Pozwy przeciwko bankom – informacje dla zainteresowanych

Szanowni Państwo poniżej umieszczamy informacje na temat ustaleń pomiędzy kancelarią, a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, dotyczących postępowań sądowych przeciwko bankom (pozwy, których przedmiotem są kredyty indeksowane  i denominowane do CHF). Tekst został pierwotnie umieszczony na stronach internetowych należących do stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Jako, że tekst ten zawiera wiele cennych i przydatnych informacji zdecydowaliśmy się, za zgodą i wiedzą Stowarzyszenia, na opublikowanie tego tekstu (wprowadzając jedynie niewielkie zmiany co do tekstu, który został napisany w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nie będących prawnikami),  co niniejszym czynimy:

“W dniu 21-10-2016 odbyło się spotkanie mec. Radosława Górskiego oraz mec. Piotra Barcza z Kancelarii Radców Prawnych BD w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, Region Północno-Zachodni, Szczecin w celu omówienia możliwości i sposobów wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankom.
Kancelaria prowadzi już wiele spraw przeciwko bankom zarówno w Szczecinie jak i w Warszawie. Mec. Radosław Górski prowadził m.in. sprawę przeciwko mBank (tzw. stary portfel), wygraną we wszystkich instancjach włącznie z Sądem Najwyższym.
Kancelaria zdobyła spore doświadczenie na sali sądowej w prowadzeniu spraw kredytów złotowych odnoszonych do walut obcych (tzw. „frankowych” itp.), współpracuje również ze Stanisławem Adamczykiem-specjalistą z dziedziny finansów, wspierającym działania SBB i współpracującego z Rzecznikiem Finansowym.
W związku z dużymi kosztami pozwów indywidualnych mec. Radosław Górski zaproponował formę pozwów hybrydowych (pozwy indywidualne w kilkuosobowych mini grupach). Nie jest to pozew grupowy.

Ogólne informacje:
Pozew hybrydowy ma wszystkie zalety pozwu indywidualnego jednak koszty rozkładają się na kilka osób. W pozwie tym można zawrzeć kilka roszczeń tj. unieważnienie umowy, usunięcie klauzul wraz ze zwrotem nadpłat, zwrot UNWW wraz z usunięciem tej klauzuli jako niedozwolonej, zwrot ubezpieczenia pomostowego zwanego zamiennie podwyższoną marżą (tutaj jednak bardzo skuteczne są reklamacje wprost do banku – wzory dostępne w internecie), inne nieprawidłowości. Należy jednak wziąć pod uwagę opinię, iż zbyt duża ilość roszczeń w jednym pozwie może niekorzystnie wpłynąć na przebieg sprawy w zakresie podstawowego roszczenia, a więc unieważnienia umowy lub zwrotu nadpłaty i usunięcia klauzul indeksacyjnych. Zakres dodatkowych roszczeń, ponad główne roszczenia tj. unieważnienie umowy lub usunięcie klauzul indeksacyjnych ze zwrotem nadpłat dla każdej osoby z grupy może się różnić (jeżeli będzie to wskazane to wyłączymy UNWW jako odrębny pozew hybrydowy, jest prostszy i oczywiście dużo tańszy więc spokojnie mogą być grupy 10 os.).
Uwzględnienie w jednym pozwie dodatkowo zwrotu UNWW, pomostowego/podwyższonej marży, ubezpieczenia na życie, będzie wymagało dodatkowych uzgodnień z Kancelarią związanych także z nieco wyższymi kosztami ustalanymi indywidualnie, bądź z grupą (o ile każda osoba z grupy będzie chciała wnosić o identyczne łączne roszczenia). Podana przez Kancelarię kwota w przypadku włączenia w pozwie sprawy o UNWW to koszt dodatkowy 300zł brutto/os. dla grupy 5-os. zaś dla grupy 10-os. 200zł. brutto/os. W przypadku jeżeli chcielibyśmy złożyć całkiem odrębny pozew o UNWW (o ile będą takie sygnały) wtedy Kancelaria przygotuje propozycję kosztową dla takiego pozwu.
W modelu hybrydowym pod względem procesowym każdy Kredytobiorca posiada własne indywidualne postępowanie sądowe dotyczące wyłącznie jego sprawy. Występuje tu również indywidualny wyrok dla każdej umowy z osobna.
Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące umów indeksowanych/ waloryzowanych/ denominowanych.

Organizacja współpracy:
Umowy z danego banku powinny być jak najbardziej podobne oraz zbliżone w wysokości roszczenia (od kwoty roszczenia zależy podział na sprawy kierowane do Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego).
Wstępną weryfikacją i analizą pod względem możliwych roszczeń oraz odpowiednim pogrupowaniem umów zajmie się bezpośrednio Kancelaria. Pozwy z roszczeniami do kwoty 75 tys. będą kierowane do Sądów Rejonowych zaś powyżej tej kwoty oraz o unieważnienie (bo tam zazwyczaj jest ponad 75 tys. zł.) będą kierowane do Sądów Okręgowych.
Kancelaria przygotowała dedykowany adres e-mail: pozywambank@gorski-radcaprawny.pl oraz zapewni pełną obsługę informacyjną pięć dni w tygodniu,  tel. 91 5784901 asystent Agata Grygowska, informacje www.gorski-radcaprawny.pl, adres Kancelarii w Szczecinie ul. Swarożyca 15a/u1)
Wciągu najbliższych kilku dni na stronie Kancelarii powstanie zakładka zawierającą wszystkie podstawowe informacje na temat pozwów hybrydowych.
Jeżeli zbierze się grupa z umowami zawartymi przykładowo w Szczecinie będzie można I i II instancję przeprowadzić w Sądzie właściwym dla oddziału banku, w którym podpisano umowę (ważne czy treść umowy zawiera informację: umowa zawarta w Szczecinie, lub ostatecznie przy podpisie pod umową wskazano miejsce oddziału banku, w którym podpisywana była umowa). Może się zdarzyć, że Sąd przekieruje jednak sprawę do Sądu właściwego dla głównej siedziby banku (w większości przypadków do Warszawy ale dla BPH np. jest to Gdańsk, BZWBK były KB -Wrocław). Wtedy tam będą odbywały się wszystkie rozprawy.
W przypadku grupy z umowami zawartymi w różnych miastach rozprawy będą odbywały się w Sądach właściwych dla głównej siedziby danego banku.
W ocenie kancelarii aby jak najsprawniej prowadzić postępowania, grupy powinny liczyć optymalnie 5 osób. Jeżeli większa grupa zdecyduje, że chce zmniejszyć swoje koszty zwiększając liczebność grupy to najlepiej aby było to max 10 os. Chodzi tu głównie o ewentualne kłopoty ze stawiennictwem w sądzie np. jednej z osób lub inne nieprzewidziane wypadki, rozbieżności w dokumentach przedstawionych przez bank wynikłe dopiero w toku postępowania, które mogłyby zwolnić tempo procesu a tego zapewne wszyscy chcielibyśmy uniknąć.
Każda ze spraw będzie prowadzona co najmniej przez dwóch prawników zawodowych w tym jednym z prawników będzie mec. Radosław Górski.

Jak kształtowałyby się koszty honorarium kancelarii z tytułu zastępstwa procesowego?
Analiza umowy indywidualnej pod względem możliwych roszczeń: 200 zł plus VAT.
Jeżeli po zapoznaniu się z analizą, zlecone zostanie Kancelarii dalsze prowadzenie sprawy honorarium Kancelarii zostanie pomniejszone o kwotę uiszczoną tytułem sporządzenia analizy (krótki raport zawierający informację, czy sprawa kwalifikuje się do procesu sądowego).
Czas przeprowadzenia analizy i przygotowania raportu wynosi obecnie do 7 dni od chwili przekazania do Kancelarii kompletu dokumentów (wymienione poniżej pkt 1 i 2).
Kancelaria nie przedstawi propozycji prowadzenia sprawy, jeżeli nie dostrzeże podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec banku. Prowadzenie sprawy dotyczy: unieważnienia umowy w całości lub usunięcia niedozwolonych klauzul umownych wraz ze zwrotem nadpłaty w tym windykacja.
Honorarium Kancelarii przypadające na jedną osobę przy grupie 5- osobowej.:
I instancja 7.000 brutto W tej cenie zawierają się:
wyliczenie wartości nadpłaty (z tyt. klauzul niedozwolonych i/lub całej kwoty do zwrotu z tytułu nieważności umowy)
wezwanie banku do uznania roszczeń
sporządzenie pozwu
prowadzenie sprawy
rozprawy w Szczecinie
ewentualne mediacje z bankiem na etapie sądowym
Kancelaria będzie również występowała w każdej sprawie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego oraz UOKiK.
I instancja w przypadku grupy 10-osobowej to koszt na jedną osobę 5.000 zł. brutto (w tym wszystkie wymienione powyżej czynności). Koszty dla mniejszych grup np. 2-3 os. będą ustalane indywidualnie.
Koszty postępowania w II instancji w przypadku, gdy to Kancelaria występuje z apelacją to 50% kosztów I instancji tj. maksymalnie dla grupy 5-osobowej 3.500 zł. brutto zaś dla grupy 10-osobowej 2.500 zł. brutto. W przypadku gdy w postępowaniu apelacyjnym składana będzie jedynie odpowiedź na apelację banku, to wtedy koszty postępowania w II instancji wynoszą 30 % kosztów I instancji.
Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym w przypadku, gdy to Kancelaria występuje ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego to 50% kosztów I instancji tj. maksymalnie dla grupy 5-osobowej 3.500 zł. brutto zaś dla grupy 10-osobowej 2.500 zł. brutto. W przypadku gdy w postępowaniu kasacyjnym składana będzie jedynie odpowiedź na skargę kasacyjną banku, to wtedy koszty postępowania w II instancji wynoszą 30 % kosztów I instancji.
Powyższe zestawienie dotyczy tzw. typowych umów z aneksami nie wpływającymi zasadniczo na przebieg procesu. Jeżeli do umowy podpisywane były różne aneksy, które bardzo skomplikowały sprawę, wynagrodzenie Kancelarii będzie ustalane indywidualnie, a grupa zapewne będzie mniej liczna.
Może się zdarzyć, że umowa plus aneksy oraz skomplikowana sytuacja danego kredytu będą wykluczały udział w pozwie hybrydowym. Pozostanie pozew indywidualny.

Inne koszty:
Jeżeli rozprawy będą odbywały się poza Szczecinem, łączny koszt każdej rozprawy to kwota ok. 2.500 zł. – 3.000 zł. do podziału na grupę.(w tym zawierają się: koszt rozprawy wyjazdowej 1.500zł + VAT plus koszt noclegu jeżeli będzie to konieczne – np. wczesna godzina rozprawy oraz koszt dojazdu). Koszt do podziału odpowiednio na 5 /10 os. W I instancji są to zazwyczaj 3-4 rozprawy, w II instancji 1-2 , Sąd Najwyższy 1 rozprawa.
Kancelaria informuje, że opłaty mogą być uregulowane w ratach: I rata 10% przy podpisaniu umowy, II rata 10% przy złożeniu pozwu, reszta w równych ratach miesięcznych.
Dla osób w trudnej sytuacji możliwe będzie rozłożenie płatności w ratach na jeszcze dłuższy okres w ramach indywidualnych uzgodnień z Kancelarią.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że proces może trwać ok. 2-3 lat więc wszystkie poniesione wydatki ostatecznie rozłożą się w czasie.
Osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji będą mogły wystąpić do sądu o zwolnienie z kosztów procesu i przyznanie prawnika z urzędu. Zostaną pokierowane przez Kancelarię.

Koszty sądowe:
Do powyższych kosztów dochodzi opłata sądowa 1.000 zł za każdą instancję (a za II i SN o ile to Kancelaria będzie się odwoływać).
Należy dodatkowo ewentualne uwzględnić dla każdej osoby oddzielnie koszty biegłego (są to biegli z listy Sądu) o ile Sąd nie uzna nieważności umowy a bank podważy wyliczenie nadpłat. Byłby to koszt ok. 1000-2000 zł. Biegły dokonuje wyliczeń oddzielnie dla każdego kredytu.
Koszty zastępstwa procesowego (tj .stawki minimalne), które musi zwrócić bank w przypadku wygranej oprócz zwrotu kosztów sądowych, kosztu biegłych, opłaty skarbowej (do tych kwot nie jest doliczany VAT):

I tak, jeżeli roszczenie wynosi (nowe stawki):
Powyżej 10 tys. zł. – 50 tys. zł. : stawka minimalna 3.600 zł
Powyżej 50 tys. zł. – 200 tys. zł. : stawka minimalna 5.400 zł
Powyżej 200 tys. zł. : stawka minimalna 10.800 zł
 
Istnieje możliwość ograniczenia kwoty roszczenia ale warto pamiętać, że ograniczenie poniżej kwoty 50.000 zł. uniemożliwi złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

II instancja:
Stawki minimalne w postępowaniu apelacyjnym:

Przed Sądem Okręgowym 50% stawki minimalnej
Przed Sądem Apelacyjnym 75% stawki minimalnej
(powyższa kwota zwiększa się o dodatkowe 25% jeżeli sprawę prowadził inny prawnik niż w I instancji)

Postępowanie kasacyjne:
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej (powyższa kwota zwiększa się o dodatkowe 25% jeżeli sprawę prowadził inny prawnik niż w II instancji)

W przypadku wygranej i zwrotu przez bank kosztów zastępstwa procesowego w wyższej kwocie niż kwota honorarium uiszczona przez klienta na rzecz Kancelarii z tytułu zastępstwa procesowego, nadwyżka tej sumy będzie należna kancelarii (np. jeżeli wpłacone zostanie do kancelarii honorarium 1000zł., a zasądzona od banku kwota zastępstwa procesowego wyniesie 1.200 zł, to 1000 zł. jest dla klienta, a nadwyżka 200 zł. przypada kancelarii. W takim wypadku klienci odzyskają wszystko czyli w zakresie honorarium prawnika nie poniosą kosztów).
Trzeba zaznaczyć, że w przypadku przegranej to Klient zwraca powyższe koszty. Sąd ma jednak prawo odstąpić od obciążania strony wszystkimi kosztami.

Inne informacje:
Dla coraz większej liczby osób podstawowym roszczeniem będzie unieważnienie umów. Konsekwencją unieważnienia umowy jest obowiązek rozliczenia się stron z wzajemnie wypłaconych sobie świadczeń nienależnych.
Istnieje szansa, że roszczenia banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu mogą się przedawnić (art 118 kc).
W przypadku, gdyby roszczenia banku nie przedawniły się wówczas będzie należało rozliczyć się z bankiem.

W chwili uznania umowy za nieważną, bank musi zejść z hipoteki mieszkania i jest wówczas możliwe zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego na kwotę 150 tys. zł i spłacenie banku.
Alternatywnym roszczeniem będzie usunięcie z umowy klauzuli indeksacyjnej/waloryzacyjnej do CHF i zwrot nadpłaconych kwot.

Dla weryfikacji przez kancelarię możliwych roszczeń każdy  powinien posiadać:

1) szacunkowe wyliczenia roszczenia (na etapie wstępnej weryfikacji wystarczy zsumować nadpłaty wynikające z nielegalnej indeksacji – kalkulatory dostępne w Internecie, ewentualnie dodatkowo składki UNWW aby mniej więcej podzielić się na grupy oraz ustalić czy sprawa ma zostać skierowana Sądu Rejonowego czy Sądu Okręgowego)
2) komplet dokumentów tj.:
a)umowa
b)wszelkie aneksy
c)regulamin o ile był załączony lub ogólne warunki udzielania kredytów (OWUK) a także zmiany regulaminów
d)wszystkie załączniki z dnia podpisania umowy (harmonogramy, oświadczenia etc)
W następnym etapie (już po analizie):
e)wszelkie wysłane do banku reklamacje i odpowiedzi banku
f)wszelkie wnioski składane do Rzecznika Finansowego, UOKiK, Miejskiego Rzecznika Konsumentów i odpowiedzi.
Wszystkie dokumenty będzie należało zeskanować i wysłać w formie elektronicznej na adres kancelarii.
Kancelaria przygotuje projekt/szablon pisma do banku o wydanie kopii wszystkich dokumentów, oświadczeń, druków, załączników, dotyczących kredytu potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz pisma do banku dotyczącego historii spłat.
Na dalszym etapie, należy zgromadzić potwierdzenia opłat różnego rodzaju ubezpieczeń (np. UNWW, ubezpieczenia na życie). Dane należy zamieścić w pliku Excel wskazując daty ich uiszczenia, w celu umożliwienia ich zsumowania. W celu dokonania na zlecenie Kancelarii wyliczeń nadpłaty z tytułu indeksacji należy dostarczyć na wstępnym etapie historię spłaty jako zaświadczenie wystawione przez bank (ew. jako wyciąg z konta). Zestawienie to powinno być dostarczone w formie elektronicznej, ewentualnie w formie kopii. Przed złożeniem pozwu, w oryginale.”