RADOSŁAW GÓRSKI – RADCA PRAWNY

Kredyty CHF

W chwili obecnej przed sądami na terenie całego kraju kancelaria prowadzi kilkadziesiąt procesów, które w wymiarze ekonomicznym zmierzają do "odfrankowienia" tych kredytów (przez "odfrankowienie" rozumiemy między innymi usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu, ewentualnie całkowite albo częściowe unieważnienie umów). Drugą grupą procesów dotyczących tego typu kredytów są tzw. powództwa przeciwegzekucyjne dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych.

Opis zespołu prawników, którzy specjalizują się w obsłudze wskazanych spraw, znajduje się tutaj.

Kancelaria prowadzi procesy sądowe przeciwko bankom w trybie indywidualnym oraz w tak zwanym trybie hybrydowym.

1/Ogólne informacje o pozwach "hybrydowych."

2/W jaki sposób przystąpić do grupy?

3/ Koszty postępowania. Honorarium Kancelarii.

 

1/

Zainteresowanym, którzy z różnych względów nie decydują się na powództwa indywidualne, umożliwiamy wystąpienie na drogę sądową w grupach w ramach jednego postępowania sądowego (jeden pozew obejmujący roszczenia różnych osób). Tworzymy grupy 5 osobowe albo 10 osobowe, możliwe jest jednak stworzenie grupy mniejszej albo większej.

Osoba zainteresowana może uzyskać wstępną informację telefoniczną oraz mailową na temat postępowań sądowych.
Telefon kontaktowy dla zainteresowanych to: +48 22 290 35 75. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Adres mailowy dla zainteresowanych to: pozywambank@gorski-radcaprawny.pl

Prosimy jednak o uważne zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że znajdą tu Państwo wszystkie informacje.

Proszę zapoznać się ze sprawozdaniami dotyczącymi organizacji grup dla poszczególnych banków (po kliknięciu na link przekierowani Państwo zostaną do interesujących Państwa informacji). Najaktualniejsze informacje otrzymują bezpośrednio sami Zainteresowani.

1/ PKO BP - grupa konsumencka

2/ mBank SA - grupa konsumencka

3/ BPH SA - grupa konsumencka

4/ Euro Bank SA - grupa konsumencka

5/ Getin Noble Bank SA -grupa konsumencka

6/ Raiffeisen Bank Polska SA - grupa konsumencka

Sprawozdania dotyczące innych banków publikowane będą sukcesywnie. Napływają do nas bowiem kolejne zapytania i zgłoszenia. Na bieżąco wysyłamy również informacje Zainteresowanym.

 

2/

W jaki sposób przystąpić do grupy?

I.Osoba zainteresowana musi:

1/ Zgłosić swój zainteresowanie przystąpienia do grupy, wysyłając wiadomość mailową na adres pozywambank@gorski-radcaprawny.pl, ewentualnie drogą telefoniczną.

Następnie Kancelaria wyśle Państwu formularz zgłoszenia udziału w postępowaniu sądowym.
Należy
dokładnie wypełnić zgłoszenie udziału (w formie elektronicznej albo w formie papierowej) odpowiadając na postawione pytania w sposób zwięzły i jasny.
W zgłoszeniu opisane są wszystkie istotne dla nas pytania oraz wymogi, którym muszą Państwo sprostać aby przystąpić do grupy. W szczególności są tam wymienione dokumenty, które będą niezbędne do prowadzenia sprawy sądowej. 

2/ wysłać do nas skan dokumentów, takich jak umowa kredytu wraz z załącznikami i aneksami, ewentualnie kopie reklamacji wraz z odpowiedzią banków oraz skany innej korespondencji z bankiem.

3/ uzyskać zaświadczenie o historii spłaty kredytu składając do banku wniosek według wzoru znajdującego się pod następującym linkiem (Jeżeli mają już Państwo zaświadczenie to prosimy o jego przesłanie - ocenimy czy jest wystarczające).

II. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przedstawione w zgłoszeniu i przesłaniu do nas dokumentów Zainteresowany dowiaduje się, czy został zakwalifikowany do grupy (obecnie czas oczekiwania na analizę to 14-21 dni, zdarza się że trwa to krócej). Raport nie jest analizą prawną, a tylko zawierana informacje o wnioskach z takiej analizy. Zawiera jedynie podstawowe informacje.

Zainteresowany uzyskuje swoją indywidualną sygnaturę sprawy i z powołaniem się na sygnaturę sprawy może uzyskiwać informacje telefoniczne alb mailowe dzwoniąc na infolinię albo wysyłając zapytanie na adres pozywambank@gorski-radcaprawny.pl

III. Po uformowaniu i zamknięciu grupy (czas formowania grupy zależy od samych Zainteresowanych) zainteresowani uzyskują umowę oraz pełnomocnictwo, które należy podpisać. Następnie, po podpisaniu dokumentów i wpłaceniu zaliczek przez wszystkich członków grupy, rozpoczynamy pracę nad pozwem i innymi pismami.

IV. Jakie działania podejmuje kancelaria?

- przygotowujemy reklamacje kredytu oraz wezwanie do zapłaty (dokumenty są podpisywane bezpośrednio przez Zainteresowanych);
- wyliczamy roszczenia;
- kierujemy pozew do sądu oraz prowadzimy sprawę sądową zgodnie z umową (rozpoczynamy przygotowania pozwu po zamknięciu grupy, podpisaniu dokumentów oraz wpłacie zaliczek - czas naszej pracy nad przygotowaniem pozwu obecnie to nie więcej niż 1,5 miesiąca)
- występujemy o istotny pogląd w sprawie, w trakcie procesu sądowego.

 

3/

 Obecnie przewidujemy następujące warianty rozliczeń za udział w postępowaniach sądowych w ramach grup:

I. Udział w grupie 10 osobowej:

1/ honorarium za postępowanie przed sądem I instancji - 5.000 zł brutto
2/ honorarium za postępowanie przed sądem II instancji:
- jeżeli apelację składa kredytobiorca - 50 % honorarium wskazanego w pkt 1
- jeżeli apelację składa bank - 30 % honorarium wskazanego w pkt 1
3/ honorarium za postępowanie przed Sądem Najwyższym
- jeżeli skargę kasacyjną składa kredytobiorca - 50 % honorarium wskazanego w pkt 1
- jeżeli skargę kasacyjną składa bank - 30 % honorarium wskazanego w pkt 1

Gwarantujemy przy tym, iż wysokość wskazanego wyżej honorarium nie zmieni się bez względu na to, czy w trakcie procesu grupa zmniejszy się (co może nastąpić z wielu przyczyn, na przykład z powodu wypowiedzenia umowy zlecenia czy śmierci Zleceniodawcy).

II. Udział w grupie 5 osobowej:

1/ honorarium za postępowanie przed sądem I instancji - 7.000 zł brutto
2/ honorarium za postępowanie przed sądem II instancji:
- jeżeli apelację składa kredytobiorca - 50 % honorarium wskazanego w pkt 1
- jeżeli apelację składa bank - 30 % honorarium wskazanego w pkt 1
3/ honorarium za postępowanie przed Sądem Najwyższym
- jeżeli skargę kasacyjną składa kredytobiorca - 50 % honorarium wskazanego w pkt 1
- jeżeli skargę kasacyjną składa bank - 30 % honorarium wskazanego w pkt 1

Gwarantujemy przy tym, iż wysokość wskazanego wyżej honorarium nie zmieni się bez względu na to, czy w trakcie procesu grupa zmniejszy się (co może nastąpić z wielu przyczyn, na przykład z powodu wypowiedzenia umowy zlecenia czy śmierci Zleceniodawcy).

Kancelaria nie pobiera żadnej prowizji w wariantach rozliczeń opisanych w pkt I i II.

Niezależnie od wybranego przez Państwa wariantu rozliczeń, dodatkowym honorarium Kancelarii jest honorarium związane z udziałem pełnomocnika na rozprawie poza Szczecinem - każdorazowo 1.500 zł netto do podziału na grupę.

Każda grupa pokrywa również wspólnie koszty dojazdu pełnomocnika, ewentualnie koszty hotelu, jeżeli nie będzie możliwości przyjazdu i powrotu w ten sam dzień. Z reguły jednak pełnomocnik nie zostaje w hotelu.

Ponadto, również niezależnie od wariantu rozliczeń, w razie wygrania sprawy i wyegzekwowania kosztów zastępstwa prawnego dodatkowym honorarium pełnomocnika są zasądzone i wyegzekwowane koszty zastępstwa prawnego, ale tylko do wysokości różnicy między kwotą już zapłaconą przez klienta, a kwotą wyegzekwowaną.
Dla przykładu - jeśli zapłacili Państwo 5.000 zł brutto prawnikowi, a zasądzone i wyegzekwowane koszty wyniosły 7.000 zł, to z kwoty tej zwrotowi na Państwa rzecz podlega kwota 5.000 zł, zaś 2.000 zł jest dodatkowym honorarium pełnomocnika.

Opłata wstępna, w kwocie 200 zł netto (246 zł brutto) zaliczana jest na wskazane wyżej honorarium Kancelarii.

Koszty związane z procesem sądowym:

Każdy członek grupy poniesie ponadto następujące dodatkowe koszty procesu:

- opłata sądowa - 1.000 zł
- koszt biegłego sądowego - średnio jest to 2.000 zł

Koszty powyższe w razie wygrania sprawy zostaną w całości albo w części zasądzone od strony przegrywającej.

© 2014 gorski-radcaprawny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie serwisu: Mrnicewatch.