Obligatariusze GetBack S.A. – pierwsze pozwy przeciwko Skarbowi Państwa trafiły do Sądu

Informujemy, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane zostały dwa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego (oraz równocześnie przeciwko  Idea Bank S.A.). Prawdopodobnie są to pierwsze jak dotąd pozwy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczące obligatariuszy GetBack S.A.

Obligatariuszy reprezentuje r.pr. Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.

Pozwy obligatariuszy GetBack S.A. przeciwko Skarbowi Państwa zostały skonstruowane w oparciu o założenie odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie bezprawności.

Podstawą prawną roszczeń strony powodowej w stosunku do pozwanego Skarbu Państwa jest  między innymi art. 417 § 1 k.c., zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z raportu Najwyższej Izby Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ws. GetBack S.A. nie wypełniała swoich ustawowych obowiązków, zaś podejmowane działania były nierzetelne i spóźnione, co miało podstawowy wpływ na obecną sytuację poszkodowanych obligatariuszy. Złożone do sądu pozwy koncentrują się na szeregu nieprawidłowości występujących w działaniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowo nieprawidłowości w działaniu (lub braku działania) Komisji Nadzoru Finansowego opisane zostały w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, na który strona powodowa powołuje się w treści uzasadnienia pozwu, a o którym mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Przyjęty przez prawników Kancelarii model pozwu oraz strategia procesowa dają podstawę do sformułowania roszczeń odszkodowawczych zarówno w stosunku do pośredników w sprzedaży obligacji, jak i bezpośrednio wobec Skarbu Państwa. Obligatariusze GetBack S.A. zyskują dzięki takiemu rozwiązaniu szansę do uzyskania odszkodowań bez względu na to, w jaki sposób nabyli obligacje.

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa jest szczególnie korzystny dla tych spośród obligatariuszy GetBack S.A., którzy nie korzystali przy nabyciu akcji z pośredników. Pozwanie Skarbu Państwa (możliwe równocześnie z pozwaniem pośrednika) zabezpiecza również interesy poszkodowanych zwłaszcza w sytuacji spodziewanej niewypłacalności niektórych z pośredników.

Model skonstruowanej przez prawników Kancelarii formuły dowodzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa z wykorzystaniem raportów Najwyższej Izby Kontroli i innych dokumentów urzędowych został już z powodzeniem wykorzystany w szeregu procesów obsługiwanych przez naszą kancelarię.

W tym względzie wystarczy wspomnieć korzystne dla obywateli i precedensowe wyroki przeciwko Skarbowi Państwa oraz m.st. Warszawie w ramach akcji #pozywamsmog (o tych wyrokach mogą Państwo przeczytać TUTAJ i TUTAJ a także w zakładce „aktualności” na stronie kancelarii i w wielu innych mediach). Przyjęty model odpowiedzialności Skarbu Państwa został również wykorzystany w powództwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem powietrza w Polsce (postępowanie jest w toku – więcej informacji o powództwie grupowym TUTAJ,w zakładce „aktualności” na stronie kancelarii, a także w wielu informacjach prasowych).

W najbliższym czasie do sądu trafi przygotowywany już od wielu miesięcy kolejny bardzo istotny społecznie i oparty na podobnej konstrukcji odpowiedzialności Skarbu Państwa pozew grupowy. Pozew ten dotyczyć będzie z kolei ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę poniesioną przez członków grupy, wynikającą z zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym, a powstałą na skutek niezgodnych z prawem działań lub zaniechań jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej (więcej o tym postępowaniu na stronie https://zjednoczenikredytobiorcy.pl/).

Model odpowiedzialności Skarbu Państwa i pośredników wobec obligatariuszy GetBack S.A. jest więc w istocie rezultatem blisko dwóch lat analiz i doświadczeń zespołu prawnego kancelarii i może zostać z powodzeniem wykorzystany w każdym pozwie indywidualnym oraz w pozwie grupowym obligatariuszy GetBack S.A.