Klauzula informacyjna RODO

Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych jest`:
Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy spółka komandytowa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000949226, NIP 5272987454, REGON 521107720

2. Dane kontaktowe Administratora:
sekretariat@gorski-radcaprawny.pl,
ul. Karolkowa 28a/6, 01-207 Warszawa
nr tel. : +48 22 290 35 75

3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług
prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu
Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.

4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP,
adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu lub
adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są
przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z
Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających
z przepisów prawa.

6. Zgodnie z  postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez
Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: –
radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz
Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii,
księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody
(o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych
osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa
imieniu.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na
obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.