Sprawozdanie z działań Kancelarii dot. sporów sądowych przeciwko bankom

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na kierowane od nas zapytania na temat działań podejmowanych przez Kancelarię w sprawach związanych z procesami przeciwko bankom oraz zapytania dotyczące postępów i sukcesów w sprawach dotyczących kredytów przedstawiamy zwięzłe sprawozdanie z działań kancelarii i efektów tych działań.

Na naszą prośbę Pan dr Stanisław Jan Adamczyk, sporządził bardzo istotne opracowanie dotyczące CHF oraz oceny zdolności racjonalnego, starannego i posiadające wyższe wykształcenie konsumenta do oceny ryzyka kursowego (walutowego) kredytu indeksowanego do CHF lub denominowanego do CHF.
Z opracowania wynika, że zgłaszane przez banki w każdym kolejnym procesie sądowym zarzuty zmierzające do tego, iż konsument wiedział o tym co stanie się z kursem CHF i mógł prognozować kurs walutowy są całkowicie pozbawione podstaw.
Opinia ta ma bardzo duże znaczenie w sporach sądowych przeciwko bankom i jako, że udostępnienie tego opracowania leży w interesie publicznym opinia została opublikowana.
Opinia będzie również wykorzystana w każdym prowadzonym przez nas sporze sądowym.
W każdym procesie sądowym wykorzystujemy również inną opinię Pana dr Stanisława Jana Adamczyka, a mianowicie opracowanie pod tytułem: Natura kredytu złotowego powiązanego z kursem pary walutowej CHF/PLN. Kredyt, czy instrument pochodny”. Z tego opracowania, wykonanego na nasza prośbę we wrześniu 2016 roku wynika, iż umowa kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF jest w istocie instrumentem pochodnym. Opinia ta również jest przez nas wykorzystywana w każdym kolejnym procesie sądowym.

Uważamy, iż obie opisane wyżej opinie są przełomowe, i jeżeli tylko sądy się nad nimi pochylą, mogą doprowadzić do przełomowych i korzystnych dla kredytobiorców wyroków.
W każdym tygodniu kancelaria kieruje do sądu kolejne pozwy przeciwko bankom. Na zaawansowanym etapie znajduje się również organizacja kolejnych grup w postępowaniach hybrydowych. Organizowane są spotkania z zainteresowanymi. Obecnie opracowujemy kolejne pozwy hybrydowe.

W 2017 roku w sprawach prowadzonych przez kancelarię zapadły już korzystne dla kredytobiorców wyroki.
Wygraliśmy między innymi w dwóch sprawach dotyczących kredytów zawartych z bankiem BZ WBK SA (łącznie w dwóch sprawach – jeden z wyroków prawomocny drugi nieprawomocny). Oba wyroki całkowicie oddalają wszelkie roszczenia dot. kredytów kierowane przeciwko kredytobiorcom.
W dwóch innych procesach sądowych z powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom na skutek złożonego przez nas sprzeciwu bank cofnął powództwo.
Wygraliśmy również proces sądowy z powództwa następcy prawnego Getin Noble Banku S.A. o zapłatę, dotyczący kredytu w PLN, wykazując iż doszło do przedawnienia wszystkich roszczeń i do ich niewykazania.
Podejmowane są również rozmowy ugodowe w kilku sprawach sądowych. Ewentualne ugody objęte zostają klauzulą poufności i nigdy nie będą mogły zostać ujawnione. Potwierdzamy jednak, iż banki zwłaszcza po niekorzystnych wyrokach obecnie podejmują rozmowy dotyczące ugód.
Bardzo istotnym dla nas postępowaniem sądowym był również wygrany zarówno przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie spór sądowy, w którym w powołaniu na nieważność umowy, kancelaria podniosła zarzut przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy o zwrot świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy. Oba sądy jednoznacznie podzieliły nasze stanowisko stwierdzając, iż roszczenia tego rodzaju przedawniają się po trzech latach od spełnienia świadczenia, a termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od momentu spełnienia świadczenia (i nie ma znaczenia kiedy zapadnie wyrok ustalający nieważność umowy). Dla kredytobiorców ma to takie znaczenie, iż w świetle uzasadnień obu wyroków ewentualne roszczenia banku o zwrot kwoty kredytu, w sytuacji, w której doszłoby do stwierdzenia nieważności umowy kredytu, przedawniają się po 3 latach od dnia uruchomienia kredytu.
Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zapadną kolejne bardzo istotne wyroki w sprawach istotnych dla kredytobiorców.
Jeżeli tylko będzie to możliwe (jeśli nie dojdzie do zawarcia ugód i klient zgodzi się na upublicznienie wyroku) będziemy wskazywać Państwu sygnatury niektórych spraw.