Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – pozew grupowy pracowników ochrony zdrowia

Na wstępie przypominamy, że na stronie internetowej Kancelarii (https://gorski-radcaprawny.pl/pozew-grupowy-pracownikow-sluzby-zdrowia/) omówiliśmy szczegółowo czego dotyczy pozew grupowy, jakie są jego podstawy faktyczne, prawne i główne założenia oraz komu przysługuje, a komu nie przysługuje odszkodowanie.

Pozew grupowy pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19 o zapłatę dodatku do wynagrodzenia – założenia ogólne

Stan faktyczny (opisane zdarzenia w oparciu o które chcemy skierować pozew do sądu)

Podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa

Komu może przysługiwać odszkodowanie

Komu nie będzie przysługiwać odszkodowanie

O pozwie grupowym więcej informacji między innymi tutaj:

https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/311309874-Pozew-zbiorowy-pracownikow-medycznych-przeciwko-panstwu-za-odebrane-dodatki-do-pensji.html

Odsyłamy do tych informacji wszystkich zainteresowanych.

1/ Do czego zmierzać będzie postępowania grupowe. Co ma na celu postępowanie grupowe?

Pozew grupowy będzie miał na celu uzyskanie na rzecz członków grupy odszkodowań w wysokości należnych dodatków do wynagrodzenia.

Z relacji wynikających z wiadomości zainteresowanych osób wynika, że dla niektórych z Państwa istotne jest również, aby upomnieć się o swoje prawa oraz wyrazić sprzeciw wobec działań rządu polegających na odbieraniu pracownikom ochrony zdrowia uprawnień wynikających z uchwalonej ustawy. Obserwujemy coraz większe wzburzenie środowisk medycznych spowodowane sytuacją ochrony zdrowia. Zauważamy, że z tych powodów sprawa ma również istotne znaczenie społeczne, a wobec tego w sposób maksymalny obniżyliśmy koszty postępowania, aby w postępowaniu mógł wziąć udział każdy zainteresowany.

2/ Komu przysługuje odszkodowanie? W jaki sposób ustalić kwotę odszkodowania?

Tak, jak to wyjaśniliśmy na stronie internetowej Kancelarii (https://gorski-radcaprawny.pl/pozew-grupowy-pracownikow-sluzby-zdrowia/), odszkodowanie przysługuje:

 • pracownikom podmiotów leczniczych,
 • osobom wykonującym zawody medyczne,
 • osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

pod warunkiem, że osoby te:

 • nie zostały skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wydanej przez wojewodę lub ministra zdrowia,
 • w listopadzie 2020 roku uczestniczyły w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA: na temat tego komu jeszcze nie będzie przysługiwać odszkodowanie napisaliśmy TUTAJ:

Pozew grupowy pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Nie ma znaczenia na podstawie jakiej umowy osoby te uczestniczyły w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Ważne jest to, aby poszkodowany faktycznie uczestniczył w wykonaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z ustawą podpisaną przez Prezydenta 3 listopada 2020 roku dodatek do wynagrodzenia miał wynieść 100% podstawowego/zasadniczego wynagrodzenia brutto wypłaconego na podstawie umowy. Nie chodzi więc o wynagrodzenie z tytułu nadgodzin.

Odszkodowanie dotyczyć będzie nieuzyskanego dodatku do wynagrodzenia za listopad 2020 roku. Nie doliczamy więc do tej kwoty nadgodzin ani innych dodatków do wynagrodzenia, które nie zostały wskazane w umowie.

WAŻNE: Kancelaria przy obliczaniu wartości odszkodowania weźmie pod uwagę, że ustawa nie obowiązywała przez cały listopad i odpowiednio, w niewielkim stopniu, proporcjonalnie pomniejszy należne odszkodowanie.

3/ Koszty procesu grupowego.

Na koszty postępowania grupowego składają się :

 • koszty postępowania sądowego,
 • wydatki Kancelarii,
 • honorarium Kancelarii.

Kancelaria w niniejszej sprawie opiera się na modelu pracy opartym w zasadniczej części o prowizję. Musimy jednak przynajmniej w minimalnym stopniu uwzględnić zaliczki na podstawowe wydatki Kancelarii (już nawet pomijając znaczne koszty obsługi prawnej, pojawią się wydatki związane z korespondencją, czy kserowaniem dokumentów oraz ich wysyłką).

a) Honorarium Kancelarii oparte jest o prowizję w wysokości 20% brutto od kwoty która zostanie zapłacona na rzecz poszkodowanych. Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do zapłaty odszkodowania, prowizja nie będzie należna Kancelarii.

b) Zaliczka na wydatki Kancelarii wynosi 50 zł brutto od każdej osoby. Kwota ta płatna jest jednorazowo i nie ulegnie zmianie.

UWAGA: Kwota zaliczki na wynagrodzenie na wniosek członka grupy może jednak zostać zapłacona w terminie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia podpisania umowy z Kancelarią.

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych zainteresowanych kwota 50 zł może być znacząca, ale nie możemy już jej obniżyć z uwagi na duże koszty obsługi sprawy i konieczne wydatki Kancelarii. Trzeba też pamiętać, że kwota ta obejmuje podatek VAT i PIT.

c) Koszty postępowania sądowego (niezależne od wydatków i honorarium Kancelarii).

Zaliczka na koszty postępowania sądowego zostaje wyznaczona na 2% od maksymalnej wysokości odszkodowania przysługującego każdemu członkowi grupy.

Będzie to więc 2% z kwoty brutto wynagrodzenia zasadniczego/podstawowego (bez dodatków, nadgodzin) wynikającego z umowy za listopad 2020 roku (dla przykładu przy wynagrodzeniu za listopad 2020 roku w kwocie 3000 zł brutto opłata sądowa wyniesie 60 zł. Na opłatę sądową nie mamy wpływu – sąd tytułem opłaty sądowej pobierze 2% od kwoty dochodzonej pozwem. Sąd teoretycznie może również pobrać od grupy kaucję na zabezpieczenie kosztów – w tym jednak przypadku, jeśli grupa będzie liczna, zapewne będą to koszty znacznie niższe niż 2% liczone od kwoty odszkodowania. Spodziewamy się, że dla grupy 1000 osób koszty te wyniosą 10 zł od osoby, o ile w ogóle powstaną.

Kancelaria na potrzeby kosztów postępowania sądowego wydzieli rachunek techniczny, do wyciągu z którego dostęp będzie miał skarbnik wyprany spośród członków grupy.

Podsumowując: Kancelaria proponuje państwu ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu grupowym. Nie mamy możliwości ominięcia kosztów postępowania sądowego, ale nie pobierzemy od Państwa żadnych honorariów niezależnych od wyniku sprawy za wyjątkiem wspomnianych 50 zł – opłata ta pokryje zaś jedynie w niewielkim stopniu koszty obsługi postępowania grupowego.

4/ Jakie dokumenty muszę przedstawić aby przystąpić do postępowania grupowego?

W odpowiednim czasie prześlemy do Państwa instrukcję. Już teraz możemy napisać, że koniecznym będzie zawarcie umowy z kancelarią (która wejdzie w życie w trybie online poprzez wymianę maili). Koniecznym będzie również dostarczenie skanu umowy, na podstawie której członkowie grupy świadczyli pracę w listopadzie 2020 roku.

Kancelaria chroni dane osobowe członków grupy, zapewniona jest pełna poufność danych.

5) Chcę przystąpić do postępowania grupowego. Proszę o wskazówki.

Instrukcja w kilku krokach:

 • należy zgłosić swój udział w postępowaniu grupowym poprzez wysłanie maila na adres: personelmedyczny@gorski-radcaprawny.pl;
 • w odpowiedzi otrzymają Państwo dalsze instrukcje oraz dokumenty;
 • po zawarciu umowy i dopełnieniu formalności, w tym również po wpłacie zaliczki na koszty postępowania, stają się Państwo członkami grupy;
 • po zgromadzeniu minimalnej liczby uczestników i nadejściu wyznaczonego terminu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy Państwa o obowiązku wpłaty depozytu na koszty sądowe, zaliczki, kaucje (którego wysokość będzie uzależniona od liczebności grupy);
 • po powstaniu grupy przystąpimy do opracowywania pozwu według przyjętych założeń, zlecimy wykonanie ekspertyz;
 • następnie złożony zostanie pozew grupowy.

6) Jakie doświadczenie posiada Kancelaria w zakresie powództw grupowych oraz powództw przeciwko Skarbowi Państwa?

Polecamy zapoznanie się ze stroną internetową gorski-radcaprawny.pl, w szczególności z zawartością zakładki „O Kancelarii”.

Kancelaria prowadzi wiele procesów sądowych o dużych wartościach przedmiotu sporu, w tym również postępowania grupowe. Kancelaria prowadzi procesy odszkodowawcze oparte o zasadę analogiczną do występującej w niniejszej sprawie. Polecamy również zapoznanie się danymi na stronie: https://gorski-radcaprawny.pl/pozew-grupowy-pracownikow-sluzby-zdrowia/

7/ Nie rozumiem założeń pozwu, strategii Kancelarii, celu działania Kancelarii, celu pozwu. Proszę o udzielenie mi szczegółowych wyjaśnień, proszę o spotkanie i konsultację.

Odpowiedzi na zadane pytania znajdują się na stronie internetowej (a następnie w umowie, która zostanie Państwu przedstawiona po uformowaniu grupy). Kancelaria ograniczy się do odesłania zainteresowanego do tych źródeł. W zakresie, w jakim dotyczy to postępowania grupowego, indywidualne konsultacje i spotkania nie będą mieć miejsca, chyba że zainteresowany gotowy będzie na pokrycie kosztów konsultacji.

Kancelaria zdecydowała się na to, aby nie obciążać członków grupy kosztami obsługi postepowania grupowego ponad kwotę 50 zł brutto od osoby. Tak niska kwota uniemożliwia jednak indywidualne rozmowy z członkami grupy. Na pytania odpowiadać będziemy wyłącznie mailowo. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to możliwym będzie również wideokonferencja z wszystkimi członkami grupy, podczas której prawnik odpowiadać będzie na kolejne najczęstsze pytania.