Warunki udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2

Informacje prezentowane w niniejszym zestawieniu pochodzą ze stron internetowych banków oraz z wiadomości uzyskanych na infoliniach banków. Należy pamiętać, iż w każdym przypadku bank może zaoferować indywidualne warunki odroczenia spłaty rat. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przez pracowników banku i wymaga zatwierdzenia przez bank. Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłat rat. Staraliśmy się zebrać dla Państwa najbardziej rzetelne informacje, ale prosimy pamiętać o tym, że opublikowane informacje mają jedynie charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Aktualizacja: 26.03.2020r.

udostępnione przez banki wzory wniosków:

BOŚ

Getin Noble bank

Deutsche Bank Polska

BPH

 

Spis treści

I. mBank S.A. – „Karencja w spłacie rat” II. Bank Millennium S.A. – „Wakacje kredytowe” III. Bank BPH S.A. – „Wakacje Kredytowe” IV. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. V. BNP Paribas Bank Polska S.A. VI. Santander Bank Polska S.A. VII. Bank Ochrony Środowiska S.A. VIII. Deutsche Bank Polska S.A. IX. Getin Noble Bank S.A. X. Santander Consumer Bank S.A. XI. ING Bank Śląski S.A.  XII. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce XIII. Alior Bank S.A.

 

I. mBank S.A. – „Karencja w spłacie rat”

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

Brak informacji w tym zakresie, niemniej jednak zapewne wymagane będzie, aby nie występowała zaległość w spłacie rat kredytu, a sam kredyt nie został wypowiedziany ze strony banku.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Tylko raty kapitałowe.

3. Na jaki okres?

Od 1 do 6 miesięcy.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Tak, niezbędne jest zawarcie aneksu. Klienci którzy mają ustawione zawieranie aneksów w bankowości elektronicznej mogą to zrobić online, w przypadku pozostałych konieczna będzie wizyta w oddziale – z uwagi na obecną sytuację może mieć to miejsce po ustaniu stanu epidemii.bank będzie informował klientów w jaki sposób ma to nastąpić.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie. Może to różnić się w zależności od rodzaju zawartej z bankiem umowy.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszaniu ulega wyłącznie rata kapitałowa. Nadal należy spłacać część odsetkową (oraz opłaty ubezpieczeniowe powiązane z daną umową, wymagalne w tym okresie).

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Nie, liczba rat się nie zmieni. Część kapitałowa, która nie będzie spłacana w okresie zawieszenia zostanie rozłożona równomiernie na pozostałe raty po powrocie do spłaty kredytu.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Raty kapitałowe zostaną odroczone i równomiernie rozłożone na pozostałe raty.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Nie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Tak, ale na łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) złożyć wniosek w oddziale banku

B) złożyć wniosek telefonicznie 801 300 800

C) złożyć wniosek w bankowości internetowej. W tym celu należy: w zakładce „Moje Finanse” wybrać „Kredyty”, a następnie wybrać kredyt w którym chcemy odroczyć spłatę rat kapitałowych. Następnie należy wybrać „Złóż wniosek”.

Informacje uzyskane za pośrednictwem infolinii banku oraz ze strony internetowej banku: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/zawieszenie-platnosci-rat/

(stan na 26.03.2020 r.)

II. Bank Millennium S.A. – „Wakacje kredytowe”

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– umowa o kredyt hipoteczny musi być podpisana przed 18.03.2020 r.;

– w momencie składania wniosku nie powinno być zaległości w spłacaniu kredytu.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo- odsetkowe.

3. Na jaki okres?

Na 1 lub 3 miesiące.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy.bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega cała rata kapitałowo – odsetkowa. Niemniej jednak, nadal wymagalne mogą być opłaty z tytułu ubezpieczenia związanego z daną umową.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, odpowiednio o zawieszony okres.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Odsetki naliczone w trakcie wakacji bank doliczy do kwoty kapitału kredytu. W związku z kapitalizacją odsetek rata kredytu po wakacjach kredytowych wzrośnie.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) Stacjonarnie – udać się do oddziału banku

B) On-line – poprzez zalogowanie się do systemu bankowości elektronicznej – Millenetu. Następnie w zakładce „Moje finanse” należy wybrać „Kredyty i pożyczki” i wejść w szczegóły danego produktu. Wówczas należy wybrać „Wakacje Kredytowe” i wypełnić formularz.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/bankuj-bezpiecznie?mv=1n

(stan na 26.03.2020 r.)

III. Bank BPH S.A. – „Wakacje Kredytowe”

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– wniosek musi być złożony na 7 dni przed terminem płatności najbliższej raty;

– umowa kredytu nie może być wypowiedziana przez bank;

– brak zaległości w spłacie dłuższy niż 90 dni, – w przypadku zaległości bank wychodzi naprzeciw kredytobiorcom i zaprasza do kontaktu celem uzgodnienia warunków spłaty zaległych i przyszłych rat;

– data zapadalności (końca) kredytu nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, a sama przerwa nie może powodować wydłużenia okresu kredytowania;

– nie może być przerwy w spłaci rat;

– nieruchomość hipoteczna stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie może być objęta działaniami egzekucyjnymi;

– na rachunku nie może występować nadpłata trzech kolejnych rat kredytu;

– kredytobiorcy nie mogą korzystać ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo-odsetkowe.

3. Na jaki okres?

3 miesiące (nie można na krótszy).

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Jest to uproszczona forma przerwy w spłacie rat. Aneks nie będzie zawierany.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulegają wszystkie raty, a od kredytobiorców w tym okresie nie są wymagane żadne opłaty. Opłaty powstałe w tym okresie związane będą z ew. zaległościami z poprzednimi ratami.

Niemnie jednak, należy pamiętać, iż w przypadku kredytów z ubezpieczeniem, w czasie odroczenia nadal wymagalne mogą być składki ubezpieczeniowe.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Nie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Odsetki zostaną doliczone do pierwszej raty przypadającej po zakończeniu przerwy w spłacie (nie do kapitału kredytu) W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać doliczone do więcej niż jednej raty.

UWAGA! Wyjątek stanowią wszystkie kredyty udzielone przez GE Moneybank SA oraz udzielone od 01.01.2010 r. przez Bank BPH SA, dla których wniosek o przerwę w spłacie został złożony od 17 do 20 marca 2020 roku. W ich przypadku odsetki za okres przerwy zostaną doliczone, zgodnie z zapisami umowy, do kapitału kredytu pozostałego do spłaty.

Z uwagi na brak zmiany okresu kredytowania raty kredytu mogą wzrosnąć.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Obecnie nie ma takiej możliwości.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Najpierw należy pobrać wniosek ze strony internetowej banku. Następnie należy go wydrukować, wypełnić i podpisać (wystarczy podpis jednego kredytobiorcy). Kolejno należy wykonać skan/ zdjęcie podpisanego pisma i przesłać go:

– za pośrednictwem platformy internetowej banku

– wiadomości e-mail na adres banku KontaktBPH@ge.com

Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach bank przewiduje możliwość złożenia wniosku poprzez infolinię.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.bph.pl/pl/3885-2/

(stan na 26.03.2020 r.)

IV. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– brak zaległości w spłacie kredytu;

– oferta nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim (w okresie obowiązywania dopłat) i preferencyjnego kredytu studenckiego;

– opcja jest dostępna również dla klientów, którzy skorzystali z umownego zawieszenia spłaty rat od stycznia br. w ramach swojego kredytu/pożyczki;

– wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty;

UWAGA! – nie można anulować poprawnie złożonego wniosku.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Raty kapitałowo-odsetkowe.

3. Na jaki okres?

Od 1 do 3 miesięcy – ale UWAGA – 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego należy pamiętać, aby w każdym z kolejnych 2 miesięcy wypełnić wniosek ponownie,najpóźniej na 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy.bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega rata kapitałowo-odsetkowa. Niemniej jednak, nadal wymagalne mogą być opłaty z tytułu ubezpieczenia związanego z daną umową.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie. Należy pamiętać, że wydłużenie okresu kredytowania wiąże się ze zmianą warunków umowy i może wiązać się z zawarciem aneksu w tym zakresie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

W okresie zawieszenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach.

Zawieszenie spłaty spowoduje zmianę harmonogramu spłat w zakresie kolejnych rat.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Do 14 dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Informacja o zawieszeniu rat zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej i będzie widoczna dla wszystkich użytkowników BIK (m.in. innych banków).

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Tak, maksymalnie można złożyć 3 wnioski.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) W serwisie internetowym banku – iPKO należy wybrać kolejno: Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Nowa dyspozycja.

Następnie należy wskazać:

Kategoria: dotycząca kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej

Rodzaj wniosku: Dyspozycja

Podkategoria: Zawieszenie spłaty raty (wakacje kredytowe)

Na kolejnej stronie z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni kredyt/pożyczkę – większość danych uzupełni się automatycznie.

Na koniec należy wybrać w jaki sposób bank ma poinformować Cię o zawieszeniu spłaty (e-mail lub SMS) i potwierdzić dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/

(stan na 26.03.2020 r.)

V. BNP Paribas Bank Polska S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty;

– należy oświadczyć, iż w związku z pandemią koronawirusa sytuacja finansowa kredytobiorcy nie pozwala na terminową spłatę rat kredytu zgodnie z bieżącym harmonogramem;

– w przypadku kredytów hipotecznych „Rodzina na Swoim” z dopłatą BGK bank stosuje jedynie prolongatę kapitału (bez kapitalizacji odsetek);

– zaległości w spłacie mogą utrudnić odroczenie spłaty rat.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo – odsetkowe lub tylko kapitałowe.

3. Na jaki okres?

Kapitałowo – odsetkowe – na 3 miesiące.

Kapitałowe – na 6 miesięcy.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak zawieszenie rat kapitałowo – odsetkowych może wiązać się z wydłużeniem okresu kredytowania, co oznacza zmianę warunków umowy kredytu.bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Brak informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

W przypadku zawieszenia rat kapitałowo odsetkowych cała rata jest zawieszona.

W przypadku zawieszenia rat kapitałowych pozostaje obowiązek spłaty rat odsetkowych.

Odroczenie płatności nie dotyczy również składek ubezpieczeń płaconych miesięcznie. Należy je regulować na dotychczasowych zasadach.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, o 3 miesiące – dotyczy zawieszenia rat kapitałowo odsetkowych.

Odroczenie rat kapitałowych nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu zostaną zaliczone do pozostałej do spłaty najbliższej raty kredytu i rozłożone na pozostały okres kredytowania.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Do 7 dni roboczych.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Brak informacji w tym zakresie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Należy złożyć wniosek za pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku: https://market.bnpparibas.pl/wnioski/kontakt-z-bankiem/ccf32606-6fa7-11ea-afb9-0050569f3325/

Po przesłaniu wniosku bankowi, bank skontaktuje się telefonicznie z kredytobiorcą i zdalnie przeprowadzi proces zawarcia porozumienia i akceptacji warunków z nim związanych.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.bnpparibas.pl/koronawirus-aktualnosci/odroczenie-rat

(stan na 26.03.2020 r.)

VI. Santander Bank Polska S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– problem z terminową spłatą rat z powodu skutków epidemii COVID-19;

– z możliwości odroczenia wyłączone są kredyty objęte obecnie ugodą windykacyjną z bankiem, kredyty objęte dopłatami i kredyty ze wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji;

– brak zaległości na każdym produkcie kredytowym wyższej niż 87 dni.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Tylko raty kapitałowe.

3. Na jaki okres?

3 lub 6 miesięcy.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Brak informacji w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Brak informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega rata kapitałowa. Nadal należy spłacać ratę odsetkową zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku kredytów z ubezpieczeniem, w czasie odroczenia nadal należy opłacać składki ubezpieczeniowe.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Nie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Odroczona kwota kapitału zostanie doliczona do kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Po okresie karencji raty kapitałowe pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Brak informacji w tym zakresie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) zgłosić dyspozycję w oddziale banku

B) zgłosić dyspozycję przez infolinię pod numerem 1 9999

Na podstawie zgłoszenia zostanie wypełniony wniosek o odroczenie.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku

(stan na 26.03.2020 r.)

VII. Bank Ochrony Środowiska S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– brak zaległości w spłatach w dniu złożenia wniosku;

– złożyć oświadczenie, iż trudności ze spłatą wynikają z pandemii COVID-19;

– w przypadku kredytów udzielanych ze środków albo z dofinansowaniem partnera zewnętrznego banku np. NFOŚiGW WFOŚiGW, BGK, zgoda na zawieszenie rat kapitałowych jest uzależniona od zgody partnera zewnętrznego;

– wniosek należy złożyć na 4 dni robocze (w przypadku opisanych w powyższym punkcie 14 dni roboczych) przed datą spłaty najbliższej raty kredytu.

UWAGA nie można anulować poprawnie złożonego wniosku.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Tylko raty kapitałowe.

3. Na jaki okres?

Do 3 miesięcy. Należy złożyć odrębny wniosek dla każdej zawieszanej raty kapitału, chyba że zawieszenie dotyczy jednocześnie 3 rat następujących po sobie.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Brak informacji w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Wniosek pociąga za sobą wniosek o wyliczenie wysokości kolejnych rat spłaty kredytu płatnych po zakończeniu okresu zawieszenia, przy zachowaniu pierwotnego okresu kredytowania – brak jednak informacji, czy bank naliczy opłatę za sporządzenie wyliczenia.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega tylko rata kapitałowa. Nadal należy spłacać ratę odsetkową zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku kredytów z ubezpieczeniem, w czasie odroczenia nadal należy opłacać składki ubezpieczeniowe.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Nie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Zawieszenie spłaty rat kapitałowych spowoduje podwyższenie rat kapitałowych (a w efekcie kapitałowo odsetkowych), które będą spłacane po zakończeniu okresu zawieszenia. Kwota kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień zawieszenia rat kapitału zostanie podzielona na liczbę rat pozostających do spłaty po zakończeniu okresu zawieszenia.

Odsetki będą naliczane od aktualnego salda kapitału i płatne zgodnie z przekazanym harmonogramem.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Do 14 dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Maksymalnie 3 raty w całym okresie kredytowania.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) złożyć wniosek w placówce banku

B) zgłosić chęć złożenia wniosku na infolinii banku przez usługę TELEBOŚ 801 355 455

C) złożyć wniosek w bankowości internetowej BOŚBank24. Wówczas należy: przejść do zakładki „Wnioski”, wybrać wniosek „zawieszenie rat”, uzupełnić wszystkie dane, przeczytać oświadczenie, a na koniec autoryzować i wysłać wniosek do realizacji.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/aktualnosci/ulatwienia-dla-kredytobiorcow

(stan na 26.03.2020 r.)

VIII. Deutsche Bank Polska S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– z oferty nie mogą skorzystać kredytobiorcy obecnie korzystający z wakacji kredytowych;

– zawieszenie rat kapitałowo- odsetkowych możliwe jest jedynie w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej lub pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką;

– z oferty mogą skorzystać osoby, które uprzednio wykorzystały cały przysługujący im okres wakacji kredytowych;

– wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców podpisem zgodnym z wzorem złożonym w banku.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo – odsetkowe.

3. Na jaki okres?

3 miesiące.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Nie będzie zawierany aneks do umowy.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Brak informacji w tym zakresie.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszenie dotyczy pełnej raty kapitałowo-odsetkowej. Nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Brak informacji w tym zakresie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco:

1) w przypadku rat równych:

jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 miesiące, maksymalnie do okresu pierwotnego;

we wszystkich innych przypadkach kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;

2) w przypadku rat malejących:

kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie równomiernie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty.

Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od części kapitałowej – będą one płatne w ramach pierwszej raty, przypadającej po zakończeniu okresu zawieszenia. Ponieważ raty kapitałowe zostają również zawieszone, to raty odsetkowe będą naliczane od niezmieniającej się wartości kapitału (zadłużenia).

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Nie, jest to jednorazowe.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Wystarczy złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytowych. Można to zrobić zdalnie za pomocą formularza, zamieszczonego stronie internetowej banku.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.db.com/poland/pl/content/3658.html

(stan na 26.03.2020 r.)

IX. Getin Noble Bank S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– utrzymanie zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z zapisami umowy kredytowej

– wniosek należy złożyć 5 dni przed terminem płatności kolejnej raty

– nie może być zaległości w spłacie rat kredytu

– nie można skorzystać z oferty, jeżeli bank wypowiedział umowę kredytu

 

 

PROLONGATA

KARENCJA

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo – odsetkową

Kapitałową

3. Na jaki okres

3 miesiące

3 miesiące

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie

Nie

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Tak, należy podpisać aneks. Jest on bezpłatny.

Tak, należy podpisać aneks. Jest on bezpłatny.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie pobiera opłaty za przesłanie nowego harmonogramu.

Bank nie pobiera opłaty za przesłanie nowego harmonogramu.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega rata kapitałowo odsetkowa. Nadal wymagane pozostają składki ubezpieczeniowe.

Zawieszeniu ulega wyłącznie rata kapitałowa. Należy spłacać ratę odsetkową. Nadal wymagane pozostają składki ubezpieczeniowe.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, o 3 miesiące.

Tak, o 3 miesiące.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

W ostatnim dniu prolongaty suma odroczonych i niewymaganych rat odsetkowych zostanie doliczona do salda kredytu, chyba że wybierze się opcję jednorazowej zapłaty ze środków własnych.

Po rozliczeniu prolongaty i kapitalizacji odsetek, wzrośnie kwota kapitału do spłaty, rata kredytu, jak również całkowity koszt kredytu.

Brak informacji w tym zakresie.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie.

Brak informacji w tym zakresie.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Brak informacji w tym zakresie.

Brak informacji w tym zakresie.

 

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) złożyć wniosek w placówce banku

B) złożyć wniosek poprzez stronę https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

C) przesłać wypełniony i podpisany wniosek na adres mailowy: hipteka.zawieszenia@gnb.pl

D) złożyć wniosek telefonicznie poprzez Infolinię banku

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

(stan na 26.03.2020 r.)

X. Santander Consumer Bank S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– wniosek może złożyć każdy Klient, który posiada kredyt banku i może mieć problemy z jego spłatą z powodu epidemii COVID-19,

– brak zaległości w spłatach rat kredytu,

– oferta dotyczy umów zawartych przed 25 marca 2020 r.,

– umowa nie może być wypowiedziana przez którąkolwiek stronę.

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Raty kapitałowe.

3. Na jaki okres?

3 miesiące.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Tak, bank wymaga zawarcia aneksu.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Wakacje kredytowe nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i prowizjami dla posiadaczy kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. W związku z zawarciem aneksu bank nie pobiera żadnych opłat.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

W okresie zawieszenia spłaty kapitałowej części raty, będą spłacane wyłącznie odsetki przypadające do spłaty w tym okresie. Ponadto, bank może wymagać również terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Nie – w przypadku kredytów hipotecznych, okres kredytowania wskazany jest w umowie kredytu i nie ulega zmianie.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania. Bank nie udostępnia bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Brak informacji w tym zakresie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Wypełnić wniosek za pośrednictwem formularza internetowego, znajdującego się pod adresem:

https://www.santanderconsumer.pl/formularze/prolongata/

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.santanderconsumer.pl/o-banku/komunikat-dla-klientow/
(stan na 29.03.2020 r.)

XI. ING Bank Śląski S.A.

Aktualnie bank nie przedstawia oferty odroczenia spłaty rat kredytu dla klientów indywidualnych posiadających kredyt hipoteczny, niemniej jednak wskazuje, iż wkrótce będzie taka możliwość. Poniżej opisujemy jak prawdopodobnie będą wyglądały warunki banku w tym zakresie:

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– Oferta będzie dostępna dla kredytobiorców, którzy uruchomili pierwszą transzę lub całość kredytu do 31 grudnia 2019 r. (włącznie),

 

RATY KAPITAŁOWO-ODSETKOWE

RATY KAPITAŁOWE

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo – odsetkową

Kapitałową

3. Na jaki okres

3 lub 6 miesięcy.

3 lub 6 miesięcy.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Brak informacji w tym zakresie

Brak informacji w tym zakresie

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy. Bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

Bank nie udziela informacji w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Brak informacji w tym zakresie

Brak informacji w tym zakresie

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega rata kapitałowo – odsetkowa. Niemniej jednak zapewne nadal wymagane pozostają składki ubezpieczeniowe.

Zawieszeniu ulega wyłącznie rata kapitałowa. Należy spłacać ratę odsetkową.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, odpowiednio o okres zawieszenia raty.

UWAGA – zawieszenie spłaty rat na okres 6 miesięcy wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania o 14 miesięcy!

Tak, odpowiednio o okres zawieszenia raty.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Wraz z wydłużeniem okresu kredytowania zwiększa się kwota należnych odsetek, co wpływa na koszt całego kredytu. Zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M będą miały wpływ na wysokość raty i koszt całego kredytu.

Bank udostępnia przykładowy harmonogram spłaty rat.

Wraz z wydłużeniem okresu kredytowania zwiększa się kwota należnych odsetek, co wpływa na koszt całego kredytu. Zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M będą miały wpływ na wysokość raty i koszt całego kredytu.

Bank udostępnia przykładowy harmonogram spłaty rat.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

5 dni roboczych

5 dni roboczych

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Brak informacji w tym zakresie

Brak informacji w tym zakresie

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Aktualnie nie jest możliwe składanie wniosków.

Informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej banku:

https://www.ing.pl/kontakt/zawieszenie-splaty-rat#zawieszenie=2
(stan na 29.03.2020 r.)

XII. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– oferta dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z istotnego zmniejszenia ich dochodów w związku z pandemią COVID-19

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Raty kapitałowo – odsetkowe.

3. Na jaki okres?

3 miesiące.

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie.

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy. Bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie udostępnia informacji w tym zakresie. Może to różnić się w zależności od rodzaju zawartej z bankiem umowy.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Realizacja wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych oraz zaległości wobec Banku.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, o 3 miesiące.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Odsetki za okres zawieszenia spłaty 3 miesięcy są w dalszym ciągu naliczane zgodnie z zapisami umów kredytowych a pobierane w pierwszych ratach po okresie odroczenia.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Brak informacji w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zawieszenia spłaty rat. Wydanie decyzji w tym zakresie może zająć kilka dni.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Nie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

A) Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET.

W tym celu należy zalogować się do R-NET i wybrać moduł “Dyspozycje”. Następnie należy wybrać “Złóż nową dyspozycję”, a i kolejno typ dyspozycji “Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście”. Tam należy wybrać “Uzupełnienie dokumentacji”. W polu “Dotyczy dyspozycji” należy wybrać z listy “Raty elastyczne” oraz w polu “Nr kredytu” należy wprowadzić numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja. W sekcji “Dodatkowe informacje” należy wpisać “odroczenie spłaty rat kredytu”.

UWAGA! Jako załącznik należy dołączyć zdjęcie lub skan podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat kredytu.

Informacje uzyskane za pośrednictwem infolinii banku oraz ze strony internetowej banku: https://www.rbinternational.com.pl/odroczenie-splat-rat-kredytowych/(stan na 27.03.2020 r.)

XIII. Alior Bank S.A.

1. Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?

– oferta dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów oraz pożyczek konsumenckich spłacanych w ratach, z wyłączeniem kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i zadłużenia kart kredytowych, w tym planów ratalnych;

– do przyjęcia oferty banku konieczna jest akceptacja „warunków uproszczonego wnioskowania o zmiana zasad spłaty zobowiązań kredytowych wobec Alior Bank S.A. w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2”,

brak przeterminowanych zobowiązań wobec banku, które w ocenie bank zagrażają długoterminowej zdolności dokonywania spłat,

– trudna sytuacja finansowa w związku z pandemią, uniemożliwiająca tymczasowo wykonywanie zobowiązań kredytowych wobec banku,

 

RATY KAPITAŁOWO-ODSETKOWE

RATY KAPITAŁOWE

2. Jakie raty mogę zawiesić?

Kapitałowo – odsetkową

Kapitałową

3. Na jaki okres

3 miesiące

6 miesięcy

4. Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z jakąś opłatą?

Nie

Nie

5. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy. Bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

Bank nie udziela informacji w tym zakresie, niemniej jednak wydłużenie okresu kredytowania związane z zawieszeniem spłat wiąże się ze zmianą warunków umowy. Bank może więc wymagać zawarcia aneksu w tym zakresie.

6. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?

Bank nie pobiera opłat ani prowizji z tytułu zmiany zasad spłaty zobowiązania kredytowego wskazanego w pozytywnie rozpatrzonym wniosku.

Bank nie pobiera opłat ani prowizji z tytułu zmiany zasad spłaty zobowiązania kredytowego wskazanego w pozytywnie rozpatrzonym wniosku.

7. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?

Zawieszeniu ulega rata kapitałowo – odsetkowa. Nadal wymagane pozostają składki ubezpieczeniowe.

Zawieszeniu ulega wyłącznie rata kapitałowa. Należy spłacać ratę odsetkową, która jest obliczana od bieżącego kapitału obliczona wg stopy oprocentowania określonej w umowie.

8. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?

Tak, o 3 miesiące.

Tak, o 6 miesięcy.

9. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?

Bank nalicza oprocentowanie od bieżącego kapitału wg stopy określonej w umowie stanowiącej podstawę zobowiązania kredytowego. Jednocześnie bank przelicza pozostały do spłaty kapitał, oprocentowanie naliczone w okresie odroczenia oraz oprocentowanie przypadające na okres po zakończeniu okresu odroczenia, wyznaczając nowy harmonogram spłaty i nową wysokość raty kapitałowo odsetkowej.

Po zakończeniu okresu odroczenia, wyznaczając nowy harmonogram spłaty.

10. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?

Kontakt w celu realizacji wniosku niezwłocznie – nie później niż w terminie 15 dni roboczych.

Kontakt w celu realizacji wniosku niezwłocznie – nie później niż w terminie 15 dni roboczych.

11. Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?

Brak informacji w tym zakresie.

Brak informacji w tym zakresie.

12. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?

Nie.

Nie.

13. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Złożyć wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej banku pod adresem: www.aliorbank.pl/LP/kredyty.html

Informacje uzyskane za pośrednictwem infolinii banku oraz ze strony internetowej banku: https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty(stan na 27.03.2020 r.)