W chwili obecnej przed sądami na terenie całego kraju kancelaria prowadzi wiele procesów, które w wymiarze ekonomicznym zmierzają do „odfrankowienia” tych kredytów (przez „odfrankowienie” rozumiemy między innymi usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu),  ewentualnie do całkowitego albo częściowego unieważnienia umów. Drugą grupą procesów dotyczących tego typu kredytów są tzw. powództwa przeciwegzekucyjne dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych. 

Informacje o niektórych wyrokach uzyskanych w sprawach prowadzonych przez kancelarię znajdą państwo tutaj

Opis zespołu prawników, którzy specjalizują się w obsłudze wskazanych spraw, znajduje się tutaj.

1) Czym Zajmuje się kancelaria?

2) W jaki sposób zlecić nam sprawę?

3) Czego w procesie może domagać się kredytobiorca?

4) Jakie działania podejmuje kancelaria w procesach sądowych?

5) Jakie są koszty postępowania sądowego?

6) Co z tak zwanymi „hybrydami”?


1) Czym Zajmuje się kancelaria?

Prowadzimy sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom oraz reprezentujemy w procesie sądowym kredytobiorców pozwanych przez banki.
Prowadzimy również sprawy sądowe na etapie postępowania egzekucyjnego, wszczętego przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Zajmujemy się zarówno umowami indeksowanymi, jak i denominowanymi. Prowadzimy wiele procesów na terenie całego kraju, przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku.
Z perspektywy wielu mniej lub bardziej zaawansowanych postępowań sądowych prowadzonych przeciwko większości banków, dostrzegamy, iż siłą naszej kancelarii jest istnienie doświadczonego zespołu prawnego wyspecjalizowanego w tematyce kredytów „frankowych”. Ogromne znaczenie ma również wiedza na temat działania banków zdobyta w trakcie procesów sądowych; zwłaszcza na salach sądowych.

Strategie banków, działania procesowe przeciwników procesowych, poglądy doktryny i orzecznictwa dynamicznie się zmieniają. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z sal sądowych, a także z uwagą śledzimy ewolucję w poglądach i strategiach banków. Sami również wymagamy od siebie ciągłego dokształcania się i rozwijania koncepcji zawartych w pozwach, ponieważ błędem byłoby niedocenienie przeciwnika, zwłaszcza iż zauważamy także, jak duży wysiłek wkładają w obsługę prawną niektóre kancelarie reprezentujące banki.

2) W jaki sposób zlecić nam sprawę?

Zgłoszenia przyjmujemy przede wszystkim w formie telefonicznej i e-mailowej, a także na indywidualnych spotkaniach w Warszawie, Szczecinie i w naszych mniejszych oddziałach (Świnoujście, Nowogard).
nr tel.: 22 290 35 75.
e-mail: sekretariat@gorski-radcaprawny.pl
Każdorazowo w ślad za zgłoszeniem należy przekazać nam umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami (porozumieniami) zmieniającymi umowę (mogą to być kopie/skany przesłane drogą e-mailową). Często zdarza się, że integralną częścią umowy jest również regulamin albo – jak chociażby w przypadku pewnego polskiego banku – tzw. COU.
Ze względu na 10-letni okres przedawnienia, warto zwrócić szczególną uwagę na termin zawarcia umowy/uruchomienia kredytu.
Jednak nawet jeśli minęło już 10 lat od dnia uruchomienia kredytu, nie oznacza to, że przedawniły się wszystkie roszczenia. Przedawniają się jedynie poszczególne raty kredytu.

3) Czego w procesie może domagać się kredytobiorca?

Wyjaśniając bez wdawania się w terminologię prawną, w procesach z powództw kredytobiorców zmierzamy do tego, aby w wymiarze ekonomicznym „odfrankowić” kredyt (czyli, mowiąc obrazowo: „wyeliminować” z umowy postanowienia, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej) albo unieważnić umowę kredytu w całości.

Powołujemy się więc w szczególności na:
– nieważność umowy (z wielu przyczyn),
– niewykazanie roszczeń przez banki,
– ustalanie kapitału kredytu i rat kredytowych niezgodnie z treścią umów,
– wprowadzanie konsumentów w błąd co do treści umowy kredytu,
– nieuczciwe praktyki rynkowe banków,
– abuzywność postanowień umownych.

Zagadnienia te prezentujemy hasłowo, gdyż nawet zdawkowe opisanie ich w sposób przystępny i przyjazny dla czytelnika wymagałoby wielu stron tekstu.

4) Jakie działania podejmuje kancelaria w procesach sądowych?

Uzyskujemy opinię analityka finansowego w sprawie wyliczeń roszczeń kredytu.
W oparciu o dane z opinii przygotowujemy wezwanie do zapłaty/reklamację albo inne stosowne wnioski.
W razie grożącego albo już postępującego przedawniania się roszczeń, po konsultacji z Klientem doprowadzamy do przerwania biegu przedawnienia jeszcze przed złożeniem pozwu.
Po przygotowaniu pozwu i złożeniu go w sądzie aktywnie uczestniczymy w procesie sądowym, stawiając się na rozprawach sądowych. Często czynimy to w obsadzie dwuosobowej, a w większości przypadków na sali jest mec. Radosław Górski (o ile jest to obiektywnie możliwe, a jak do tej pory możliwe było w 75 % przypadków – w pozostałych przypadkach zastępowany jest przez innego prawnika z naszej kancelarii znającego tematykę kredytów).
W konkretnej sprawie podejmujemy wszystkie przewidziane przez prawo działania, które okażą się konieczne, nie wyłączając złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw czy różnych wniosków do UOKiK.

5) Jakie są koszty postępowania sądowego?

1. Analiza dokumentów i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej, są bezpłatne (chyba że w ramach analizy następuje spotkanie z prawnikiem – w takiej sytuacji pobierane jest honorarum za czas konsultacji, zaliczane następnie na rzecz wynagrodzenia za sprawę).

Podczas rozmowy telefonicznej, w wiadomosci e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu i szanse na powodzenie sprawy oraz przedstawiamy szacunkowe kwoty ewentualnych roszczeń.

2. Po analizie dokumentów, jeżeli wnioski są pozytywne dla kredytobiorcy i kancelaria dostrzega szanse na sukces w sądzie, przedstawiamy Klientowi honorarium kancelarii. Jest ono ustalane indywidualnie dla każdego klienta w zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. 

3. Dopuszczalne i często przez nas stosowane jest rozliczenie ratalne. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Klienta nie stać na prawnika z wyboru, po udokumentowaniu takiego stanu rzeczy przygotujemy wniosek o przyznanie prawnika z urzędu (z konkretnym wskazaniem, aby mógł nim być mec. Radosław Górski lub inny prawnik z naszej kancelarii) oraz o zwolnienie z kosztów.

4. Dodatkowe opłaty związane z procesem sądowym: opłata sądowa – 1000 zł, opłata skarbowa – 17 zł.
Jest prawdopodobne, że w trakcie procesu, na jego zaawansowanym etapie, w celu wykazania roszczeń kredytobiorcy co do wysokości, pojawi się konieczność zapłaty zaliczki za opinię biegłego sądowego. Zaliczki to z reguły około 2000 zł. Opinie biegłych w zakresie wyliczeń kredytobiorców roszczeń nie powinny kosztować więcej niż 2.000 – 3.000 zł.

6) Co z tak zwanymi „hybrydami”?

Procesy prowadzimy w trybie postępowań indywidualnych.
Do stycznia 2018 r., w celu obniżenia kosztów postępowań dla kredytobiorców, prowadziliśmy procesy oparte o zautomatyzowany model przygotowywania pozwów w bardzo podobnych sprawach, które następnie były wysyłane do sądu w pakietach 5-10 pozwów.
Dzięki zastosowaniu takiego modelu postępowania umożliwiliśmy wielu osobom znaczące obniżenie kosztów honorarium oraz kosztów udziału w rozprawach.
Obecnie w związku z dużą ilością spraw nie prowadzimy już naboru do nowych grup hybrydowych i koncentrujemy się wyłącznie na postępowaniach sądowych w trybie indywidualnym. Osoby zgłoszone do grup, które znajdują się już na zaawansowanym etapie tworzenia i kompletowania dokumentów będą jeszcze zakwalifikowane do pozwu hybrydowego, jednak nie przyjmujemy już kolejnych zgłoszeń.
W związku z tym, że otworzyliśmy kancelarię w Warszawie i posiadane przez nas doświadczenie z kilku ostatnich lat upraszcza nam pracę nad kolejnymi pozwami, nowym klientom, którzy zlecają nam prowadzenie spraw w trybie indywidualnym możemy zaproponować obniżone wartości honorariów.