Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2020 roku, po rozpoznaniu apelacji pozwanych kredytobiorców, zmienił niekorzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kredytu powiązanego z CHF, na podstawie którego byli oni zobowiązani do zapłaty na rzecz banku kwoty bliskiej 700.000 zł.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że oddalił powództwo banku w całości. Wobec tego prawomocnie i korzystnie dla konsumentów zakończył się proces sądowy, który rozpoczął się jeszcze w 2016 roku. Wartość długu kredytobiorców, którą bank wyliczył na kwotę bliską 700.000 zł i której zapłaty domagał się w procesie sądowym, w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego obecnie wynosi 0 zł. Oznacza to, że zdaniem Sądu bank nie ma wobec konsumentów roszczeń, których dochodził pozwem.

Apelacja pozwanych konsumentów dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który w całości uwzględnił powództwo banku oparte o umowę kredytu powiązanego z walutą CHF. Wyrok Sądu Okręgowego w całości uwzględniał powództwo banku, zaś w jego uzasadnieniu Sąd Okręgowy przedstawił specyficzną i zupełnie oderwaną od aktualnej linii orzeczniczej interpretację skutków abuzywnosci postanowień umownych.

W sprawie tej pełnomocnikami z urzędu pozwanych konsumentów byli r.pr. Radosław Górski i adw. Piotr Barcz. W sprawie występował również m.in. r.pr. Dominik Boruta (jako substytut r.pr. Radosława Górskiego).