Umowa kredytu nieważna – przegrywa Getin Noble Bank S.A. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Wyrok z 3.02.2021 roku

To dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców, również dla tych którzy zawierali umowy kredytu powiązanego do franka szwajcarskiego jako przedsiębiorcy.

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 3 lutego 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF. Zastosowana przez Sąd podstawa prawna ustalenia nieważności umowy kredytu wskazuje na to, że dla sądu nie miało żadnego znaczenia jakie było przeznaczenie kredytowanej nieruchomości i czy kredytobiorca przy jej zawieraniu był konsumentem.

Zapadł kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok, w którym bez znaczenia pozostaje przeznaczenie kredytowanej nieruchomości.

Zdaniem Sądu w przypadku kredytu powiązanego z kursem waluty obcej Getin Noble Bank S.A. przewidział dla siebie umowne prawo do ustalania wartości zobowiązania kredytobiorcy w sposób dowolny, poprzez odesłanie do ustalanych przez siebie kursów. Postanowienia umowne, które przyznają bankowi takie uprawnienie, są zdaniem sądu nieważne.

Z tego powodu Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 3 lutego 2021 roku, sygnatura akt XXV C 2132/18, ustalił nieważność całej umowy kredytu.

Co taki wyrok oznacza dla kredytobiorcy?

Kredytobiorca zostanie uwolniony od toksycznego kredytu. Ewentualne rozliczenie nieważnej umowy – W NAJLEPSZYM DLA BANKU PRZYPADKU – polegać będzie już tylko na zwrocie wzajemnych świadczeń: od kwoty kredytu wypłaconego w PLN odliczona zostanie suma wszystkich wpłat na rzecz banku. Nie będzie już kursów walut obcych, marż, oprocentowania umownego, ani żadnych innych wynikających z umowy należności banku.

Jeżeli linia orzecznicza ukształtuje się w sposób taki, jak w przedstawionym wyroku, to prawdopodobnie  wszystkie podobne umowy kredytów i pożyczek będą uznawane za nieważne, bez względu na to jaki był cel umowy.

Getin Noble Bank S.A., który w ten sposób przegrał (nieprawomocnie) kolejny proces sądowy, jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej.

Radca prawny Radosław Górski w obszernym opracowaniu przedstawił aktualną sytuację tego banku zwracając również uwagę na to, że obecnie głównym – choć nie jedynym – problemem GNB S.A. są konsekwencje zawarcia z kredytobiorcami i pożyczkobiorcami licznych umów powiązanych z walutami obcymi. Nie można wykluczyć tego, że konsekwencje te mogą w przyszłości doprowadzić bank nawet do bankructwa. Wszystkich zainteresowanych tym opracowaniem zapraszamy do lektury:

Co ciekawe o problemach i o konsekwencjach masowej sprzedaży kredytów i pożyczek powiązanych z walutami obcymi (zarówno dla banku jak i dla jego klientów) dobrze wiedział większościowy akcjonariusz Getin Noble Banku, dr Leszek Czarnecki. Nie powstrzymało go to jednak przed ich masową sprzedażą:

Dla banków posiadających w swoim portfelu kredyty i pożyczki powiązane z walutami obcymi zdaniem dr Leszka Czarneckiego kryzys walutowy albo gwałtowne osłabienie lokalnej waluty zawsze stanowi bardzo wysokie ryzyko, które „skutkuje natychmiast zarządem komisarycznym i ewentualnym przejęciem banku a częściej jego nacjonalizacją” „Ryzyko w Działalności Bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie”, str. 36,37,). Dr Leszek Czarnecki w swojej książce również uwagę na problem udzielania kredytów denominowanych w innej walucie niż ta, w której kredytobiorca zarabia.

I choć – jak przyznaje dr Leszek Czarnecki – bank jest zabezpieczony przed niedopasowaniem walutowym, to ryzyko przenoszone jest na z reguły nieświadomego klienta. W razie gwałtownego osłabienia lokalnej waluty może dojść do powstania niewypłacalności kredytobiorców, a także do obniżenia współczynnika tzw. adekwatności kapitałowej banku posiadającego aktywa nominowane w walutach obcych („Ryzyko w Działalności Bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie”, str. 102).

Sprawę sądową, w której zapadł opisany wyżej wyrok, prowadzi adwokat Łukasz Felisiak i radca prawny Radosław Górski którzy są wspierani przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.