Przegrana Getin Noble Bank S.A. – nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF

Wyrokiem z 27 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu powiązanego z CHF, zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna w całości, uwzględniając w ten sposób powództwo kredytobiorcy reprezentowanego przez adwokata Łukasza Felisiaka i radcę prawnego Radosława Górskiego.

Sąd wyjaśnił, że dopóki w sprawie nie wystąpią szczególne okoliczności takie jak:
– pełna świadomość ryzyka związanego z zawieraniem umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
– i negocjacje prowadzące do zawarcia umowy o dokładnie takiej treści jaka została zawarta

to nieograniczona swoboda banku w ustalaniu kursu prowadzi do wyeliminowania klauzul przeliczeniowych z umowy, a skutkiem tego jest jej nieważność.

Sąd zauważył również, że kredytobiorca nie został należycie poinformowany o ryzyku. Bank winien był uprzedzić kredytobiorcę o nieograniczonym ryzyku związanym z zawarciem takiej umowy.

Pozwany bank w większości podobnych spraw stosował wobec kredytobiorców następujący wzór informacji o ryzyku kredytowym:

Taki sposób informowania o ryzyku nie jest adekwatny do faktycznej nieograniczonej skali ryzyka kredytowego. Założenia przyjęte przez bank w sytuacjach modelowych dotyczą hipotecznego niewielkiego wzrostu kursu CHF i informują jedynie jak taka zmiana wpłynie na ratę kredytu, nic nie wspominając o wpływie zmiany kursu na wysokość kapitału kredytu w PLN. Ponadto przykładowe wyliczenia dotyczą kredytu udzielanego na 15 lat i na kwotę 150.000 zł, i w większości przypadków nie mają żadnego związku z kwotami kredytów i okresami kredytowania, których dotyczyły wnioski kredytowe. Taka informacja w żadnym wypadku nie pozwala więc na zrozumienie skali ryzyka i wprowadza w błąd kredytobiorcę sugerując w istocie niewielkie ryzyko kredytowe. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w większości znanych nam spraw pracownicy banku zapewniali o stabilności CHF i o niewielkim ryzyku kredytowym, ewentualnie o bardzo niewielkiej skali prognozowanych zmian kursów.

Wyrok jest więc korzystny ale równocześnie zwraca uwagę na fakt, że okoliczności zawierania umowy kredytu i zebrany w sprawie w tym zakresie materiał dowodowy mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Ważnym jest aby sprawę prowadził doświadczony prawnik mający doświadczenie procesowe i wiedzę o tym, z jakich przyczyn w sprawie może zapaść wyrok niekorzystny dla kredytobiorcy. Prawomocna przegrana kredytobiorcy powoduje bowiem nieodwracalne skutki.

Sygnatura akt: XXV C 1333/18.