Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna, zasądzenie wszystkich wpłat i prawo zatrzymania – wyrok z 14.01.2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

1/ ustalił, że umowa kredytu hipotecznego powiązanego z CHF, zawarta z Getin Noble Bank S.A., jest nieważna;
2/ zasądził od banku na rzecz kredytobiorców dochodzone przez nich wpłaty;
3/ i równocześnie stosując zasadę dwóch kondykcji uzależnił możliwość dochodzenia przez stronę powodową zasądzonej kwoty od wcześniejszego zaoferowania bankowi zwrotu kapitału kredytu w PLN.

W ten sposób powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości. Pozwany bank został też w całości obciążony kosztami postępowania sądowego.

Wyrok ten, o ile zostanie utrzymany w II instancji, oznaczać będzie tyle, że dojdzie jedynie do zwrotu wzajemnych świadczeń – od kwoty kredytu wypłaconego w PLN odliczona zostanie suma wszystkich wpłat na rzecz banku. Przy ustalaniu wysokości ewentualnego długu nie będą zaś miały znaczenia kursy walut obcych, marże czy też oprocentowanie umowne.

Co ciekawe zapłatę należności na rzecz kredytobiorców Sąd uzależnił od równoczesnego zaoferowania na rzecz banku zwrotu kapitału kredytu, uwzględniając tym samym prawo zatrzymania. Jest to pierwszy znany nam przypadek uwzględnienia tzw. zarzutu zatrzymania przez Sędziego Stanisława Zabłockiego.

Sygnatura akt XXV C 2312/17, SSR del. Stanisław Zabłocki. Sprawę prowadzą radca prawny Radosław Górski i adwokat Łukasz Felisiak, którzy są wspierani przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie