salmonella w Green Cafe Nero – komunikat w sprawie działań kancelarii

Informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego w dniu dzisiejszym złożyła do Prokuratury w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z głośną w ostatnich tygodniach sprawą zatruć bakteriami salmonelli w lokalach popularnej sieci kawiarni Green Caffe Nero, na szkodę ponad 100 osób.

Kancelaria wystosowała także pierwsze przedprocesowe wezwanie do zapłaty w imieniu poszkodowanego klienta tej kawiarni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Epidemiologiczny poinformował, że na dzień 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 zgłoszono 112 przypadków zachorowań związanych ze spożyciem jednego z trzech ciast z kremem serwowanych w kawiarniach sieci Green Caffe Nero, w tym 12 dotyczyło dzieci. W kulminacyjnym momencie hospitalizowanych było 21 osób, w tym 3 dzieci.

Salmonelloza wywołana zakażeniem bakteriami z grupy salmonella jest chorobą niebezpieczną dla organizmu, a szczególnie niebezpieczna jest dla osób starszych oraz dzieci. W przypadku gwałtownego przebiegu choroby niezbędna jest hospitalizacja i antybiotykoterapia, a samo leczenie może potrwać nawet kilka tygodni. Salmonelloza może skutkować zakażeniem narządów wewnętrznych i chorobami stawów, a u osób mających osłabiony system odpornościowy może doprowadzić do sytuacji zagrażającej życiu.

W trakcie kontroli w Green Caffe Nero przeprowadzanych od 1 czerwca 2018 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Epidemiologicznego stwierdzili liczne nieprawidłowości dotyczące m.in. przerwania łańcucha chłodniczego produktów, niewłaściwego przechowywania środków spożywczych, nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej oraz nieprawidłowości stanu technicznego obiektów. Inspektor w kolejnych komunikatach zaznacza, że postępowanie administracyjne jest nadal w toku, oraz że wzrasta suma nałożonych na spółkę mandatów karnych za stwierdzone uchybienia.

Sprawa jest poważna, ponieważ nie był to jednorazowy incydent w jednym z lokali, lecz seria zatruć w wielu lokalach w różnych częściach Polski. Świadczy to o rażących zaniedbaniach ze strony osób zarządzających spółką Green Coffee Sp. z o. o., w tym osób odpowiedzialnych za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa żywności oraz za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów. Zaniedbania te najprawdopodobniej mogły wynikać z nieprawidłowych procedur, używania nieodpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności, czy też niewystarczającego przeszkolenia pracowników.

Sieć kawiarni Green Caffe Nero, nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, naraziła wielu klientów na duże ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Przed zawarciem ewentualnej ugody ze sprawcą szkody lub skierowaniem roszczeń do podmiotów odpowiedzialnych warto pamiętać, jakie prawa przysługują poszkodowanym.

Przede wszystkim poszkodowani mogą domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wysokość takiego zadośćuczynienia, w zależności od konkretnego przypadku, może wynosić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowanym zalecamy ostrożność przed akceptacją zadośćuczynienia na poziomie kilku tysięcy złotych, które w ocenie Kancelarii nie rekompensuje poszkodowanym doznanych krzywd.

Poszkodowanym przysługuje również roszczenie o odszkodowanie m.in. z następujących tytułów:
– zwrotu kosztów leczenia (w tym udokumentowanych kosztów wizyt lekarskich, leków, badań etc.),
– zwrotu kosztów opieki osób trzecich, również gdy opiekę sprawowały w czasie choroby osoby najbliższe. Warto wiedzieć, że roszczenie to przysługuje poszkodowanemu nawet jeżeli przebywał on w szpitalu. Należne odszkodowanie z tego tytułu na terenie Warszawy to kwota od 20-30 zł za godzinę opieki, co w przypadku osób zatrutych salmonellą, przy całodobowej opiece trwającej 7 dni, stanowić może nawet kwotę do 5 tysięcy złotych,
– utraconych dochodów, w przypadku gdy z uwagi na zatrucie poszkodowany nie mógł wykonywać pracy zarobkowej,
– utraconych innych korzyści, np. kosztów poniesionych w związku z koniecznością rezygnacji z wakacji lub zmianą ich terminu.

Zgodnie z uzyskanymi od poszkodowanych informacjami sprawca szkody obecnie ogranicza się do przesłania akt szkodowych do ubezpieczyciela. Z doświadczenia kancelarii wynika natomiast, że kwoty zadośćuczynień/odszkodowań, wypłacone dobrowolnie przez ubezpieczyciela zawsze są bardzo znacząco zaniżane.