Co zrobić gdy masz problem ze spłatą kredytu? Kryzys gospodarczy w Polsce

Przedstawiamy Państwu zbiór porad dla kredytobiorców i pożyczkobiorców będących stronami umów powiązanych z walutami obcymi (kredyty indeksowane, denominowane w CHF, EURO, USD czy JPY) i mających trudności ze spłatą swoich zobowiązań albo obawy związane z aktualną sytuacją gospodarczą.

W ten sposób rozpoczynamy cykl ogólnodostępnych porad prawnych prowadzonych w ramach projektu #POGOTOWIE_PRAWNE.

Docierają do nas informacje o tym, że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego i bardzo wysokiego kursu walut takich jak CHF, EURO, USD czy JPY, osoby, będące stronami umów kredytów/pożyczek powiązanych z kursem walut obcych, już mają albo spodziewają się, że wkrótce będą mieć poważne trudności w spłacie swoich zobowiązań. Niestety ale naszym zdaniem jesteśmy dopiero na początku kryzysu gospodarczego, który z reguły powoduje, że waluty obce względem PLN osiągają rekordowe wartości.

Najczęściej pytają nas Państwo o radę w sprawie tzw. wakacji kredytowych oraz o ewentualne konsekwencje zaprzestania spłaty kredytów i pożyczek.

Oto kilka rad dla wszystkich, którzy mają trudności ze spłatą zobowiązań:

1/ WAKACJE KREDYTOWE

Każdy z kredytobiorców może złożyć wniosek o tzw. wakacje kredytowe (jest to odroczenie płatności raty – kapitałowej i odsetkowej albo tylko kapitałowej – zwykle na okres 3-6 miesięcy, w zależności od banku). W tym celu, zwłaszcza w chwili obecnej w czasie epidemii, nie muszą Państwo zgłaszać się do placówek banków – w zupełności powinno wystarczyć złożenie stosownego wniosku online lub telefonicznie na infolinii banku.

Procedury przyjmowania takich wniosków zostały już wprowadzone przez banki albo – wedle deklaracji banków – zostaną wprowadzone wkrótce.

Rekomendujemy Państwu skorzystanie z tzw. „wakacji kredytowych.” Kurs walut obcych jest bowiem obecnie niezwykle trudny do zaakceptowania, a każda wpłacona według aktualnych kursów walut rata to bardzo znaczący uszczerbek w domowym budżecie.

Odradzamy jednak podpisywanie jakichkolwiek oświadczeń lub aneksów do umowy bez skonsultowania sprawy z prawnikiem. Jeżeli więc w związku z wakacjami kredytowymi bank oczekiwać będzie od Państwa podpisania aneksów, to przed podpisaniem aneksu wszyscy nasi klienci mogą wysłać nam aneksy do konsultacji. Usługa analizy takich aneksów będzie zrealizowania w ramach zlecenia (bez dodatkowej odpłatności).

Więcej informacji o wakacjach kredytowych znajdą Państwo na stronach internetowych swoich banków a także w mediach, chociażby tutaj:

https://www.forbes.pl/finanse/lista-bankow-oferujacych-pomoc-klientom-poszkodowanym-przez-koronawirusa/8y86jtf

2/ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK

Dostępnym na chwilę obecną rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest pomoc ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegająca m.in. na odroczeniu płatności składek. Każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek o odroczenie płatności składek (wniosek taki można złożyć elektronicznie – więcej informacji na infolinii ZUS) i uzasadni taki wniosek wyjaśnieniem, w jaki sposób epidemia wpłynęła na brak możliwości opłacenia składek, ma szansę uzyskać (na chwilę obecną 3-miesięczne) odroczenie płatności składek.

Warto skorzystać również z tej formy pomocy.

Więcej informacji na ten temat tutaj:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

3/POMOC ZE STRONY PAŃSTWA

Na chwilę obecną (stan na 18 marca 2020 roku) brak jest konkretnych informacji, ale wedle zapowiedzi władz, wszyscy których dotknął występujący obecnie kryzys będą mogli liczyć na pomoc ze strony rządu. Pakiet pomocowy ma zostać wkrótce ogłoszony.

4/ ZAPRZESTANIE SPŁATY RAT I SPODZIEWANE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE BANKÓW.

Co jednak zrobić, jeżeli w wyniku między innymi pandemii koronawirusa, mimo już zaoferowanej albo dopiero zapowiadanej pomocy ze strony władz, staną Państwo przed koniecznością zaprzestania spłaty kredytów/pożyczek powiązanych z kursem walut obcych?

Prawdopodobną konsekwencją zaprzestania spłat kredytów/pożyczek będzie nie tylko wypowiedzenie umów, ale również skierowanie przez bank przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy pozwu o zapłatę.

W takiej sytuacji bank wypowie Państwu umowę, przeliczy wartość zobowiązania według aktualnego na chwilę wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki własnego (zazwyczaj dowolnie ustalonego) kursu waluty obcej, a następnie najprawdopodobniej pozwie kredytobiorców/pożyczkobiorców.

Żaden prawnik nie może Państwu zagwarantować sukcesu w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Obecnie jednak, przy założeniu, że w Państwa sprawie spełnione są między innymi następujące warunki:

1/ kredytobiorca/pożyczkobiorca zawarł umowę powiązaną z CHF/JPY/EURO/USD/GBP – taką jak kredyt indeksowany lub denominowany;*

2/ kredyt miał cel konsumencki;*

(przykład celu niekonsumenckiego: kredytobiorca zawarł umowę kredytu po to, aby sfinansować zakup nieruchomości przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej)*

3/ w procesie sądowym z powództwa banku kredytobiorca będzie w sposób należyty zgłaszał wszystkie twierdzenia, zarzuty i wnioski;*

– wobec treści znacznej większości korzystnych dla konsumentów nieprawomocnych i prawomocnych wyroków zapadających w apelacji warszawskiej, a także w innych sądach (z naszej obserwacji wynika, iż obecnie sądy w wielu sprawach zastanawiają się raczej już tylko nad konsekwencjami nieważności umów kredytów)*

– i przy założeniu że Państwa umowa kredytu/pożyczki zawiera typowe wady świadczące co najmniej o bezskuteczności wobec konsumenta szeregu postanowień umownych oraz o nieważności umowy*

z uwagi na wadliwość większości umów pożyczek i kredytów powiązanych z walutą obcą i konsumencki charakter umowy, istnieje realna podstawa aby oczekiwać uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Obecnie najprawdopodobniej po spełnieniu powyższych warunków powództwo banku zostanie oddalone co najmniej w części, jeżeli nie w całości.

Jeżeli więc sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu to najprawdopodobniej w najlepszym dla banku założeniu bank uzyska wyrok nakazujący zapłacić kredytobiorcy jedynie kwotę stanowiącą różnicę między kwotą kredytu udzielonego w PLN, a sumą wszystkich dotychczasowych wpłat kredytobiorcy na rzecz banku, dokonanych w wykonaniu nieważnej umowy. I o ile, mając wybór, bezpieczniej jest kontynuować spłatę kredytów i pożyczek, to jednak w razie zaprzestania spłaty warto podjąć obronę w procesie sądowym i walczyć o swoje prawa. Kredytobiorcy mają bowiem szansę wyjść zwycięsko z takiego sporu.

Kancelaria opiera się na statystyce wynikającej zarówno ze znanych nam wyroków w podobnych sprawach, jak i w sprawach w których reprezentujemy kredytobiorców.

W sytuacji, gdy to bank pozywa kredytobiorcę, a umowa dotyczy kredytu powiązanego z walutą obcą w prowadzonych przez nas sprawach:

zapadło już szereg prawomocnych wyroków korzystnych dla konsumentów

– nie przegraliśmy prawomocnie żadnej ze spraw,

– z wyjątkiem kilku wyroków zapadłych jeszcze w czasie, kiedy linia orzecznicza dla kredytobiorców nie przedstawiała się tak jak obecnie, nie przegraliśmy nawet tylko nieprawomocnie żadnej ze spraw z powództwa banku (a prowadzimy sprawy sądowe tego rodzaju od 2014 roku).

Informację o niektórych naszych wyrokach publikujemy na https://gorski-radcaprawny.pl/o-kancelarii/

W korzystnej sytuacji znajdują się szczególnie Ci spośród kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy pozwali bank jako pierwsi. Najprawdopodobniej bowiem postępowanie sądowe z powództwa banku zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy.

Docierają do nas niestety już teraz relacje kredytobiorców o tym, że z powodu aktualnej sytuacji w kraju, wiele osób ma kłopoty ze spłatą zobowiązań i jest przerażona wizją ewentualnego procesu sądowego.

I o ile nie możemy Państwu doradzić zaprzestania spłaty kredytów, ani też zapewnić o tym, że uzyskają Państwo korzystne rozstrzygnięcie w sądzie, to jednak wobec opisanych wyżej okoliczności doradzamy zachowanie spokoju, regularne odbieranie korespondencji z banku oraz z sądu, a także zabezpieczenie swoich interesów najlepiej poprzez uzyskanie pomocy prawnej w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Odradzamy również podpisywanie jakichkolwiek ugód/porozumień/aneksów bez konsultacji z niezależnymi od banków specjalistami.

Kancelaria zaoferuje pakiet pomocowy każdej osobie, która zwróci się do nas o pomoc prawną w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przeprowadzimy obronę w procesie z powództwa banku dostosowując ofertę obsługi prawnej do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Osobom w najtrudniejszej sytuacji pomożemy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych i pełnomocnika z urzędu.

Na naszej stronie znajdą Państwo dodatkowe informacje w tym zakresie – linki zawierające więcej informacji m.in. o wakacjach kredytowych i odroczeniu płatności składek.

https://gorski-radcaprawny.pl/…/co-zrobic-gdy-masz-problem…/

* UWAGA: ocena treści umowy, okoliczności zawarcia umowy oraz ocena szans procesowych w ewentualnym procesie powinna zostać dokonana przez prawnika w każdej sprawie. Rekomendujemy, aby w ewentualnym procesie sądowym oraz przed podjęciem decyzji w sprawie kredytów i pożyczek uzyskać fachową pomoc prawną. Korzystna linia orzecznicza nie dotyczy wszystkich banków i wszystkich umów kredytu/pożyczki.