Prawomocna wygrana kredytobiorców z Getin Noble Bank S.A. Umowa kredytu nieważna w całości.

Sąd Apelacyjny w Warszawie 21 października 2021 roku oddalił apelację Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim.

Wyrok ten jest szczególnie istotny nie tylko z uwagi na fakt, że sąd prawomocnie stwierdza, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna, ale również z uwagi na podstawy ustalenia nieważności tej umowy.

W tej sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna przede wszystkim z uwagi na naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a nie wyłącznie z uwagi na zawarte w treści umowy postanowienia abuzywne. Umowa jest nieważna między innymi dlatego, że pozwala na dowolne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co narusza samą istotę umowy między kredytu. W tym kontekście nie miało dla sądu znaczenia, czy kredytobiorcy są, czy też nie są konsumentami.

W oparciu o taką argumentację Sad Apelacyjny w Warszawie stwierdziłby nieważność umowy kredytu również w sytuacji, gdyby kredytobiorcami byli przedsiębiorcy.

Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że umowa narusza zasady współżycia społecznego między innymi dlatego, że bank nie poinformował kredytobiorców w sposób prawidłowy o skali ryzyka walutowego związanego z tą umową.

Sąd ponadto zwrócił uwagę, że do wniosku o nieważności umowy kredytu prowadzi również fakt abuzywności postanowień umownych. Umowa zawarta pomiędzy bankiem, a konsumentami zawiera postanowienia umowne, które pozwalając bankowi na dowolność w kształtowaniu zobowiązań konsumentów, naruszają dobre obyczaje oraz interesy konsumenta.

Jakie korzyści w wyniku tego prawomocnego wyroku uzyskają konsumenci?

Bank wypłacił kredytobiorcom niespełna 500.000 zł. Kredytobiorcy wpłacili do banku już blisko 450.000 zł. Pomimo tego, bank twierdził, że dług pozostały do spłaty po 11 latach spłaty kredytu wynosił blisko 800.000 zł. Nieważność umowy kredytu oznacza, że bank, w najlepszym dla siebie rozwiązaniu, otrzyma zwrot wypłaconego kapitału kredytu. W takim przypadku oszczędność kredytobiorców wyniesie znacznie ponad 700.000 zł.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2021 r., sygn. akt I ACa 518/21, SSA Katarzyna Polańska-Farion.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski oraz radca prawny Piotr Pląska wspierani przez zespół prawników kancelarii.