Bezpieczeństwo Klientów Kancelarii

Prosimy o uważne zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności cywilnej Kancelarii i praktyką prowadzenia spraw sądowych – komunikat kierowany jest zarówno do nowych, jak i do aktualnych klientów Kancelarii i przedstawia praktykę postępowania radcy prawnego Radosława Górskiego w zakresie realizacji zleceń.

1. Radca prawny Radosław Górski posiada podstawową, rozszerzoną oraz dodatkową – opłaconą dobrowolnie – polisę od odpowiedzialności za szkody spowodowane w trakcie realizacji umów zlecenia:

  • ubezpieczenie podstawowe: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych z sumą gwarancyjną 110.000 EURO na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy w okresie ubezpieczenia;
  • ubezpieczenie uzupełniające: nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych z sumą gwarancyjną 300.000 EURO na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego ;
  • dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne: dodatkowo na kwotę 1.000.000 EURO (w załączeniu polisa)

Łączną sumą ubezpieczenia radcy prawnego Radosława Górskiego jest więc kwota 1.410.000 EURO. Przeciętną wartością ubezpieczenia radców prawnych, którzy korzystają jedynie z obowiązkowego ubezpieczenia, jest suma kwot ubezpieczenia podstawowego i uzupełniającego.

2. Niezależnie od opisanej wyżej wysokiej kwoty ubezpieczenia radca prawny Radosław Górski oświadcza w sposób nieodwołalny wobec każdego aktualnego i przyszłego klienta (i niniejszym w sposób udokumentowany potwierdza i o czym zapewnia), że przyjmuje na siebie nieograniczoną co do kwoty (ani w żaden inny sposób) odpowiedzialność odszkodowawczą za WSZELKIE spowodowane przez niego szkody, które powstały albo mogą powstać w przyszłości, a które wynikają z WSZYSTKICH umów zlecenia zawartych pomiędzy radcą prawnym Radosławem Górskim a klientami – konsumentami, bez względu na datę zawarcia tych umów, ich treść dotyczącą zakresu odpowiedzialności Kancelarii i bez względu na przedmiot umowy zlecenia.  

Oznacza to, że w razie powstania jakichkolwiek szkód spowodowanych w trakcie realizacji umowy zlecenia zawartej z konsumentem, niezależnie od daty zawarcia tej umowy, r.pr. Radosław Górski odpowiada wobec każdego klienta w sposób nieograniczony i całym swoim majątkiem, a jego wypłacalność zagwarantowana jest chociażby wartością wykupionej wysokiej polisy OC. Taka gwarancja daje Państwu dużą pewność, że w czasie długotrwałych procesów sądowych bez względu na to, co się wydarzy w ich trakcie, pozostaną Państwo w pełni zabezpieczeni w najpełniejszy możliwy sposób.

W tym miejscu należy wyjaśnić że r.pr. Radosław Górski nie prowadzi swojej działalności w formie spółki kapitałowej (w przeciwieństwie do biur odszkodowawczych radca prawny nie może prowadzić działalności w takiej formie) i odpowiada całym swoim majątkiem osobiście za powstałe szkody.

3. Kancelaria podejmuje starania aby świadczyć na Państwa rzecz usługi prawne na najwyższym poziomie. W opisany wyżej sposób zabezpieczamy również Państwa bezpieczeństwo podczas trwania umowy zlecenia. W skład zespołu prawnego wchodzą wyspecjalizowani prawnicy, w tym również prawnicy zawodowi. Zespół prawny jest stale poszerzany po to, aby wywiązywać się z powierzonych zdań.

4. Każda prowadzona przez Kancelarię sprawa jest konsultowana w ramach zespołu prawników. Każdego dnia śledzimy wydarzenia z sal sądowych i dostosowujemy model pism procesowych do zmieniającego się dynamicznie orzecznictwa. Jesteśmy w pełni przygotowani na przejściowe kłopoty związane na przykład z kolejną falą epidemii – dysponujemy zapleczem IT niezbędnym do pełnej pracy zdalnej bez straty dla jej jakości.

5. Pozornie mało istotne, ale w istocie krytycznie istotne czynności polegające na przykład na zapewnieniu wysyłki terminowych pism, poddane są wdrożonej w Kancelarii procedurze kontroli i nadzoru, po to, aby w  możliwie najwyższym stopniu wyeliminować ryzyko wystąpienia błędów również podczas czynności technicznych.

6. Kancelaria w każdej sprawie korzysta z wdrożonego  programu  do zarządzania sprawami klientów, za pomocą którego zwiększono bezpieczeństwo danych, zapewniono kontrolę nad przebiegiem spraw i dochowywaniem terminów. Wszystkie dane są szyfrowane, przechowywane w bezpiecznym centrum danych i przetwarzane zgodnie z procedurami RODO.

7. Radcę prawnego Radosława Górskiego wiąże tajemnica zawodowa. Każdy prawnik Kancelarii zobowiązany jest na podstawie wewnętrznej umowy do zachowania poufności danych i do przestrzegania procedur RODO.