Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.11.2019 roku – tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

Mamy kolejny wyrok w sprawie prowadzonej przez zespół prawników kancelarii. Tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 22.11.2019 roku  wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu na zakup samochodu (kredyt powiązany z CHF)  w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Sąd uznał za niedozwolone zawarte w umowie klauzule indeksacyjne oraz klauzulę umożliwiającą dowolną zmianę oprocentowania umownego i na tej podstawie uwzględnił powództwo w całości.

Pełnomocnikami konsumentów w tej sprawie są adwokat Łukasz Felisiak oraz  radca prawny Radosław Górski.

W trakcie procesu sądowego pełnomocnicy konsumentów zwracali uwagę sądu na wadliwość między innymi następujących postanowień umownych:

– § 3 ust. 1 zd. drugie Umowy: „Spłaty winny następować w PLN, w kwocie stanowiącej równowartość należności Banku w CHF według kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany przez Bank […]”

– § 5 ust. 5 Umowy: […] kwota zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy zostanie przeliczona na PLN według kursu sprzedaży waluty CHF obowiązującego w Banku w tym dniu.”

– § 6 ust. 6 Umowy: „Aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące w Banku są ustalane przez Bank i publikowane w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut dostępnej na stronie internetowej Banku (www.santanderconsumer.pl), w siedzibie Banku oraz miejscach wykonywania czynności bankowych przez Bank.”

– § 4 ust. 1 Umowy:

  1. Wysokość zmiennej stopy procentowej w trakcie trwania Umowy może ulegać zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych wskaźników:
  2. a) stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego lub/ oraz tzw. stopy interwencyjnej NBP;
  3. b) oprocentowania 3 miesięcznych pożyczek na europejskim rynku międzybankowym według notowań Reuters’a (strona LIBOR, EURIBOR);
  4. c) stopy rezerwy obowiązkowej banków wynikające z obowiązujących Bank przepisów;
  5. d) publikowanego przez Prezesa GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;

Dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy (odpowiednio) najwyższej zmiany wskaźników określonych wyżej. Decyzje dotyczącą wysokości oprocentowania kredytów oraz zmiany wysokości oprocentowania podejmuje Zarząd Banku z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.”

W sprawie tej szczególną wadliwością objęte były więc nie tylko postanowienia umowne, które pozwalały bankowi na dowolne ustalanie kursów CHF, ale również postanowienia umowne, na podstawie których bank mógł w pełni dowolnie zmieniać oprocentowanie umowne.

Wyrok nie jest prawomocny.