Kredyty CHF

W chwili obecnej przed sądami na terenie całego kraju kancelaria prowadzi wiele procesów, które zmierzają do ustalenia nieważności albo tzw. “odfrankowienia” kredytów i pożyczek powiązanych z walutą obcą (przez “odfrankowienie” rozumiemy między innymi usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu).

Informacje o niektórych wyrokach uzyskanych w sprawach prowadzonych przez kancelarię znajdą państwo tutaj.

Opis zespołu prawników, którzy specjalizują się w obsłudze wskazanych spraw, znajduje się tutaj.

Kancelaria realizuje politykę bezpieczeństwa Klientów kancelarii – z informacjami na temat tych zasad mogą Państwo zapoznać się tutaj.

1) Czym zajmuje się kancelaria?

2) W jaki sposób zlecić nam sprawę?

3) Czego w procesie może domagać się kredytobiorca?

4) Jakie działania podejmuje kancelaria w procesach sądowych?

5) Jakie są koszty postępowania sądowego?

6) Jak obliczyć koszty zastępstwa prawnego i czym są te koszty

 

1) Czym Zajmuje się kancelaria?

Prowadzimy sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom oraz reprezentujemy w procesie sądowym kredytobiorców pozwanych przez banki.
Prowadzimy również sprawy sądowe na etapie postępowania egzekucyjnego, wszczętego przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Od 2014 roku zajmujemy się zarówno umowami indeksowanymi, jak i denominowanymi. Prowadzimy wiele procesów na terenie całego kraju, przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku. Uzyskaliśmy wiele korzystnych wyroków w tych  sprawach. Znaczna ich część  jest już prawomocna. Niektóre z naszych wyroków opisalismy TUTAJ (kliknij w link)


Z perspektywy wielu mniej lub bardziej zaawansowanych postępowań sądowych prowadzonych przeciwko większości banków, dostrzegamy, iż siłą naszej kancelarii jest istnienie doświadczonego zespołu prawnego wyspecjalizowanego w tematyce kredytów „frankowych”. Ogromne znaczenie ma również wiedza na temat działania banków zdobyta w trakcie procesów sądowych, zwłaszcza na salach sądowych.

Strategie banków, działania procesowe przeciwników procesowych, poglądy doktryny i orzecznictwa dynamicznie się zmieniają. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z sal sądowych, a także z uwagą śledzimy ewolucję w poglądach i strategiach banków. Sami również wymagamy od siebie ciągłego dokształcania się i rozwijania koncepcji zawartych w pozwach, ponieważ błędem byłoby niedocenienie przeciwnika, zwłaszcza iż zauważamy także, jak duży wysiłek wkładają w obsługę prawną niektóre kancelarie reprezentujące banki.

2) W jaki sposób zlecić nam sprawę?

Zgłoszenia przyjmujemy przede wszystkim w formie telefonicznej i e-mailowej, a także na indywidualnych spotkaniach w Warszawie, Szczecinie i w naszych mniejszych oddziałach (Świnoujście, Nowogard).
nr tel.: 22 290 35 75.
e-mail: kredyty@gorski-radcaprawny.pl

Każdorazowo w ślad za zgłoszeniem należy przekazać nam umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami (porozumieniami) zmieniającymi umowę (mogą to być kopie/skany przesłane drogą e-mailową). Często zdarza się, że integralną częścią umowy jest również regulamin albo – jak chociażby w przypadku pewnego polskiego banku – tzw. COU.
Po uzyskaniu dokumentów i po wyjaśnieniu istotnych dla oceny sprawy kwestii wykonujemy NIEODPŁATNĄ ANALIZĘ UMOWY.

3) Czego w procesie może domagać się kredytobiorca?

Wyjaśniając bez wdawania się w terminologię prawną, w procesach z powództw kredytobiorców zmierzamy do tego, aby w wymiarze ekonomicznym „odfrankowić” kredyt (czyli, mowiąc obrazowo: “wyeliminować” z umowy postanowienia, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej) albo unieważnić umowę kredytu w całości.

Powołujemy się więc w szczególności na:
– nieważność umowy (z wielu przyczyn),
– niewykazanie roszczeń przez banki,
– ustalanie kapitału kredytu i rat kredytowych niezgodnie z treścią umów,
– nieuczciwe praktyki rynkowe banków,
– abuzywność postanowień umownych.

Zagadnienia te prezentujemy hasłowo, gdyż nawet zdawkowe opisanie ich w sposób przystępny i przyjazny dla czytelnika wymagałoby wielu stron tekstu.

4) Jakie działania podejmuje kancelaria w procesach sądowych?

1/ Uzyskujemy opinię analityka finansowego w sprawie wyliczeń roszczeń kredytu.
2/ W oparciu o dane z opinii przygotowujemy wezwanie do zapłaty/reklamację albo inne stosowne wnioski.
3/ W razie grożącego albo już postępującego przedawniania się roszczeń, po konsultacji z Klientem doprowadzamy do przerwania biegu przedawnienia jeszcze przed złożeniem pozwu.
4/ Po przygotowaniu pozwu i złożeniu go w sądzie aktywnie uczestniczymy w procesie sądowym, stawiając się na rozprawach sądowych. Często czynimy to w obsadzie dwuosobowej, a w większości przypadków na sali jest mec. Radosław Górski (o ile jest to obiektywnie możliwe, a jak do tej pory możliwe było w ponad 90 % przypadków – w pozostałych przypadkach zastępowany jest przez innego prawnika z naszej kancelarii znającego tematykę kredytów).
W konkretnej sprawie podejmujemy wszystkie przewidziane przez prawo działania, które okażą się konieczne, nie wyłączając złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw czy różnych wniosków do UOKiK.

5/ Obecnie, o ile tylko uznajemy takie działania za zasadne, wraz z pozwem albo w trakcie postępowania sądowego występujemy z wnioskami o wstrzymanie spłaty kredytów do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

TAKIE POSTANOWIENIA  W SZEREGU SPRAW SĄDOWYCH JUŻ UZYSKALIŚMY

5) Jakie są koszty postępowania sądowego?

1. Analiza dokumentów i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej, są bezpłatne (chyba że w ramach analizy następuje spotkanie z prawnikiem – w takiej sytuacji pobierane jest honorarium za czas konsultacji, zaliczane następnie na rzecz wynagrodzenia za sprawę).

Podczas rozmowy telefonicznej, w wiadomosci e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu i szanse na powodzenie sprawy oraz przedstawiamy szacunkowe kwoty ewentualnych roszczeń.

2. Po analizie dokumentów, jeżeli wnioski są pozytywne dla kredytobiorcy i kancelaria dostrzega szanse na sukces w sądzie, przedstawiamy Klientowi honorarium kancelarii. Jest ono ustalane indywidualnie dla każdego klienta w zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy.

3. Dopuszczalne i często przez nas stosowane jest rozliczenie ratalne. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Klienta nie stać na prawnika z wyboru, po udokumentowaniu takiego stanu rzeczy przygotujemy wniosek o przyznanie prawnika z urzędu (z konkretnym wskazaniem, aby mógł nim być mec. Radosław Górski lub inny prawnik z naszej kancelarii) oraz o zwolnienie z kosztów.

4. Dodatkowe opłaty związane z procesem sądowym: opłata sądowa – 1000 zł, opłata skarbowa – 17 zł.
Jest prawdopodobne, że w trakcie procesu, na jego zaawansowanym etapie, w celu wykazania roszczeń kredytobiorcy co do wysokości, pojawi się konieczność zapłaty zaliczki za opinię biegłego sądowego. Zaliczki to z reguły około 2000 zł. Opinie biegłych w zakresie wyliczeń kredytobiorców roszczeń nie powinny kosztować więcej niż 2.000 – 3.000 zł.

6) Jak obliczyć koszty zastępstwa prawnego i czym są te koszty

Strona reprezentowana przez zawodowego prawnika, która wygrywa proces sądowy, ma prawo domagać się od przegrywającego proces zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek zasądzi te koszty na rzecz strony.

Koszty zastępstwa procesowego wynikają obecnie z dwóch rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz  w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Oba rozporządzenia ustalają minimalne stawki, jakie strona przegrywająca proces jest zobowiązana zwrócić swojemu przeciwnikowi, z którym przegrywa.Oba rozporządzenia określają minimalne koszty zastępstwa procesowego. W sprawach szczególnie zawiłych możliwe jest zasądzenie nawet sześciokrotnosci stawek minimalnych, co jest jednak praktyką niezmiernie rzadko spotykaną.

Obecnie stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)do 500 zł – 90 zł;
2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7)powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8)powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9)powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
Warto zaznaczyć, iż Sąd zasądza na rzecz strony wygrywającej proces sądowy koszty zastępstwa prawnego odrębnie dla każdej instancji oraz odrębnie dla postępowania zażaleniowego.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1)przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1)przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu w przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Im większa wartość przedmiotu sporu danej sprawy tym większa spodziewana stawka zastępstwa prawnego, która zostanie zasądzona w wyroku. Można jednak przyjąć, że w przeciętnej sprawie dotyczącej kredytów minimalna stawka zastępstwa prawnego w Instancji przeciętnie wynosi 5400 zł. Wartość przedmiotu sporu tych spraw z reguły dotyczy bowiem sum z przedziału od 50.000 zł do 200.000 zł. Jeżeli kwota ta będzie większa albo mniejsza, to również koszty zastępstwa prawnego będą odpowiednio, zgodnie z podanymi wyżej tabelkami, wyższe albo niższe.