Wygrana w sprawie c/a EURO BANK S.A./Millennium przed sądem we Wrocławiu

Kolejna wygrana kredytobiorcy w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię. Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy prowadzą sprawy sądowe przed sądami we Wrocławiu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem z dnia 5 marca 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, i na tej podstawie uwzględnił powództwo kredytobiorców reprezentowanych przez r.pr. Radosława Górskiego niemal w całości.
Sąd oddalił powództwo jedynie co do kilkuset złotych, uznał bowiem, że roszczenie konsumenta w niewielkim stopniu uległo przedawnieniu.


Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do CHF, zawartego z bankiem Euro Bank S.A. (przejętym przez bank Millennium S.A.).
W sprawie tej sąd nie potrzebował w ogóle opinii biegłego, a wyrok zapadł po 11 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Nie uwzględniono wniosków banku o zawieszenie postępowania.

Wartym odnotowania jest, iż powództwo zostało uwzględnione mimo że nie doszło jeszcze do spłaty kwoty kapitału kredytu udzielonego w PLN.
Skoro zaś sąd uznał, że niewielka część wpłat kredytobiorcy uległa przedawnieniu, to w ten sposób przysporzył bankowi dodatkowych zmartwień, ponieważ na tej samej zasadzie również roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału kredytu (wypłaconego w wykonaniu nieważnej umowy kredytu) musiało się przedawnić.

Sąd uznał, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna.
Sąd dochodząc do przekonania o nieważności umowy kierował się między innymi wykładnią dyrektywy 93/13/EWG przedstawioną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wyrok wydał sędzia Paweł Kwiatkowski. Sygnatura akt: I C 631/19

Jest to już kolejny korzystny wyrok uzyskany przez naszą kancelarię w apelacji wrocławskiej.
Z naszych obserwacji wynika, że w szczególności po wyroku TSUE w sprawie C-260/18 (sprawa Państwa Dziubak) sądy we Wrocławiu zaczynają uwzględniać powództwa przeciwko bankom, a działania procesowe banków obecnie koncentrują się na przedłużaniu postępowań sądowych (poprzez formułowanie na przykład bezzasadnych wniosków o wyłączenie sędziów czy też wniosków o zawieszenie postępowań w większości spraw sądowych).