Prawomocna wygrana kredytobiorców z mBank S.A. Umowa kredytu nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i uwzględnił powództwo w całości ustalając, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązanego z CHF jest nieważna. Sąd Apelacyjny zasądził również od pozwanej na rzecz powodów wszystkie dochodzone w pozwie świadczenia. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.

𝐉𝐚𝐤𝐢𝐞 𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬́𝐜𝐢 𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐨𝐦𝐨𝐜𝐧𝐲 𝐰𝐲𝐫𝐨𝐤 𝐰 𝐭𝐞𝐣 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞?

Zdaniem banku dług kredytobiorców wynosi obecnie blisko 1.100.000 zł. Tymczasem w powodu prawomocnie stwierdzonej nieważności umowy kredytu do zapłaty na rzecz banku pozostaje jedynie różnica między wzajemnymi świadczeniami, czyli kwota około 350.000 zł. Prawomocny wyrok „zmiejsza” więc dług aż o 750.000 zł.

𝐃𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐒𝐚̨𝐝 𝐀𝐩𝐞𝐥𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲 𝐳𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢ł 𝐰𝐲𝐫𝐨𝐤 𝐧𝐚 𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬́𝐜́ 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐨́𝐰?

Sąd Apelacyjny dostrzegł, że zawarta między stronami umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie prowadzi do nieważności umowy kredytu.Umowa pozbawiona klauzul przeliczeniowych nie może być uzupełniona w żaden sposób. Tzw. „odfrankowienie” umowy zdaniem sądu również jest niedopuszczalne, ponieważ doszłoby w ten sposób do zmiany charakteru głównego przedmiotu umowy.To w jaki sposób bank wykonywał umowę pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, nie ma więc znaczenia czy bank stosował kursy „rynkowe”. Bez znaczenia dla oceny abuzywności jest również zawarcie aneksu „antyspreadowego”.Sąd Apelacyjny uznał również, iż powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu, po to aby ostatecznie przesądzić o treści wzajemnych obowiązków, a także w celu doprowadzenia do wykreślenia hipoteki zabezpieczającej nieistniejącą wierzytelność.

𝐃𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐫𝐨𝐤 𝐬𝐚̨𝐝𝐮 𝐈 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐣𝐢 𝐛𝐲ł 𝐧𝐢𝐞𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐧𝐲?

Sąd Apelacyjny całkowicie odmiennie niż zrobił to sąd I instancji, ocenił treść umowy zawartej między stronami. Wystarczy powiedzieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości ponieważ doszedł do wniosku, że zawarta między stronami umowa – zarówno w zakresie klauzul przeliczeniowych, jak i w zakresie odnoszącym się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – jest w pełni zgodna z prawem i nie zawiera żadnych niedozwolonych postanowień umownych. Zainteresowanych odsyłam tutaj do uzasadnienia tego całkowicie błędnego wyroku:http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/…/154505000000603…

Pomimo tego, że sprawa toczy się od 5 lat, a powodowie od samego początku domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu, Sąd Apelacyjny uznał, że do tzw. trwałej bezskuteczności umowy doszło dopiero z chwilą, gdy powodowie podczas rozprawy apelacyjnej złożyli pisemne oświadczenie o tym, że są świadomi skutków nieważności umowy kredytu. Z tego powodu, a także z uwagi na podniesiony przez pozwany bank zarzut zatrzymania, Sąd Apelacyjny nie zasądził na rzecz powodów odsetek od kwot, których zapłaty powodowie domagają się już od 5 lat.

𝐃𝐚𝐥𝐬𝐳𝐞 𝐤𝐫𝐨𝐤𝐢 𝐰 𝐭𝐞𝐣 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐞:

Złożymy wniosek o wykonanie prawomocnego wyroku przez wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki i wykreślenie z BIK wszelkich wpisów dot. nieistniejącej wierzytelności z tytułu umowy kredytu.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z całym zespołem prawników kancelarii. Wyrok z 15.10.2021 roku, sygnatura akt V ACa 689/18, SSA Ewa Kaniok.