Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego frankowiczów

Uwaga: jest już możliwość przystąpienia do pozwu grupowego frankowiczów!

Dzisiaj, 4 czerwca 2024 roku, sąd opublikował w mediach w całej Polsce ogłoszenie o wszczęciu postepowania grupowego „frankowiczów”.

Tego samego dnia ogłoszenie publikuje również pełnomocnik grupy, radca prawny Radosław Górski.

Wszystkich „frankowiczów” zainteresowanych przystąpieniem do postępowania grupowego zapraszamy do kontaktu z kancelarią: pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

Więcej informacji o tym postępowaniu na stronie zjednoczenikredytobiorcy.pl

Termin na zgłoszenie do postępowania grupowego upłynie 4 września 2024 roku.

Poniżej treść ogłoszenia Sądu Okręgowego:

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydziałem Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe, w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 Nr 7, poz. 44) z powództwa Barbary Husiew przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie i pozwanemu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, w sprawie o sygnaturze akt XXV C 2239/20. Reprezentant grupy Barbara Husiew wniosła pozew o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych wobec powódki i członków grupy (wymienionych w zał. 2 do pozwu na k. 130 – 485 a.s pt. Lista członków grupy według stanu na dzień złożenia pozwu) za szkodę, w tym krzywdę, w związku z zawarciem przez członków grupy umów kredytów lub pożyczek objętych ryzykiem walutowym, to jest zawierających klauzule przeliczeniowe, na podstawie których kwota kapitału lub kwota pozostała do zapłaty wyrażona w walucie polski złoty uzależniona jest od kwoty waluty obcej. Ponadto, powód wniósł o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania, według norm przepisanych. Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesłania go do reprezentanta grupy na adres do doręczeń: Kancelaria Prawna Radosława Górskiego i Wspólnicy s.k., ul. Karolkowa 28 a/6, 01-207 Warszawa. Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Barbarę Husiew oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika r.pr. Radosława Górskiego. Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy”.