Zanieczyszczone powietrze może naruszać takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność, czy prywatność – uchwała Sądu Najwyższego, III CZP 27/20

„W tej sprawie najistotniejsze jest to, co przed nami” – takimi słowami posłużył się sędzia w ostatnich słowach wypowiedzianych w ramach ustnych motywów uchwały w sprawie III CZP 27/20. Z powodu niewłaściwie sformułowanego pytania prawnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Najwyższy nie mógł rozstrzygnąć wszystkich związanych z zagadnieniem kwestii.

Problem związany z uchwałą polega bowiem na tym, że Sąd Najwyższy był związany źle sformułowanym pytaniem Sądu Okręgowego w Gliwicach, co podczas uzasadnienia zostało bardzo wyraźnie podkreślone.
W mediach błyskawicznie pojawiła się  informacja o podjętej przez SN uchwale, której motywy są rzekomo negatywne dla wszystkich zainteresowanych tematyką jakości powietrza. W mojej opinii jest zupełnie odwrotnie.

Z uchwały tej wynika co prawda, że prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie jest dobrem osobistym, ale jednocześnie wynika z niej w sposób jasny, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może naruszać takie dobra osobiste jak zdrowie, prywatność, czy wolność.

Warto wskazać, że we wszystkich wyrokach sądów w Warszawie wydanych w ramach akcji #pozywamsmog sądy na ogół stwierdzały, że w wyniku występującego w Polsce zanieczyszczenia powietrza naruszane były takie dobra osobiste, jak właśnie wolność, zdrowie, czy prywatność. Sądy dochodziły w tych sprawach do przekonania, że w przypadku powodów doszło do naruszenia dóbr osobistych jakimi są zdrowie (nie poprzez uszczerbek na zdrowiu, a tylko poprzez naruszenie bezpieczeństwa zdrowia powodujące lęk o stan zdrowia) i prawo do poszanowania miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/oddychanie-smogiem-moze-naruszac-dobra-osobiste-uchwala-sn-o,508601.html