Cztery wyroki stwierdzające nieważnośc umów kredytu. Łącznie mamy już ponad 130 korzystnych wyroków

Za nami kolejna seria wyroków stwierdzających nieważnośc umów kredytu.
Przegrane BPH S.A. (sąd w Szczecinie), ING Bank Śląski (sąd w Katowicach), mBank S.A. (sąd w Warszawie) i Getin Noble Bank S.A. (sąd w Warszawie). Łącznie mamy już ponad 130 korzystnych dla naszych klientów wyroków dotyczących kredytów.

Poniżej dużo więcej informacji o każdym z tych wyroków:

1/ BPH S.A. Wyrok SO Szczecin z 23 września 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 23 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie.Powództwo kredytobiorców zostało przez sąd uwzględnione w całości. Pozew został złożony w kwietniu 2020 r., więc postepowanie w I instancji trwało 1,5 roku.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?

Bank wskazywał, że według stanu na marzec 2020 r. powodom do zapłaty pozostaje jeszcze kwota 360 000 zł, nie licząc dalszych odsetek umownych. Kredyt został wypłacony 2007 r. w kwocie 263 000 zł. W związku z tym, że kredytobiorcy w pozwie żądali wyłącznie zwrotu kwoty przewyższającej wypłacony im kapitał kredytu, to obecnie są już rozliczeni z bankiem jeśli chodzi o zwrot kapitału kredytu, a bank zgodnie z wyrokiem (nieprawomocnym) ma obowiązek zwrócić im nadwyżkę ponad wypłacony kapitał.

𝐊𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐚 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐮𝐭𝐫𝐳𝐲𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝐦𝐨𝐜𝐲 𝐰𝐲𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐰 𝐈𝐈 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐣𝐢 𝐳𝐚𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢 𝐤𝐰𝐨𝐭𝐞̨ 𝐛𝐥𝐢𝐬𝐤𝐨 𝟑𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐳ł.

Należy pamiętać, że umowy GE Money Bank S.A. są bardzo specyficzne, ponieważ zawierają w swojej treści „szczątkową” procedurę ustalania kursów odwołującą się do kursu średniego NBP. Do podważenia takiej umowy należy dobrać odpowiednią i nieszablonową argumentację. Poprzednie wyroki Kancelarii w sprawach umów GE Money Banku zapadły przed: SO w Szczecinie (wyrok z 16 czerwca 2021 r., I C 1127/20, wyrok z 16 lipca 2021 r., I C 385/20, wyrok z 18 sierpnia 2021 r., I C 301/20) oraz SO w Gdańsku (wyrok z 29 czerwca 2021 r., XV C 480/18).Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt I C 586/20, SSO Renata Tarnowska.Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.

2/ Getin Noble Bank S.A. Wyrok SO Warszawa z 21 września 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 21 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Noble Bank S.A. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie od 2018 r.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?

W tej konkretnej sprawie bank w 2008 r. udzielił kredytobiorcom kredytu w kwocie około 290 000 zł. Według stanu na marzec 2017 r., po wpłaceniu przez powodów do banku blisko 240.000 zł, bank wskazywał, że do zwrotu kredytobiorcom pozostaje jeszcze ponad 366.000 zł nie licząc dalszych odsetek umownych.𝐍𝐚 𝐭𝐚𝐤 𝐫𝐚𝐝𝐲𝐤𝐚𝐥𝐧𝐲 𝐰𝐳𝐫𝐨𝐬𝐭 𝐳𝐚𝐝ł𝐮𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐦𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐧𝐞𝐣 𝐬𝐩ł𝐚𝐭𝐲 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮 𝐰𝐩ł𝐲𝐰 𝐦𝐢𝐚ł𝐲 𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐲 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐫𝐨́𝐳̇𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐦𝐢𝐞̨𝐝𝐳𝐲 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦 𝐤𝐮𝐩𝐧𝐚 𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐳̇𝐲, 𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐨́𝐰𝐧𝐢𝐞𝐳̇ 𝐩𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐞𝐤 𝐮𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐨𝐩ł𝐚𝐭 𝐳𝐚 𝐚𝐧𝐞𝐤𝐬𝐲 𝐰 𝐭𝐫𝐲𝐛𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐰𝐲𝐳̇𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮.𝐖 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐮 𝐮𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐢𝐞𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮 𝐝ł𝐮𝐠 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐨́𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐚ł 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐜́.

Należy pamiętać, że postanowienia umowy kredytu pozwalające bankowi na „dopisywanie” kwot ubezpieczeń i innych opłat do salda kredytu, a następnie naliczanie od podwyższonego salda dodatkowych odsetek, mogą zostać uznane za postanowienia abuzywne.Podobne postanowienia stosował nie tylko Getin Noble Bank, ale również GE Money Bank.W prowadzonych przez nas sprawach kwestionujemy nie tylko postanowienia odnoszące się do indeksacji kredytu, ale również inne postanowienia, które mogą zostać uznane za abuzywne, w tym również postanowienia dotyczące kapitalizacji opłat ubezpieczeniowych oraz opłat za zawierane aneksy.Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski jako pełnomocnik z urzędu.

Na sali sądowej stronę powodową reprezentowała również adwokat Martyna Balcerowicz-Dejko.Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt XXV C 1091/18, SSR del. Adam Mitkiewicz.

3/ ING Bank Śląski S.A. Wyrok SO w Katowicach z 14 września 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 14 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z 𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐒́𝐥𝐚̨𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐒.𝐀.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?

Według stanu na luty 2020 r. bank wskazywał, że kredytobiorcy do spłaty kredytu pozostaje kwota około 380.000 zł. Kredyt został udzielony w 2008 r. na kwotę około 340.000 zł, a zatem po 12 latach spłaty, kwota do spłaty miała być zdaniem banku wyższa od pierwotnie udzielonej kwoty kredytu.W tej sprawie do „dopłacenia” do kwoty kapitału kredytu pozostaje obecnie jeszcze około 20 000 zł. Mając na uwadze to, że bank najprawdopodobniej złoży apelację, po wyroku sądu II instancji kredytobiorca będzie już rozliczony z bankiem. 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐚 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐧𝐢𝐞𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮 𝐳𝐚𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢 𝐰𝐢𝐞̨𝐜 𝐤𝐰𝐨𝐭𝐞̨ 𝐛𝐥𝐢𝐬𝐤𝐨 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐳ł.Pozew został złożony w kwietniu 2020 r., więc postepowanie w I instancji trwało 1,5 roku.Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny z dnia 14 września 2021 r., sygn. akt II C 362/20, SSO Izabella KnychSprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski oraz radca prawny Piotr Pawlak wraz z zespołem prawników kancelarii.

4/ mBank S.A. Wyrok SO w Warszawie z 23 września 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 23 września 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez kredytobiorców z mBank S.A. w 2006 r. (stary portfel) oraz zasądził dochodzone przez kredytobiorców kwoty wpłaconych rat, prowizji za udzielenie kredytu, prowizji za ubezpieczenie kredytu, a także składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd zasądził dodatkowo na rzecz kredytobiorców odsetki za opóźnienie od 2017 roku.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?

Kredyt został udzielony w 2006 r. w kwocie ponad 150.000 zł. Przez 15 lat spłaty kredytobiorcy wpłacili do banku kwotę znacznie przewyższającą wypłacony kapitał, a pomimo tego bank twierdził, że do zapłaty w czerwcu 2021 r. pozostaje jeszcze kwota około blisko 160.000 zł. Obecnie, w przypadku uznania umowy za nieważną, kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot wszystkich wpłaconych kwot, a bank, w najlepszym przypadku, może mieć nadzieję na zwrot wypłaconego kapitału kredytu. Nie jest to jednak pewne – postępowanie w tej sprawie trwało 4 lata i naszym zdaniem roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu mogło ulec przedawnieniu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt XXVIII C 2093/21, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha.Sprawę prowadzą radca prawny Piotr Pląska i radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.