Kłopoty Getin Noble Banku – rekomendacja dla kredytobiorców

Przedstawiam rekomendację kancelarii dotyczącą przede wszystkim sytuacji kredytobiorców, którzy zawarli umowy Kredytów z Getin Noble Bankiem S.A.

Tekst został opublikowany 3 maja 2022 roku. Pełną odpowiedzialność za ten tekst ponosi jego autor, radca prawny Radosław Górski.

To już kolejny tekst dotyczący sytuacji finansowej Getin Noble Banku.

Tekst został zaktualizowany i opublikowany ponownie, ponieważ uważam, że potencjalni wierzyciele banku: deponenci, akcjonariusze, kredytobiorcy czy obligatariusze mają prawo do pełnej informacji o kondycji finansowej Getin Noble Banku S.A., aby na tej podstawie odpowiednio wcześniej podjąć decyzje dotyczące zabezpieczenia swoich interesów.

Tak zwani “frankowicze” po wygranym procesie sądowym i ustaleniu nieważności umowy kredytu również mogą stać się wierzycielami Getin Noble Banku S.A. – dotyczy to zwłaszcza tych kredytobiorców, którzy spłacili już przynajmniej kwotę kapitału kredytu udzielonego w PLN – w razie wygrania procesu sądowego najprawdopodobniej przysługiwało im będzie wobec banku roszczenie o zwrot dokonanych nadpłat.

W razie bankructwa/restrukturyzacji banku osoby te mogą nigdy nie odzyskać swoich pieniędzy.

Wyroki, z których wynika nieważność umów takich kredytów, zapadają w polskich sądach coraz częściej. Nie jest to jedynie opinia autora tekstu – taki stan rzeczy potwierdza prezes Getin Noble Bank S.A.:

Getin Noble Bank przegrywa większość spraw sądowych (kliknij)

Należy pamiętać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie ogłoszenia upadłości banku nie chroni w sposób nieograniczony oszczędności ulokowanych na rachunkach bankowych i nie zabezpiecza roszczeń o zwrot nadpłat dokonanych na rzecz kredytów albo pożyczek, ani też roszczeń obligatariuszy czy akcjonariuszy banku.

Istnieją podstawy aby stwierdzić, że sytuacja finansowa Getin Noble Banku S.A. obecnie pogorszyła się. Za takim wnioskiem przemawia chociażby:

W związku z rosnącą liczbą procesów tzw. „frankowiczów” i korzystną linią orzeczniczą w tych sprawach, a także szeregiem innych problemów Getin Noble Banku S.A. i jego większościowego akcjonariusza – zdaniem autora – występuje uzasadniona obawa, że sytuacja banku ulegać będzie pogorszeniu.

Jest więc możliwe, że już w niedalekiej przyszłości Getin Noble Bank S.A. – o ile nie zostanie ogłoszona jego upadłość – może zostać przejęty przez inny bank w trybie przymusowej restrukturyzacji. Z takiego ryzyka muszą zdawać sobie sprawę wszyscy potencjalni wierzyciele banku.

Jeżeli do takiego przejęcia dojdzie, to może również zdarzyć się tak, że w wyniku tej procedury nastąpi przejęcie jedynie wybranych zobowiązań banku, na przykład z wyłączeniem wierzytelności kredytobiorców związanych z kredytami i pożyczkami powiązanymi z CHF lub wierzytelności obligatariuszy. Taki przebieg zdarzeń może oznaczać co najmniej poważne trudności z windykacją wierzytelności.

Należy pamiętać, że do podobnego wyłączenia niektórych wierzytelności doszło w przypadku przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.

https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-idea-bank-s-a/

Należy jednak równocześnie podkreślić, że Getin Noble Bank uważa, że nie dojdzie do upadłości ani restrukturyzacji banku, a nowy plan naprawczy spowoduje poprawę jego sytuacji finansowej.

https://www.money.pl/gielda/getin-noble-bank-komentuje-raport-wierzy-w-nowy-plan-naprawy-6763499907308320a.html

Autor niniejszego tekstu również nie przesądza w żaden sposób o tym, że dojdzie do upadłości albo do restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Rekomendacja dla kredytobiorców

Przede wszystkim podtrzymuję wszystkie wnioski i porady przedstawione w opracowaniu dotyczącym sytuacji finansowej Getin Noble Banku, które powstało według danych na kwiecień 2021 roku.

Moja rekomendacja z uwzględnieniem zgłoszonych niżej uwag, nie zmieniła się.

Opracowanie dotyczące Getin Noble Banku zawiera “klikalny” spis treści który usprawnia nawigację i odnalezienie poszukiwanych treści. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury tego opracowania.

W treści tego opracowania umieściłem również odpowiedź banku na mój tekst i całą korespondencję stron, po to aby każdy zainteresowany mógł poznać również stanowisko banku w sprawie tego opracowania i samodzielnie ocenić czy z perspektywy czasu argumenty banku są przekonywujące.
W opublikowanych pismach banku bank ten zwraca uwagę na to, że jego zdaniem wnioski wynikającego z tego opracowania są błędne, powołując się na argumenty przemawiające za tym, że sytuacja banku jest dobra i poprawia się.

Ważne zastrzeżenie

Po roku od opublikowania opracowania ogłoszona została uchwała Sądu Najwyższego, z której wynika, że realne szanse na ustalenie nieważności umowy kredytu mają również przedsiębiorcy. O ile więc korzystne dla kredytobiorców wyroki w indywidualnych sprawach dotyczą obecnie przede wszystkim konsumentów, to wobec treści tej uchwały szanse na korzystne orzeczenie mają również kredytobiorcy – przedsiębiorcy.

Więcej informacji o tej uchwale znajdą Państwo tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/umowy-kredytow-zawartych–przedsiebiorcow-rowniez-moga-okazac-sie-niewazne-uchwala-sadu-najwyzszego-z-28-kwietnia-2022-roku/

Poniżej publikuję najważniejsze rekomendacje dla kredytobiorców wynikające z tego opracowania

Jakie kroki prawne mogą podjąć kredytobiorcy będący stroną umowy kredytu z Getin Noble Bankiem S.A.?

Ci spośród kredytobiorców –których wiążą z Getin Noble Bankiem umowy kredytów i pożyczek powiązanych kursami walut obcych, powinni już teraz rozważyć podjęcie odpowiednich kroków prawnych, takich jak:

  • pozwanie banku o ustalenie nieważności umowy kredytu
  • złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu z powołaniem się na aktualną sytuacje finansową banku
  • ewentualnie zaprzestanie spłaty kredytu jeśli tylko kapitał kredytu został już spłacony. 

Decyzja w tym zakresie poprzedzona być jednak musi pogłębioną analizą prawną konkretnej umowy i okoliczności jej zawarcia i musi być również uświadomiona co do skutków.

 Uprawnionym jest wniosek, oparty o statystyki spraw sądowych i treści uchwał Sądu Najwyższego, że obecnie “frankowicze” – konsumenci, którzy decydują się na proces z Getin Noble Bankiem z reguły wygrywają swoje procesy doprowadzając do ustalenia nieważności umów kredytów. Na podobne orzeczenia mają również szansę kredytobiorcy będący przedsiębiorcami wobec treści wskazanej wyżej uchwały SN.

Jest również realna szansa, że sądy w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. udzielą kredytobiorcom zabezpieczeń poprzez wstrzymanie spłat kredytów albo pożyczek. O ile bowiem obecnie w skali kraju takich prawomocnych postanowień jest niewiele, to jednak wobec opisanych wyżej okoliczności, jeżeli tylko zostaną należycie przedstawione sądowi, postanowienia o zabezpieczeniu zdaniem autora niniejszego opracowania powinny być wydawane częściej.

Postanowienia o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty kredytu dotyczą obecnie tych spośród kredytobiorców którzy między innymi:

  • zawarli z bankiem konsumenckie umowy kredytów/pożyczek powiązanych z kursem walut obcych;
  • na dzień złożenia wniosku o zabezpieczenie spłacili już kapitał kredytu/pożyczki.

Uwaga: wobec treści uchwały SN z 28 kwietnia 2022 roku w sprawie III CZP 40/22 realne szanse na wygranie procesu z bankiem mają również przedsiębiorcy, jednak postanowienia o wstrzymaniu spłat kredytów dotyczą obecnie wyłącznie konsumentów.

Więcej informacji o tej uchwale znajdą Państwo tutaj:

https://gorski-radcaprawny.pl/blog/umowy-kredytow-zawartych-przez-przedsiebiorcow-rowniez-moga-okazac-sie-niewazne-uchwala-sadu-najwyzszego-z-28-kwietnia-2022-roku/

Co się stanie, gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt? Działania windykacyjne banków i szanse kredytobiorcy w procesie sądowym

Prawdopodobną konsekwencją zaprzestania spłat kredytów/pożyczek, o ile sąd nie udzieli zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytów/pożyczek będzie nie tylko wypowiedzenie umów, ale również skierowanie przez bank przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy pozwu o zapłatę. W takiej sytuacji bank najprawdopodobniej wypowie Państwu umowę, przeliczy wartość zobowiązania według aktualnego na chwilę wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki własnego (zazwyczaj dowolnie ustalonego) kursu waluty obcej, a następnie ewentualnie pozwie kredytobiorców/pożyczkobiorców.

Przy założeniu, że w Państwa sprawie spełnione są między innymi następujące warunki:

1/ kredytobiorca/pożyczkobiorca zawarł umowę powiązaną z CHF/JPY/EURO/USD/GBP – taką jak kredyt indeksowany lub denominowany;

2/ kredyt miał cel konsumencki (ale podkreślam jeszcze raz – obecnie również kredytobiorcy – przedsiębiorcy wobec treści wspomnianej wyżej uchwały SN mają szanse na wygranie procesu)

3/ w procesie sądowym z powództwa banku kredytobiorca będzie w sposób należyty zgłaszał wszystkie twierdzenia, zarzuty i wnioski;

– wobec treści znacznej większości korzystnych nieprawomocnych i prawomocnych wyroków zapadających w apelacji warszawskiej, a także w innych sądach (z obserwacji autora niniejszej publikacji wynika, iż obecnie sądy w wielu sprawach zastanawiają się raczej już tylko nad konsekwencjami nieważności umów kredytów);

– i przy założeniu, że Państwa umowa kredytu/pożyczki zawiera typowe wady świadczące o nieważności umowy:

z uwagi na wadliwość większości umów pożyczek i kredytów powiązanych z walutą obcą, istnieje realna podstawa, aby w procesie którego stroną jest Getin Noble Bank S.A. oczekiwać uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Obecnie najprawdopodobniej po spełnieniu powyższych warunków powództwo banku zostanie więc oddalone co najmniej w części, jeżeli nie w całości.

Jeżeli więc sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu, to najprawdopodobniej w najlepszym dla banku założeniu bank uzyska wyrok nakazujący zapłacić kredytobiorcy jedynie kwotę stanowiącą różnicę między kwotą kredytu udzielonego w PLN, a sumą wszystkich dotychczasowych wpłat kredytobiorcy na rzecz banku, dokonanych w wykonaniu nieważnej umowy.

Takie wyroki zapadają wobec konsumentów, a wobec treści wskazanej wyżej uchwały SN podobne orzeczenia mogą zapadać również w sprawach przedsiębiorców.

Autor opracowania opiera się na statystyce wynikającej zarówno ze znanych mu wyroków w podobnych sprawach, jak i w sprawach, w których reprezentuje on kredytobiorców.

W sytuacji, gdy to Getin Noble Bank S.A. pozywa kredytobiorcę, a umowa dotyczy kredytu powiązanego z walutą obcą w prowadzonych przez autora opracowania sprawach:

  • zapadło już szereg prawomocnych wyroków korzystnych dla konsumentów;
  • kredytobiorcy którzy zostali uznani za konsumentów nie przegrali prawomocnie żadnej ze spraw;
  • z wyjątkiem kilku wyroków zapadłych jeszcze w czasie, kiedy linia orzecznicza dla kredytobiorców nie przedstawiała się tak, jak obecnie, nie przegraliśmy nawet tylko nieprawomocnie żadnej ze spraw z powództwa banku (a prowadzimy sprawy sądowe tego rodzaju od 2014 roku).
  • Obecnie wszystkie nasze niekorzystne wyroki I instancji, w których kredytobiorcy zostali uznani za konsumentów, zostały albo zmienione na wyroki korzystne dla kredytobiorców albo uchylone.

Informację o niektórych naszych wyrokach publikujemy na https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/

W korzystnej sytuacji znajdują się szczególnie ci spośród kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy pozwali bank jako pierwsi. Najprawdopodobniej bowiem postępowanie sądowe z powództwa banku zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w opisanym wyżej opracowaniu.

radca prawny Radosław Górski