umowy kredytu dewizowego d. BZ WBK uruchomionego po kursie „negocjowanym”). Wyrok nie jest prawomocny.
167. Przegrana PKO BP S.A., wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 84/19
Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartego z dawnym PKO BP S.A. Sąd zasądził również dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu.

W ocenie Sądu zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna, ponieważ klauzule przeliczeniowe są abuzywne i nie można ich zmienić. Wszelkie zmiany doprowadziłyby do zmiany charakteru umowy, zaś powód ponosi nieograniczone ryzyko kursowe - bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 20 grudnia 2021 r., I C 84/19, SSO Dorota Onufrowicz-Miara (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP). Wyrok nie jest prawomocny.
168. Przegrana Raiffeisen Bank International AG, wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 17 grudnia 2021 r., sygn. akt II C 146/21
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartego z dawnym EFG Eurobank w kwietniu 2010 r. (obecnie Raiffeisen Bank International AG). Sąd zasądził dochodzoną przez kredytobiorców kwotę świadczenia nienależnego wynikającego z dokonywania spłat umowy kredytu. Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy koszty procesu oraz odsetki od 2020 r.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 17 grudnia 2021 r., II C 146/21, SSO Małgorzata Dubinowicz–Motyk (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank).

Wyrok nie jest prawomocny.
169. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 605/21
Wyrokiem z 20 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z mBank S.A.

Sąd podzielił i przyjął za własne podstawy faktyczne i prawne wyroku sądu I instancji. Zarzuty procesowe i materialne uznał za nieuzasadnione. Sąd powołał się w ustnych motywach rozstrzygnięcia na wyrok TSUE sygn. C 212/20, wskazując na zakaz wykładni niedozwolonego postanowienia umownego jako narzędzia do naprawiania nieuczciwego postanowienia umownego.

Uwzględnienie powództwa w niniejszej sprawie jest konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych z racji tego, że bank dowolnie kształtuje kursy, natomiast kwestia skokowego wzrostu kursów nie ma decydującego znaczenia. Faktem jest ze mogłoby do tego rodzaju spraw nie dochodzi gdyby kurs był niski, ale gdyby nie abuzywność postanowienia przeliczeniowego to umowa nie byłaby nieważna. W ocenie Sądu istota problemu wynika z zachwiania równowagi stron i wykorzystania przez bank silniejszej pozycji w stosunku do konsumentów.

Prawomocny wyrok został wydany w ciągu niespełna 13 miesięcy od wpływu pozwu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20 grudnia 2021 r., I ACa 605/21, SSA Ryszard Iwankiewicz (spr.), SSA Małgorzata Gawinek, SSA Zbigniew Ciechanowicz. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 31 maja 2021 r., I C 1690/20, SSO Katarzyna Krasny
170. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 656/21.
Wyrokiem z 15 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ustalił nieważność spornej umowy kredytu i zasądził z na rzecz kredytobiorców kwotę świadczenia nienależnego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 grudnia 2021 r., I ACa 656/19, SSA Beata Kozłowska. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 27 czerwca 2019 r., I C 1041/17, SSO Tadeusz Bulanda.
171. Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 705/21.
Wyrokiem z 20 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku, utrzymując w mocy wyrok sądu I instancji, w którym Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony w 2013 roku przez Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20 grudnia 2021 r., I ACa 705/21, SSA Krzysztof Górski. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 17 lutego 2021 r., I C 846/15, SSO Barbara Smolska.
172. Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2021 r., sygnatura akt V ACa 808/19
Wyrokiem z 23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok sądu okręgowego w ten sposób, że pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony w 2013 roku przez Deutsche Bank PBC S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania apelacyjnego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 grudnia 2021 r., V ACa 808/19, SSA Paulina Asłanowicz. Wyrok jest prawomocny.
173. Prawomocna wygrana z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r., sygnatura akt I ACa 652/21.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 29 grudnia 2021 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym:

- ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego,
- zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę wraz z odsetkami od przedsądowego wezwania do zapłaty,
- obciążono bank kosztami procesu.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że podstawą dla nieważności umowy jest stosowanie przez bank postanowień niedozwolonych odnoszących się do indeksacji.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że aktualne orzecznictwo sądów powszechnych jest już ugruntowane i wskazuje, że w podobnych przypadkach umowa kredytu nie może zostać utrzymana w mocy wbrew woli konsumenta.

Co istotne, Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki od 2020 r., a więc od daty przedsądowego wezwania do zapłaty. Pozew w tej sprawie został złożony w grudniu 2020 r., zaś prawomocny wyrok kredytobiorcy uzyskali w grudniu 2021 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29 grudnia 2021 r., I ACa 652/21, SSA Tomasz Sobieraj. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 21 czerwca 2021 r., I C 1802/20, SSO Katarzyna Krasny.
174. Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2022 r., sygnatura akt V ACa 110/21.
Wyrokiem z 10 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Co istotne, stwierdzając nieważność umowy kredytu Sąd Apelacyjny nie poprzestał jedynie na badaniu abuzywności klauzul indeksacyjnych, ale w pierwszej kolejności zauważył, że strony nie zawarły skutecznie umowy, ponieważ nie określiły wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Wpływ na to miały postanowienia umowne pozwalające bankowi w sposób dowolny określić kwotę kredytu podlegającą spłacie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2022 r., V ACa 110/21, SSA Przemysław Kurzawa. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 5 listopada 2020 r., IV C 2350/20, SSO Monika Włodarczyk.
175. Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2022 r., sygnatura akt V ACa 533/21.
Wyrokiem z 18 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.).

Sąd podzielił ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu Okręgowego uznając, iż umowa zawierała niejasne i niezrozumiałe dla konsumenta zapisy, konsument nie został poinformowany o ryzyku wiążącym się z zawarciem umowy kredytu, zaś informacje przedstawione przez bank były niewystarczające do podjęcia świadomej decyzji o zawarciu umowy kredytu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 stycznia 2022 r., V ACa 533/21, SSA Barbara Rączka - Sekścińska. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrok 29 czerwca 2021 r., XV C 480/18, SSO Ewa Tamowicz.
176. Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 r., sygnatura akt V ACa 753/21.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 17 stycznia 2022 r. oddalił apelację ING Bank Śląski S.A. od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w którym:
- ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego,
- zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę wraz z odsetkami od przedsądowego wezwania do zapłaty,
- obciążono bank kosztami procesu.

Sąd Apelacyjny wskazał, że podstawą dla nieważności umowy jest stosowanie przez bank postanowień niedozwolonych odnoszących się do indeksacji. Eliminacja tych postanowień skutkuje nieważnością całej umowy kredytu.

Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorcom należne są odsetki od dochodzonej kwoty liczone od daty przedsądowego wezwania do zapłaty. Oznacza to, że Sąd uznał, że stan trwałej bezskuteczności umowy może powstać jeszcze przed wytoczeniem powództwa przez kredytobiorcę.

Pozew w tej sprawie został złożony w lutym 2020 r., zaś prawomocny wyrok kredytobiorcy uzyskali w styczniu 2022 r. Okazuje się, że również w sądach apelacji warszawskiej można uzyskać prawomocny wyrok w stosunkowo krótkim czasie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r., V ACa 753/21, SSA Marta Szerel. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, wyrok z 28 maja 2021 r., II C 197/20, SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk.
177. Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2022 r., sygnatura akt I ACa 438/21.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 21 stycznia 2022 r. oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym:
- ustalono nieważność umowy kredytu denominowanego,
- zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę w walucie CHF wraz z odsetkami od przedsądowego wezwania do zapłaty,
- obciążono bank kosztami procesu.

Sprawa dotyczyła umowy dawnego Banku Zachodniego WBK S.A. o nazwie kredyt dewizowy mieszkaniowy / inwestorski.

W sprawie tej bank twierdził, że:
- po pierwsze, umowa dotyczyła kredytu walutowego (dewizowego), ponieważ umowa pozwalała hipotetycznie na wypłatę środków w CHF i spłatę kredytu w CHF,
- a po drugie, że kursy uruchomienia kredytu zostały indywidualnie wynegocjowane z kredytobiorcami. Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia szeroko odwołał się do wniosków wynikających z dyrektywy 93/13/EWG oraz orzecznictwa TSUE, w tym odnoszącego się do niepoinformowania konsumentów o ryzyku kursowym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego pouczenie o ryzyku walutowym w tej sprawie sprowadzało się do zasygnalizowania, że takie ryzyko istnieje. Nie była to wystarczająca informacja dla konsumentów. Sąd uznał, że zachodzi abuzywność postanowień dotyczących konstrukcyjnych elementów umowy, których nie da się uzupełnić, a co za tym idzie, umowa nie może być wykonywana i jest nieważna. Co istotne, Sąd Apelacyjny wprost wskazał, że nie podziela stanowiska Sądu Najwyższego przedstawionego w niekorzystnym dla konsumentów wyroku w sprawie III CSK 99/18, który dotyczył tego samego wzorca umownego, z uwagi na brak uwzględnienia w tym wyroku wymogów w zakresie poinformowania konsumenta o ryzyku wiążącym się z umową wynikających z dyrektywy 93/13/ EWG.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 21 stycznia 2022 r., I ACa 438/21, SSA Zbigniew Ciechanowicz. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 27 kwietnia 2021 r., I C 386/20, SSO Katarzyna Krasny.
178. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r., sygn. akt I ACa 78/18.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 24 stycznia 2022 r. na skutek apelacji powoda od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że: - ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego mBank S.A. z 2008 r., - zasądził na rzecz powoda dochodzoną przez niego kwotę, - zasądził na rzecz powoda koszty procesu za I instancję. Dodatkowo Sąd Apelacyjny obciążył pozwany bank kosztami procesu II instancji. Sąd Apelacyjny wskazał, że podstawą dla nieważności umowy jest stosowanie przez bank postanowień niedozwolonych odnoszących się do indeksacji. Eliminacja tych postanowień skutkuje nieważnością całej umowy kredytu. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r., I ACa 78/18, SSA Roman Dziczek. Wyrok jest prawomocny. W I instancji niekorzystnie dla konsumenta orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 23 listopada 2017 r., I C 185/17, SSR del. Tadeusz Bulanda. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Umowa kredytu nieważna.
179. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A.. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r., sygn. akt VI ACa 204/21.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 1 lutego 2022 r. oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym: - ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego, - zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę (uwzględniono przy tym zarzut zatrzymania podniesiony przez bank), - obciążono bank kosztami procesu. Podstawą dla nieważności umowy jest stosowanie przez bank postanowień niedozwolonych odnoszących się do indeksacji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 lutego 2022 r., VI ACa 204/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska. Wyrok jest prawomocny. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 14 stycznia 2021 r., sygn. akt XXV C 2312/17, SSR del. Stanisław Zabłocki.
179. Wygrana kredytobiorcy z PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2022 r., sygn. akt I C 1268/20 (nieważność umowy kredytu denominowanego).
180 Wygrana kredytobiorcy z PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 357/20, SSO Renata Tarnowska (nieważność umowy kredytu denominowanego).
181. Wygrana kredytobiorcy z Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 1629/16 (nieważność dwóch umów kredytu).
181. Wygrana kredytobiorcy z Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 r., sygn. akt III C 275/20 (nieważność umowy kredytu).
182. Wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 18 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 2683/19, SSR Monika Borowska (nieważność umowy kredytu).
183. Wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 502/19 (nieważność umowy kredytu).
184. Wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2022, sygn. akt I C 945/21 (nieważność umowy kredytu).
185. Wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6367/21, (nieważność umowy kredytu).
186. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 523/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Warszawie 23 lutego 2022 r. oddalił apelację Deutsche Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym: - ustalono nieważność umowy kredytu denominowanego w CHF; - obciążono bank kosztami procesu sądowego. Podstawą prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy kredytu był fakt, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy – konsument nie został należycie poinformowany o skali ryzyka występującego w umowie oraz o ekonomicznych konsekwencjach jej zawarcia. Sąd Apelacyjny zwrócił również uwagę na niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych (bank zgodnie z treścią umowy mógł dowolnie ustalać wartość długu kredytobiorcy). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2022 roku, sygnatura akt I ACa 523/21, SSA Katarzyna Polańska – Farion. Dane wyroku I instancji – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 roku, sygnatura akt I C 465/19, SSO Bożena Chłopecka.
187. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Raiffeisen Bank International. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 r., sygn. akt XXV C 2691/18 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Warszawie 25 lutego 2022 r. oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu i uwzględnił apelację kredytobiorcy od tego wyroku zasądzając na rzecz kredytobiorcy wszystkie kwoty dochodzone pozwem. Ponadto bank został obciążony kosztami procesu za obie instancje. Podstawą prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy kredytu był fakt, że bank mógł dowolnie ustalać wartość długu kredytobiorcy oraz to, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy – konsument nie został należycie poinformowany o skali ryzyka występującego w umowie oraz o ekonomicznych konsekwencjach jej zawarcia. Podstawą uwzględnienia apelacji kredytobiorcy był zaś fakt, że Sąd Okręgowy bezzasadnie oddalił roszczenia o zwrot zapłaconych rat i kosztów stosując tzw. teorię salda. Niestety w tej sprawie Sąd Apelacyjny nie uwzględnił żądania zasądzenia odsetek zgodnie z pozwem, a od dnia, w którym wobec Sądu Apelacyjnego kredytobiorca złożył pisemne oświadczenie o tym, że rozumie skutki nieważności umowy kredytu. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku pomimo tego, że sam przyznał, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Dla kredytobiorcy najważniejsze jest jednak, że w wyniku prawomocnego wyroku jego zadłużenie wobec banku przestało istnieć, ponieważ kredytobiorca jest już bliski całkowitej spłaty kapitału kredytu. W zakresie w jakim sąd nie uwzględnił jednak żądania zasądzenia odsetek i co do zarzutu zatrzymania, Kancelaria będzie rekomendować złożenie skargi kasacyjnej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 roku, sygnatura akt VI ACa 82/21, SSA Tomasz Pałdyna. Wyrok jest prawomocny. Dane wyroku I instancji – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 listopada 2020 roku, sygnatura akt XXV C 2691/18, SSR del. Adam Mitkiewicz.
188. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Bankiem BPH S.A. (dawniej GE Money Bank S.A.). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 743/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 28 lutego 2021 r. oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalającego nieważność umowy zawartej w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. Według naszej wiedzy jest to pierwszy (a z pewnością jeden z pierwszych) wyrok ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28 lutego 2022 r., I ACa 743/21, SSA Agnieszka Bednarek-Moraś (spr.), SSA Tomasz Żelazowski, SSA Edyta Buczkowska- Żuk. Wyrok jest prawomocny. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 18 sierpnia 2021 r., I C 301/20, SSO Joanna Kitłowska-Moroz.
189. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r., sygn. akt VI ACa 269/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2022 roku w przeważającej części oddalił apelację pozwanej od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu i zasądzającego od pozwanej na rzecz powódki blisko 200.000 zł. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwany bank zarzutu zatrzymania ani zarzutu potrącenia, jednak zmienił rozstrzygnięcie sądu I instancji w zakresie odsetek od należnej powódce kwoty około 200.000 zł, zasądzając je tylko za okres od dnia złożenia przez powódkę wobec sądu oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 marca 2022 roku, sygnatura akt VI ACa 269/21, SSA Marcin Strobel.
190. Wygrana kredytobiorcy. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.03.2022 r., sygn. XXV C 719/19 (nieważność umowy kredytu).
191. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z 03.03.2022 r., sygn. II C 1452/20 (nieważność umowy kredytu).
192. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.02.2022 r., sygn. XXVIII C 18200/21 (nieważność umowy kredytu).
193. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.02.2022 r., sygn. XXV C 2938/18 (nieważność umowy kredytu).
194. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18.02.2022 r., sygn. IV C 719/21 (nieważność umowy kredytu).
195. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z 16.02.2022 r., sygn. II C 395/20 (nieważność umowy kredytu).
196. Wygrana kredytobiorcy. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 15.02.2022 r., sygn. I C 320/21 (nieważność umowy kredytu).
197. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18.02.2022 r., sygn. I C 971/17 (nieważność umowy kredytu).
198. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 14.02.2022 r., sygn. I C 2177/19 (przesłankowo stwierdzona nieważność umowy kredytu).
199. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 11.02.2022 r., sygn. I C 1448/18 (nieważność umowy kredytu).
200. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.02.2022 r., sygn. I C 2585/20 (nieważność umowy kredytu).
201. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 10.02.2022 r., sygn. I C 1416/21 (nieważność umowy kredytu).
202. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.02.2022 r., sygn. IV C 2804/20 (nieważność umowy kredytu).
203. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z 04.02.2022 r., sygn. III C 336/20 (nieważność umowy kredytu).
204. Wygrana kredytobiorcy. Bank Millennium S.A. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 31.01.2022 r., sygn. XII C 2192/18 (przesłankowo stwierdzona nieważność umowy kredytu).
205. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 28.01.2022 r., sygn. I C 1914/19, SSR (ustalenie nieważności umowy kredytu).
206. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2022 r. sygn. akt I ACa 18/20 (nieważność umowy kredytu) Sąd I instancji w całości oddalił powództwo kredytobiorców uznając, że wszystkie trzy umowy powiązane z kursem franka szwajcarskiego, których dotyczył pozew, są w pełni ważne i skuteczne.
Z tym wyrokiem nie mogliśmy się jednak zgodzić i dlatego złożyliśmy apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił naszą apelację i całkowicie zmienił ten błędny wyrok. W rezultacie wszystkie trzy umowy zostały uznane za nieważne. Jako że dwie z nich są już w pełni spłacone, a co do jednej niespłaconej umowy kredytobiorcy wpłacili znacznie więcej niż sami uzyskali od banku, bank musi teraz zwrócić kredytobiorcom różnicę pomiędzy kwotą kapitału kredytów i pożyczki (czyli kwotą wypłaconą im w PLN), a sumą ich wszystkich wpłat. Zgodnie z wyrokiem kredytobiorcy nie zapłacą bankowi ani jednej złotówki więcej niż to, co faktycznie uzyskali od banku. Bank nie może doliczać sobie żadnych prowizji, odsetek ani spreadów. Wobec treści wyroku bank jest teraz dłużnikiem kredytobiorców. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygnaturze akt I ACa 18/20 z dnia 15 marca 2022 roku.
207. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2022 r. sygn. akt I ACa 1306/21(nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu dniu 2 marca 2022 r. wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Santander Consumer Bank S.A. Wyrok sądu pierwszej instancji był niekorzystny dla kredytobiorców, ponieważ nakazywał rozliczenie kredytu przy pomocy kursu średniego NBP w miejsce kursów kupna i sprzedaży banku. Od tego niekorzystnego wyroku złożyliśmy więc apelację. Sąd Apelacyjny nie zgodził się z sądem pierwszej instancji i wskazał, że eliminacja abuzywnych postanowień umownych prowadzi do nieważności umowy kredytu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie jest możliwe uzupełnienie treści umowy wbrew woli konsumenta. Tym samym Sąd Apelacyjny uwzględnił żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem kredytobiorcy nie zapłacą bankowi ani jednej złotówki więcej niż to, co faktycznie uzyskali od banku. Bank nie może doliczać sobie żadnych prowizji, odsetek ani spreadów. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2022 r., sygn. I ACa 1306/21. Wyrok wydany w składzie: SSA Adam Jewgraf (spr.), SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, SSA Małgorzata Bohun. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z 12 lipca 2021 r., sygn. I C 535/18, SSO Iwona Wysocka.
208. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z GE Money (Bank BPH S.A.). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 marca 2022 roku, sygn. akt V ACa 63/22 (nieważność umowy kredytu).
Wyrok sądu pierwszej instancji w tej sprawie był niekorzystny dla kredytobiorców, ponieważ uznawał, że zawarta między stronami umowa jest ważna i nakazywał rozliczenie kredytu przy pomocy kursu średniego NBP. Od tego niekorzystnego wyroku złożyliśmy więc apelację. Zdaniem Sądu Apelacyjnego: - nie jest możliwa eliminacja z umowy kredytu tylko samej marży kupna/sprzedaży; - bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych względem konsumentów. Między innymi na tych podstawach Sąd Apelacyjny uwzględnił żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu zgłoszone w pozwie i w apelacji od wyroku sądu I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 marca 2022 roku, sygnatura akt V ACa 63/22, SSA Wiesław Łukaszewski. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Gdańsku (wyrok z 10 listopada 2021 r., XV C 917/18, SSO Agnieszka Piotrowska).
209. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 marca 2022 r., sygn. akt V Ca 563/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego, w którym przesłankowo stwierdzona została nieważność umowy kredytu indeksowanego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z BRE Bank S.A. w grudniu 2005 r. Zdaniem Sądu Okręgowego nie jest możliwe wykonywanie umowy po usunięciu z niej postanowień abuzywnych. W związku z tym, że w tej spawie dochodziliśmy od banku tylko niewielkiej kwoty świadczenia nienależnego, bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna od prawomocnego wyroku. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 marca 2022 r., sygn. V Ca 563/21, SSO Joanna Machoń. Wyrok jest prawomocny i ostateczny. W pierwszej instancji orzekał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, wyrok z 20 listopada 2020 r., sygn. VI C 3394/19, SSR Milena Dutkowska.
210. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 marca 2022 r., sygn. I ACa 400/21 (nieważność umowy kredytu).
Prawomocna nieważność umowy kredytu PKO BP SA uruchomionego po kursie „negocjowanym” Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyniku złożonej przez nas apelacji zmienił niekorzystny dla naszego Klienta wyrok w sprawie dotyczącej umowy PKO BP SA i ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z grudnia 2007 r. Sprawa była o tyle nietypowa, że kredyt został wypłacony po kursie innym (bardziej korzystnym dla kredytobiorcy) niż kurs kupna banku. Bank w trakcie całego procesu wskazywał w związku z tym, że kurs wypłaty kredytu został indywidualnie uzgodniony przez strony, a wobec tego brak jest możliwości stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej. W apelacji oraz w trakcie rozprawy apelacyjnej udało nam się przekonać Sąd Apelacyjny, że nawet „indywidualne uzgodnienie” kursu uruchomienia kredytu nie ma znaczenia dla oceny ważności umowy kredytu obciążającego kredytobiorcę nieograniczonym ryzykiem kursowym. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 marca 2022 r., sygn. I ACa 400/21, SSA Katarzyna Polańska-Farion. Wyrok jest prawomocny. W pierwszej instancji niekorzystnie dla kredytobiorcy orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 23 lutego 2021 r., sygn. III C 625/18, SSO Ewa Jończyk.
211. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 marca 2022 r., sygn. akt V Ca 411/21 (nieważność umowy kredytu).
Umowa Getin Noble Bank SA nieważna. Bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank SA od wyroku Sądu Rejonowego, w którym przesłankowo stwierdzona została nieważność umowy kredytu indeksowanego. Zdaniem Sądu Okręgowego nie jest możliwe wykonywanie umowy po usunięciu z niej postanowień abuzywnych. Sąd Okręgowy nie uwzględnił zarzutu potrącenia wzajemnych roszczeń zgłoszonego przez bank na etapie postępowania odwoławczego. W związku z tym, że w tej sprawie dochodziliśmy od banku tylko niewielkiej kwoty świadczenia nienależnego, bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 marca 2022 r., sygn. V Ca 411/21, SSO Maria Dudziuk. Wyrok jest prawomocny i ostateczny. W pierwszej instancji orzekał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, wyrok z 14 grudnia 2020 r., sygn. I C 2250/19, SSR Monika Borowska.
212. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 31 marca 2022 r. sygn. akt I ACa 913/21(nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 31 marca 2022 r. oddalił apelację mBanku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu i zasądzającego od banku na rzecz kredytobiorców sumę pobranych przez bank rat, prowizji i składek ubezpieczeniowych. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Pozew w tej sprawie został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w październiku 2020 r., co oznacza, że sprawa zakończyła się prawomocnie w ciągu zaledwie 17 miesięcy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 31 marca 2022 r., sygn. I ACa 913/21, SSA Zbigniew Ciechanowicz. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 13 września 2021 r., sygn. I C 1477/20, SSO Tomasz Cegłowski.
213. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 10 marca 2022 r., sygn. akt III C 504/20, SSO Błażej Domagała (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
214. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 10 marca 2022 r., sygn. akt XV C 257/20, SSO Ewa Tamowicz (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
215. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 marca 2022 r., sygn. akt II C 2045/20, SSO Barbara Pyz-Kędzierska (ustalenie nieważności umowy Noble Bank – Metrobank, zasądzenie dochodzonych kwot).
216. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 1665/21, SSO Paweł Krekora (ustalenie nieważności umowy Getin Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
217. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 18 marca 2022 r., sygn. akt II C 204/21, SSO Małgorzata Dubinowicz–Motyk (ustalenie nieważności umowy Getin Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
218. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4426/21, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha (zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowa nieważność umowy mBank).
219. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 marca 2022 r., SSO Rafał Schmidt (ustalenie nieważności umowy PKO BP).
220. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 marca 2022 r., sygn. akt II C 1654/20, SSO Barbara Pyz-Kędzierska (ustalenie nieważności umowy mBank, zasądzenie dochodzonych kwot).
221. Wygrana kredytobiorcy. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 21 marca 2022 r., sygn. akt I C 940/20, SSO Agnieszka Skrzypiec (ustalenie nieważności umowy Kredyt Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
222. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG S.A.– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4394/21, SSO Piotr Bednarczyk (ustalenie nieważności umowy EFG Eurobank, zasądzenie dochodzonych kwot).
223. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 marca 2022 r., sygn. akt XXV C 81/21, SSO Tomasz Gal (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
224. Wygrana kredytobiorcy. Bank Millennium S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2022 r., sygn. akt XXV C 478/20, SSO Paweł Duda (ustalenie nieważności trzech umów Banku Millennium, zasądzenie dochodzonych kwot).
225. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 9532/21, SSO Paweł Krekora (zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowa nieważność umowy mBank).
226. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 marca 2022 r., sygn. akt II 878/19, SSO Marcin Polakowski (ustalenie bezskuteczności klauzul indeksacyjnych mBank, zasądzenie kwoty wynikającej z odfrankowienia kredytu).
227. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt I C 40/21, SSO Bartłomiej Biegański (odfrankowienie aneksu Nordea przewalutowującego kredyt ze złotowego na waloryzowany, zasądzenie dochodzonej kwoty).
228. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6348/21, SSO Jowita Cieślik (ustalenie nieważności umowy EFG Eurobank, zasądzenie dochodzonych kwot).
229. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 31 marca 2022 r., sygn. akt I C 1475/20, SSR del. Bartłomiej Romanowski (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
230. Wygrana kredytobiorcy. Deutsche Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 4 kwietnia 2022 r., SSO Tomasz Cegłowski (ustalenie nieważności umowy Deutsche, zasądzenie dochodzonych kwot).
231. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 kwietnia 2022 r., SSO Sylwia Urbańska (ustalenie nieważności umowy Nordea, zasądzenie dochodzonych kwot).
232. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 marca 2022 r., sygn. akt VI ACa 460/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2022 r. w przeważającej części oddalił apelację Getin Noble Bank SA od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu indeksowanego i zasądzającego od banku na rzecz kredytobiorców zwrot pobranego w związku z umową świadczenia nienależnego. Częściowa zmiana wyroku Sądu Okręgowego była spowodowana tym, że Sąd pierwszej instancji orzekł o zwrocie świadczeń pieniężnych mimo braku takiego żądania ze strony kredytobiorców. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 marca 2022 r., sygn. VI ACa 460/21, SSA Agata Zając. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 6 kwietnia 2021 r., sygn. XXV C 1215/18, SSR del. Kamil Gołaszewski.
233. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z BGŻ S.A. (BNP Paribas). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 marca 2022 r., sygn. akt VI ACa 731/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 24 marca 2022 r. w przeważającej części oddalił apelację pozwanego banku oraz uwzględnił apelację kredytobiorcy od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu i zasądzającego od banku na rzecz konsumenta większość kwot spełnionego przez niego świadczenia nienależnego. W tej sprawie bank w apelacji kwestionował ustalenie, że umowa jest nieważna oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy większości dochodzonych przez niego kwot, my z kolei nie zgodziliśmy się z oddaleniem roszczenia o zwrot od banku pobranych w związku z umową składek ubezpieczeniowych. Sąd uwzględnił niemal w całości apelację wniesioną przez kredytobiorcę oraz w niewielkiej części apelację wniesioną przez bank – w zakresie daty początkowej naliczania odsetek od zasądzonych kwot pieniężnych. Tym samym umowa kredytu została prawomocnie uznana za nieważną, a zgodnie z wyrokiem Sądu bank ma zwrócić kredytobiorcy całość pobranych rat kredytu, kosztów okołokredytowych oraz składek ubezpieczeniowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 marca 2022 r., sygn. VI ACa 731/21, SSA Marzena Miąskiewicz. Wyrok jest prawomocny. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 31 maja 2021 r., sygn. XXV C 942/17, SSR del. Stanisław Zabłocki.
234. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Raiffeisen Bank International S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt VI ACa 512/20 (nieważność umowy kredytu).
Mamy kolejny prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego. Tym razem prawomocnie przegrał Raiffeisen Bank International (umowa dawnego EFG Eurobank). Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 8 kwietnia 2022 r. w przeważającej części oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank (obecnie Raiffeisen Bank International). Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego jedynie w części dotyczącej rozliczenia kosztów procesu. Umowa okazała się być nieważna na skutek zawarcia w jej treści postanowień o charakterze niedozwolonym. Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko Sądu Okręgowego, że po wyeliminowaniu z treści umowy postanowień niedozwolonych, umowy nie da się utrzymać w mocy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r., VI ACa 512/20, SSA Ryszard Sarnowicz. Wyrok jest prawomocny. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 31 stycznia 2020 r., XXV C 761/19, SSR del. Kamil Gołaszewski.
235. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt I ACa 944/21 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 5 kwietnia 2022 r. w przeważającej części oddalił apelację Santander Bank Polska SA od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank SA i zasądzającego od banku na rzecz kredytobiorców sumę pobranych przez bank rat i opłat okołokredytowych. Sąd Apelacyjny w wyroku uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Pozew w tej sprawie został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w październiku 2020 r., wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w październiku 2021 r., a przez Sąd Apelacyjny w kwietniu 2022 r. Oznacza to, że sprawa zakończyła się prawomocnie w ciągu zaledwie 18 miesięcy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 kwietnia 2022 r., sygn. I ACa 944/21, SSA Tomasz Sobieraj. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 27 października 2021 r., sygn. I C 1511/20, SSO Joanna Kitłowska-Moroz.
236. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 668/17, SSO Magdalena Lemańczyk-Lis (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank, zasądzenie dochodzonych kwot).
237. Wygrana kredytobiorcy. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 1138/20, SSO Szymon Pilitowski (ustalenie nieważności dwóch umów Kredyt Banku, zasądzenie dochodzonych kwot).
238. Wygrana kredytobiorcy. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 214/20, SSO Szymon Pilitowski (ustalenie nieważności umowy Nordea Bank Polska, ustalenie nieważności aneksu przewalutowującego kredyt złotowy na kredyt waloryzowany).
239. Wygrana kredytobiorcy. Deutsche Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4170/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak (przesłankowa nieważność umowy Deutsche Bank, zasądzenie dochodzonej kwoty).
240. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 7110/21, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska (ustalenie nieważności umowy mBank, zasądzenie dochodzonych kwot).
241. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 15 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 322/20, SSO Beata Grygiel-Stelina (ustalenie nieważności umowy GE Money Bank).
242. Wygrana kredytobiorcy. Bank Millennium S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6629/21, SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska (ustalenie nieważności umowy Banku Millennium, zasądzenie dochodzonych kwot).
243. Wygrana kredytobiorcy. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 2670/20, SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka (ustalenie nieważności umowy banku BGŻ).
244. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A.) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt I ACa 1025/21 (nieważność umowy kredytu).
Prawomocna wygrana w 12 miesięcy. Umowa kredytu nieważna. Kredytobiorca nie musi już spłacać kredytu. Mamy kolejny prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Po raz kolejny przegrywa Santander Bank Polska SA. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 21 kwietnia 2022 r. oddalił apelację Santander Bank Polska SA od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank SA i zasądzającego od banku na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę pieniężną. Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Szczecinie w kwietniu 2021 r., wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w listopadzie 2021 r., a przez Sąd Apelacyjny w kwietniu 2022 r. Oznacza to, że sprawa zakończyła się prawomocnie korzystnie dla kredytobiorcy w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 21 kwietnia 2022 r., sygn. I ACa 1025/21, SSA Agnieszka Bednarek-Moraś. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 24 listopada 2022 r., sygn. I C 843/21, SSO Joanna Kitłowska-Moroz.
245. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 349/21. Ustalenie nieważności umowy.
246. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4071/21. Ustalenie nieważności umowy.
247. Wygrana kredytobiorcy. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4826/21. Ustalenie nieważności umowy.
248. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 18200/21. Ustalenie nieważności umowy.
249. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 21 lutego 2022 r., sygn. akt VI C 1539/19. Ustalenie nieważności umowy.
250. Wygrana kredytobiorcy. Bank Handlowy w Warszawie S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt VI C 2168/19. Ustalenie nieważności umowy.
251. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt I ACa 1262/21 (nieważność umowy kredytu).
252. 77. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 18 maja 2022 r., sygn. akt I ACa 221/22 (nieważność umowy kredytu).
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 18 maja 2022 r. w przeważającej części oddalił apelację Santander Bank Polska SA od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank SA i zasądzającego od banku na rzecz kredytobiorców sumę pobranych przez bank rat i opłat okołokredytowych. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Pozew w tej sprawie został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w maju 2021 r., wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w styczniu 2022 r., a przez Sąd Apelacyjny w maju 2022 r. Oznacza to, że sprawa zakończyła się prawomocnie w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 18 maja 2022 r., sygn. I ACa 221/22, SSA Tomasz Sobieraj. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 25 stycznia 2022 r., sygn. I C 945/21, SSO Renata Tarnowska.
253. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 30 maja 2022 r., sygn. akt I C 1910/20. Ustalenie nieważności umowy.
254. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 1518/20. Ustalenie nieważności umowy.
255. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 18 maja 2022 r., sygn. akt I C 1038/20. Ustalenie nieważności umowy.
256. Wygrana kredytobiorcy. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 maja 2022 r., sygn. akt II C 2581/21. Ustalenie nieważności umowy.
257. 82. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 maja 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4907/21. Ustalenie nieważności umowy.
258. 83. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4655/21. Ustalenie nieważności umowy.
259. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 maja 2022 r., sygn. akt XXVIII C 2618/21. Ustalenie nieważności umowy.
260. Wygrana kredytobiorcy. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 maja 2022 r., sygn. akt XXIV C 482/20. Ustalenie nieważności umowy.
261. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 maja 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4907/21. Ustalenie nieważności umowy.
262. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 4 maja 2022 r., sygn. akt I C 9/4/17. Ustalenie nieważności umowy.
263. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Raiffeisen Bank International AG S.A. z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2022 r., sygn. akt VI ACa 872/20 (nieważność umowy kredytu).
264. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 31 maja 2022 r., sygn. akt I ACa 882/21 (nieważność umowy kredytu).
265. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 maja 2022 r., sygn. akt VI ACa 814/19 (nieważność umowy kredytu).
266. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 2022 r., sygn. akt VI ACa 648/21 (nieważność umowy kredytu).
267. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 18 maja 2022 r., sygn. akt I ACa 221/22 (nieważność umowy kredytu).
268. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 2022 r., sygn. akt VI ACa 607/21 (nieważność umowy kredytu).
269. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Consumer Bank S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 27/22.
Umowa kredytu została uznana za nieważną w całości. 8 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację pozwanego Santander Consumer Bank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie. W sprawie tej reprezentowaliśmy kredytobiorcę. Nasz klient uzyskał prawomocny wyrok na podstawie którego umowa kredytu powiązana z CHF została uznana za nieważną, a kredytobiorca odzyska wpłaty dokonane na rzecz banku wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła lokalu formalnie mającego status użytkowego. W tym procesie zdołaliśmy jednak wykazać, że od początku przeznaczenie tego lokalu było konsumenckie. Obecnie jednak, wobec treści uchwały Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku (a także szeregu innych orzeczeń Sądu Najwyższego) na wygraną w procesie przeciwko bankowi realne szanse mają również kredytobiorcy będący przedsiębiorcami.
270. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2022 r., sygn. V ACa 877/21.
Umowa kredytu nieważna. Sprawa zakończona w szybkim (jak na apelację warszawską) tempie - po 14 miesiącach: - pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w kwietniu 2021 roku; - wyrok w I instancji zapadł już po 6 miesiącach od złożenia pozwu. Sąd Apelacyjny w Warszawie 21 czerwca 2022 roku w zasadniczej części oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu. W sprawie tej reprezentujemy kredytobiorcę, który wygrał proces sądowy. Sąd Apelacyjny dostrzegł, że umowa kredytu jest nieważna z powodu jej bezwzględnej nieważności, ale również z powodu konsekwencji abuzywności postanowień umownych odnoszących się do ryzyka kursowego i do sposobu ustalania kursu CHF. Sąd Apelacyjny w Warszawie co prawda uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, ale nie pozbawił strony powodowej odsetek naliczanych od dnia wymagalności roszczenia wskazanego w pozwie.
271. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 marca 2022 r., sygn. akt I C 1373/18 Ustalenie nieważności umowy.
Umowa kredytu "firmowego" nieważna w całości Uzyskaliśmy ważny wyrok dla wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytów „firmowych” Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy kredytu „firmowego” powiązanego z frankiem szwajcarskim i na tej podstawie oddalił powództwo banku o zapłatę skierowane przeciwko kredytobiorcy - przedsiębiorcy. Sprawę przegrał Raiffeisen Bank International AG. Do wniosku o nieważności umowy kredytu sąd w Szczecinie doszedł na dwóch podstawach: Sąd zgodził się z naszymi twierdzeniami, że pomimo„firmowego”charakteru umowy, kredyt faktycznie przeznaczony był przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy – przedsiębiorcy. To z kolei prowadziło do wniosku o sprzeczności postanowień umownych z prawem konsumenckim i - w konsekwencji - do stwierdzenia nieważności tej umowy. Niezależnie od tego Sąd Okręgowy stwierdził, iż nawet jeśli przyjąć, że kredytobiorca nie miał statusu konsumenta, to zawartą między stronami umowę kredytu i tak należy uznać za nieważną na tej podstawie, iż jest ona sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości długu kredytobiorcy. Sąd Okręgowy powołał się tutaj na uchwałę Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku, sygnatura akt III CZP 40/22, z której wynika wniosek o nieważności umów pozwalających bankom na dowolne ustalanie wartości zadłużenia kredytobiorców poprzez odwołanie w treści umowy do tabel kursowych. Problem banków polega na tym, że zdecydowana większość umów kredytów pozwala bankom na dowolne ustalanie wartości zadłużenia kredytobiorców poprzez odwołanie w treści umowy do tabel kursowych. Banki muszą się przygotować na falę pozwów przedsiębiorców, którzy do tej pory wstrzymywali się z dochodzeniem przysługujących im praw, ponieważ procesy przedsiębiorców uznawane były dotąd za obarczone większym ryzykiem przegrania sprawy sądowej. Przedsiębiorcom – frankowiczom radzimy niezwłoczne podjęcie działań sądowych z uwagi na krótsze niż w przypadku konsumentów terminy przedawnienia ich roszczeń wobec banków.
272. Wygrana kredytobiorcy. Santander Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 września 2021 r., sygn. akt XXVIII C 835/21. Ustalenie nieważności umowy.
273. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. akt V Ca 2362/21. Ustalenie nieważności umowy.
274. Wygrana kredytobiorcy. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt VI ACa 1027/20. Ustalenie nieważności umowy.
275. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. akt V Ca 2362/21. Ustalenie nieważności umowy.
276. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt V Ca 1943/21. Ustalenie nieważności umowy.
277. Wygrana kredytobiorcy. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt VI ACa 1027/20. Ustalenie nieważności umowy.
278. Wygrana kredytobiorcy. Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 27/22 i I Acz 8/22. Ustalenie nieważności umowy.
279. Wygrana kredytobiorcy. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 257/22. Ustalenie nieważności umowy.
280. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. akt V Ca 2362/21.
Wyrokiem z 14 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Dudziuk, V Ca 2362/21) oddalił apelację mBank SA od wyroku zasądzającego na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę pieniężną. Sąd Okręgowy potwierdził tym samym nieważność umowy kredytu. W pierwszej instancji orzekał w tej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (wyrok z 27 maja 2021 r., VI C 3363/19, SSR Łukasz Mrozek). W wyroku sąd uznał, że kredytobiorcy należą się odsetki za opóźnienie od dochodzonych kwot od przedsądowego banku wezwania do zapłaty. Dzięki temu bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy odsetek od zasądzonej kwoty za okres ponad 2 lat.
281. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt V Ca 1943/21.
Wyrokiem z 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Majewska, V Ca 1943/21) zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną przez nich kwotę pieniężną. W pierwszej instancji (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, wyrok z 1 czerwca 2021 r., VI C 553/20, SSR Joanna Jezierska) umowa kredytu została „odfrankowiona”, ale w wyniku złożonej przez nas apelacji Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu za nieważną. W wyroku sąd uznał, że kredytobiorcy należą się odsetki za opóźnienie od dochodzonych kwot od przedsądowego banku wezwania do zapłaty. Dzięki temu bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy odsetek od zasądzonej kwoty za okres ponad 2 lat.
282. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. ING Bank Śląski w Katowicach – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2022 r., sygn. akt VI ACa 651/21.
Umowa kredytu nieważna Sprawa zakończona w szybkim (jak na apelację warszawską) tempie - po 21 miesiącach: - pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie we wrześniu 2020 roku; - wyrok w I instancji zapadł już po 9 miesiącach od złożenia pozwu. - Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 9 czerwca 2022 r. w zasadniczej części oddalił apelację ING Banku Śląskiego SA od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu oraz zasądzającego dochodzoną kwotę. W sprawie tej reprezentujemy kredytobiorców, którzy wygrali proces sądowy. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest w konsekwencji abuzywności postanowień umownych odnoszących się do ryzyka kursowego i do sposobu ustalania kursu CHF. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2022 r., sygn. VI ACa 651/21, SSA Marcin Strobel. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, wyrok z 23 czerwca 2021 r., sygn. III C 1081/20, SSO Błażej Domagała.
283. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2022 r., sygn. akt VI ACa 1027/20
Umowa kredytu nieważna. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 27 czerwca 2022 r. oddalił apelację Banku Ochrony Środowiska od wyroku częściowego stwierdzającego nieważność umowy kredytu denominowanego. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu w zakresie klauzul przeliczeniowych i informacji o ryzyku jest nietransparentna. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego dotyczył wyłącznie ustalenia nieważności umowy kredytu. Obecnie, po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy rozstrzygnie o obowiązku zwrotu przez bank kwot dochodzonych pozwem. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2022 r., sygn. VI ACa 1027/20, SSA Krzysztof Tucharz. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 14 października 2020 r., sygn. XXV C 517/18, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak.
284. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 257/22.
29 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację pozwanego PKO BP SA od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie. W sprawie tej reprezentowaliśmy kredytobiorców. klienci uzyskali prawomocny wyrok, na podstawie którego umowa kredytu denominowanego została uznana za nieważną, a kredytobiorcy odzyskali wpłaty dokonane na rzecz banku wraz z odsetkami. Kredytobiorcy uzyskali prawomocny wyrok w tej sprawie w niewiele ponad 2 lata. Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w marcu 2020 r., wyrok w pierwszej instancji zapadł w grudniu 2021 r., a wyrok w drugiej instancji w czerwcu 2022 r. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie – wyrok z 30 grudnia 2021 r., sygn. I C 357/20 (SSO Renata Tarnowska). Apelację banku oddalił Sąd Apelacyjny w Szczecinie – wyrok z 29 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 257/22 (SSA Krzysztof Górski).
285. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt III C 318/20. Ustalenie nieważności umowy.
286. Wygrana kredytobiorcy. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt III C 1491/18. Ustalenie nieważności umowy.
287. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt IV C 2418/20. Ustalenie nieważności umowy.
288. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt XXIV C 353/19. Ustalenie nieważności umowy.
289. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. akt XXIV C 483/20. Ustalenie nieważności umowy.
290. Wygrana kredytobiorcy. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 101/20. Ustalenie nieważności umowy.
291. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 183/22. Ustalenie nieważności umowy.
292. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 1170/18. Ustalenie nieważności umowy.
293. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 26666/18. Ustalenie nieważności umowy.
294. Wygrana kredytobiorcy. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 3099/19. Ustalenie nieważności umowy.
295. Wygrana kredytobiorcy. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 1401/21. Ustalenie nieważności umowy.
296. Wygrana kredytobiorcy. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 2021/21. Ustalenie nieważności umowy.
297. Wygrana kredytobiorcy. Bank Milennium S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4343/21. Ustalenie nieważności umowy.
298. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6459/21. Ustalenie nieważności umowy.
299. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 11761/21. Ustalenie nieważności umowy.
300. Wygrana kredytobiorcy. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1597/20. Ustalenie nieważności umowy.
301. Wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 2670/20. Ustalenie nieważności umowy.
302. Wygrana kredytobiorcy. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 7106/21. Ustalenie nieważności umowy.
303. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. mBank S.A. w Warszawie – Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lipca 2022 r., sygn. akt I CSK 2912/22. Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBanku. Umowa kredytu ostatecznie nieważna.
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wyrok był korzystny dla reprezentowanych przez nas kredytobiorców. Tym samym umowa kredytu okazała się nie tylko prawomocnie, ale również ostatecznie nieważna. W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd Najwyższy stwierdził, że zagadnienia podniesione w skardze kasacyjnej banku były już przedmiotem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego. Postanowienia pozwalające bankowi na dowolne wyznaczanie kursów na potrzeby rozliczeń kredytowych są abuzywne, a ich eliminacja nie pozwala na utrzymanie umowy kredytu w mocy. W związku z tym umowa jest nieważna. Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lipca 2022 r., sygn. I CSK 2912/22, SSN Tomasz Szanciło.
304. Prawomocna wygrana kredytobiorcy. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lipca 2022 roku, sygn. akt VI ACa 47/20.
Umowa kredytu nieważna, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wpłaty wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego Banku Ochrony Środowiska od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszemu klientowi dokonane wpłaty wraz z odsetkami. Sąd uwzględnił co prawda zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, ale i tak nakazał zapłatę na rzecz kredytobiorcy odsetek za kilka lat procesu sądowego. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorcy o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. W ten sposób kredytobiorca uwolnił się od kredytu. A nam pozostaje jedynie wykreślić hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność oraz informacje o nieistniejącym długu w bazie BIK. Wyrok jest prawomocny co oznacza również, że kredytobiorca otrzyma zwrot dokonanych wpłat na rzecz banku wraz z odsetkami. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lipca 2022 roku, wydany przez SSA Panią Agatę Wolkenberg. Sygnatura akt VI ACa 47/20.
305. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 lipca 2022r.
sygn. akt I C 1624/20 · przeciwko Getin Noble Bank · Przewodniczący: SSO Anna Winnicka-Kaliszewska · nieważność umowy kredytu Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 1624/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF jest nieważna. Sąd uznał, że postanowienia umowy były abuzywne, ponieważ nie były indywidualnie uzgadniane pomiędzy stronami oraz kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy. Bank uzyskał prawo do samodzielnego ustalenia kursu walut, który wypływał na wysokość zarówno wypłaconego powodowi kredytu jak i poszczególnych rat. Kredytobiorca nie miał wiedzy w jaki sposób kurs był ustalany, więc nie miał świadomości jaka jest pozostała do spłacenia kwota kredytu oraz jaka będzie wysokość raty kapitałowoodsetkowej. Innymi słowy kredytobiorca nie był w stanie ani przewidzieć wysokości swojego zobowiązania, jak również zweryfikować czy wysokość ta ustalona przez pozwany bank została prawidłowo obliczona. Przyznanie sobie przez bank uprawnienia do jednostronnego określenia wysokości zobowiązania drugiej strony stosunku prawnego należy uznać za naruszenie równowagi kontraktowej stron, a tym samym za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sąd orzekł na rzecz kredytobiorców kwotę do zapłaty tytułem świadczenia nienależnego, jako bezpodstawne wzbogacenie po stronie banku. Sąd uwzględnił powództwo kredytobiorców w całości.
306. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2022r.
sygn. akt XXIV C 158/20 · przeciwko mBank · Przewodniczący: SSO Monika Dominiak · nieważność umowy kredytu Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w wyroku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt XXIV C 158/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF jest nieważna. W niniejszej sprawie zaistniała niedopuszczalna sytuacja w której jedna strona stosunku określa swobodnie po zawarciu umowy wysokość świadczenia swojego lub drugiej strony. Zawarta przez strony umowa kredytu nie wskazuje dokładnie jaką kwotę pieniężną mieli spłacić kredytobiorcy, jak również nie są wskazane jakiekolwiek szczegółowe, obiektywne zasady jej określenia. Ponadto nie jest znana wysokość spłacanych przez kredytobiorców rat – pomimo, że raty określono w umowie jako równe, to były one równe jedynie w CHF, zaś wysokość spłat w złotych nie była określona w umowie. Umowa zawiera szereg postanowień abuzywnych, odnoszących się do indeksacji i zmiany kursów walut. Postanowienia umowy nie były indywidualnie uzgadniane pomiędzy stronami, określają główne świadczenia stron, nie można ich uznać za jednoznaczne. Dodatkowo kredytobiorcom przysługuje status konsumentów. Dodatkowo w ocenie Sądu za rażące naruszenie interesów powodów i niezgodne z dobrymi obyczajami należało uznać obciążenie powodów ryzykiem kursowym. Tym samym oprócz postanowień przeliczeniowych, za abuzywne należało uznać również postanowienia, w których kwota kredytu ustalona została w walucie CHF. Dodatkowo, powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym. Nie jest możliwe zastąpienie postanowień abuzywnych jakimikolwiek innymi normami, a przez to że są to postanowienia określające główne świadczenia stron, umowa kredytu jest nieważna. Sąd uwzględnił powództwo kredytobiorców w całości.
307. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 lipca 2022r.
sygn. akt XXVIII C 7869/21 · przeciwko Raiffeisen Bank International AG · Przewodniczący: SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. Sąd orzekł obowiązek zapłaty przez bank na rzecz kredytobiorców odpowiedniej kwoty tytułem zapłaty.
308. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 15 lipca 2022 roku
sygn. akt II C 1099/20 · przeciwko Santander Bank Polska · Przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk · nieważność aneksu do umowy kredytu Sąd ustalił, że aneksy do umowy kredytu są nieważne – aneksy dotyczyły sposobu obliczania wartości wypłaconego kapitału kredytu, zgodnie z treścią których, wysokość kredytu określona w umowach w złotych polskich została przeliczona na walutę, do której indeksowany jest kredyt (CHF), wg kursu kupna dewiz dla waluty określonego w bankowej tabeli kursów walut. Sąd orzekł obowiązek zapłaty przez bank na rzecz kredytobiorców odpowiedniej kwoty w związku z nieważnością aneksów do umowy kredytu.
309. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 lipca 2022 r.
sygnatura akt I C 503/21 · przeciwko Bankowi Millennium · Przewodniczący: SSO Anna Winnicka-Kaliszewska · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu o kredyt hipoteczny waloryzowany CHF. Sąd orzekł obowiązek zapłaty przez bank na rzecz kredytobiorców odpowiedniej kwoty tytułem zapłaty.
310. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lipca 2022r.
sygn. II C 1861/20 · przeciwko Deutsche Bank Polska · Przewodniczący: SSO Marcin Polakowski · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Dodatkowo Sąd zasądził odpowiednie dochodzone kwoty w związku z nieważnością umowy kredytu i otrzymanym przez bank świadczeniem nienależnym. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie dochodziło do zmiany (konwersji) pomiędzy kwotą kredytu, a kwotą faktycznie pozostawioną do dyspozycji kredytobiorców. Co istotne, sytuacja ta nastąpiła na skutek mechanizmu zawartego w samej umowie kredytu, a nie na skutek innych, odrębnych porozumień stron. Łącząca strony umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia indeksacyjne odwołujące się do franka szwajcarskiego, regulujące główne świadczenia stron, co skutkuje to nieważnością tego stosunku prawnego. Powództwo kredytobiorców zostało uwzględnione w całości.
311. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022r.
Sygn. akt XXIV C 416/18 · przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności BP · Przewodniczący: SSO Monika Dominiak · Nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Powództwo kredytobiorców zostało uwzględnione w całości.
312. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 lipca 2022 roku
sygn. akt I C 973/17 · przeciwko BPH · Przewodniczący: SSO Magdalena Lemańczyk-Lis · Nieważnośc umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Powództwo kredytobiorców zostało uwzględnione w części.
313. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 lipca 2022 roku
sygn. akt I C 389/18 · Przeciwko BPH · Przewodniczący SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Umowa została zawarta według wzorca umowy stosowanego przez bank. Postanowienia umowy nie były indywidualnie negocjowane z kredytobiorcami. Dodatkowo, umowa zawierała w sobie szereg postanowień odnoszących się do indeksacji. Sąd doszedł do przekonania, że nie jest możliwe utrzymanie umowy w mocy po eliminacji z niej mechanizmu indeksacji kwoty udzielonego kredytu. Nie jest możliwe uzupełnianie klauzul abuzywnych, jeżeli nie ma w tym przedmiocie wyraźnej woli kredytobiorcy i nie znajduje się to w pełni w jego interesie. Ustalenie nieważności umowy kredytowej skutkuje obowiązkiem zwrotu świadczenia spełnionego przez powodów wobec pozwanego z tytułu zawartej umowy, co wynika z art. 405 k.c. w zw. z art. 410 k.c. Powództwo kredytobiorców zostało uwzględnione w części.
314. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 20 lipca 2022 roku
· sygn. akt: VI C 2079/21 · przeciwko mBank · Przewodniczący: SSR Joanna Jezierska Sąd zasądził od pozwanego banku odpowiednią kwotę tytułem świadczenia nienależnego pobranego przez bank z tytułu rat kredytowych. Skutkiem zastosowania w umowie lub wzorcu klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, przy zachowaniu skuteczności innych części umowy lub wzorca. Postanowienia dotyczące indeksacji nie były indywidualnie uzgodnione, bowiem przedmiotowa umowa kredytu nie podlegała uzgodnieniom między stronami. Zdaniem Sądu kwestionowane postanowienia nie określają także głównych świadczeń stron. Pojęcie głównego świadczenia stron należy rozumieć wąsko. W umowie kredytu – zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 Prawa bankowego – świadczeniem głównym banku jest udostępnienie kredytobiorcy oznaczonej kwoty pieniężnej, zaś świadczeniem głównym kredytobiorcy jest zwrot otrzymanych środków pieniężnych, uiszczenie opłat z tytułu oprocentowania i z tytułu prowizji. Sporne klauzule waloryzacyjne wprowadzają jedynie reżim podwyższenia świadczenia głównego. Chociaż problem waloryzacji rat kredytu i przeliczania należności banku z waluty obcej na polską jest pośrednio powiązany ze spłatą kredytu, to jednak brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenia w tym zakresie są postanowieniami dotyczącymi głównych świadczeń stron. W ocenie Sądu, o powyższym ryzyku związanym z możliwością dowolnego kształtowania przez pozwanego kursu wymiany waluty, którą indeksowany jest kredyt strona powodowa nie była prawidłowo informowana przez pozwanego w chwili zaciągania kredytu. W konsekwencji, należało uznać, że analizowane klauzule umowne są w zakresie sposobu ustalania kursu sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz w sposób rażący naruszają interesy powódki jako konsumenta. Jednocześnie umowa kredytu została zawarta między stronami w oparciu o mechanizm indeksacji, czyli przy zastosowaniu klauzuli waloryzacyjnej. Wyeliminowanie mechanizmów ustalania tej indeksacji pozwala jednak w dalszym czasie na wykonywanie umowy przy przyjęciu pozostałych parametrów wskazanych w umowie. Należało zatem ustalić, jakie kwoty pozwany uzyskałby, gdyby nie pobrał środków w oparciu o abuzywne zapisy umowne dotyczące sposobu indeksacji. Kwota zgodna z tym założeniem została zasądzona od banku. Sposób przeliczania rat kapitałowo-odsetkowych przez bank oraz postanowienie w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uznane zostały za abuzywne, to pozwany wykorzystując ten mechanizm pobrał od powódki część rat kredytowych (kapitałowoodsetkowych) oraz składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego bez podstawy prawnej. Nadpłacone świadczenie spełnione przez powódkę na rzecz pozwanego stanowiło zaś świadczenie nienależne po stronie banku.
315. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lipca 2022 roku
sygn. akt IV C 559/20 · przeciwko Deutsche Bank Polska · Przewodniczący: SSO Karol Smaga · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z powodu abuzywności jej postanowień – umowa zawiera klauzule dotyczące ryzyka kursowego i dowolności jego ustalania. Sąd zasądził odpowiednią kwotę tytułem zapłaty, w związku z nieważnością umowy kredytu. Powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione.
316. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2022 roku
sygn. akt III C 914/18 · przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. · Przewodniczący: SSO Mariusz Solka · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Postanowienia zawartej przez strony umowy, określające przeliczanie świadczeń stron w odniesieniu kursu franka szwajcarskiego, są nieważne jako sprzeczne z art. 353(1) k.c. Sporna umowa przyznawała uprawnienie do oznaczenia wysokości świadczenia wyłącznie jednej stronie umowy – bankowi. Ani umowa, ani też Regulamin nie określały kryteriów i zasad, na podstawie których oznaczenie świadczenia miało nastąpić. Bank miał uprawnienie do kształtowania według swojego uznania zakresu obowiązków konsumenta. Klauzule przeliczeniowe oraz postanowienia umowne dotyczące zasad wydania kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej przez bank, jak i zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, odnoszą się do głównych świadczeń stron umowy. Natomiast ryzyko wynikające ze zmiany kursu waluty obcej może spowodować dwa skutki. Po pierwsze zmiana wysokości rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku zmiany kursu waluty. Po drugie, zmiana wysokości zadłużenia pozostającego do spłaty w zależności od kursu Dodatkowo, z tego samego powodu postanowienia są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, postanowienia umowy dotyczące przeliczania salda kredytu ze złotych polskich na franki szwajcarskie, wysokości rat kapitałowo-odsetkowych według kursów ustalonych w tabeli sporządzanej przez Bank, nie były indywidualnie uzgadnianie i kształtowały prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Bank posługiwał się standardowym wzorcem umownym, modyfikując jedynie elementy, takie jak strony zobowiązania, czy kwota kredytu, jak i jego przeznaczenie. Dodatkowo, kredytobiorca nie został należycie poinformowany o konsekwencjach i ryzyku związanym z zawarciem umowy. Sąd orzekł też o abuzywności postanowień odnoszących się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Koszt zabezpieczenia ponosi w całości konsument nie uzyskując w zamian żadnych korzyści. Z tego względu Sąd orzekł o nieważności umowy oraz o tym, że wszystkie świadczenia spełnione w jej wykonaniu, a obejmujące także refinansowanie kosztów ubezpieczenia, jak i dotyczące innych opłat czy prowizji były nienależne.
317. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lipca 2022 roku
sygn. XXVIII C 3379/21 · przeciwko mBank Spółce Akcyjnej · Przewodniczący: SSR del. Agnieszka Kossowska · nieważność umowy kredytu Sąd uwzględnił powództwo w całości. Stwierdził że umowa kredytu jest bezwzględnie nieważna (brak oznaczenia świadczeń) i równocześnie jest też nieważna z powodu abuzywności postanowień umownych. Sąd zasądził odpowiednią kwotę tytułem zapłaty.
318. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lipca 2022 roku
sygn. akt III C 335/18 · przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności BP · Przewodniczący: SSO Mariusz Solka · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Zdaniem Sądu Bank przekazał do dyspozycji kredytobiorcy niedookreśloną na dzień zawarcia umowy kwotę złotych polskich, stanowiącą równowartość konkretnej kwoty franków szwajcarskich. Ostatecznie kwota w złotówkach była ustalona przy zastosowaniu kursu kupna wskazanego w Tabeli kursów obowiązującej w banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego. Na chwilę podpisywania umowy kredytowej kredytu, tj. środków faktycznie przekazanych do dyspozycji kredytobiorcy jest nieznana, czyli nie został spełniony jeden z przedmiotowo istotnych elementów umowy kredytu. To samo należy odnieść do kwoty kredytu podlegającej zwrotowi i wysokości poszczególnych rat do spłaty. Wobec tego, że bank ustalał wysokość kursów walut w tabeli kursów walut obcych, dają bankowi uprawnienie do kształtowania według swojego uznania zakresu obowiązków konsumenta. Ponadto, postanowienia umowy dotyczące przeliczania salda kredytu ze złotych polskich na franki szwajcarskie, wysokości rat kapitałowo-odsetkowych według kursów ustalonych w tabeli sporządzanej przez Bank, nie były indywidualnie uzgadnianie i kształtowały prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Postanowienia umowne zostały ukształtowane z użyciem wzorca, a zatem nie zostały indywidualnie uzgodnione, w szczególności w zakresie dotyczącym klauzul przeliczeniowych. Kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania poszczególnych postanowień umownych. Ponadto, postanowienia dotyczyły głównych świadczeń stron umowy, które nie zostały precyzyjnie wskazane w umowie – tj. kwoty wypłaconego kredytu oraz wysokości rat do spłaty. Ponadto, Sąd orzekł odpowiednią kwotę tytułem zapłaty, jako zwrot świadczenia nienależnego pobranego przez bank.
319. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 roku
sygn. akt XXVIII C 8379/21 · przeciwko Raiffeisen Bank International AG · Przewodniczący: sędzia Paweł Krekora · nieważność umowy kredytu Klauzula indeksacyjna wyrażająca wysokość zobowiązania w walucie obcej, pomimo wypłaty kredytu w złotych oraz mechanizm spłaty kredytu w złotych polskich w oparciu o przeliczenie wysokości raty w walucie obcej z zastosowaniem właściwego kursu kupna/sprzedaży waluty wynikającego z tabeli kursów walut obowiązujących danego dnia w są niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Niedozwolony charakter postanowień wprowadzających do umowy indeksację według tabel kursów oraz zasady spłaty określają główne świadczenia stron, główny przedmiot umowy przez co uprzednie stwierdzenie ich abuzywności, z uwagi na brak spełnienia kryterium jednoznaczności (przejrzystości) wysokości świadczeń, prowadzi do wniosku o stwierdzeniu nieważności umowy. Ponadto, Sąd orzekł odpowiednią kwotę tytułem zapłaty, jako zwrot świadczenia nienależnego pobranego przez bank.
320. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 roku
sygn. akt III C 1904/18 · przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. · Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Solka · nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Sporna umowa kredytu jest więc nieważna, ponieważ abuzywne są jej postanowienia określające główny przedmiot umowy. W umowie zawierają się postanowienia dotyczące waloryzacji oraz różnic kursowych i związanego z nim ryzyka. Zgodnie z przepisami k.c., nie można za ważną uznać umowy, w której nie osiągnięto porozumienia odnośnie elementów przedmiotowo istotnych umowy. W umowie są zawarte postanowienia, które Sąd uznał za niedozwolone postanowienia umowne, niewyrażone jasnym i zrozumiałym językiem (nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny). Wobec tego, umowa nie może obowiązywać po wyeliminowaniu postanowień abuzywnych, co doprowadziło do ustalenia nieważności całej umowy.
321. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku
sygn. akt I C 435/20 · przeciwko Getin Noble Bank · Przewodniczący: SSR Ewelina Marczuk · zasądzenie odpowiedniej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z uwagi na zawarcie w niej klauzul waloryzacyjnych. Sąd orzekł o zapłacie odpowiedniej kwoty tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych na rzecz pozwanej kwot w wykonaniu nieważnej umowy. Powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości.
322. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2022 roku
sygn. akt I C 1009/19 · sprawy z powództwa EOS 1 · Przewodniczący SSO Renata Tarnowska · nieważność umowy kredytu W niniejszej sprawie stroną powodową jest EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie. Powód wniósł pozew o zapłatę (w trybie postępowania upominawczego) kwoty będącej częścią wierzytelności przysługującej powodowi z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci hipoteki umownej kaucyjnej, będącej zabezpieczeniem kredytu niespłacanego przez pozwanych. W toku wykonywania umowy, pierwotna strona umowy kredytu – Santander Bank Polska S.A. dokonała cesji wierzytelności na rzecz EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie. W toku procesu pozwani podnieśli zarzut nieistnienia dochodzonej przez stronę powodową wierzytelności, z uwagi na nieważność umowy kredytu hipotecznego, w związku z zawarciem w umowie postanowień abuzywnych dot. sposobu ustalania wysokości kwoty podlegającej zwrotowi oraz wysokości odsetek. To postanowienia dotyczące waloryzacji oraz różnic kursowych, co stanowi o ich nieważności. Dodatkowo, to postanowienia określające główne świadczenia stron umowy. Wobec nieważności umowy kredytu, przelew wierzytelności oraz sama dochodzona wierzytelność są nieważne. Wobec tego, Sąd wydał wyrok o oddaleniu powództwa w całości. Tym samym Sąd przychylił się do stanowiska strony pozwanej (kredytobiorców) w zakresie braku podstaw do zapłaty kwoty nieuiszczonych rat oraz nieważności umowy kredytu.
323. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację pozwanego Getin Noble Bank S.A.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację pozwanego Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszym klientom wpłacone kwoty wraz z odsetkami. Wyrok został już wykonany - bank zapłacił należności kredytobiorców. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia podniesionego w II instancji przez bank. Kredytobiorcy uprzedzili bank i samodzielnie rozliczyli się z nim z wypłaconego kapitału kredytu przez potrącenie. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorców o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. W ten sposób kredytobiorcy uwolnili się od kredytu. Sprawa prawomocnie zakończyła się w ciągu niespełna dwóch lat. Pozew został wniesiony w sierpniu 2020 r., wyrok Sądu Okręgowego zapadł w lipcu 2021 r., a wyrok Sądu Apelacyjnego w czerwcu 2022 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2022 r., sygn. VI ACa 668/21, SSA Jolanta Pyźlak. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 5 lipca 2021 r., sygn. XXV C 2647/20, SSO Tomasz Gal.
324. Kolejna wygrana Klientów Kancelarii z Bankiem BPH. Umowa kredytu indeksowanego nieważna.
Kolejna wygrana Klientów Kancelarii z Bankiem BPH. Umowa kredytu indeksowanego nieważna. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację pozwanego Banku BPH S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszym Klientom wpłacone kwoty wraz z odsetkami. Bank został obciążony odsetkami liczonymi od przedsądowego wezwania do zapłaty. Sąd nie uwzględnił ponadto zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone pozwalające bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorców. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorców o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. W ten sposób kredytobiorcy uwolnili się od kredytu. W trakcie rozprawy poprzedzającej wyrok bank powołał się na niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Najwyższego o sygnaturze akt II CSKP 364/22 dotyczący podobnej umowy kredytu. Sąd Apelacyjny odniósł się do tego wyroku stwierdzając, że uznaje wskazany wyrok SN za nieprawidłowy, ponieważ: - Sąd Najwyższy nie zbadał kwestii transparentności umowy kredytu w zakresie informacji o ryzyku kursowym; - wyeliminowanie z par. 17 wzorca umowy kredytu jedynie postanowienia dotyczącego marży jest niedopuszczalne. Sprawa prawomocnie zakończyła się w ciągu niewiele ponad dwóch lat. Pozew został wniesiony w lutym 2020 r., wyrok Sądu Okręgowego zapadł w marcu 2022 r., a wyrok Sądu Apelacyjnego w sierpniu 2022 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 sierpnia 2022 r., sygn. I ACa 615/22, SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrok z 10 marca 2022 r., sygn. XVC 257/20, SSO Ewa Tamowicz.
Kolejna wygrana Klientów Kancelarii z Bankiem BPH. Umowa kredytu indeksowanego nieważna.
325. Prawomocna wygrana kredytobiorcy z bankiem Raiffeisen Bank International AG.
Prawomocna wygrana kredytobiorcy z bankiem Raiffeisen Bank International AG. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację pozwanego Raiffeisen Bank International AG od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić klientowi kancelarii wpłacone kwoty wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone pozwalające bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. Niestety i tym razem sąd uznał, że odsetki ustawowe należą się kredytobiorcy nie od dnia wezwania do zapłaty, a od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu na etapie postępowania przed sądem I instancji. Najważniejsze jest jednak to, że za sprawą prawomocnego wyroku kredytobiorca uwolnił się do niekorzystnego kredytu, a jego zadłużenie naliczone przez bank na podstawie umowy przestało istnieć. Mamy już około 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń. Wkrótce na stronie www.gorski-radcaprawny.pl zamieścimy dużą aktualizację naszych wyroków.
Prawomocna wygrana kredytobiorcy z bankiem Raiffeisen Bank International AG.
326. Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorcy z Raiffeisen Bank International AG. Zarzut zatrzymania uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego Raiffeisen Bank International AG od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu. Apelacja złożona przez nas w imieniu kredytobiorcy została z kolei uwzględniona niemal w całości, a tym samym oprócz ustalenia nieważności umowy, sąd nakazał zwrócić kredytobiorcy dochodzone kwoty wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone pozwalające bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank w postępowaniu apelacyjnym. Sąd doszedł do wniosku, że zarzut taki jest w realiach sprawy sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Niestety i tym razem sąd uznał, że odsetki ustawowe należą się kredytobiorcy nie od dnia wezwania do zapłaty, a od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu. Najważniejsze jest jednak to, że za sprawą prawomocnego wyroku kolejny kredytobiorca uwolnił się do niekorzystnego kredytu, a jego zadłużenie naliczone przez bank na podstawie umowy przestało istnieć. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 sierpnia 2022 r., VI ACa 1028/20, SSA Ryszard Sarnowicz. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 14 października 2020 r., XXV C 13/19, SSO Paweł Duda. Mamy już około 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń. Wkrótce na stronie www.gorski-radcaprawny.pl zamieścimy dużą aktualizację naszych wyroków.
Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorcy z Raiffeisen Bank International AG. Zarzut zatrzymania uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
327. Prawomocna wygrana z bankiem Getin Noble Bank w sprawie, w której Sąd Okręgowy uznał jednego z kredytobiorców za przedsiębiorcę.
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i jednocześnie oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. W sprawie tej Sąd Okręgowy co prawda uznał, że umowa kredytu jest nieważna wobec obojga kredytobiorców, ale jednocześnie uznał, że tylko jednemu z nich przysługuje status konsumenta. Z wyrokiem tym nie zgodziły się obie strony. Nasza apelacja skoncentrowała się między innymi na tym, że głównym, dominującym przeznaczeniem kredytu, było przeznaczenie prywatne niezwiązane z działalności gospodarczą jednego z kredytobiorców, wobec czego status konsumenta przysługuje obojgu kredytobiorcom. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił nasze stanowisko i uznał, że obojgu kredytobiorcom przysługuje status konsumenta, mimo że według ustaleń sądu kredyt w 30 % przeznaczony był na cel związany z działalnością gospodarczą. Kancelaria zdołała również wyprzedzić działania banku, który na ostatnią chwilę starał się potrącić kwotę dochodzoną pozwem z kwotą kapitału kredytu. Gdyby bank zdołał to zrobić, to pomimo że kredytobiorcy zapłacili bankowi wiele tysięcy złotych więcej niż sami otrzymali, zmuszeni byliby do złożenia odrębnego powództwa. Kancelaria zdołała jednak dokonać potrącenia jako pierwsza (potrąciliśmy kwoty nieobjęte pozwem), i w ten sposób kredytobiorcy uzyskali prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu i zasądzający liczone wielu dziesiątkach tysięcy złotych nadpłaty. Mamy już około 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń. Wkrótce na stronie www.gorski-radcaprawny.pl zamieścimy dużą aktualizację naszych wyroków.
Prawomocna wygrana z bankiem Getin Noble Bank w sprawie, w której Sąd Okręgowy uznał jednego z kredytobiorców za przedsiębiorcę.
328. Prawomocna wygrana konsumentów z Raiffeisen Bank International AG. Pozew banku przeciwko kredytobiorcom prawomocnie oddalony.
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego umowy kredytu powiązanej z kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Podjęta przez bank próba modyfikacji powództwa (doszło do niej dosłownie na kilka chwil przed zamknięciem rozprawy w II instancji) została przez sąd uznana za próbę nieskuteczną. W sprawie tej reprezentowaliśmy kredytobiorców na etapie postępowania przed sądem II instancji.
Prawomocna wygrana konsumentów z Raiffeisen Bank International AG. Pozew banku przeciwko kredytobiorcom prawomocnie oddalony.
329. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację Getin Noble Banku
Sąd nie uwzględnił zgłoszonych przez bank zarzutów zatrzymania ani potrącenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację Getin Noble Banku od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego umowa kredytu została uznana za nieważną, a nasz klient uzyskał od banku dokonane przez niego wpłaty. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorca został uwolniony od niekorzystnego dla niego kredytu i nie będzie już kontynuował jego spłaty. Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania zgłoszonych przez bank na etapie postępowania apelacyjnego. Mamy już ponad 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń. Wkrótce na stronie www.gorski-radcaprawny.pl zamieścimy kolejną aktualizację naszych wyroków.
Sąd nie uwzględnił zgłoszonych przez bank zarzutów zatrzymania ani potrącenia.  Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację Getin Noble Banku od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego umowa kredytu została uznana za nieważną, a nasz klient uzyskał od banku dokonane przez niego wpłaty.  Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorca został uwolniony od niekorzystnego dla niego kredytu i nie będzie już kontynuował jego spłaty.  Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania zgłoszonych przez bank na etapie postępowania apelacyjnego.   Mamy już ponad 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń. Wkrótce na stronie www.gorski-radcaprawny.pl zamieścimy kolejną aktualizację naszych wyroków.
330. . Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2022 r.
· sygn. akt: III C 859/22 · przeciwko: Bank Ochrony Środowiska S.A. · Przewodniczący: sędzia (del.) Agnieszka Perehubka · nieważność umowy kredytu
331. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2022 r.
· sygn. akt: XXVIII C 2804/21 · przeciwko: Getin Noble Bank S.A. · Przewodniczący: SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska · nieważność umowy kredytu
332. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2022 r.
· sygn. akt: II C 553/20 · przeciwko: Raiffeisen Bank International Aktiengesellchaft · Przewodniczący: SSO Piotr Rempoła · nieważność umowy kredytu
333. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2022 roku
· sygn. akt: I C 47/21 · przeciwko: Bank BPH S.A. · Przewodniczący: SSR del. Bartłomiej Romanowski · nieważność umowy kredytu
334. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2022 r.
· sygnatura akt: I C 1642/19 · przeciwko: Bank BPH S.A. · Przewodniczący: SSR Julita Ratajska · nieważność umowy kredytu
335. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
· sygn. akt: II C 1763/20 · przeciwko: Raiffeisen Bank International Aktiengesellchaft · Przewodniczący: SSO Magdalena Antosiewicz · nieważność dwóch umów kredytu oraz jednej umowy pożyczki
336. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2022 r., sygn. akt XII C 628/20 Przegrana BPH S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
337. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt III C 698/22
Przegrana Bank Millennium S.A. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami (ale dopiero za okres po wydaniu wyroku).
338. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2974/21 Przegrana mBank S.A.
Przegrana mBank S.A. Sąd ustalił nieważność 2 umów kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
339. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 7105/21 Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG SA
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
340. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022, sygn. akt II C 575/20 Przegrana PKO BP S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
341. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 7537/21 Przegrana mBank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
342. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.09.2022 roku, sygn. akt I C 614/21 Przegrana mBank S.A.
Sąd „odfrankowił umowę kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
343. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5971/21 Przegrana Getin Noble Bank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
344. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r., sygn. akt IV C 1071/19 Przegrana Bank Millennium S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od złożenia oświadczenia o akceptacji skutków nieważności.
345. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r., sygn. akt IV C 1071/19 Przegrana Bank Millennium S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
346. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 07.10.2022 r., sygn. akt I C 1594/20 Przegrana Alior Bank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
347. Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r. sygn. akt XXVIII C 10032/21 Przegrana mBank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu.
348. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2022, sygn. akt XXVIII C 17544/21 Przegrana Deutsche Bank Polska S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
349. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2022, sygn. akt XXV C 795/18 Przegrana Getin Noble Bank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami.
350. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt III C 1623/20
Przegrana mBank S.A. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
351. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt I C 1842/20 Przegrana mBank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
352. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt IV C 827/19 Przegrana Raiffeisen Bank International AG
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
353. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.10.2022 r., sygn. akt I C 509/20 Przegrana BPH S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu.
354. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 18192/21 Przegrana BNP Paribas BP S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
355. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2022 r. sygn. akt XXVIII C 3925/21 Przegrana Bank Millennium S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
356. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 10032/21 Przegrana mBank S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem.
357. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.10.2022, sygn. akt XXVIII C 2740/21 Przegrana Bank BPH S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu.
358. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.10.2022 r., sygn. akt I C 1029/22 Przegrana BPH S.A.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
359. Kolejna prawomocna wygrana z Getin Noble Bank w sprawie kredytu indeksowanego. Umowa kredytu nieważna.
Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania zgłoszonych przez bank Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację Getin Noble Banku od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego umowa kredytu została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzono dochodzoną kwotę pieniężną. Kredytobiorcy zostali uwolnieni od niekorzystnego dla nich kredytu i nie mają już obowiązku jego spłaty. Jeszcze w toku postępowania kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem z wypłaconego kapitału kredytu. Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania zgłoszonych przez bank na etapie postępowania apelacyjnego. Sprawa została prawomocnie zakończona po 2 latach i 4 miesiącach od złożenia pozwu. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 września 2022 r., sygn. VI ACa 105/22, SSA Jacek Sadomski. W pierwszej instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. XXV C 1511/20, SSO Tomasz Gal. Mamy już ponad 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Tylko w te wakacje zapadło kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń.
Kolejna prawomocna wygrana z Getin Noble Bank w sprawie kredytu indeksowanego. Umowa kredytu nieważna.
360. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 1067/20
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 1067/20
361. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 105/22
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 105/22
362. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 178/21
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 178/21
363. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 17/21
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 17/21
364. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2022 r., sygn. akt I ACa 449/22
Przegrana PKO BP S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2022 r., sygn. akt I ACa 449/22
365. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 września 2022 r., sygn. akt I ACa 331/22
Przegrana BPH S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 września 2022 r., sygn. akt I ACa 331/22
366. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt I ACa 843/21
Przegrana BPH S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt I ACa 843/21
367. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt VI ACa 919/20
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt VI ACa 919/20
368. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt VI ACa 674/18
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt VI ACa 674/18
369. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt V Ca 449/21
Przegrana mBank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt V Ca 449/21
370. Prawomocna wygrana z BNP Paribas Bank Polska. Zmiana niekorzystnego dla naszych klientów wyroku sądu I instancji.
Sąd Apelacyjny W Warszawie uwzględnił złożoną przez nas apelację i zmienił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (wydany przez SSO Panią Elizę Kurkowską) oddalający powództwo przeciwko BNP Paribas Bank Polska. Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców około 300 tysięcy złotych wraz odsetkami od 2020 roku ustalając nieważność umowy kredytu. Sąd uznał umowę kredytu za bezwzględnie nieważną (między innymi z powodu sprzeczności umowy kredytu z art. 69 ustawy prawo bankowe). Do wniosku o nieważności umowy zdaniem sądu prowadzi również abazywność postanowień umownych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 listopada 2022 roku, sygnatura akt V ACa 1/22, SSA Robert Obrębski.
371. Prawomocna wygrana klienta naszej kancelarii z BPH S.A. (dawny GE Money).
Zarzut zatrzymania uznany przez sąd za nadużycie prawa podmiotowego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację BPH S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu i nakazującego zwrot naszemu klientowi znacznej części dokonanych przez niego wpłat na rzecz banku. Umowa kredytu została uznana za nieważną z tego powodu, że zawiera abuzywne postanowienia umowne. Bank dowolnie ustalał bowiem kurs CHF i nie wywiązał się z obowiązku poinformowania konsumenta o konsekwencjach ekonomicznych zawarcia umowy kredytu. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania również z tego powodu, że zdaniem sądu zarzut ten stanowi nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 listopada 2022 roku, sygnatura akt V ACa 596/22, SSA Anna Daniszewska Mamy już ponad 500 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Na stronie górski-radcaprawny.pl opisaliśmy większość z uzyskanych przez nas wyroków.
Prawomocna wygrana klienta naszej kancelarii z BPH S.A. (dawny GE Money).
372. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r., sygn. akt VI ACa 434/21
Przegrana Banku Millennium SA. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r., sygn. akt VI ACa 434/21
373. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 995/21
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Prawomocna nieważność dwóch umów kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 995/21
374. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.11.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 187/20
Przegrana mBank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu (nieważność przesłankowa – zasądzenie dochodzonej kwoty).
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.11.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 187/20
375. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt V ACa 848/21
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt V ACa 848/21
376. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 74/20
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Prawomocna nieważność umowy kredytu (oddalenie powództwa banku z powodu nieważności umowy).
377. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 1016/20 Przegrana Raiffeisen Bank International AG
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Prawomocna nieważność umowy kredytu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 1016/20 Przegrana Raiffeisen Bank International AG
378. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny – Odwoławczy z dnia 22.11.2022 r., sygn. akt II Ca 759/22
Przegrana PKO BP SA. Nieważność umowy kredytu.
379. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt I ACa 469/22
Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Nieważność umowy kredytu.
380. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.11.2022, sygn. akt V ACa 1129/22
Przegrana: mBank S.A. Nieważność umowy kredytu.
381. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 września 2022, sygn. akt I C 157/20 – Przegrana mBank S.A
Nieważność umowy kredytu.
382. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 1970/21 Przegrana mBank S.A.
Nieważność umowy kredytu.
383. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 880/19 przegrana PKO BP S.A.
Nieważność umowy kredytu.
384. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.10.2022, sygn. akt IV C 972/20 przegrana mBank S.A.
Nieważność umowy kredytu.
385. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2614/21 przegrana mBank SA
Nieważność umowy kredytu.
386. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27.10.2022 r., sygn. akt I C 1356/21 przegrana BPH SA
Nieważność umowy kredytu.
387. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 02.11.2022r., sygn. akt I C 1202/17 przegrana BPH SA
Nieważność umowy kredytu.
388. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022, sygn. akt XXVIII C 16226/21 – przegrana mBank S.A.
Nieważność umowy kredytu.
389. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 04.11.2022 r., sygn. akt II C 793/20
Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu.
390. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.11.2022 r., XXVIII C 1837/22 przegrana Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji
Nieważność umowy kredytu.
391. Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 417/20
Przegrana Bank BPH S.A. Nieważność umowy kredytu.
392. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 1653/18
Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu.
393. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt XI C 924/19
Przegrana Santander Consumer Bank Polska SA . Nieważność umowy kredytu.
394. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt XXV C 2669/18
Przegrana Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce. Nieważność umowy kredytu.
395. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., sygn. akt XII C 2146/20
Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu.
396. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2022 r., sygn. akt IV C 483/20
Przegrana Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji. Nieważność umowy kredytu.
397. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r., sygn.. akt I C 126/21
Przegrana Bank Millenium SA. Nieważność umowy kredytu.
398. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 2362/20
Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu.
399. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, z dnia 30.11.2022, sygn.. akt III C 1251/21 przegrana Raiffeisen Bank International A.G.
Nieważność umowy kredytu.
400. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022, sygnatura kat III C 171/21 przegrana mBank S.A.
Nieważność umowy kredytu.
401. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt I C 1762/20
Nieważność umowy kredytu.
402. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 02.12.2022 r., sygn. akt III C 800/21
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu.
403. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 07.12.2022 r., sygn. akt V Ca 2722/21
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu.
404. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 08.12.2022 r., sygn. akt V Ca 1406/22
Przegrana mBank S. A. Nieważność umowy kredytu
405. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r., sygn. akt VI ACa 890/21
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
406. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt V ACa 1172/22
Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A. Nieważność umowy kredytu
407. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt I ACa 84/21
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu
408. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.12.2022 r., sygn. akt VI ACa 843/21
Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A. Nieważność umowy kredytu
409. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 6691/22
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
410. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r. sygn. akt XXVIII C 7871/22
Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu
411. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r. sygn. akt III C 1513/22
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu
412. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r. sygn. akt III C 171/22
Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu
413. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 07.12.2022 r., sygn. akt I C 394/22
Przegrana Santander Consumer Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
414. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 09.12.2022 r., sygn. akt I C 1204/17
Przegrana Banku BPH S.A. Nieważność umowy kredytu
415. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 12.12.2022 r., sygn. akt I C 914/18
Przegrana Banku BPH S.A. Nieważność umowy kredytu
416. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt VI C 2056/22
Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu
417. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt IV C 507/22
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu
418. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt II C 2041/20
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
419. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r. sygn. akt IV C 111/20
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
420. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21.12.2022 r., sygn. akt I C 281/21
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu
421. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 21.12.2022 r. sygn. akt IV C 820/20
Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu
422. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt I C 1596/20
Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu
423. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 23.12.2022 r. sygn. akt XXVIII C 18354/21
Przegrana PKO BP S.A. Nieważność umowy kredytu
424. Wygraliśmy sprawę o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu
Przed sądami w całej Polsce toczą się procesy z powództw banków o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Można mówić o tysiącach pozwów banków dotyczących kwot przeciętnie stanowiących około 1/2 wartości wypłaconego kredytobiorcom kapitału kredytu. Na tyle bowiem banki szacują swoje roszczenia wobec klientów, jeżeli tylko kredytobiorcy upomną się o swoje prawa i doprowadzą do ustalenia nieważności zawartej umowy. Czekamy na wydanie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 520/21. Ta najważniejsza obecnie dla „Frankowiczów” sprawa dotyczy między innymi tego czy bankom takie wynagrodzenie się należy. W sprawie tej przed Trybunałem radca prawny Radosław Górski reprezentuje konsumenta, Pana Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Rozstrzygnięcie przedstawionego TSUE zagadnienia ma kluczowe znaczenie dla poziomu ochrony praw konsumenta w Polsce. Od rozstrzygnięcie tego sporu zależeć będzie los dziesiątek tysięcy konsumentów w Polsce. Przyjęcie założenia, że bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przysługuje, spowodowałoby, że dotychczasowy dorobek TSUE, w tym zwłaszcza orzecznictwo dotyczące kredytów powiązanych z walutami obcymi, przestanie mieć właściwie jakiekolwiek znaczenie. W Polsce oraz w innych krajach utrzyma się stan fundamentalnie sprzeczny z celami dyrektywy 93/13, a ochrona konsumenta stanie się fikcją, skoro nie daje konsumentowi żadnej realnej ochrony w sporze z bankiem. Nie wszystkie sądy w Polsce czekają jednak na wyrok TSUE w tej sprawie. Uzyskaliśmy kolejny już wyrok sądu, z którego wynika, że bankowi nie przysluguje żadne „wynagrodzenie", ponieważ tego rodzaju roszczenie sprzeczne jest z celami dyrektywy 93/13: wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., sygn. akt X C 390/22 (przegrana mBank S.A., wyrok nieprawomocny).
425. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 02.01.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 969/22

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

426. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 09.01.2023 r., sygn. akt VI ACa 88/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

427. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.01.2023 r., sygn. akt I ACa 152/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

428. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17.01.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 696/21

Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

429. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I ACa 577/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

430. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt V Ca 370/22

Przegrana mBank S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

431. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt XII C 289/19

Przegrana Bank Millennium S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

432. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt I C 260/20

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

433. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r. sygn. akt XXVIII C 3322/21

Przegrana Bank BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

434. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r. sygn. akt III C 1490/18

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

435. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny z dnia 12.01.2023 r., sygn. akt IX C 411/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

436. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3321/21

Przegrana Pekao Bank Hipoteczny S.A. Nieważność umowy kredytu

437. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r. sygn. akt XXVIII C 6913/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważnośc umowy kredytu

438. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 17.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14022/22

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

439. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I C 740/18

Przegrana Bank BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

440. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt IV C 2500/20

Przegrana Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu Nieważność umowy kredytu.

441. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie działający jako sąd odwoławczy od wyroku sądu I instancji, wyrok z 8.02.2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 27/22, prawomocna przegrana BNP Paribas Bank Polska

W prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w warszawie (sąd rozpoznawał apelację od wyroku sądu I instancji) Sąd Okręgowy uznał, że konsument jeszcze przed procesem sądowym w sposób jasny wyraził, iż oczekuje nieważności umowy kredytu. Na tej podstawie sądy obu instancji zasądziły odsetki od dnia wskazanego w przedprocesowym wezwaniu do zapłaty. Dodatkowo o tym, że konsument ten rozumie skutki nieważności umowy kredytu zdaniem Sądu Okręgowego świadczy fakt, że w trakcie procesu kredytobiorca spłacił swój dług wobec banku dokonując potrącenia wzajemnych świadczeń.

442. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie działający jako sąd odwoławczy od wyroku sądu I instancji, wyrok z 10.02.2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1669/21, prawomocna przegrana Getin Noble bank S.A.

W prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (tutaj również sąd rozpoznawał apelację od wyroku sądu I instancji) sąd uznał, że odsetki należą się konsumentowi od terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty w którym w sposób jasny konsument ten skazał z jakich przyczyn uważa zawartą umowę za nieważną. Zarzut zatrzymania nie został zaś uwzględniony z tego powodu, że zdaniem sądu jest on sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa z tej przyczyny, że w okresie spłaty kredytu konsument przekazał bankowi bardzo znaczne środki pieniężne którymi bank dysponuje i z których mógłby zaspokoić swoje roszczenie o zwrot kapitału dokonując potrącenia. Zarzut zatrzymania został więc uznany za nadużycie prawa.

443. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt I ACa 596/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

444. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, V Wydział Cywilny, z dnia 14.01.2023 r., sygn. akt V ACa 744/22

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

445. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny, z dnia 24.01.2023 r., sygn. akt I ACa 400/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

446. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt I ACa 505/22

Przegrana Millennium S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

447. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt V ACa 341/22

Przegrana Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

448. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 31.01.2023 r. sygn. akt I ACa 392/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

449. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt V ACa 1566/22

Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

450. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, V Wydział Cywilny, z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt V ACA 1299/22

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

451. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 15.02.2023r., sygn. akt XXVII Ca 158/20

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

452. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I Wydział Cywilny, z dnia 16.02.2023r., sygn. akt I ACa 1356/22

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

453. WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 15.02.2023r., sygn. akt I ACa 797/22

Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

454. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 20.02.2023r., sygn. akt V ACa 471/22

Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A. Nieważność umowy kredytu

455. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt I ACa 446/22

Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

456. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt I ACa 522/22

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

457. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 27.02.2023r., sygn. akt I ACa 332/22

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

458. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt I Ca 1346/22

Przegrana BPH S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

459. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt VI ACa 339/22

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

460. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I ACa 461/22

Przegrana PKO BP S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

461. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I ACa 461/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

462. WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt VI ACa 175/22

Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

463. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z dnia 25.01.2023 r., sygn. akt XXIV C 2454/20

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

464. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 24.01.2023 r., sygn. akt IV C 1388/20

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

465. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 1404/21

Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

466. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt I C 2425/21

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

467. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 02.02.2023 r., sygn. akt II C 3342/20

Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nieważność umowy kredytu

468. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7538/21

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

469. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt III C 1622/20

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

470. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt I C 347/21

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

471. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 8.02.2023 r., sygn. akt II C 1186/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

472. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 2674/21

Przegrana Santander Consumer Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

473. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 2549/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

474. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023r., sygn. akt I C 861/22

Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

475. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny, z dnia 16.02.2023r., sygn. akt: I C 2715/21

Przegrana mBank S.A. Oddalenie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu (z powołaniem się na opinię Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21

476. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 20.02.2023r., sygn. akt XXVIII C 4908/21

Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A. Nieważność umowy kredytu

477. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt I C 1182/20

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

478. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt XXVIII C 8764/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

479. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, z dnia 21.02.2023r., sygn. akt III C 1490/20

Przegrana BPH S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

480. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023r., sygn. akt I C 347/21

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

481. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 24.02.2023 r., sygn. akt XXV C 4384/20

Przegrana Bank Millennium S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

482. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt I C 1473/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

483. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4592/21

Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

484. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2023 r. sygn. akt I C 440/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

485. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt I C 1280/21

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

486. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I C 1331/20

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

487. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14716/21

Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A. Nieważność umowy kredytu

488. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt II C 3866/20

Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

489. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2617/21

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

490. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 08.03.2023 r., sygn. akt XXV C 2547/17

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

491. Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny, z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt I C 253/21

Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A. Nieważność umowy kredytu

492. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny, z dnia 16.02.2023r., sygn. akt: I C 2715/21

Przegrana mBank S.A. Fragment z uzasadnienia: „Jakakolwiek próba konstruowania roszczeń, których istnienie zmierzałoby do zniweczenia ochronnej funkcji przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych, czy też celu przepisów o nieważności umowy jest niedopuszczalne. Bezwzględna nieważność umowy, jako sankcja naruszenia norm uznawanych przez ustawodawcę za podstawowe, nie może być niwelowana przez poszukiwanie w innych normach podstawy do ustalenia praw i obowiązków stron w sposób odpowiadający treści nieważnego stosunku prawnego, w szczególności w zakresie wykraczającym poza świadczenia o charakterze restytucyjnym, zmierzające do zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy. W przypadku nieważności (braku możliwości obowiązywania) umowy na skutek zastosowania sankcji dotyczących niedozwolonych postanowień umownych, próba wykreowania roszczeń przysługujących przedsiębiorcy oznaczałaby naruszenie wynikającego z art. 7 dyrektywy 93/13 obowiązku zapewnienia stosownych i skutecznych środków mających na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Gdyby przedsiębiorca pomimo zastosowania postanowień niedozwolonych mógł nadal czerpać korzyści z zawartej umowy, całkowicie zniwelowałoby to, wielokrotnie przywoływany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, odstraszający charakter norm zawartych w dyrektywie.

493. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2023 r. sygn. akt I C 3960/22

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.03.23 r., I ACa 1199/22. Fragment komentarza pani mecenas Teresy Majewskiej w sprawie tego wyroku: „Oddalając roszczenie banku o wynagrodzenie i waloryzację, sąd stwierdził, że dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie takim żądaniom, a uwzględnienie żądania doprowadziłoby de facto do modyfikacji umowy, czego sąd robić nie może. Sąd odwołał się tu do wyroków TSUE przesądzających tę kwestię tj. wyroku z 8.12.2022 r. C-625/21, wyroku z 12.01.2023 r. C-395/21 i opinii RG z 16.02.2023 r. C-520/21. Sprawa dotyczy pozwu banku z 2016 r. Bank początkowo żądał świadczenia z ważnej umowy (ok. 750 tys. zł). W 2021 r. bank zmienił pozew i dodał roszczenie ewentualne z umowy nieważnej, żądając zwrotu kapitału kredytu na kwotę 450 tys. zł i wynagrodzenia w kwocie 242 tys. zł.” Udało się nam odwrócić losy trudnej sprawy, w której wcześniej zapadł prawomocny, niekorzystny dla kredytobiorców wyrok. Wczoraj, 6 kwietnia 2023 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem orzekł, że umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim, zawarta z Deutsche Bank Polska S.A., jest w całości nieważna. Droga do uzyskania tego wyroku była jednak szczególnie trudna: Sąd w I instancji oddalił nasze powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu - zdaniem sądu umowa była zgodnym z prawem i niezawierającym postanowień niedozwolonych kredytem walutowym. W I instancji przegraliśmy. Złożylismy apelację od wyroku I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie dał się jednak przekonać do zmiany wyroku - apelacja została oddalona. W II instancji też więc przegraliśmy, tym razem prawomocnie. Od tego prawomocnego wyroku złożyliśmy jednak skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, i dopiero na tym etapie zdołaliśmy uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy w zasadniczej części podzielił nasze stanowisko i uchylił niekorzystny wyrok Sąd Apelacyjnego w Warszawie. Następnie zaś Sąd Apelacyjny w Warszawie, do którego sprawa „wróciła” po wyroku Sądu Najwyższego, stwierdził nieważność umowy kredytu. W ten sposób po 5 latach trudnego procesu uzyskaliśmy wyrok zgodny z żądaniem pozwu. Wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł w tej sprawie, na pewno pomoże również wielu innym kredytobiorcom.

494. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 6 kwietnia 2023 roku, sygn. Akt I ACa 79/23 1/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2023 roku, sygn. Akt VI ACa 175/22

Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

495. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2023 r., sygnatura akt VI ACa 1369/22

Przegrana Getin Noble Bank SA Nieważność umowy kredytu. Ponadto - co warte odnotowania - w sprawie tej sąd oddalił również wniosek banku o uchylenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty kredytu.

496. Prawomocny (częściowo, co do ustalenia nieważności umowy kredytu) wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2023 r., sygn. akt I ACa 817/22

Przegrana Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Sąd uznał umowę za nieważną, ale równocześnie uchylił do ponownego rozpoznania wyrok I instancji w zakresie zasądzenia świadczeń na rzecz konsumenta. Z uzasadnienia sądu wynika, że ten opowiada się za tzw teorią salda. W tym zakresie złożyliśmy już zażalenie do Sądu Najwyższego.

497. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 marca 2023 roku, sygnatura akt I ACa 864/22

Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nieważność umowy kredytu

498. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2023 roku, sygnatura akt I ACa 763/22

Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu. Warto podkreślić, że w tej sprawie wyrok sądu I instancji był niekorzystny - Sąd Apelacyjny uwzględnił naszą apelację i zmienił wyrok. Sąd podkreślił, że usunięcie jedynie części klauzuli z par. 17 umowy kredytu jest niedopuszczalne - byłaby to bowiem niedopuszczalna redukcja utrzymująca skuteczność, sprzeczna z celami dyrektywy 93/13/EWG.

499. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2023 r., sygn akt XXVIII C 2601/21

Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG SA Nieważność umowy kredytu

500. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2023 r., sygn. I ACa 1585/22.

Przegrana mBank SA. Nieważność umowy kredytu i oddalenie zarzutu zatrzymania. Zdalniem sądu interesy pozwanego banku zaspokaja w tym przypadku wystarczająco potrącenie. Nie ma potrzeby gospodarczej aby korzystać z zarzutu zatrzymania, tym samym zarzut zatrzymania był sprzeczny z społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

501. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2023 r., sygnatura akt XXVIII C 10033/21

Przegrana Raiffeisen Bank International AG Nieważność umowy kredytu (również z uwagi na jej sprzeczność m.in. z prawem bankowym). Oddalenie zarzutu zatrzymania. O nieważności zadecydowały: brak określenia wysokości świadczeń stron, brak wskazania sposobu ustalania rat, brak informacji o kształtowaniu tabel kursowych, wyjście poza ustawową definicję umowy kredytu. Sąd uwzględniłby zarzut zatrzymania ale bank popełnił błędy ponieważ nie wykazał umocowania i nie złożył oświadczenia materialnoprawnego więc zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

502. Prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2023 roku, sygnatura akt I Aga 897/22

Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

503. Wyrok Sądu Okręgowego w warszawie z dnia 17 marca 2023 roku, sygnatura akt IV C 376/20

Przegrana Raiffeisen Bank International AG Nieważność umowy kredytu

504. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 1534/22

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

505. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 4624/21

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania (ale nie dlatego, że sąd uważa, że zarzut taki z zasady bankowi nie przysługuje, a jedynie z powodów błędów formalnych pozwanego banku)

506. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1848/21

Przegrana Banku Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, ponieważ Zdaniem sądu zarzut taki mógłby być uwzględniony tylko jeżeli kapitał nie został spłacony.

507. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.03.2023 r., sygnatura akt VI ACa 679/21

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

508. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 7107/21

Przegrana Raiffeisen Bank International AG Nieważność umowy kredytu

509. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2023 roku, sygnatura akt VI ACa 325/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

510. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 marca 2023 r. sygn. akt I C 3960/22 Przegrana PKO BP SA

Sprawa z powództwa banku m.in. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu Roszczenie o zwrot kapitału kredytu nie było zasadne z uwagi na całkowite rozliczenie stron w tym zakresie, zaś zasądzeniu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu sprzeciwia się Dyrektywa 93/13.

511. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2024 roku, sygnatura akt XXVII Ca 2567/21

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

512. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 8492/21

Przegrana Raiffeisen Bank International AG Nieważność umowy kredytu

513. Wyrok Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 1628/21

Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nieważność umowy kredytu

514. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 3577/22

Przegrana PKO BP SA Nieważność umowy kredytu. Dodatkowo sąd uwzględnił naszą apelację o wyeliminował z wyroku prawo zatrzymania na rzecz banku

515. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r., sygnatura akt III C 1570/20

Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

516. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku, sygnatura akt XXIV C 1343/17

Przegrana PKO BP SA Nieważność umowy kredytu

517. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku, sygnatura akt V Ca 613/22

Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

518. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 marca 2023 roku, sygnatura akt II C 1359/20

Przegrana Banku Millennium SA Nieważność umowy kredytu

519. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 964/21

Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

520. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2023 r., sygnatura akt V ACa 1221/22

Przegrana mBank SA Nieważność umowy kredytu

521. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.04.2023 r., sygn. akt I ACa 867/22

Przegrana Santander Bank Polska SA Nieważność umowy kredytu

522. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.04. 2023 r., sygn. akt XXV C 1690/19 Przegrana Getin Noble Bank SA

Nieważność umowy kredytu i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

523. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 6.04.2023 r., sygn. akt II C 1623/21

Przegrana BPH SA Nieważność umowy kredytu

524. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6.04.2023 r., sygn. akt I C 1928/21 Przegrana mBank SA

Nieważność umowy kredytu

525. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.04. 2023 r., sygn. akt XXVIII C 673/21 Przegrana Santander Consumer Bank SA

Nieważność umowy kredytu

526. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r., sygn. akt III C 2259/20 Przegrana Banku Millennium SA

Nieważność umowy kredytu

527. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.04.2023 r., sygn. akt XXVIII C 38/21 Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nieważność umowy kredytu

528. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.04.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5770/22 Przegrana Raiffeisen Bank International AG

Nieważność umowy kredytu

529. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.04.2023 r., sygn. akt XXVIII C 9559/21 Przegrana Banku PeKao SA

Nieważność umowy kredytu

530. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, I C 493/17, z dnia 19 maja 2023 r. (wyrok wydany w sprawie „hybrydowej”

Dotyczący pięciu odrębnych umów kredytów i różnych kredytobiorców w sprawach połączonych na nasz wniosek do wspólnego rozpoznania - 5 wyroków w jednej sprawie sądowej)

531. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 8611/21, z dnia 19 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

532. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII C 5778/22, z dnia 26 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

533. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, III C 3400/20, z dnia 30 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

534. Prawomocny wyrok SA w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 251/23, z dnia 24 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

535. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1442/20, z dnia 19 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

536. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 1860/17, z dnia 19 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

537. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie XXVIII C 6433/22, z dnia 29 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

538. Nieprawomocny wyrok SO w Szczecinie, sygn. akt I C 1107/21, z dnia 29 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

539. Nieprawomocny wyrok SO w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1057/22, z dnia 19 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

540. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 19936/22, z dnia 25.05.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

541. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, sygn.akt XXVIII C 16517/22, z dnia 31 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

542. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, IV C 888/19, z dnia 19 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

543. Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, XXIV C 1116/20, z dnia 24 maja 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

544. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 588/22 z dnia 15.06.2023 r.

Kolejny z serii naszych prawomocnych wyroków - tym razem wygrana klienta naszej kancelarii w sprawie przeciwko BPH S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF. Nasz klient nie musi już płacić kredytu, a naliczony przez bank dług wynikający z umowy kredytu przestał istnieć. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu z powodu występowania w w niej niedozwolonych postanowień umownych. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, ale częściowo pozbawił kredytobiorcę odsetek, ponieważ (naszym zaniem nieprawidłowo) uznał, że do momentu dokonanego przez sąd pouczenia o skutkach nieważności umowy konsument nie znał konsekwencji nieważności umowy kredytu - nie był pouczony prawidłowo. Przypomnijmy co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może jedynie odzyskać od konsumenta kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21.

545. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, III C 1783/21, z dnia 01.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

546. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIV C 802/19 z dnia 07.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

547. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV C 545/19, z dnia 02.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

548. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I C 792/21, z dnia 01.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

549. Nieprawomocny wyrok SO w Białymstoku, I C 1879/21 z 7.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

550. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I C 757/21 z dnia 01.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

551. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I C 1357/21, z dnia 02.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

552. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXV C 962/18 z dnia 07.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

553. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 4703/21 z dnia 20.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

554. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt IV C 1001/20 z dnia 16.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

555. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20.06.2023 r., sygn. akt I C 1328/21

Nieważność umowy kredytu

556. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I C 1263/21 z dnia 02.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

557. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 13503/21, z dnia 06.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

558. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny sygn. akt III C 1228/20 z dnia 12.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

559. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.06.2023 r., sygn.. akt V ACa 778/22

Nieważność umowy kredytu

560. Prawomocny wyrok Apelacyjnego Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 851/22 z dnia 6 lipca 2023 r.

Nieważność umowy kredytu

561. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.06.2023 r., sygn. akt VI ACa 601/22

Nieważność umowy kredytu

562. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt I ACa 1632/22 z dnia 26.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

563. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt I ACa 931/22 z dnia 27.06.2023

Nieważność umowy kredytu

564. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt I ACa 1541/22 z dnia 29.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

565. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt I ACa 1362/22 z dnia 28.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

566. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt I ACa 884/22 z dnia 28.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

567. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 120/23 z dnia 23.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu

568. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r., sygn. akt V ACa 459/22

Nieważność umowy kredytu

569. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 2197/22 z dnia 29.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu (tutaj jednak sprawa trafi do Sądu Najwyższego ponieważ wrocławski sąd zastosował do rozliczeń tzw. teorię salda pozbawiając w ten sposób kredytobiorcę bardzo dużej kwoty odsetek, mimo wszystko wyrok jest jednak w zasadniczej kwestii korzystny dla konsumentów

570. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 728/22 z dnia 30.06.2023 r.

Nieważność umowy kredytu.

571. Prawomocna przegrana Deutsche Bank Polska S.A. przed sądem w Szczecinie

Nieważność umowy kredytu „frankowego” i zasądzenie należności konsumenta wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego Kolejna prawomocna wygrana „Frankowicza” reprezentowanego przez naszą kancelarię: Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji. Umowa kredytu powiązanego z CHF została uznana za nieważną w całości. Nasz klient uzyskał również odsetki za okres od przedsądowego wezwania do zapłaty (łącznie więc za kilka lat oczekiwania na zwrot należności). Sąd nie uwzględnił ponadto zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania (z przyczyn formalnych). Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może jedynie odzyskać od konsumenta kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. Wyrok jest prawomocny, a sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy sp.k.

572. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt I ACa 1656/22, z dnia 07.07.2023 r.
573. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 3872/21, z dnia 22.06.2023 r.
574. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt III C 213/22, z dnia 28.06.2023 r.
575. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 2254/22, z dnia 6.07.2023 r.
576. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 1217/20, z dnia 07.07.2023 r.
577. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 742/20, z dnia 10.07.2023 r.
578. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt I C 425/21, z dnia 25.07.2023 r.
579. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn.akt XV C 1746/22, z dnia 17.08.2023 r.
580. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn.akt I C 939/22, z dnia 11.09.2023 r.
581. Prawomocna nieważność umowy kredytu „frankowego” w apelacji wrocławskiej.

Przegrana Banku Millennium S.A. Mamy dobre wiadomości z apelacji wrocławskiej: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji. Umowa kredytu powiązanego z CHF została uznana za nieważną w całości. Sąd nie uwzględnił również zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy sp.k.

582. Prawomocna przegrana Deutsche Bank Polska S.A. przed sądem w Szczecinie.

Nieważność umowy kredytu „frankowego” i zasądzenie należności konsumenta wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego 🔥Kolejna prawomocna wygrana „Frankowicza” reprezentowanego przez naszą kancelarię: ✔️ Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji. ✔️Umowa kredytu powiązanego z CHF została uznana za nieważną w całości. 💰Nasz klient uzyskał również odsetki za okres od przedsądowego wezwania do zapłaty (łącznie więc za kilka lat oczekiwania na zwrot należności). ✔️Sąd nie uwzględnił ponadto zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania (z przyczyn formalnych).

583. Wyrok z dnia 30 października 2023 roku, sygnatura akt I C 119/22.

Deutsche Bank Polska pozwał o zapłatę około 620.000 złotych. 🎯 Wyrok sądu: bankowi należy się jedynie 901 złotych. ✔️Deutsche Bank domagał się od naszych klientów zapłaty następujących należności: ➡️ zwrot kapitału wypłaconego kredytu - około 350.000 zł; ➡️ wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu - ponad 140.000 zł; ➡️ sądowa waloryzacja kapitału kredytu - około 130.000 zł. ✔️Wyrokiem z dnia 30 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo banku niemalże w całości i obciążył bank kosztami przegranego procesu. ⚖️ Sąd w Szczecinie uznał, że: ❌Bank nie ma roszczenia o zwrot kapitału kredytu; ❌ bank nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu; ❌ bank nie ma prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu. 🇵🇱🇪🇺 Sąd powołał się na wyrok TSUE w sprawie C-520/21 (w sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE również byliśmy pełnomocnikami konsumenta) i między innymi na tej podstawie uznał, że bank poza zwrotem kapitału kredytu nie może domagać się żadnych innych świadczeń od konsumenta. ℹ️ Sam kapitał kredytu został natomiast rozliczony przez konsumenta w drodze potrącenia wzajemnych świadczeń (zdaniem sądu nierozliczone pozostaje jedynie 901 zł kapitału kredytu). ✔️Bank nie tylko nie uzyska więc żadnych świadczeń (zasądzone na rzecz konsumentów koszty procesu są bowiem dziesięciokrotnie większe niż zasądzone na rzecz banku 901 zł) ale dodatkowo poniesie liczone w dziesiątkach tysięcy złotych opłaty sądowe oraz koszty własnej obsługi prawnej przegranego procesu. Wyrok z dnia 30 października 2023 roku, sygnatura akt I C 119/22. Wyrok nie jest prawomocny.

584. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 626/21 z dnia 6 lipca 2023 r.
585. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1100/18 z dnia 28 lipca 2023 r.
586. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 965/21 z dnia 10.08.2023 r.
587. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 16987/22.
588. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt II C 209/21 z dnia 26.06.2023 r.
589. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1836/22 z dnia 5 lipca 2023 r.
590. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 806/22 z dnia 26 lipca 2023 r.
591. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14983/22
592. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 18827/22 z dnia 30.06.2023 r.
593. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1125/18 z dnia 12 lipca 2023.
594. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1188/20 z dnia 7 lipca 2023 r.
595. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXV C 2668/18 z dnia 29.06.2023 r.
596. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, sygn. akt XXIV C 2973/20 z dnia 28 czerwca 2023 r.
597. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 2674/18 z dnia 29 czerwca 2023 r.
598. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 9168/21 z dnia 20 lipca 2023 r.
599. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 6460/21 z dnia 12 lipca 2023 r.
600. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 3027/22 z dnia 28.07.2023 r.
601. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt I C 2704/20 z dnia 26.10.2023 r. (Santander Bank Polska S.A.)

Bank pozwał naszego klienta o zapłatę około jednego miliona złotych na postawie wypowiedzianej umowy kredytu „frankowego”. Wyrok sądu: ❌ umowa kredytu jest nieważna ➡️sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez konsumenta i w związku z tym pozbawił bank odsetek ➡️ zdaniem sądu bank ma prawo do odzyskania kwoty o 500.000 zł mniejszej niż dochodzona w pozwie (bo tylko tyle wynosił kapitał wypłaconego kredytu w PLN) ale równocześnie musi zwrócić konsumentowi wszystkie jego wpłaty na rzecz banku. ℹ️ Zgodnie z treścią pozwu zdaniem banku umowa kredytu powiązanego z CHF jest ważna i wobec tego bank może uzyskać od konsumenta wszystko to co naliczył sobie w oparciu o treść umowy wraz z wysokimi odsetkami. ℹ️ Zdaniem banku nawet jeśli jednak przyjąć umowa jest nieważna, to bankowi należy się zwrot kapitału wypłaconego kredytu w całości. 🎯 Sąd w Krakowie sprawę rozliczeń z konsumentem widzi jednak inaczej niż oczekuje tego bank: ❌ sąd uznał, że bank nie może domagać się zapłaty w oparciu o umowę kredytu, gdyż ta jest nieważna w całości. Roszczenie o zapłatę około 1.000.000 zł więc nie istnieje ❗z powodu nieważności umowy kredytu zdaniem sądu bank może domagać się jedynie zwrotu wypłaconego kredytu w PLN (około 500.000 zł) ale musi równocześnie rozliczyć się z wszystkich pieniędzy które w okresie trwania umowy konsument przekazał mu w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. ✔️Tego jednak bank do dzisiaj nie zrobił - pieniędzy konsumenta nie zwrócił, a sam oczekiwał zapłaty pełnej kwoty kapitału, nie uwzględniając tego że przez wiele lat pobierał od konsumenta raty kapitałowo-odsetkowe. ✔️Z tego powodu sąd w Krakowie uwzględnił zgłoszony przez nas zarzut zatrzymania, nakazując bankowi równoczesne rozliczenie wszystkich wpłat konsumenta. 🎯 Na tej podstawie bank został również pozbawiony prawa do odsetek za okres od wezwania do zapłaty. ℹ️ Podsumowując: bank oczekiwał od konsumenta zapłaty około miliona złotych (wraz z bardzo wysokimi odsetkami od wypowiedzenia umowy kredytu), a zgodnie z treścią wyroku otrzyma jedynie kwotę kapitału wypłaconego kredytu, pomniejszoną o wszystkie wpłaty konsumenta na rzecz kredytu, i bez żadnych odsetek. W tym przypadku konsument będzie musiał po prostu liczyć się z tym, że odda bankowi kapitał kredytu, pomniejszony o jego wpłaty na rzecz banku. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt I C 2704/20 z dnia 26.10.2023 r. (Santander Bank Polska S.A.)

602. Prawomocna przegrana PKO BP S.A. w sporze o nieważność kredytu „frankowego".

Prawomocna przegrana PKO BP S.A. w sporze o nieważność kredytu „frankowego" ➡️ Umowa kredytu została uznana za nieważną w całości. W rezultacie takiego wyroku dług konsumenta wobec banku zmniejszył się o blisko 300.000 zł. ❌ Niestety, w tym przypadku Sąd Apelacyjny pozbawił konsumenta odsetek od kwoty dochodzonej pozwem z uwagi na uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. ℹ️ W naszym przekonaniu takie działanie sądu wobec konsumenta jest sprzeczne z prawem UE. Prawdopodobnie w przyszłym roku w sprawie tej wypowie się Trybunał Sprawiedliwości UE i jest szansa na to, że takie praktyki nie będą już miały miejsca. 🔎 Więcej na ten temat zarzutu zatrzymania i pozbawiania konsumentów odsetek tutaj (opinia radcy prawnego Radosława Górskiego): https://businessinsider.com.pl/.../czy-sad.../cbkwz0p ❗Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że prawomocna nieważność umowy kredytu w tym przypadku dała konsumentowi korzyść bliską kwoty 300.000 zł. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może jedynie odzyskać od konsumenta kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21.

603. Prawomocny wyrok wydany po komunikacie Sądu Najwyższego dotyczącym trzech niekorzystnych wyroków w sprawach „Frankowiczów”.

Prawomocny wyrok wydany po komunikacie Sądu Najwyższego dotyczącym trzech niekorzystnych wyroków w sprawach „Frankowiczów”: ❌ Sąd nie zgodził się z poglądem „neosędziów" przedstawionym w wyrokach SN o sygnaturach II CSKP 1110/22, 1495/22 i 1627/22; ✔️zdaniem sądu w Warszawie umowa kredytu frankowego jest nieważna. ℹ️ 9 listopada 2023 roku, a więc już po komunikacie SN w sprawie niekorzystnych dla konsumentów „wyroków" trzech „neosędziów" Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Warszawie po przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej oddalił apelację mBanku od niekorzystnego dla niego wyroku sądu I instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu „frankowego". ℹ️ Podczas rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku przedstawiciel banku powołał się na opisane wyżej 3 wyroki Sądu Najwyższego. Obecny na sali sądowej pełnomocnik powodów, radca prawny Radosław Górski, również przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Pełnomocnk konsumentów zwrócił między innymi uwagę na to, ze wskazane wyroki Sądu Najwyższgo zostały wydane przez składy sędziów sprzeczne z przepisami prawa. ❗️Sąd po ogłoszeniu wyroku stwierdził, że nie zgadza się z wyrokami Sądu Najwyższego na które powołał się bank. Zdaniem sądu umowa kredytu jest nieważna w całości. Wyrok jest prawomocny. ➡️ Należy podkreślić, że choć istnieje bardzo niewielka grupa polskich sędziów, do której orzecznictwo TSUE w sprawach kredytów „frankowych” jeszcze nie dotarło, albo którzy świadomie i sprzecznie z prawem odrzucają orzecznictwo TSUE, tak jak zrobili to sędziowie odpowiedzialni za opisane wyżej wyroki SN, to jednak absolutna większość sędziów w Polsce rozumie i stosuje prawo UE. ➡️ Dominująca linia orzecznicza ukształtowana przez wiele orzeczeń TSUE, SN i tysiące wyroków sądów powszechnych wskazuje na niedopuszczalność wprowadzania do umowy kredytu, w miejsce abuzywnych postanowień, kursów rynkowych czy też kursów średnich NBP. ✔️ Trybunał Sprawiedliwości UE zgłosił poważne zastrzeżenia co do zgodności z prawem wyroków Sądu Najwyższego w składach złożonych z tak zwanych „neosędziów". Zdaniem TSUE osoby wadliwe powołane nie mogą orzekać jako niezawisły i bezstronny sąd. Opisane wyżej trzy wyroki wydali zaś sędziowie, którzy trafili do SN na podstawie wadliwej i upolitycznionej procedury. ✔️Podobne zastrzeżenia co do wyroków tzw. „neosędziów” zgłosił również między innymi Sąd Najwyższy w historycznej już uchwale składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. ➡️ na tej podstawie należy uznać, ze opisane wyżej wyroki SN są wadliwe i nie powinny być brane pod uwagę w orzecznictwie sądów powszechnych. 🔎 Więcej na temat stanowiska radcy prawnego Radosława Górskiego w sprawie opisanych wyżej wyroków Sądu Najwyższego tutaj: https://businessinsider.com.pl/.../sedziowie-sn.../qptgfbh *Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2023 roku, sygn akt XXVII Ca 435/22

604. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt V ACa 808/22 z dnia 03.11.2023r.

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie: ✔️umowa kredytu „frankowego" zawarta z PKO BP została uznana za nieważną w całości; ✔️dług kredytobiorców wyliczony przez bank w oparciu o nieważną umowę kredytu przestał istnieć; ✔️korzyść kredytobiorców w rezultacie uzyskania prawomocnego wyroku wynosi znacznie ponad 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł; ✔️kredytobiorcy bez obaw o działania windykacyjne banku mogą już zaprzestać dalszych spłat kredytu. ➡️ 3 listopada 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PKO BP od niekorzystnego dla banku wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu. ➡️ Wyrok sądu oznacza, że do rozliczenia pozostaje jedynie różnica między kwotą wypłaconego kredytu, a sumą wpłat na rzecz banku. Oznacza to, ze dług wobec banku zmniejszył się o znacznie ponad 300.000 zł w stosunku do kwoty „długu” naliczonego przez bank. ➡️ Kredytobiorcy mogą już zaprzestać dalszej spłaty kredytu bez obaw o działania windykacyjne banku. Wkrótce wykreślimy również hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność banku. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może odzyskać od konsumenta jedynie kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt V ACa 808/22 z dnia 03.11.2023r.

605. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2023, sygnatura akt I C 942/22.

❌ Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej BNP Paribas od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu. ❌ W równolegle toczącym się postępowaniu z powództwa BNP Paribas bank ten (nieprawomocnie) przegrał zaś w całości powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu oraz o sądową waloryzację świadczeń ✔️Bank prawomocnie przegrał sprawę o ustalenie nieważności umowy kredytu. Z tym prawomocnym wyrokiem bank się jednak nie zgodził i dlatego złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna nie została jednak przyjęta do rozpoznania - wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu jest więc ostateczny. ✔️Równocześnie BNP Paribas z powodu nieważności umowy kredytu pozwał tych samych konsumentów o zwrot kapitału kredytu oraz o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i sądową waloryzację świadczeń. W sprawie tej zapadł już (nieprawomocny) wyrok - bank przegrał swoje powództwo w całości. ℹ️ Zdaniem sądu w Szczecinie w związku z nieważnością umowy kredytu bankowi nie należy się nic więcej niż tylko zwrot kwoty wypłaconego kredytu, a kapitał kredytu został już rozliczony przez potrącenie (konsumenci przez lata wpłacali przecież bankowi raty kapitałowo - odsetkowe). O Żadnych wynagrodzeniach ani waloryzacji świadczeń banku nie może być mowy. Podsumowując: 🎯 Za sprawą prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu dług konsumenta wobec banku zredukował się o około 200.000 zł, do kwoty wypłaconego kredytu pomniejszonego o dokonywane przez wiele lat wpłaty na rzecz banku. 🎯Skarga kasacyjna banku nie została przyjęta do rozpoznania, co oznacza, że sprawa nieważności umowy kredytu jest już ostatecznie zakończona na niekorzyść banku. 🎯 Z kolei wobec treści wyroku w sprawie z powództwa banku, bank BNP Paribas nie ma już roszczenia o zwrot kapitału kredytu i nie może również domagać się zapłaty naliczonych w kwotach zbliżonych do 100.000 zł: 1/ wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu 2/ oraz sądowej waloryzacji świadczeń. ✔️ Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2023 roku, sygnatura akt I CSK 5009/22 ✔️ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2023, sygnatura akt I C 942/22.

606. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2023 roku, V ACa 494/23.

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie: ✔️dwie umowy kredytu „frankowego" zawarte z Deutsche Bank Polska zostały uznane za nieważne w całości; ✔️dług kredytobiorców wyliczony przez bank w oparciu o nieważne umowy kredytu przestał istnieć; ✔️kredytobiorcy bez obaw o działania windykacyjne banku mogą już zaprzestać dalszych spłat kredytów. ➡️ 14 listopada 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ZMIENIŁ niekorzystny dla konsumentów wyrok sądu I instancji w ten sposób, że ustalił nieważność dwóch umów kredytu zawartych z Deutsche Bank Polska S.A. ➡️ Sąd Apelacyjny uwzględnił w ten sposób apelację konsumentów od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd I instancji stwierdził bowiem, że obie umowy kredytu były ważne i skuteczne. ➡️ Sprawa ta ma szczególne znaczenie dla naszej kancelarii, ponieważ dotyczyła wieloletniego procesu sądowego, w którym stwierdzono między innymi przewlekłość postępowania. Na szczęście konsumenci nie zrazili się postawą sądu w tej sprawie. W rezultacie po latach procesu uzyskaliśmy wyroki stwierdzające nieważność dwóch umów kredytu ➡️ Wyrok sądu oznacza, że do rozliczenia pozostaje jedynie różnica między kwotą wypłaconego kredytu, a sumą wpłat na rzecz banku. ➡️ Kredytobiorcy mogą już zaprzestać dalszej spłaty kredytu bez obaw o działania windykacyjne banku. Wkrótce wykreślimy również hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność banku. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, że bank może odzyskać od konsumenta jedynie kapitał wypłaconego w PLN kredytu, pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2023 roku, V ACa 494/23.

607. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2023 roku, V ACa 890/22.

Prawomocna wygrana „Frankowiczów” z bankiem BPH S.A. ✔️nietypowa umowa kredytu, zawarta z dawnym GE Money Bankiem S.A., została uznana za nieważną w całości; ✔️dług kredytobiorców wyliczony przez bank w oparciu o nieważną umowę kredytu przestał istnieć; ✔️kredytobiorcy mogą już zaprzestać dalszych spłat kredytu. 📌 Ten ważny prawomocny wyrok dotyczy nietypowej umowy kredytu, w której bankowy kurs CHF wyznaczany był na podstawie kursu średniego NBP oraz marży banku wyliczanej w oparciu o kursy CHF z 5 innych banków. ➡️ Prawomocny wyrok sądu oznacza, że do rozliczenia pozostaje jedynie różnica między kwotą wypłaconego kredytu, a sumą wpłat kredytobiorców na rzecz banku. ➡️ Kredytobiorcy mogą już zaprzestać dalszej spłaty kredytu bez obaw o działania windykacyjne banku. ➡️ Wkrótce wykreślimy również hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność banku. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, że bank może odzyskać od konsumenta jedynie kapitał wypłaconego w PLN kredytu, pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. ✔ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2023 roku, V ACa 890/22.

608. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 128/23 z dnia 27 lipca 2023 r.
609. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 182/23 z dnia 26 lipca 2023 r.
610. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1160/22 z dnia 26 lipca 2023 r.
611. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 959/22 z dnia 27 lipca 2023 r.
612. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 176/23, z dnia 29.09.2023 r. (BPH S.A.)

Bank pozwał o ponad 140.000 zł z tytułu sądowej waloryzacji świadczenia oraz o 81.000 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. ❌ Powództwo banku o wynagrodzenie oraz o sądową waloryzację świadczeń zostało oddalone w całości. Z uzasadnienia wyroku: „Sąd miał na uwadze, że w powołanym wyżej wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, na brak możliwości po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu domagania się przez bank roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. Wprawdzie TSUE nie wskazał jednoznacznie na waloryzacją ale odpowiadał na pytanie Sadu odnoszące się również do waloryzacji sądowej. Posłużenie się w przywołanym orzeczeniu przez TSUE pojęciem „rekompensata” , w ocenie Sądu wskazuje jednak na brak możliwości domagania się wszelkich roszczeń poza wyżej wskazanymi. Pojęcie rekompensata oznacza zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś, zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat lub doznanych krzywd. Waloryzacja sądowa ma na celu niewątpliwie przywrócenie rzeczywistej wartości długu a tym samym mieści się w pojęciu rekompensaty.

613. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 lipca 2023 roku, sygnatura akt II C 30/22 (mBank S.A.)

❗️Bank pozwał o zapłatę o około 60.000 zł z tytułu waloryzacji sądowej oraz dodatkowo o podobną kwotę z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. ❌ Powództwo zostało oddalone w całości. Z uzasadnienia wyroku: „W ocenie Sądu również ewentualnej waloryzacji sądowej sprzeciwiałyby się zapisy Dyrektywy 93/13. Jak wskazał TSUE w powołanym już wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) zapisy Dyrektywy „stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty”. W ocenie Sądu nie dotyczy to więc jedynie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale wszystkich innych świadczeń poza wartością nominalną kwoty wynikającej z umowy kredytu.”

614. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 183/23, z dnia 24 listopada 2023 r. (BPH SA.)

❗️Bank pozwał o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu (pozew w tym zakresie dotyczył około 100.000 zł). ❌ Powództwo zostało oddalone w całości. Zdaniem sądu bankom nie należy się żadne wynagrodzenie ani waloryzacja sądowa Bank w świetle C-520/21 nie ma innych roszczeń niż tylko zwrot kapitału kredytu Kapitał został zaś rozliczony w drodze potrącenia.

615. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 marca 2023 roku, sygn. Akt I C 3960/22 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

❗️Bank pozwał o zapłatę około 430.000 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu i około 395.000 zł tytułem waloryzacji sądowej. ❌ Powództwo w tym zakresie zostało oddalone. Sąd w obszernym uzasadnieniu stwierdził, że roszczeniom o waloryzację i o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu stoi na przeszkodzie prawo UE, przedstawiając w tym zakresie obszerną analizę prawa unijnego. Co ciekawe wyrok ten został wydany jeszcze przed wyrokiem TSUE w sprawie C-520/21. ⭐️ Z innych naszych orzeczeń wydanych w podobnych sprawach na uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 30 października 2023 roku, sygnatura akt I C 119/22 w sprawie Deutsche Bank Polska (o tym wyroku już wcześniej pisaliśmy): ❗️Deutsche Bank Polska pozwał o zapłatę około 620.000 złotych. 🎯 Wyrok sądu: bankowi należy się jedynie 901 złotych. ✔️Deutsche Bank domagał się od naszych klientów zapłaty następujących należności: ➡️ zwrot kapitału wypłaconego kredytu - około 350.000 zł; ➡️ wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu - ponad 140.000 zł; ➡️ sądowa waloryzacja kapitału kredytu - około 130.000 zł. ⚖️ Sąd w Szczecinie uznał, że: ❌Bank nie ma roszczenia o zwrot kapitału kredytu; ❌ bank nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu; ❌ bank nie ma prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu.

616. Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie c/a PKO BP S.A., sygn. akt XII C 1771/23 z dnia 15.01.2024 roku.

Mamy dobrą wiadomość z Sądu Okręgowego we Wrocławiu: ➡️ sąd ustalił nieważność umowy kredytu „frankowego” w niespełna 3 miesiące od złożenia pozwu do sądu. 🎯 Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ekspresowym tempie ustalił nieważność umowy kredytu i na tej podstawie zasądził od banku na rzecz naszego klienta zwrot dokonanych wpłat. ✔️Od dnia wpływu pozwu do sądu do dnia wydania wyroku nie minęły nawet trzy miesiące. ✔️Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie c/a PKO BP S.A., sygn. akt XII C 1771/23 z dnia 15.01.2024 roku.

617. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.01.2024 roku, I ACa 1851/22

Prawomocna wygrana naszego klienta z mBankiem: ✔️umowa kredytu została uznana za nieważną w całości; ✔️konsument uzyskał zwrot wpłat na rzecz banku wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty (to dziesiątki tysięcy złotych samych odsetek); ✔️zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank nie został uwzględniony; ✔️dług kredytobiorcy wyliczony przez bank w oparciu o nieważną umowę kredytu przestał istnieć; ✔️kredytobiorca może już zaprzestać dalszych spłat kredytu. Można więc mówić o całkowitym zwycięstwie konsumenta w sporze z bankiem. ➡️ Prawomocny wyrok sądu oznacza, że do rozliczenia pozostaje jedynie różnica między kwotą wypłaconego kredytu, a sumą wpłat kredytobiorcy na rzecz banku. ➡️ Kredytobiorca może już zaprzestać dalszej spłaty kredytu bez obaw o działania windykacyjne banku. ➡️ Wkrótce wykreślimy również hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność banku. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, że bank może odzyskać od konsumenta jedynie kapitał wypłaconego w PLN kredytu, pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. ✔ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.01.2024 roku, I ACa 1851/22

618. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1063/22 z dnia 31.01.2024 r.

W chwili, kiedy nasz klient zlecał nam sprawę sądową, pomimo wielu lat regularnej spłaty kredytu według banku wciąż miał do oddania właściwie tyle samo ile wiele lat temu dostał od banku. ‼️Prawomocny wyrok zmienił zupełnie zasady tej gry - kredytobiorca z dłużnika banku stał sie jego wierzycielem. I teraz to bank musi zwracać konsumentowi pieniądze wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego. ✔️umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money (obecnie BPH S.A) została uznana za nieważną w całości; ✔️konsument uzyskał zwrot wpłat na rzecz banku wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty (to tysiące złotych samych odsetek); ✔️dług kredytobiorcy wyliczony przez bank w oparciu o nieważną umowę kredytu przestał istnieć; ✔️kredytobiorca może już zaprzestać dalszych spłat kredytu. Wkrótce wykreślimy również hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność banku. ℹ️ Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu? Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, że bank może odzyskać od konsumenta jedynie kapitał wypłaconego w PLN kredytu, pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku - o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy. 🇪🇺🇵🇱 Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy ✔ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1063/22 z dnia 31.01.2024 r.

619. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1796/22 z dnia 07.02.2024 r.

Umowy kredytów frankowych były przedstawiane w fałszywej perspektywie po to aby klienci masowo decydowali się na zaciąganie kredytów - miażdżące uzasadnienie najnowszego prawomocnego wyroku sądu w sprawie BPH S.A. ➡️ 7 lutego 2024 roku uzyskaliśmy kolejny z serii prawomocnych wyroków dotyczących kredytów „frankowych.” 🎯 Nasz klient wygrał w tej sprawie właściwie wszystko co tylko można było wygrać - umowa kredytu została uznana za nieważną, a bank musi zwrócić konsumentowi wpłacone bankowi pieniądze wraz z odsetkami za 6 lat długiego procesu sądowego (w tym przypadku będzie to wiele dziesiątek tysięcy złotych samych odsetek). ✔️ Tylko w ostatnim półroczu uzyskaliśmy setki podobnych wyroków (łącznie mamy już znacznie ponad 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ korzystnych wyroków w sprawach „frankowych”). ℹ️ Ten konkretny wyrok jest jednak warty szerszego omówienia, ponieważ sąd po jego ogłoszeniu szczegółowo ocenił to, w jaki sposób BPH i inne banki mające w swoim portfelu kredyty CHF oferowały konsumentom kredyty „frankowe” oraz odniósł się do zarzutów, które banki zwykle zgłaszają w procesach z powództw konsumentów. Najważniejsze informacje z obszernego (póki co ustnego) uzasadnienia: 1️⃣ Sąd zauważył, że właściwie w każdej podobnej sprawie kredytobiorcy w celu uzyskania kredytu zwracali się do banków przedstawiających się jako instytucje zaufania publicznego i już tylko na tej podstawie konsumenci mogli mieć przekonanie, że oferowana im umowa kredytu CHF jest korzystna. 2️⃣ Zachowanie banków można określić jako celowe działanie w celu uśpienia czujności i wprowadzanie w błąd co do skali ryzyka. 3️⃣ Umowy kredytów „frankowych" były przedstawiane przez banki w fałszywej perspektywie po to aby klienci masowo decydowali się na zaciąganie takich kredytów. 4️⃣ Postawa procesowa banków świadczy o tym, że banki usiłują przerzucać odpowiedzialność za wady umowy na konsumenta. 5️⃣ Banki nie mogą w procesach skutecznie bronić się w ten sposób, że ich zdaniem stwierdzenie nieważności umów kredytów spowoduje kryzys bankowy. Negatywne konsekwencje takich wyroków są bowiem rezultatem bezprawnych działań banków. Jesteśmy bardzo ciekawi pisemnego uzasadnienia wyroku w tej sprawie. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1796/22 z dnia 07.02.2024 r.

620. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI ACa 819/22, z dnia 28.03.2024 r.
621. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I ACa 1518/22, z dnia 29.03.2024 r.
622. Prawomocny wyrok częściowy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V ACa 1923/23 z dnia 03.04.2024 r.
X