Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie mBank S.A.

Wyrokiem z 24 czerwca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację mBank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy – konsumenta. W ten sposób proces sądowy, który w I instancji rozpoczął się na początku 2017 roku, zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy.

Umowa kredytu powiązana z kursem CHF została już prawomocnie „odfrankowiona,” a dodatkowo z tytułu m.in. dokonanych przez konsumenta nadpłat, składek na UNWW i odsetek mBank S.A. musi zapłacić kredytobiorcy łącznie około 180.000 zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczył umowy o nazwie „umowa nr … o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF” (dawny BRE Bank Spółka Akcyjna).

Sądy obu instancji uznały, że w związku z abuzywnością postanowień umownych w sensie ekonomicznym umowa kredytu jest umową w PLN + libor.

Istotnym jest również, że w sprawie tej spornym między stronami był konsumencki charakter umowy kredytu. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu w tym zakresie stwierdził jednak, że nawet ewentualny najem przedmiotowych nieruchomości nie ma znaczenia, ponieważ zawód wykonywany przez kredytobiorcę nie ma związku z wynajmem. Sam ewentualny najem nieruchomości mógłby być zresztą traktowany jedynie jako zabezpieczenie potrzeb i interesów rodziny.

Sprawę prowadził r.pr. Radosław Górski (z zespołem prawników kancelarii). Sygnatura akt: V ACa 442/19.