Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Dwie umowy kredytu zostały prawomocnie „odfrankowione”. Bank musi zapłacić kredytobiorcom łącznie blisko 180.000 zł dokonanych przez kredytobiorców nadpłat wraz z odsetkami, a także uznać, że wobec prawomocnego wyroku kapitały dwóch umów kredytu, których dotyczył proces sądowy, w świetle tego wyroku zostały zredukowane o około  45 %.

Apelację od korzystnego dla kredytobiorców wyroku, na podstawie którego sąd “odfrankowił” dwie umowy kredytu i zasądził nadpłaty na rzecz kredytobiorców, wniósł Getin Noble Bank S.A., który nie był zadowolony z wyroku Sądu Okręgowego. Apelacja banku została jednak oddalona w całości.

W ten sposób proces sądowy, który w I instancji rozpoczął się w kwietniu 2017 roku, zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorców i przykry dla pozwanego banku.

Wobec treści wyroku równocześnie dwie umowy kredytu zostały prawomocnie „odfrankowione”. Sama zasądzona od banku na rzecz kredytobiorców nadpłata łącznie z odsetkami to kwota blisko 180.000 zł. Z uwagi na „odfrankowienie” dwóch kredytów doszło również do zmniejszenia wartości kapitału pozostałego do spłaty o około 45 %.

Uciążliwość kredytobiorców, polegająca na długim okresie oczekiwania na zakończenie procesu sądowego została wynagrodzona chociażby tylko poprzez zasądzenie odsetek za 3 lata procesu sądowego.

Do decyzji banku pozostawiamy kwestię, czy do zapłaty dojdzie dobrowolnie, czy też z pomocą komornika.

Sprawę prowadził r.pr. Radosław Górski i adw. Łukasz Felisiak wraz z zespołem prawników kancelarii.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, Sygnatura akt: V ACa 314/19