O banku wolno mówić dobrze albo wcale

Na stronie https://gorski-radcaprawny.pl/blog/klopoty-getin-noble-bank-s-a-czy-bankowi-grozi-upadlosc-albo-przymusowa-restrukturyzacja/

opublikowałem  tekst obejmujący analizę aktualnej na dzień publikacji sytuacji ekonomicznej Getin Noble Banku.

Dołożyliśmy starań aby nie doszło do żadnego merytorycznego błędu w tym tekście. Opieraliśmy się na danych źródłowych. Artykuł powstał po wielogodzinnej analizie danych.

Dołożyliśmy starań aby nie doszło do żadnej pomyłki w tym tekście, opieraliśmy się również na danych źródłowych. Artykuł powstał po wielogodzinnej analizie danych.

W dniu 1 czerwca 2021 r. otrzymałem od banku pismo o nazwie „Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobitych i usunięcia jego skutków”, w którym bank wezwał mnie do usunięcia ze strony internetowej artykułu dotyczącego sytuacji finansowej banku.

Bank wezwał mnie do usunięcia tekstu bez wskazywania konkretnej przyczyny i przedstawił swoje stanowisko, które nie ma jednak związku ze sprawą i nie wpływa na informacje zawarte w moim artykule. Pismo sprawia zresztą wrażenie niedbale napisanego, na co wskazuje już chociażby tylko błąd w samej cytowanej wyżej nazwie tego pisma.

W odpowiedzi na wezwanie zwróciłem się do banku dwukrotnie (pisma z 2 oraz 30 czerwca 2021 r.) m.in. o wskazanie które konkretnie fragmenty mojego artykułu naruszają dobra osobiste banku, które fragmenty pisma są niezgodne z prawdą i jakie konkretnie informacje zdaniem banku powinny zostać w nim umieszczone/sprostowane czy uzupełnione.
Zwróciłem się również o przedstawienie informacji dotyczących aktualnej kondycji finansowej banku zwłaszcza w kontekście zwiększającej się ilości procesów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi. Gotowy byłem opublikować stanowisko banku w tej sprawie i wprowadzić uzasadnione zmiany w tekście.

Nie otrzymałem odpowiedzi na pierwsze pismo, w związku z tym ponownie zwróciłem się do banku. Na drugie pismo uzyskałem tylko taką odpowiedź, że bank podtrzymuje swoje stanowisko, nie przedstawia nowej argumentacji i żąda ode mnie w dalszym ciągu usunięcia całego  tekstu.

Wobec takiego zachowania banku na stronie https://gorski-radcaprawny.pl/blog/klopoty-getin-noble-bank-s-a-czy-bankowi-grozi-upadlosc-albo-przymusowa-restrukturyzacja/#_Toc61428814
opublikowałem zarówno oba pisma banku do mnie, które przedstawiają stanowisko banku w sprawie, a także moją odpowiedź na pismo banku.

W odrębnym piśmie skierowanym do banku poinformowałem zaś, że odmawiam usunięcia mojego tekstu.

Odmowę uzasadniam w ten sposób, że w moim przekonaniu tekst nie narusza dóbr osobistych, a każdy potencjalny wierzyciel ma prawo do rzetelnej informacji o sytuacji finansowej banku.

Wezwania traktuję jako nieuzasadnioną i bezpodstawną próbę cenzurowania niewygodnych dla banku informacji.

Na marginesie wskazuję, że zasadność poddania analizie sytuacji finansowej banku potwierdziły także wydarzenia ostatnich tygodni. W raporcie bieżącym 13/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., w uzasadnieniu projektu do projektu uchwały NWZ nr 3 Bank przyznał, że „Bilans Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki („Zarząd”) na dzień [31.05.2021 r.] wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego”.

Autor tekstu: Radosław Górski