Seria porażek banków w sprawach o waloryzację oraz o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Czy banki poniosą spektakularną porażkę w tysiącach podobnych procesów sądowych?

Uzyskaliśmy pięć wyroków z których wynika, że bankom nie przysługuje prawo do sądowej waloryzacji wypłaconego kapitału ani wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy przekazanych konsumentowi.

Możemy już mówić o serii porażek banków w podobnych sprawach – to tylko część naszych wyroków dotyczących roszczeń banków z tytułu waloryzacji i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.


🇵🇱🇪🇺 Za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanego 15 czerwca 2023 roku w sprawie Arkadiusz Szcześniak c/a Bank Millennium (C-520/21) konsumenci w Polsce uzyskali realną ochronę przed roszczeniami banków.

W świetle tego wyroku jest jasne, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu poza zwrotem kapitału kredytu oraz ewentualnymi odsetkami liczonymi od wezwania do zwrotu kapitału, bankom nie należy się nic więcej. O żadnych dodatkowych świadczeniach na rzecz banków nie może być mowy.

Mamy swój wkład w ten wyrok – to nasza kancelaria reprezentowała konsumenta w sporze z bankiem przed TSUE.


Czy banki poniosą spektakularną porażkę w tysiącach podobnych procesów?

Wydarzenia z sal sądowych na terenie całego kraju powodują, że taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny, ponieważ podobnych wyroków jest już coraz więcej. Naszym zdaniem konsumenci nie powinni obawiać się pozwów banków o waloryzację.


Jakich spraw dotyczyły pozwy banków?


1/ W każdym przypadku banki pozwały kredytobiorców o zapłatę twierdząc, że w związku z nieważnością umowy kredytu mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu lub do sądowej waloryzacji kwoty wypłaconego kapitału.

2/ Za każdym razem sądy stwierdziły, że poza zwrotem kapitału kredytu wraz z odsetkami liczonymi od wezwania, bankom nie przysługują żadne inne dochodzone przez nich roszczenia.

3/ Rozliczeniu z bankiem podlegał jedynie kapitał wypłaconego kredytu, ale w każdym przypadku zgłoszone przez nas zarzuty potrącenia wpłat kredytobiorców w całości albo przynajmniej w przeważającej części umorzyły roszczenia banków z tego tytułu. W efekcie banki przegrały swoje sprawy sądowe.

Poniżej informacje o wyrokach:


1/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 176/23, z dnia 29.09.2023 r. (BPH S.A.)

 • Bank pozwał o ponad 140.000 zł z tytułu sądowej waloryzacji świadczenia oraz o 81.000 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.
 • Powództwo banku o wynagrodzenie oraz o sądową waloryzację świadczeń zostało oddalone w całości.

Z uzasadnienia wyroku: „Sąd miał na uwadze, że w powołanym wyżej wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, na brak możliwości po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu domagania się przez bank roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. Wprawdzie TSUE niewskazał jednoznacznie na waloryzacją ale odpowiadał na pytanie Sadu odnoszące się również do waloryzacji sądowej. Posłużenie się w przywołanym orzeczeniu przez TSUE pojęciem „rekompensata” , w ocenie Sądu wskazuje jednak na brak możliwości domagania się wszelkich roszczeń poza wyżej wskazanymi. Pojęcie rekompensata oznacza zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś, zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat lub doznanych krzywd. Waloryzacja sądowa ma na celu niewątpliwie przywrócenie rzeczywistej wartości długu a tym samym mieści się w pojęciu rekompensaty.”


2/ Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 lipca 2023 roku, sygnatura akt II C 30/22 (mBank S.A.)

 • Bank pozwał o zapłatę o około 60.000 zł z tytułu waloryzacji sądowej oraz dodatkowo o podobną kwotę z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
 • Powództwo zostało oddalone w całości.

Z uzasadnienia wyroku: „W ocenie Sądu również ewentualnej waloryzacji sądowej sprzeciwiałyby się zapisy Dyrektywy 93/13. Jak wskazał TSUE w powołanym już wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) zapisy Dyrektywy „stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty”. W ocenie Sądu nie dotyczy to więc jedynie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale wszystkich innych świadczeń poza wartością nominalną kwoty wynikającej z umowy kredytu.”

3/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 183/23, z dnia 24 listopada 2023 r. (BPH SA.)

 • Bank pozwał o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu (pozew w tym zakresie dotyczył około 100.000 zł).
 • Powództwo zostało oddalone w całości.


Zdaniem sądu bankom nie należy się żadne wynagrodzenie ani waloryzacja sądowa. Bank w świetle C-520/21 nie ma innych roszczeń niż tylko zwrot kapitału kredytu. Kapitał został zaś rozliczony w drodze potrącenia.


4/ Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 marca 2023 roku, sygn. Akt I C 3960/22 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

 • Bank pozwał o zapłatę około 430.000 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu i około 395.000 zł tytułem waloryzacji sądowej.
 • Powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Sąd w obszernym uzasadnieniu stwierdził, że roszczeniom o waloryzację i o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu stoi na przeszkodzie prawo UE, przedstawiając w tym zakresie obszerną analizę prawa unijnego. Co ciekawe wyrok ten został wydany jeszcze przed wyrokiem TSUE w sprawie C-520/21.

5/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 30 października 2023 roku, sygnatura akt I C 119/22 w sprawie Deutsche Bank Polska

 • Deutsche Bank Polska pozwał o zapłatę około 620.000 złotych.
 • Wyrok sądu: bankowi należy się jedynie 901 złotych.
 • Deutsche Bank domagał się od naszych klientów zapłaty następujących należności:
  zwrot kapitału wypłaconego kredytu – około 350.000 zł;
  wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu – ponad 140.000 zł;
  sądowa waloryzacja kapitału kredytu – około 130.000 zł.

Sąd w Szczecinie uznał, że:
Bank nie ma roszczenia o zwrot kapitału kredytu
bank nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu;
bank nie ma prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu.

Wyroki nie są prawomocne.
Wszystkie opisane wyżej sprawy prowadzi Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy sp.k.