Co się stanie gdy przestanę spłacać kredyt? Działania windykacyjne banków i szanse kredytobiorcy w procesie sądowym.

 

Co się stanie gdy przestanę spłacać kredyt? Działania windykacyjne banków i szanse kredytobiorcy w procesie sądowym.

Prawdopodobną konsekwencją zaprzestania spłat kredytów/pożyczek będzie nie tylko wypowiedzenie umów, ale również skierowanie przez bank przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy pozwu o zapłatę.

W takiej sytuacji bank najprawdopodobniej wypowie Państwu umowę, przeliczy wartość zobowiązania według aktualnego na chwilę wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki własnego (zazwyczaj dowolnie ustalonego) kursu waluty obcej, a następnie ewentualnie pozwie kredytobiorców/pożyczkobiorców.

Przy założeniu, że w Państwa sprawie spełnione są między innymi następujące warunki:

1/ kredytobiorca/pożyczkobiorca zawarł umowę powiązaną z CHF/JPY/EURO/USD/GBP – taką jak kredyt indeksowany lub denominowany;*

2/ kredyt miał cel konsumencki;*

(przykład celu niekonsumenckiego: kredytobiorca zawarł umowę kredytu po to, aby sfinansować zakup nieruchomości przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej)*

3/ w procesie sądowym z powództwa banku kredytobiorca będzie w sposób należyty zgłaszał wszystkie twierdzenia, zarzuty i wnioski;*

– wobec treści znacznej większości korzystnych dla konsumentów nieprawomocnych i prawomocnych wyroków zapadających w apelacji warszawskiej, a także w innych sądach (z naszej obserwacji wynika, iż obecnie sądy w wielu sprawach zastanawiają się raczej już tylko nad konsekwencjami nieważności umów kredytów)*

– i przy założeniu, że Państwa umowa kredytu/pożyczki zawiera typowe wady świadczące co najmniej o bezskuteczności wobec konsumenta szeregu postanowień umownych oraz o nieważności umowy*

z uwagi na wadliwość większości umów pożyczek i kredytów powiązanych z walutą obcą i konsumencki charakter umowy, istnieje realna podstawa aby oczekiwać uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Obecnie najprawdopodobniej po spełnieniu powyższych warunków powództwo banku zostanie więc oddalone co najmniej w części, jeżeli nie w całości.

Jeżeli więc sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu to najprawdopodobniej w najlepszym dla banku założeniu bank uzyska wyrok nakazujący zapłacić kredytobiorcy jedynie kwotę stanowiącą różnicę między kwotą kredytu udzielonego w PLN, a sumą wszystkich dotychczasowych wpłat kredytobiorcy na rzecz banku, dokonanych w wykonaniu nieważnej umowy.

Oto przykład takiego wyroku w sprawie z powództwa banku.
W sprawie tej bank domagał się zapłaty powołując się na wyliczony przez siebie dług konsumenta, a ostatecznie uzyskał jedynie różnicę między wartością wzajemnych świadczeń z uwagi na nieważność umowy

Sąd w Szczecinie kolejny raz po stronie konsumenta w sprawie kredytu powiązanego z CHF – przegrywa Getin Noble Bank S.A.

I o ile, mając wybór, bezpieczniej jest kontynuować spłatę kredytów i pożyczek, to jednak w razie zaprzestania spłaty warto podjąć obronę w procesie sądowym i walczyć o swoje prawa. Kredytobiorcy mają bowiem szansę wyjść zwycięsko z takiego sporu.

Kancelaria opiera się na statystyce wynikającej zarówno ze znanych nam wyroków w podobnych sprawach, jak i w sprawach w których reprezentujemy kredytobiorców.

W sytuacji, gdy to bank pozywa kredytobiorcę, a umowa dotyczy kredytu powiązanego z walutą obcą w prowadzonych przez nas sprawach:

zapadło już szereg prawomocnych wyroków korzystnych dla konsumentów

– nie przegraliśmy prawomocnie żadnej ze spraw (które prowadziliśmy od początku)

– z wyjątkiem kilku wyroków zapadłych jeszcze w czasie, kiedy linia orzecznicza dla kredytobiorców nie przedstawiała się tak jak obecnie, nie przegraliśmy nawet tylko nieprawomocnie żadnej ze spraw z powództwa banku (a prowadzimy sprawy sądowe tego rodzaju od 2014 roku).

Informację o niektórych naszych wyrokach publikujemy na https://gorski-radcaprawny.pl/o-kancelarii/

W korzystnej sytuacji znajdują się szczególnie Ci spośród kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy pozwali bank jako pierwsi. Najprawdopodobniej bowiem postępowanie sądowe z powództwa banku zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy.

O ile nie możemy Państwu doradzić zaprzestania spłaty kredytów, ani też zapewnić o tym, że uzyskają Państwo korzystne rozstrzygnięcie w sądzie, to jednak wobec opisanych wyżej okoliczności:

doradzamy zachowanie spokoju, regularne odbieranie korespondencji z banku oraz z sądu, a także zabezpieczenie swoich interesów najlepiej poprzez uzyskanie pomocy prawnej w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Odradzamy również podpisywanie jakichkolwiek ugód/porozumień/aneksów bez konsultacji z niezależnymi od banków specjalistami. 

Kancelaria oferuje ochronę prawną kredytobiorcom i pożyczkobiorcom będącym stronami umów powiązanych z walutami obcymi (kredyty indeksowane, denominowane w CHF, EURO, USD czy JPY) mających trudności ze spłatą swoich zobowiązań albo obawy związane z aktualną
sytuacją gospodarczą. W ramach działań antywindykacyjnych reprezentujemy interesy pozwanych kredytobiorców przed sądami na terenie całego kraju.

* UWAGA: ocena treści umowy, okoliczności zawarcia umowy oraz ocena szans procesowych w ewentualnym procesie powinna zostać dokonana przez prawnika w każdej sprawie. Rekomendujemy, aby w ewentualnym procesie sądowym oraz przed podjęciem decyzji w sprawie kredytów i pożyczek uzyskać fachową pomoc prawną. Korzystna linia orzecznicza nie dotyczy wszystkich banków i wszystkich umów.