komunikat o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w sprawie Getin Noble Bank S.A.

Kancelaria skierowała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw między innymi na szkodę kredytobiorców.

Zawiadomienie dotyczy umów kredytów indeksowanych do CHF, zawartych z dawnym Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.), które zawierają zapisy o tym, iż tabele kursów CHF ustalane są na podstawie danych z godziny 16.00.

Chodzi konkretnie o następujące postanowienia umowne:

1/ Umieszczone w niektórych umowach:

„bankowa Tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana tabelą Kursów – sporządza przez merytoryczną komórkę banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego”.

2/ Umieszczanie w niektórych aneksach do umów:

„Bank określa wysokość kursu kupna i sprzedaży waluty Kredytu, który ma zastosowanie do przeliczenia kwoty uruchamianego kredytu i obliczania należności z tytułu rat kredytu i odsetek w następujący sposób:

  1. Kursy kupna i sprzedaży waluty obowiązujące w Banku publikowane są w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”.
  2. Tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy. Kurs kupna i sprzedaży waluty obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.”

Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy uzasadnia niestety obawy zawiadamiających (które zostaną dopiero wyjaśnione przez prokuraturę), że osoby działające w imieniu banku  przy zawieraniu umów kredytu między innymi mogły  wprowadzać w błąd niektórych kredytobiorców co do treści umów, co do sposobu wykonywania umów oraz co do treści aneksów do umów. Jest bowiem prawdopodobnym, że bankowy kurs franka szwajcarskiego  wbrew treści umów  nie był ustalany na podstawie danych o kursach walut z rynku międzybankowego aktualnych na godzinę 16.00, a tylko – sprzecznie z niektórymi umowami – o godzinie dowolnie wybranej przez bank.

Nie uprzedzając ani nie przesądzając o wyniku postępowania przygotowawczego należy bowiem wyjaśnić,że poprzez dowolność wyboru czasu, z którego pochodzą kursy międzybankowe, można wpływać na kurs bankowy i działać w ten sposób na korzyść kredytodawcy (z równocześną szkodą kredytobiorców). Dane z rynku międzybankowego zmieniają się bowiem w każdej kolejnej sekundzie i z tego powodu ma znaczenie z jakiego dokładnie czasu pochodzą kursy CHF.

Istotnym jest również, że bank swoimi praktykami mógł co najmniej znacząco utrudniać kredytobiorcom dotarcie do istotnych informacji o sposobie wyliczeń kursu kupna/sprzedaży CHF.

Sprawa została połączona z już toczącym się postępowaniem przygotowawczym, i dalej prowadzona będzie pod sygnaturą akt RP I Ds. 41.2016.

Osoby, które:

– posiadają w swoich umowach opisane wyżej zapisy;

– zawarły umowy kredytu w przekonaniu, iż bank będzie wobec nich stosował, zgodnie z umową, opisaną wyżej procedurę wyliczenia kursów kupna/sprzedaży CHF, w oparciu o dane obiektywne i pochodzące dokładnie z godziny 16.00;

– nie są w stanie uzyskać informacji od banku na temat tego, w jaki sposób bank ustalał kurs kupna/sprzedaży CHF w całym okresie kredytowania, ponieważ bank odmówił im udzielenia takich informacji, albo wprost oświadczył, że informacji nie posiada;

mogą zgłosić się do prokuratury  przedstawiając posiadane dokumenty, powołując się na sygnaturę akt RP I Ds. 41.2016 (adres Prokuratura Regionalna w Szczecinie, Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,   ul. Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin).

Postępowanie karne dotyczy wyłącznie kredytów zawartych w następującym przedziale czasowym:  1.07.2006 rok – 26.08.2011 rok.

Z uwagi na zasadę domniemania niewinności na obecnym etapie proszę powstrzymać się od wypowiedzi uprzedzających ewentualne rozstrzygnięcia, albo przesądzających o odpowiedzialności. Swoją aktywność ograniczmy do przekazania prokuraturze wszystkich istotnych informacji oraz dowodów.

Komunikat publikujemy za zgodą i na polecenie zawiadamiających.