RADOSŁAW GÓRSKI – RADCA PRAWNY

komunikat w sprawie Getin Noble Bank S.A.


02 środa, 2018 2:09 pm 0 komentarzy

Komunikat publikujemy za zgodą i na polecenie zawiadamiających.

Kancelaria skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Zawiadomienia dotyczą umów kredytów indeksowanych do CHF, zawartych z dawnym Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.), które zawierają zapisy o tym, iż tabele kursów CHF ustalane są na podstawie danych z godziny 16.00.

Chodzi konkretnie o następujące postanowienia umowne:

1/ umieszczone w niektórych umowach:

„bankowa Tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana tabelą Kursów – sporządza przez merytoryczną komórkę banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego”.

2/ umieszczanie w niektórych aneksach do umów:

Bank określa wysokość kursu kupna i sprzedaży waluty Kredytu, który ma zastosowanie do przeliczenia kwoty uruchamianego kredytu i obliczania należności z tytułu rat kredytu i odsetek w następujący sposób:

a. Kursy kupna i sprzedaży waluty obowiązujące w Banku publikowane są w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”.

b. Tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy. Kurs kupna i sprzedaży waluty obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.”

Praktyki banku w okresie od 2004 roku do dnia dzisiejszego, a dotyczące wskazanych zapisów, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego budzą bowiem poważne wątpliwości zawiadamiających, w związku z czym istnieje konieczność zweryfikowania działań banku.

Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy uzasadnia obawy, iż bank przy zawieraniu umów kredytu mógł wprowadzać w błąd niektórych kredytobiorców co do treści umów, co do sposobu wykonywania umów oraz co do treści aneksów do umów. Jest bowiem prawdopodobnym, że kurs nie był ustalany według danych na godzinę 16.00, a było to obowiązkiem banku.

Istotnym jest również, że bank swoimi praktykami mógł co najmniej znacząco utrudniać kredytobiorcom dotarcie do istotnych informacji o sposobie wyliczeń kursu kupna/sprzedaży CHF. Zachodzi potrzeba zweryfikowania praktyk banku w świetle zgodności jego postępowania między innymi z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W związku z powyższym mec. Radosław Górski, który reprezentuje kredytobiorców, skierował w ich imieniu do UOKiK stosowne pisma, po to, aby UOKiK zweryfikował opisane wyżej obawy kredytobiorców.
Sprawie nadano sygnaturę DDK-60-53/18. Nr kancelaryjny: 4891
(adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Osoby, które:
- posiadają w swoich umowach opisane wyżej zapisy;
- zawarły umowy kredytu w przekonaniu, iż bank będzie wobec nich stosował, zgodnie z umową, opisaną wyżej procedurę wyliczenia kursów kupna/sprzedaży CHF, w oparciu o dane obiektywne i pochodzące dokładnie z godziny 16.00;
- nie są w stanie uzyskać informacji od banku na temat tego, w jaki sposób bank ustalał kurs kupna/sprzedaży CHF w całym okresie kredytowania, ponieważ bank odmówił im udzielenia takich informacji, albo wprost oświadczył, że informacji nie posiada;

mogą zgłosić się do UOKiK  przedstawiając posiadane dokumenty, powołując się na wskazaną sygnaturę.

W ten sposób UOKiK będzie dysponował obszernym materiałem dowodowym niezbędnym do rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

Na obecnym etapie proszę powstrzymać się od wypowiedzi uprzedzających ewentualne rozstrzygnięcia. Swoją aktywność ograniczmy do przekazania UOKiK wszystkich istotnych informacji oraz dowodów.
Nie przesądzając jednak w żaden sposób o rozstrzygnięciu ewentualnych postępowań dowodowych wskazać należy, iż ich wynik może mieć bardzo duże znaczenie dla kredytobiorców.

Jeżeli bowiem przyjąć założenie, że:
- bank pomimo opisanej wyżej procedury od wielu lat nie ustalał kursu kupna/sprzedaży CHF w oparciu o zasady umowne;
- bank utrudnia albo uniemożliwia kredytobiorcom udostępnienia danych źródłowych oraz informacji o tym, w jaki sposób liczono kurs kupna/sprzedaży CHF;
to taki stan rzeczy może mieć znaczenie dla kredytobiorców.

Niezależnie od prawnokarnej kwalifikacji takiego postępowania można mówić o wprowadzaniu w błąd kredytobiorców przy zawieraniu umów oraz o nieuczciwych praktykach rynkowych banku.
Precyzyjnie określony w umowie czas ustalenia kursu jest bardzo istotny dla kredytobiorców, ponieważ kursy na rynku międzybankowym zmieniają się średnio co kilka sekund. Obowiązek pobrania danych w ściśle określonym czasie mógł więc dawać kredytobiorcom pewność, że bank nie będzie dowolnie i korzystnie dla siebie wybierał wartości kursów.

Okoliczność, iż równocześnie bank znacząco utrudnia albo uniemożliwia kredytobiorcom dostęp do informacji i do dokumentów źródłowych, dotyczących sposobu ustalania kursów CHF, również może zostać zakwalifikowany jako praktyka sprzeczną z prawem konsumenckim, a także jako czyn zabroniony przez kodeks karny.
Taki stan rzeczy w zakresie prawa cywilnego w ocenie kancelarii może między innymi dawać kredytobiorcom możliwość unieważnienia umów przynajmniej na kilku niezależnych od siebie podstawach prawnych.

W związku z powyższym osoby które ewentualnie czułyby się wprowadzone w błąd co do treści umowy kredytu, gdyby rzeczywiście okazało się, że bank nie stosował i nie stosuje opisanej w umowie procedury, powinny rozważyć złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków czynności prawnej pod wpływem błędu/podstępu oraz skorzystać z innych przewidzianych przez przepisy prawa możliwości.

Każdy z zainteresowanych ma również prawo domagać się od banku w swojej własnej sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy bank w okresie kredytowania stosował umowne zasady ustalania kursów. Zainteresowani mają również prawo zweryfikowania udzielanych informacji w oparciu o dokumenty źródłowe, które powinien posiadać bank. Udzielone przez bank odpowiedzi powinny zaś być wysyłane do UOKiK, po to aby urząd miał dostęp do szerokiego materiału dowodowego w sprawie.

W naszym przekonaniu nie może być bowiem tak, że bank, będąc związanym zapisami umownymi w zakresie tego, w jaki sposób powinien być ustalany kurs CHF, odmawia kredytobiorcom dostępu do informacji na ten temat, powołując się na tajemnicę bankową albo tajemnicę przedsiębiorstwa, równocześnie oczekując zapłaty wierzytelności obliczonych w oparciu o nieznane kredytobiorcom dane. Kredytobiorcy powinni wystąpić do banku o udzielenie stosownych wyjaśnień i przede wszystkim o udostępnienie danych źródłowych, które potwierdzą stosowanie przez bank umownej procedury wyliczania kursów kupna/sprzedaży. 

W razie odmowy udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów, prawem kredytobiorcy jest zaś poinformowanie o takiej praktyce wskazanych wyżej instytucji (z podaniem sygnatur akt) oraz podjęcie  innych kroków prawnych (na przykład złożenie reklamacji).

W związku z ewentualnie wadliwym (ponieważ niezgodnym z umową) ustalaniem kursu kupna i sprzedaży CHF zasadny byłby również wniosek, iż bank bezpodstawnie oczekiwał od kredytobiorców zapłaty kapitału kredytu oraz rat kredytowych przeliczonych na CHF – wyliczenia banku byłyby bowiem wadliwe i jako niezgodnie z umową nie mogą być wiążące zarówno w zakresie przeliczenia kapitału kredytu do CHF według kursu kupna, jak i w zakresie przeliczania wartości poszczególnych rat umownych z CHF na PLN. Bank ma bowiem wobec kredytobiorców, w świetle cytowanych wyżej zapisów umownych, wyłącznie roszczenie o zapłatę raty kredytowej wyliczonej według kursu CHF aktualnego na godzinę 16.00. Na tej samej zasadzie bank miałby ewentualnie roszczenie o zapłatę kapitału kredytu przedstawionego w CHF, tylko wtedy, gdyby wykazał, że kapitał kredytu w CHF został wyliczony zgodnie z obowiązującą w banku procedurą.

Będziemy informować o dalszych krokach prawnych podejmowanych przez kancelarię w ten sprawie.

nowi prawnicy w kancelarii


12 piątek, 2017 8:40 pm 0 komentarzy

Kancelaria poszerzyła  zespół o nowych prawników zajmujących się prawem konsumenckim oraz sporami przeciwko bankom.

Do kancelarii w Warszawie dołączyły następujące osoby:

 

aplikantka radcowska Kamila Korzeniewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie o nr wpisu APL-WA-160209. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszych lat studiów udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów zajmując się różnymi gałęziami prawa: cywilnym, administracyjnym, karnym, lotniczym. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, sporach odszkodowawczych, szkodach osobowych oraz szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Ponadto do jej głównych zainteresowań należy prawo bankowe oraz prawo konsumentów. Uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.

prawnik Łukasz Ciemięga

Asystent mec. Radosława Górskiego, zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich oraz bieżącą obsługą merytoryczną klientów kancelarii.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Więcej informacji o aktualnym stałym zespole prawników kancelarii znajdą Państwo w zakładce „ zespół kancelarii”

Sprawozdanie z działań Kancelarii dot. sporów sądowych przeciwko bankom


04 piątek, 2017 1:10 pm 4 komentarzy

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na kierowane od nas zapytania na temat działań podejmowanych przez Kancelarię w sprawach związanych z procesami przeciwko bankom oraz zapytania dotyczące postępów i sukcesów w sprawach dotyczących kredytów przedstawiamy zwięzłe sprawozdanie z działań kancelarii i efektów tych działań.

Na naszą prośbę Pan dr Stanisław Jan Adamczyk, sporządził bardzo istotne opracowanie dotyczące CHF oraz oceny zdolności racjonalnego, starannego i posiadające wyższe wykształcenie konsumenta do oceny ryzyka kursowego (walutowego) kredytu indeksowanego do CHF lub denominowanego do CHF.
Z opracowania wynika, że zgłaszane przez banki w każdym kolejnym procesie sądowym zarzuty zmierzające do tego, iż konsument wiedział o tym co stanie się z kursem CHF i mógł prognozować kurs walutowy są całkowicie pozbawione podstaw.
Opinia ta ma bardzo duże znaczenie w sporach sądowych przeciwko bankom i jako, że udostępnienie tego opracowania leży w interesie publicznym opinia została opublikowana.
Opinia będzie również wykorzystana w każdym prowadzonym przez nas sporze sądowym.
W każdym procesie sądowym wykorzystujemy również inną opinię Pana dr Stanisława Jana Adamczyka, a mianowicie opracowanie pod tytułem: Natura kredytu złotowego powiązanego z kursem pary walutowej CHF/PLN. Kredyt, czy instrument pochodny”. Z tego opracowania, wykonanego na nasza prośbę we wrześniu 2016 roku wynika, iż umowa kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF jest w istocie instrumentem pochodnym. Opinia ta również jest przez nas wykorzystywana w każdym kolejnym procesie sądowym.

Uważamy, iż obie opisane wyżej opinie są przełomowe, i jeżeli tylko sądy się nad nimi pochylą, mogą doprowadzić do przełomowych i korzystnych dla kredytobiorców wyroków.
W każdym tygodniu kancelaria kieruje do sądu kolejne pozwy przeciwko bankom. Na zaawansowanym etapie znajduje się również organizacja kolejnych grup w postępowaniach hybrydowych. Organizowane są spotkania z zainteresowanymi. Obecnie opracowujemy kolejne pozwy hybrydowe.

W 2017 roku w sprawach prowadzonych przez kancelarię zapadły już korzystne dla kredytobiorców wyroki.
Wygraliśmy między innymi w dwóch sprawach dotyczących kredytów zawartych z bankiem BZ WBK SA (łącznie w dwóch sprawach – jeden z wyroków prawomocny drugi nieprawomocny). Oba wyroki całkowicie oddalają wszelkie roszczenia dot. kredytów kierowane przeciwko kredytobiorcom.
W dwóch innych procesach sądowych z powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom na skutek złożonego przez nas sprzeciwu bank cofnął powództwo.
Wygraliśmy również proces sądowy z powództwa następcy prawnego Getin Noble Banku S.A. o zapłatę, dotyczący kredytu w PLN, wykazując iż doszło do przedawnienia wszystkich roszczeń i do ich niewykazania.
Podejmowane są również rozmowy ugodowe w kilku sprawach sądowych. Ewentualne ugody objęte zostają klauzulą poufności i nigdy nie będą mogły zostać ujawnione. Potwierdzamy jednak, iż banki zwłaszcza po niekorzystnych wyrokach obecnie podejmują rozmowy dotyczące ugód.
Bardzo istotnym dla nas postępowaniem sądowym był również wygrany zarówno przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie spór sądowy, w którym w powołaniu na nieważność umowy, kancelaria podniosła zarzut przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy o zwrot świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy. Oba sądy jednoznacznie podzieliły nasze stanowisko stwierdzając, iż roszczenia tego rodzaju przedawniają się po trzech latach od spełnienia świadczenia, a termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od momentu spełnienia świadczenia (i nie ma znaczenia kiedy zapadnie wyrok ustalający nieważność umowy). Dla kredytobiorców ma to takie znaczenie, iż w świetle uzasadnień obu wyroków ewentualne roszczenia banku o zwrot kwoty kredytu, w sytuacji, w której doszłoby do stwierdzenia nieważności umowy kredytu, przedawniają się po 3 latach od dnia uruchomienia kredytu.
Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zapadną kolejne bardzo istotne wyroki w sprawach istotnych dla kredytobiorców.
Jeżeli tylko będzie to możliwe (jeśli nie dojdzie do zawarcia ugód i klient zgodzi się na upublicznienie wyroku) będziemy wskazywać Państwu sygnatury niektórych spraw.

prośba o przekazanie 1 % podatku dochodowego


02 środa, 2017 1:30 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Jestem pełnomocnikiem z urzędu Pana Michała Walasa, który ciężko zachorował i potrzebuje pomocy finansowej aby wrócić do zdrowia.

Za zgodą Pana Michała Walasa oraz jego Mamy zwracam się do Państwa z prośbą  o przekazanie 1 % podatku dochodowego na rzecz tej osoby.

Pan Michał znajduje się w dramatycznej sytuacji i potrzebuje pomocy finansowej.

Zapewniam, iż stan zdrowia Pana Michała Walasa jest taki, jak zostało to opisane na stronie internetowej, do której odsyłam.

TUTAJ mogą Państwo zapoznać się z sytuacją Pana Michała oraz dowiedzieć się w jaki sposób można pomóc.

Z góry dziękuję Państwu za okazaną pomoc i wsparcie.

radca prawny Radosław Górski

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. – informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


02 piątek, 2017 5:42 pm 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi: Bank Ochrony Środowiska są łącznie 4 osoby.

Obecnie tylko jedna osoba (1/OS/2016) posiada kompletne dokumenty i jest zakwalifikowana do grupy.

Aktualnie czekamy na skompletowanie dokumentów w celu dołączenia do grupy następujących osób:
- 4/OS/2016
- 2/OS/2016

Czekamy na potwierdzenie udziału oraz skompletowanie dokumentów od kolejnych osób w celu dołączenia do grupy przez następującą osobę: - 3/OS/2016

Wyżej wymienione osoby zostały poinformowane o wymogach zakwalifikowania się do grupy (w tym również o potrzebnych dokumentach). Czekamy na potwierdzenie udziału oraz dosłanie potrzebnych dokumentów od osób, które jeszcze

tego nie zrobiły.

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank Polska S.A. – informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


02 czwartek, 2017 5:51 pm 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi.

Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. jest łącznie 15 osób (konsumenci).

 

Czytaj więcej

informacja dla klientów kancelarii


12 poniedziałek, 2016 10:14 pm 0 komentarzy

Szanowni Państwo w okresie od 27 grudnia do do 30 grudnia dyżur telefoniczny nie będzie prowadzony. W sprawach nagłych prosimy o kontakt pod następującym numerem telefonu: 660226208.

Euro Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


12 piątek, 2016 3:07 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

 

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych do udziału w grupie przeciwko bankowi Euro Bank S.A. są łącznie 2 osoby:
-1/E/2016
-2/E/2016
Aktualizacja: zgłosiła się jeszcze jedna osoba zainteresowana, która przysłała nam dokumenty i być może zdecyduje się na zgłoszenie i dołączenie do grupy.

Jeżeli wszyscy zainteresowani zdecydują się na udział w grupie 5 osobowej, kierowanej do sądu w Warszawie, to jest realna szansa że wkrótce zdołamy skompletować pełen skład grupy. Rekomendujemy więc przystąpienie do grupy 5 osobowej.

W celu ostatecznego zakwalifikowania do grupy zainteresowani muszą, poza przedstawieniem umowy z załącznikami i aneksami (już to Państwo w większości zrobili, nie mniej nadal jeszcze stwierdzamy braki) przedstawić również historię spłaty kredytu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie uzyskali Państwo takich pisemnych informacji, to należy w tej sprawie niezwłocznie wystąpić do banku - wzór wniosku znajduje się tutaj (strona gorski-radcaprawny.pl, zakładka kredyty CHF)

Wśród zainteresowanych przystąpieniem do pozwu:

1/ kredytobiorca o sygnaturze akt 1/E/2016

1.Zaświadczenie o historii spłaty kredytu pochodzi z lutego 2015 roku - jeżeli od tamtego czasu kredytobiorca dokonał dalszych wpłat, to powinien wystąpić o nowe zaświadczenie - ewentualnie może to zrobić w trakcie procesu sądowego i poprzestać już na tym dokumencie
2.Proszę o podanie nr telefonu

1/ kredytobiorca o sygnaturze akt 1/E/2016

1.Przesłane zaświadczenie dotyczy tylko rat odsetkowych, tymczasem potrzebujemy zaświadczenia obejmującego kapitał i odsetki.

W jaki sposób ostatecznie przystąpić do grupy i doprowadzić do podpisania umowy oraz do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Do grupy zakwalifikują się osoby, które przekażą co najmniej wskazane wyżej brakujące dokumenty (w tym przedstawiające historię spłaty kredytu). Przedstawią pisemne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania (opisane wyżej) oraz złożą oświadczenie o przystąpieniu do określonej przez siebie grupy, a także pisemnie/mailowo odpowiedzą na przedstawione niżej pytania:
W jaki sposób chcą Państwo ustalić zasady rozliczeń: do rozliczeń może dojść jednorazowo, ewentualnie w ratach. W razie gdyby zdecydowali się Państwo na płatność ratalną to proszę w sposób jasny określić się jakie raty i w jakich terminach będą płacone. Kancelaria ustosunkuje się do propozycji i albo je zaakceptuje, albo zaproponuje ich zmianę.

Kancelaria oczekuje jasnej deklaracji (odpowiedź „”tak”, „zrozumiałem”, „akceptuje” albo inna równoważna) z której wynika, że przystępujący do grupy:
- rozumieją, iż przy zawieraniu umowy należy uiścić poza zaliczką na honorarium również opłatę sądową (1000 zł);
- zapoznali się z wszystkimi umieszczonymi na stronie informacjami na temat przebiegu procesu sądowego i wszystkich kosztów;
- rozumieją i akceptują zasady i zobowiązania wynikające z przystąpienia do grupy (opisane w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej gorski-radcaprawny.pl.
- wiedzą ile wynosi honorarium za obsługę sprawy.

W momencie, w którym osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do grupy i spełniły wszystkie opisane wyżej warunki utworzą daną grupę grupa zostanie zamknięta.

Informujemy że udział w grupie musi opierać się na pewnym kompromisie, polegającym na tym, że członek grupy nie może jednostronnie zmieniać pozwu/strategii procesowej ani wpływać na treść pozwu. Wysłuchamy z uwagą wszystkich Państwa sugestii, jednak to my podejmiemy decyzję na temat argumentacji, zarzutów, sposobu sformułowania żądania oraz strategii procesowej.
Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom, każdego tygodnia wysyłamy nowe pozwy i w związku z tym mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Śledzimy ponadto z uwagą orzecznictwo.
Jeżeli nie akceptują Państwo takich zasad, to możemy zaproponować jedynie pozew w trybie indywidualnym. Jeżeli oczekują Państwo skierowania sprawy natychmiast (w ciągu tygodnia/dwóch), to tutaj również jedyną dostępną dla Państwa drogą jest powództwo indywidualne.
Nie będziemy ponawiać pytań do Państwa, ani też ponawiać próśb o uzyskanie dokumentów.

Planujemy zorganizować w kancelarii spotkanie robocze przed skierowaniem sprawy do sądu, na którym omówimy treść pozwu i strategie procesową. Umożliwimy również udział w spotkaniu osobom spoza Szczecina, nie mogącym pojawić się na spotkaniu za pomocą telekonferencji.

Dane na temat honorarium w poszczególnych wariantach orz przebiegu spraw znajdują się na naszej stronie internetowej (gorski-radcaprawny.pl zakładka aktualności i zakładka kredyty w CHF).

Podsumowując:

Osoba, która:
- określi się co do tego, do jakiej grupy chce przystąpić;
- odpowie na wszystkie postawione pytania (pytania zostały zadane w pierwszym raporcie oraz w niniejszym piśmie – wystarczy więc odpowiedzieć na pytania z dwóch maili, co zajmie Państwu nie więcej niż 5-10 minut)
- zgromadzi co najmniej podstawowe dokumenty takie jak umowa, aneksy (jeśli były zawierane) i zaświadczenie o spłacie kredytu
Staje się członkiem grupy. W tym momencie przystępujemy do podpisania umowy zlecenia i pełnomocnictwa, a następnie do zredagowania pozwu (czas na przygotowanie pozwu to 30 dni, od chwili podpisania umowy i pełnomocnictwa).

Kancelaria w każdym kolejnym tygodniu wysyła nowe pozwy do sądu. Jesteśmy gotowi do pracy i czekamy na to, aż będziemy mogli podpisać umowy i zabrać się do pracy merytorycznej. Inicjatywa leży więc wyłącznie po Państwa stronie – to od Zainteresowanych zależy kiedy zdobędą wymagane dokumenty oraz kiedy udzielą odpowiedzi na kilka prostych pytań.

 

 

Getin Noble Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


12 piątek, 2016 3:03 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi Getin Noble Bank są łącznie 4 osoby.

-1/G/2016
-2/G/2016
-3/G/2016
-4/G/2016
Z czego następujące 2 osoby potwierdziły zgłoszenie:
-1/G/2016
-2/G/2016

Na chwilę obecną 1 osoba zainteresowana o sygnaturze: 1/G/2016 potwierdziła pisemnie decyzje o chęci skierowania pozwu do głównej siedziby Banku w grupie 5 lub 10 osobowej.
Czekamy na odpowiedzi pozostałych osób zainteresowanych.

Jeżeli wszyscy zainteresowani zdecydują się na udział w grupie 5 osobowej, kierowanej do sądu w Warszawie, to jest realna szansa że wkrótce zdołamy skompletować pełen skład grupy. Rekomendujemy więc przystąpienie do grupy 5 osobowej.

Czytaj więcej

BPH SA – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


12 piątek, 2016 3:01 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi BPH S.A. jest łącznie 6 osób (kredytobiorcy – konsumenci).
Osoby te podjęły następujące decyzje:

I.Preferowana ilość osób w grupie:
- 1/B/2016 – 5-10 osób;
- 2/B/2016- 5 osób, ewentualnie może być więcej
- 3/B.2016- 5 osób;
- 4/B/2016- brak odpowiedzi
- 5/B/2016 – brak odpowiedzi
- 6/B/2016 – 10 osób.

II.Preferowane miejsce złożenia pozwu:
- 1/B/2016 – Gdańsk;
- 2/B/2016- Szczecin (prosimy o potwierdzenie)
- 3/B.2016- Szczecin, ewentualnie Gdańsk
- 4/B/2016- brak odpowiedzi
- 5/B/2016 –aktualnie brak odpowiedzi (z rozmowy tel.- Szczecin)
- 6/B/2016 – Szczecin

Czytaj więcej

mBank – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


12 piątek, 2016 2:57 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi mBank S.A. jest łącznie 16 osób (konsumenci).
Osoby te podjęły następujące wstępne decyzje:

10 osób potwierdziło chęć udziału w postępowaniu hybrydowym.
6 osób zainteresowanych jest skierowaniem sprawy do Warszawy
Z tej grupy zainteresowane grupą 5 osobową są następujące osoby:
- 2/M/2016
- 4/M/2016
- 5/M/2016
natomiast 2 osoby są zainteresowane grupą 10 osobową. Są to następujące osoby:
- 10/M/2016
-11/M/2016 – 10 osób
-Osoba o sygnaturze 14/M/2016 zainteresowana jest grupą od 2 do 3 osób.
-Osoba o sygnaturze 1/M/2016 gotowa jest zaś przystąpić do grupy, jeżeli ta grupa szybciej się zorganizuje.

5 osób zainteresowanych jest skierowaniem sprawy do Szczecina.
Następujące osoby z grupy „szczecińskiej” gotowe są wziąć udział w grupie 5 osobowej:
-1/M/2016 (*pod warunkiem, że grupa do Warszawy nie zorganizuje się szybciej)
-6/M/2016
Przy czym osoba o sygnaturze 6/M/2016 może też przystąpić do grupy większej- do 10 os.
-Osoba o sygnaturze 8/M/2016 nie wskazała liczby os w grupie.
-Osoba o sygnaturze 9/M/2016 jest zainteresowana grupą od 3 do 5 osób.

Czytaj więcej

PKO BP S.A. – Informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”


12 piątek, 2016 2:52 am 0 komentarzy

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi PKO BP S.A. jest łącznie 11 osób (grupa konsumencka).

Osoby zainteresowane podjęły następujące wstępne decyzje:

Na obecnym etapie 5 osób potwierdziło zainteresowanie skierowaniem sprawy do Warszawy. Są to następujące osoby:
- 1/P/2016
- 2/P/2016
- 6/P/2016
- 7/P/2016
- 9/P/2016
Z grupy „warszawskiej”:
- 3 osoby zainteresowane są sprawą sądową w grupie 5 osobowej,
Są to następujące osoby:
- 1/P/2016
- 7/P/2016
-6/P/2016 (kredytobiorca rozważa obecnie jeszcze pozew indywidualny)
- Zainteresowanie grupą w liczbie od 5 osób do 10 osób wyraził kredytobiorca o sygnaturze:
-9/P/2016
Natomiast grupą 10 osobową zainteresowana jest osoba o sygnaturze:
-2/P/2016

Spośród osób zainteresowanych skierowaniem pozwu do Warszawy, 3 osoby równocześnie rozważają również możliwość skierowania sprawy do Szczecina, są to następujące osoby:
- 2/P/2016-w grupie 5 osobowej
- 7/P/2016 –w grupie 5 osób,
- 9/P/2016 – w grupie 5-10 osób

Czytaj więcej

Getin Noble Bank SA – zmiany w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji


12 wtorek, 2016 7:00 pm 6 komentarzy

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na liczne prośby o interwencję i przygotowanie reklamacji dotyczącej dokonanej przez Getin Noble Bank SA zmiany w Regulaminie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji, udostępniamy wzór reklamacji wraz z pouczeniem. Reklamacje nie zawierają pogłębionej analizy prawnej zagadnienia, jednak powinny skłonić Rzecznika Finansowego do podjęcia interwencji, zwłaszcza, jeżeli zaczną do niego docierać sygnały z terenu całego kraju, dotyczące (w naszym przekonaniu niezgodnych z prawem konsumenckim) działań banku. Prosimy o realizowanie działań zgodnie z umieszczonym na stronie 4 pisma pouczeniem. Wzór reklamacji mogą Państwo pobrać TUTAJ. Dokument będzie jeszcze dopracowywany, jednak z uwagi na fakt, że jest to sprawa pilna i niepokojąca dużą ilość Kredytobiorców, wzór pisma udostępniamy już teraz.

Pozwy przeciwko bankom – informacje dla zainteresowanych


11 poniedziałek, 2016 9:54 pm 1 komentarz

Szanowni Państwo poniżej umieszczamy informacje na temat ustaleń pomiędzy kancelarią, a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, dotyczących postępowań sądowych przeciwko bankom (pozwy, których przedmiotem są kredyty indeksowane  i denominowane do CHF). Tekst został pierwotnie umieszczony na stronach internetowych należących do stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Jako, że tekst ten zawiera wiele cennych i przydatnych informacji zdecydowaliśmy się, za zgodą i wiedzą Stowarzyszenia, na opublikowanie tego tekstu (wprowadzając jedynie niewielkie zmiany co do tekstu, który został napisany w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nie będących prawnikami),  co niniejszym czynimy:

"W dniu 21-10-2016 odbyło się spotkanie mec. Radosława Górskiego oraz mec. Piotra Barcza z Kancelarii Radców Prawnych BD w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, Region Północno-Zachodni, Szczecin w celu omówienia możliwości i sposobów wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankom.
Kancelaria prowadzi już wiele spraw przeciwko bankom zarówno w Szczecinie jak i w Warszawie. Mec. Radosław Górski prowadził m.in. sprawę przeciwko mBank (tzw. stary portfel), wygraną we wszystkich instancjach włącznie z Sądem Najwyższym.
Kancelaria zdobyła spore doświadczenie na sali sądowej w prowadzeniu spraw kredytów złotowych odnoszonych do walut obcych (tzw. „frankowych” itp.), współpracuje również ze Stanisławem Adamczykiem-specjalistą z dziedziny finansów, wspierającym działania SBB i współpracującego z Rzecznikiem Finansowym.
W związku z dużymi kosztami pozwów indywidualnych mec. Radosław Górski zaproponował formę pozwów hybrydowych (pozwy indywidualne w kilkuosobowych mini grupach). Nie jest to pozew grupowy.

Ogólne informacje:
Pozew hybrydowy ma wszystkie zalety pozwu indywidualnego jednak koszty rozkładają się na kilka osób. W pozwie tym można zawrzeć kilka roszczeń tj. unieważnienie umowy, usunięcie klauzul wraz ze zwrotem nadpłat, zwrot UNWW wraz z usunięciem tej klauzuli jako niedozwolonej, zwrot ubezpieczenia pomostowego zwanego zamiennie podwyższoną marżą (tutaj jednak bardzo skuteczne są reklamacje wprost do banku - wzory dostępne w internecie), inne nieprawidłowości. Należy jednak wziąć pod uwagę opinię, iż zbyt duża ilość roszczeń w jednym pozwie może niekorzystnie wpłynąć na przebieg sprawy w zakresie podstawowego roszczenia, a więc unieważnienia umowy lub zwrotu nadpłaty i usunięcia klauzul indeksacyjnych. Zakres dodatkowych roszczeń, ponad główne roszczenia tj. unieważnienie umowy lub usunięcie klauzul indeksacyjnych ze zwrotem nadpłat dla każdej osoby z grupy może się różnić (jeżeli będzie to wskazane to wyłączymy UNWW jako odrębny pozew hybrydowy, jest prostszy i oczywiście dużo tańszy więc spokojnie mogą być grupy 10 os.).
Uwzględnienie w jednym pozwie dodatkowo zwrotu UNWW, pomostowego/podwyższonej marży, ubezpieczenia na życie, będzie wymagało dodatkowych uzgodnień z Kancelarią związanych także z nieco wyższymi kosztami ustalanymi indywidualnie, bądź z grupą (o ile każda osoba z grupy będzie chciała wnosić o identyczne łączne roszczenia). Podana przez Kancelarię kwota w przypadku włączenia w pozwie sprawy o UNWW to koszt dodatkowy 300zł brutto/os. dla grupy 5-os. zaś dla grupy 10-os. 200zł. brutto/os. W przypadku jeżeli chcielibyśmy złożyć całkiem odrębny pozew o UNWW (o ile będą takie sygnały) wtedy Kancelaria przygotuje propozycję kosztową dla takiego pozwu.
W modelu hybrydowym pod względem procesowym każdy Kredytobiorca posiada własne indywidualne postępowanie sądowe dotyczące wyłącznie jego sprawy. Występuje tu również indywidualny wyrok dla każdej umowy z osobna.
Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące umów indeksowanych/ waloryzowanych/ denominowanych.

Organizacja współpracy:
Umowy z danego banku powinny być jak najbardziej podobne oraz zbliżone w wysokości roszczenia (od kwoty roszczenia zależy podział na sprawy kierowane do Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego).
Wstępną weryfikacją i analizą pod względem możliwych roszczeń oraz odpowiednim pogrupowaniem umów zajmie się bezpośrednio Kancelaria. Pozwy z roszczeniami do kwoty 75 tys. będą kierowane do Sądów Rejonowych zaś powyżej tej kwoty oraz o unieważnienie (bo tam zazwyczaj jest ponad 75 tys. zł.) będą kierowane do Sądów Okręgowych.
Kancelaria przygotowała dedykowany adres e-mail: pozywambank@gorski-radcaprawny.pl oraz zapewni pełną obsługę informacyjną pięć dni w tygodniu,  tel. 91 5784901 asystent Agata Grygowska, informacje www.gorski-radcaprawny.pl, adres Kancelarii w Szczecinie ul. Swarożyca 15a/u1)
Wciągu najbliższych kilku dni na stronie Kancelarii powstanie zakładka zawierającą wszystkie podstawowe informacje na temat pozwów hybrydowych.
Jeżeli zbierze się grupa z umowami zawartymi przykładowo w Szczecinie będzie można I i II instancję przeprowadzić w Sądzie właściwym dla oddziału banku, w którym podpisano umowę (ważne czy treść umowy zawiera informację: umowa zawarta w Szczecinie, lub ostatecznie przy podpisie pod umową wskazano miejsce oddziału banku, w którym podpisywana była umowa). Może się zdarzyć, że Sąd przekieruje jednak sprawę do Sądu właściwego dla głównej siedziby banku (w większości przypadków do Warszawy ale dla BPH np. jest to Gdańsk, BZWBK były KB -Wrocław). Wtedy tam będą odbywały się wszystkie rozprawy.
W przypadku grupy z umowami zawartymi w różnych miastach rozprawy będą odbywały się w Sądach właściwych dla głównej siedziby danego banku.
W ocenie kancelarii aby jak najsprawniej prowadzić postępowania, grupy powinny liczyć optymalnie 5 osób. Jeżeli większa grupa zdecyduje, że chce zmniejszyć swoje koszty zwiększając liczebność grupy to najlepiej aby było to max 10 os. Chodzi tu głównie o ewentualne kłopoty ze stawiennictwem w sądzie np. jednej z osób lub inne nieprzewidziane wypadki, rozbieżności w dokumentach przedstawionych przez bank wynikłe dopiero w toku postępowania, które mogłyby zwolnić tempo procesu a tego zapewne wszyscy chcielibyśmy uniknąć.
Każda ze spraw będzie prowadzona co najmniej przez dwóch prawników zawodowych w tym jednym z prawników będzie mec. Radosław Górski.

Jak kształtowałyby się koszty honorarium kancelarii z tytułu zastępstwa procesowego?
Analiza umowy indywidualnej pod względem możliwych roszczeń: 200 zł plus VAT.
Jeżeli po zapoznaniu się z analizą, zlecone zostanie Kancelarii dalsze prowadzenie sprawy honorarium Kancelarii zostanie pomniejszone o kwotę uiszczoną tytułem sporządzenia analizy (krótki raport zawierający informację, czy sprawa kwalifikuje się do procesu sądowego).
Czas przeprowadzenia analizy i przygotowania raportu wynosi obecnie do 7 dni od chwili przekazania do Kancelarii kompletu dokumentów (wymienione poniżej pkt 1 i 2).
Kancelaria nie przedstawi propozycji prowadzenia sprawy, jeżeli nie dostrzeże podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec banku. Prowadzenie sprawy dotyczy: unieważnienia umowy w całości lub usunięcia niedozwolonych klauzul umownych wraz ze zwrotem nadpłaty w tym windykacja.
Honorarium Kancelarii przypadające na jedną osobę przy grupie 5- osobowej.:
I instancja 7.000 brutto W tej cenie zawierają się:
wyliczenie wartości nadpłaty (z tyt. klauzul niedozwolonych i/lub całej kwoty do zwrotu z tytułu nieważności umowy)
wezwanie banku do uznania roszczeń
sporządzenie pozwu
prowadzenie sprawy
rozprawy w Szczecinie
ewentualne mediacje z bankiem na etapie sądowym
Kancelaria będzie również występowała w każdej sprawie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego oraz UOKiK.
I instancja w przypadku grupy 10-osobowej to koszt na jedną osobę 5.000 zł. brutto (w tym wszystkie wymienione powyżej czynności). Koszty dla mniejszych grup np. 2-3 os. będą ustalane indywidualnie.
Koszty postępowania w II instancji w przypadku, gdy to Kancelaria występuje z apelacją to 50% kosztów I instancji tj. maksymalnie dla grupy 5-osobowej 3.500 zł. brutto zaś dla grupy 10-osobowej 2.500 zł. brutto. W przypadku gdy w postępowaniu apelacyjnym składana będzie jedynie odpowiedź na apelację banku, to wtedy koszty postępowania w II instancji wynoszą 30 % kosztów I instancji.
Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym w przypadku, gdy to Kancelaria występuje ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego to 50% kosztów I instancji tj. maksymalnie dla grupy 5-osobowej 3.500 zł. brutto zaś dla grupy 10-osobowej 2.500 zł. brutto. W przypadku gdy w postępowaniu kasacyjnym składana będzie jedynie odpowiedź na skargę kasacyjną banku, to wtedy koszty postępowania w II instancji wynoszą 30 % kosztów I instancji.
Powyższe zestawienie dotyczy tzw. typowych umów z aneksami nie wpływającymi zasadniczo na przebieg procesu. Jeżeli do umowy podpisywane były różne aneksy, które bardzo skomplikowały sprawę, wynagrodzenie Kancelarii będzie ustalane indywidualnie, a grupa zapewne będzie mniej liczna.
Może się zdarzyć, że umowa plus aneksy oraz skomplikowana sytuacja danego kredytu będą wykluczały udział w pozwie hybrydowym. Pozostanie pozew indywidualny.

Inne koszty:
Jeżeli rozprawy będą odbywały się poza Szczecinem, łączny koszt każdej rozprawy to kwota ok. 2.500 zł. - 3.000 zł. do podziału na grupę.(w tym zawierają się: koszt rozprawy wyjazdowej 1.500zł + VAT plus koszt noclegu jeżeli będzie to konieczne - np. wczesna godzina rozprawy oraz koszt dojazdu). Koszt do podziału odpowiednio na 5 /10 os. W I instancji są to zazwyczaj 3-4 rozprawy, w II instancji 1-2 , Sąd Najwyższy 1 rozprawa.
Kancelaria informuje, że opłaty mogą być uregulowane w ratach: I rata 10% przy podpisaniu umowy, II rata 10% przy złożeniu pozwu, reszta w równych ratach miesięcznych.
Dla osób w trudnej sytuacji możliwe będzie rozłożenie płatności w ratach na jeszcze dłuższy okres w ramach indywidualnych uzgodnień z Kancelarią.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że proces może trwać ok. 2-3 lat więc wszystkie poniesione wydatki ostatecznie rozłożą się w czasie.
Osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji będą mogły wystąpić do sądu o zwolnienie z kosztów procesu i przyznanie prawnika z urzędu. Zostaną pokierowane przez Kancelarię.

Koszty sądowe:
Do powyższych kosztów dochodzi opłata sądowa 1.000 zł za każdą instancję (a za II i SN o ile to Kancelaria będzie się odwoływać).
Należy dodatkowo ewentualne uwzględnić dla każdej osoby oddzielnie koszty biegłego (są to biegli z listy Sądu) o ile Sąd nie uzna nieważności umowy a bank podważy wyliczenie nadpłat. Byłby to koszt ok. 1000-2000 zł. Biegły dokonuje wyliczeń oddzielnie dla każdego kredytu.
Koszty zastępstwa procesowego (tj .stawki minimalne), które musi zwrócić bank w przypadku wygranej oprócz zwrotu kosztów sądowych, kosztu biegłych, opłaty skarbowej (do tych kwot nie jest doliczany VAT):

I tak, jeżeli roszczenie wynosi (nowe stawki):
Powyżej 10 tys. zł. - 50 tys. zł. : stawka minimalna 3.600 zł
Powyżej 50 tys. zł. - 200 tys. zł. : stawka minimalna 5.400 zł
Powyżej 200 tys. zł. : stawka minimalna 10.800 zł
 
Istnieje możliwość ograniczenia kwoty roszczenia ale warto pamiętać, że ograniczenie poniżej kwoty 50.000 zł. uniemożliwi złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

II instancja:
Stawki minimalne w postępowaniu apelacyjnym:

Przed Sądem Okręgowym 50% stawki minimalnej
Przed Sądem Apelacyjnym 75% stawki minimalnej
(powyższa kwota zwiększa się o dodatkowe 25% jeżeli sprawę prowadził inny prawnik niż w I instancji)

Postępowanie kasacyjne:
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej (powyższa kwota zwiększa się o dodatkowe 25% jeżeli sprawę prowadził inny prawnik niż w II instancji)

W przypadku wygranej i zwrotu przez bank kosztów zastępstwa procesowego w wyższej kwocie niż kwota honorarium uiszczona przez klienta na rzecz Kancelarii z tytułu zastępstwa procesowego, nadwyżka tej sumy będzie należna kancelarii (np. jeżeli wpłacone zostanie do kancelarii honorarium 1000zł., a zasądzona od banku kwota zastępstwa procesowego wyniesie 1.200 zł, to 1000 zł. jest dla klienta, a nadwyżka 200 zł. przypada kancelarii. W takim wypadku klienci odzyskają wszystko czyli w zakresie honorarium prawnika nie poniosą kosztów).
Trzeba zaznaczyć, że w przypadku przegranej to Klient zwraca powyższe koszty. Sąd ma jednak prawo odstąpić od obciążania strony wszystkimi kosztami.

Inne informacje:
Dla coraz większej liczby osób podstawowym roszczeniem będzie unieważnienie umów. Konsekwencją unieważnienia umowy jest obowiązek rozliczenia się stron z wzajemnie wypłaconych sobie świadczeń nienależnych.
Istnieje szansa, że roszczenia banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu mogą się przedawnić (art 118 kc).
W przypadku, gdyby roszczenia banku nie przedawniły się wówczas będzie należało rozliczyć się z bankiem.

W chwili uznania umowy za nieważną, bank musi zejść z hipoteki mieszkania i jest wówczas możliwe zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego na kwotę 150 tys. zł i spłacenie banku.
Alternatywnym roszczeniem będzie usunięcie z umowy klauzuli indeksacyjnej/waloryzacyjnej do CHF i zwrot nadpłaconych kwot.

Dla weryfikacji przez kancelarię możliwych roszczeń każdy  powinien posiadać:

1) szacunkowe wyliczenia roszczenia (na etapie wstępnej weryfikacji wystarczy zsumować nadpłaty wynikające z nielegalnej indeksacji - kalkulatory dostępne w Internecie, ewentualnie dodatkowo składki UNWW aby mniej więcej podzielić się na grupy oraz ustalić czy sprawa ma zostać skierowana Sądu Rejonowego czy Sądu Okręgowego)
2) komplet dokumentów tj.:
a)umowa
b)wszelkie aneksy
c)regulamin o ile był załączony lub ogólne warunki udzielania kredytów (OWUK) a także zmiany regulaminów
d)wszystkie załączniki z dnia podpisania umowy (harmonogramy, oświadczenia etc)
W następnym etapie (już po analizie):
e)wszelkie wysłane do banku reklamacje i odpowiedzi banku
f)wszelkie wnioski składane do Rzecznika Finansowego, UOKiK, Miejskiego Rzecznika Konsumentów i odpowiedzi.
Wszystkie dokumenty będzie należało zeskanować i wysłać w formie elektronicznej na adres kancelarii.
Kancelaria przygotuje projekt/szablon pisma do banku o wydanie kopii wszystkich dokumentów, oświadczeń, druków, załączników, dotyczących kredytu potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz pisma do banku dotyczącego historii spłat.
Na dalszym etapie, należy zgromadzić potwierdzenia opłat różnego rodzaju ubezpieczeń (np. UNWW, ubezpieczenia na życie). Dane należy zamieścić w pliku Excel wskazując daty ich uiszczenia, w celu umożliwienia ich zsumowania. W celu dokonania na zlecenie Kancelarii wyliczeń nadpłaty z tytułu indeksacji należy dostarczyć na wstępnym etapie historię spłaty jako zaświadczenie wystawione przez bank (ew. jako wyciąg z konta). Zestawienie to powinno być dostarczone w formie elektronicznej, ewentualnie w formie kopii. Przed złożeniem pozwu, w oryginale."

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku


09 piątek, 2016 3:10 pm 7 komentarzy

W dniu 8 września 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt II CSK 750/15, w której pełnomocnikiem powódki jest mec. Radosław Górski.

Kancelaria wstrzymuje się ze szczegółowym omówieniem tego korzystnego dla frankowiczów wyroku do czasu otrzymania jego pisemnego uzasadnienia. Nie mniej już teraz można powiedzieć, iż wyrok ten ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę tzw. „kredytu frankowego” z bankiem mBank S.A. Sąd Najwyższy podważył bowiem stosowany przez ten bank mechanizm wypowiadania kredytu oraz zapisy umowne dotyczące sposobu wypowiadania umowy. Sąd Najwyższy wypowiedział się również na temat zgodności z prawem konsumenckim zapisów umownych stosowanych przez ten bank oraz dopuszczalnej treści oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu, podzielając ich krytyczną dla banku ocenę, przedstawioną przez Sąd Apelacyjny.

Z zapadłych w tej sprawie wyroków wynika, iż mBank S.A. musi liczyć się z dobrem kredytobiorców i nie może stosować nadmiernie uproszczonych, niejasnych i niezgodnych z prawem konsumenckim procedur wobec nich. Bank musi również zadać sobie trud ustalenia aktualnego adresu kredytobiorcy, dochowując w tym zakresie należytej staranności na poziomie takim, jakiego kredytobiorcy mają prawo oczekiwać od instytucji zaufania publicznego.

Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór sądowy, którego dotyczył wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. Kwestia wysokości zadłużenia powódki pozostaje kwestią otwartą (w tym zakresie toczy się jednak z powództwa tej samej powódki nowy proces sądowy). Wszystkie sądy, które wydały wyroki w tej sprawie orzekły jednak, iż klauzule umowne, na podstawie których mBank dokonywał waloryzacji za pomocą kursu CHF, są bezskuteczne wobec konsumenta. Do rozstrzygnięcia pozostaje więc już jedynie to, jaki jest skutek bezskuteczności tych klauzul.

W przekonaniu r.pr. Radosława Górskiego oraz wszystkich współpracujących z nim prawników, prawo polskie nie przewiduje możliwości zastępowania klauzul abuzywnych (a więc zapisów niedozwolonych w umowach z konsumentami) innymi postanowieniami z uwagi na sankcyjny charakter stwierdzenia abuzywności zapisów umownych. Wynika to bowiem wprost z przepisów kodeksu cywilnego, a także z dyrektywy 93/13 i szeregu wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym z wyroku z dnia 12 czerwca 2012 roku, sygnatura akt C-618/10, w sprawie Banco Español de Crédito SA przeciwko Joaquínowi Calderónowi Caminie. Jedynym zobowiązaniem sądu, w sytuacji stwierdzenia abuzywności zapisu umownego, jest zaniechanie stosowania nieuczciwego warunku umownego. Sąd nie jest przy tym uprawniony ani zobowiązany do podjęcia działań mających na celu modyfikację nieuczciwego zapisu umownego. Dokonanie przez sąd ponownego ustalenia treści abuzywnego zapisu umownego skutkowałoby przerzuceniem odpowiedzialności na drugą stronę umowy. Strona pozwana będąca przedsiębiorcą powinna liczyć się z ryzykiem i konsekwencjami stosowania jednostronnie ustalonej umowy zawierającej zapisy nieuczciwe. Nie ma więc żadnego znaczenia do jakich konsekwencji ekonomicznych doprowadzą banki ich własne działania.

Powyższe oznaczać powinno, że po usunięciu z umowy kredytu zapisów niedozwolonych następuje tzw. „odfrankowanie” tej umowy. Nie ma bowiem podstaw, żeby do umowy kredytu wprowadzać w miejsce niedozwolonych zapisów umownych, w oparciu o które bank waloryzował kredyt na podstawie ustalonego przez siebie kursu CHF, jakiekolwiek pozaumowne kursy franka szwajcarskiego, na podstawie których miałoby dojść do przeliczania długów frankowiczów w inny sposób. Innymi słowy taka interpretacja przepisów powinna doprowadzić do tego, że kredytobiorcy pozostaną zobowiązani do zapłaty jedynie takich kwot kredytu, jakie faktycznie otrzymali od banków.

Należy zaznaczyć, że na terenie Polski zapadły już korzystne dla frankowiczów wyroki zasądzające należności, w których sądy opowiedziały się za opisanym wyżej sankcyjnym charakterem abuzywności klauzul umownych odnoszących się do waloryzacji. Jeżeli wyroki te się uprawomocnią, a przedstawiona w tych wyrokach linia orzecznicza zostanie utrwalona, to już wkrótce spór dotyczący tzw. „kredytów frankowych” może zostać rozwiązany korzystnie dla frankowiczów, bez pomocy nowych ustaw.

komunikat


09 piątek, 2016 3:04 pm 0 komentarzy

Informujemy, że dnia 1 lipca 2016 roku Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego połączyła się z Kancelarią Radców Prawnych Domańska- Barcz - Strzałkowska.

W wyniku połączenia kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę prawną świadczoną przez kilkunastu wyspecjalizowanych prawników w kancelariach na terenie Szczecina, Świnoujścia i Nowogardu.

 

Biała księga kredytów frankowych


10 wtorek, 2015 5:32 pm 0 komentarzy

Informujemy, że mec. Radosław Górski jest jednym z autorów publikacji pod tytułem "Biała księga kredytów we frankach w Polsce - historia i analizy", wydanej przez stowarzyszenie Pro Futuris.

Unieważnienie umów kredytów „frankowych”


09 poniedziałek, 2015 5:50 pm 0 komentarzy

Informujemy, iż kancelaria mecenasa Radosława Górskiego prowadzi obecnie kilka procesów sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie umów kredytów "frankowych."

Procesy toczą się przed Sądami Okręgowymi w Szczecinie oraz w Warszawie.

 

 

Kolejna wypowiedź mec. R.Górskiego w mediach na temat kredytów „frankowych”


02 piątek, 2015 8:28 pm 0 komentarzy

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym reportażem na temat osób poszkodowanych przez banki, w których udział wziął mec. Radosław Górski. Czytaj więcej

Komunikat dla osób, które zleciły Kancelarii prowadzenie spraw sądowych c/a Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o.


01 środa, 2015 12:00 am 0 komentarzy

Bez względu na opublicznione informacje na temat aresztowania zarządu spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, informujemy Państwa, iż Kancelaria w dalszym ciągu podejmuje działania prawne w celu windykacji należności. W razie ewentualnego stwierdzenia całkowitej bezskuteczności toczących się postępowań egzekucyjnych Kancelaria podejmie zaś odpowiednie kroki prawne, zmierzające do zabezpieczenia Państwa interesów w ramach postępowań karnych.

 

© 2014 gorski-radcaprawny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie serwisu: Mrnicewatch.