Sąd w Szczecinie kolejny raz po stronie konsumenta w sprawie kredytu powiązanego z CHF – przegrywa Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność umowy kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim i zasądził od konsumenta na rzecz banku jedynie różnicę między wzajemnymi świadczeniami dokonanymi przez strony w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób problem długu wynikającego z kredytu oraz rozliczeń stron został rozwiązany.

Bank wyliczał swoje roszczenia na treści kredytu wyliczając swoje należności w oparciu o co najmniej abuzywne (bezskuteczne wobec konsumenta) postanowienia umowne, na około 200.000 zł, jednak w trakcie procesu sądowego, z ostrożności procesowej bank wskazał również (zapewne spodziewając się porażki i ustalenia nieważności umowy), iż alternatywną podstawą faktyczną jego roszczenia jest zwrot świadczenia dokonanego przez bank w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Zgłosiliśmy wobec tego ewentualnego żądania wszystkie przysługujące konsumentowi zarzuty, w tym zarzut potrącenia oraz zarzut przedawnienia roszczeń banku. W rezultacie z kwoty około 200.000 zł naliczonego przez bank długu do zapłaty wg treści wyroku pozostaje jedynie około 45.000 zł –  bank przegrał w 78 %. Dług został więc zredukowany o ponad 150.000 zł (nie licząc odsetek karnych i kosztów, których konsument w efekcie nie zapłaci).

Z wszystkich podniesionych przez nas w tym procesie zarzutów nie został uwzględniony jedynie zarzut przedawnienia roszczeń banku.

W ten sposób, co prawda jeszcze nieprawomocnie, sąd w Szczecinie rozwiązał problem kredytobiorców dotyczący kredytu powiązanego z walutą obcą stwierdzając że do zwrotu na rzecz banku pozostaje jedynie różnica między wzajemnymi świadczeniami (oznacza to, że konsument wg sądu ma oddać bankowi tylko tyle ile sam uzyskał od banku – w PLN – a kwota ta pomniejszona została o wszystkie wpłaty kredytobiorcy na rzecz banku). Wyrok ten nie tylko więc ustala nieważność umowy kredytu ale rozstrzyga o sposobie rozliczenia wzajemnych świadczeń.

To już kolejny nasz korzystny wyrok w sądach w Szczecinie. Więcej o innych naszych wyrokach w apelacji szczecińskiej w tym sądzie (wymieniamy tylko te z 2020 roku) tutaj:

1/ przegrana mBank S.A.

2/ przegrana Santander Bank Polska  S.A.

3/ i prawomocna przegrana Raiffeisen Bank International AG

Zbliżamy się do tego aby stwierdzić, że orzecznictwo sądów w Szczecinie dotyczące kredytów i pożyczek powiązanych z walutami obcymi jest już ukształtowane w sposób korzystny dla kredytobiorców. Prawdopodobnie wkrótce powiadomimy o kolejnych wyrokach z sądów w Szczecinie, w tym również z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Sądy w Szczecinie, mimo trudnego okresu w orzecznictwie (w przeszłości zapadało tam niestety wiele wyroków, z których wynika że blankietowe klauzule przeliczeniowe nie są bezskuteczne wobec konsumentów, ewentualnie, że takie abuzywne postanowienia mogą być zastępowanie kursami średnimi NBP czy kursami rynkowymi), orzekają obecnie na ogół zgodnie z prawem konsumenckim i korzystnie dla kredytobiorców. Warto pamiętać też o tym, że to właśnie Sąd Okręgowy w Szczecinie i Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydały jedne z najważniejszych przełomowych wyroków dotyczące kredytów, które kształtują do dzisiaj linię orzeczniczą w podobnych sprawach.

Tak było chociażby w sprawie przeciwko mBank S.A. w której zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 roku (sygnatura akt I C 554/14), a następnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 16/15). Sprawa ta zakończyła się przełomowym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku, sygnatura akt II CSK 750/15 przeciwko mBank S.A.

Tak też zdarzyło się ostatnio, w sprawie dotyczącej kredytu ALICJA (sprawa ta dopiero będzie rozstrzygnięta przed sądem apelacyjnym).

We wszystkich tych przełomowych sprawach pełnomocnikiem konsumentów był/jest radca prawny Radosław Górski. Można więc powiedzieć, że nasza kancelaria ma swój udział w kształtowaniu linii orzeczniczej w sądach w Szczecinie. Nad sprawami dotyczącymi banków pracujemy dla Państwa już 6 lat.

Wszystkie te osoby które zastanawiają się nad pozwaniem banku, albo które po otrzymaniu pozwu zastanawiają się nad podjęciem obrony w procesie sądowym, powinny uważnie zapoznać się z przedstawionymi wyżej informacjami. O ile bowiem w przeszłości bywało z tym różnie, to obecnie sądy stosują prawo konsumenckie, sędziowie znają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w sytuacji stwierdzenia wadliwości umów powiązanych z walutami obcymi wydają wyroki zgodne z prawem.