Specjalizacje

Kancelaria koncentruje się na sporach konsumenckich przeciwko bankom i parabankom.O zasadach na jakich prowadzona jest obsługa tych spraw przeczytać Państwo mogą tutaj. Opis naszego zespołu znajduje się tutaj.
Wspieramy słabsze strony umów oraz osoby poszkodowane w sporach z silniejszym przeciwnikiem, dysponującym przewagą w postaci zaplecza finansowego  i prawnego. Prowadzimy procesy odszkodowawcze.

Przy obsłudze powierzonych nam przedsięwzięć nie ograniczamy się jedynie do świadczenia pomocy prawnej. Lata doświadczeń nauczyły nas bowiem jak ważne dla powodzenia Państwa spraw  i dla skuteczności naszych działań jest również zadbanie o wizerunek przedstawiany w mediach, o rzetelne i zgodne z prawdą informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach oraz o budowanie relacji.
Z tego względu poza obsługą prawną wspieramy działania naszych klientów dotyczące procesów komunikacyjnych na przykład poprzez wsparcie w kontakcie z mediami, monitorowanie mediów, publikowanie artykułów prasowych, oficjalnych stanowisk, komentarzy oraz sprostowań do nieprawdziwych informacji. Wychodzimy poza ramy szablonowej i typowej dla tysięcy kancelarii w Polsce obsługi prawnej zawsze wtedy, gdy tego wymaga dobro naszych klientów

Obecnie do najważniejszych obszarów zainteresowania należą:

1) Kredyty „frankowe” (kredyty złotowe indeksowane albo denominowane do CHF).

2) Prawo ochrony środowiska i postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności Skarbu Państwa za zły stan powietrza w Polsce.

3) Bankowe tytuły egzekucyjne.

4) Sprawy przeciwko parabankom.

5) Sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane bezprawnym wpisem “długu” do rejestru dłużników, ewentualnie wpisem dokonanym w celu przymuszenia do zapłaty nieistniejącej/przedawnionej wierzytelności.

1) Obecnie radca prawny Radosław Górski  w kancelariach na terenie Warszawy, Szczecina, Świnoujścia i Nowogardu koncentruje się na postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim i innymi walutami obcymi.

Przed sądami na terenie całego kraju kancelaria prowadzi wiele procesów, które w wymiarze ekonomicznym zmierzają do “odfrankowienia” tych kredytów. Drugą grupą procesów dotyczących tych kredytów są tzw. powództwa przeciwegzekucyjne dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych. Kancelaria prowadzi również procesy dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu.

W zakładce  ” Kredyty CHF ” zawarto podstawowe informacje na temat procesów sądowych przeciwko bankom.

2/ Obecnie prowadzimy obsługę prawną kampanii społecznej #pozywamsmog. Prowadzimy również postępowania sądowe między innymi przeciwko Skarbowi Państwa, dotyczące zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, o czym szerzej tutaj.

Skarb państwa w naszym przekonaniu odpowiada za zły stan środowiska i naruszenie dóbr osobistych mieszkańców Polski, ponieważ z powodu wieloletnich zaniechań i szeregu nieprawidłowości doprowadzono do tego, że od wielu lat w Polsce utrzymuje się zły i szkodliwy dla zdrowia oraz życia stan powietrza. Szerzej o tym tutaj.

3) Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych. Ze szczególną uwagą przyglądamy się sprawom, w których bank po wystawieniu BTE i wszczęciu egzekucji komorniczej na podstawie takiego tytułu wykonawczego na własny wniosek doprowadził do umorzenia egzekucji komorniczej, a następnie – ewentualnie – sprzedał wierzytelność podmiotowi, który nie jest bankiem. W takich sytuacjach jesteśmy w stanie doprowadzić co najmniej do uniemożliwienia wierzycielowi prowadzenia egzekucji ze majątku innego niż nieruchomość obciążona hipoteką, bądź też – w szczególnych przypadkach – do ustalenia, iż cała wierzytelność wynikająca z BTE uległa przedawnieniu. Szanse powodzenia każdej ze spraw muszą zostać ocenione po analizie dokumentów, jednak pod warunkiem, że w konkretnej sprawie spełnione zostaną wszystkie albo co najmniej niektóre następujące warunki:

– bank wystawił przeciwko swojemu dłużnikowi bankowy tytuł egzekucyjny;

– bank na swój wniosek umorzył postępowanie egzekucyjne;

– bank sprzedał wierzytelność, której dotyczył wcześniej wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny;

 w przekonaniu kancelarii istnieje wysokie prawdopodobieństwo doprowadzenia do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć dla kredytobiorców.

4) Radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem współpracujących z nim prawników prowadził blisko 1.000 spraw sądowych i egzekucyjnych przeciwko takim parabankom jak między innymi Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. (poprzednie nazwy to PKF Skarbiec i Pomocna Pożyczka), Forminx Finance sp. z o.o., czy Prominent CF. Na etapie sądowym przegrana prawomocnie została tylko jedna sprawa sądowa.

Wskazane wyżej podmioty nie prowadzą już działalności gospodarczej, jednak na ich miejscu wciąż pojawiają się nowe firmy działające na podobnej zasadzie, wobec czego ta część działalności kancelarii jest kontynuowana.

5) Różnego rodzaju firmy “windykacyjne” masowo skupują przedawnione/nieistniejące “wierzytelności,” a następnie w celu przymuszenia do zapłaty długów , które nie istnieją lub są przedawnione, dokonują wpisu do rejestru dłużników, naruszając w ten sposób dobra osobiste rzekomych dłużników. Osobie w ten sposób pokrzywdzonej należy się zadośćuczynienie. Zbadamy każdy przypadek zachowania windykatora i w razie ustalenia, iż zachowanie jest bezprawne, podejmiemy się prowadzenia sprawy sądowej o zadośćuczynienie.

Plagą naszych czasów jest skupowanie pakietów nieistniejących lub przedawnionych wierzytelności, które nie zostają w żaden sposób zweryfikowane ani udokumentowane, a które są następnie przedmiotem postępowań sądowych.
Często jest tak, że firmy windykacyjne nie zadają sobie niestety trudu ustalenia aktualnego adresu “dłużnika,” wskazując w pozwach ich nieaktualne adresy. Równocześnie firmy te prowadzą mniej albo bardziej agresywne postępowanie windykacyjne (spełniające w skrajnych przypadkach znamiona przestępstwa stalkingu). Niekiedy dłużnikowi wprost grozi się wpisaniem do rejestru dłużników, a następnie odmawia się mu wykreślenia z rejestru, nawet jeżeli jest oczywistym że rzekomy dług nie istnieje albo jest przedawniony. Celem takich działań firm windykacyjnych jest przymuszenie do zapłaty.
Obrona “dłużnika” przed takimi działaniami jest zaś jednym z podstawowych zadań naszej kancelarii.