Orzecznictwo sądów w Szczecinie w sprawie kredytów “CHF” – przed nami szansa na przełomowy wyrok sądu apelacyjnego?

19 listopada 2020 roku, o ile epidemia nie pokrzyżuje planów sądu, w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie ogłoszony zostanie wyrok rozstrzygający apelacje obu stron od z zasady korzystnego i przełomowego dla konsumentów wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o ustalenie i zapłatę z powództwa konsumenta przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Ewentualny prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, o ile okaże się korzystny dla kredytobiorców, ma szanse ukształtować linię orzeczniczą sądów w apelacji szczecińskiej i udzielić odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

1/ czy umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna, a jeśli tak to z jakich powodów?

2/ czy też może, wzorem niektórych aktualnych wyroków z apelacji wrocławskiej, Sąd Apelacyjny w Szczecinie ostatecznie zdecyduje się na uzupełnianie umowy kredytu na przykład kursami średnimi NBP (o tych naszym zdaniem bezprawnych praktykach niektórych sędziów w apelacji wrocławskiej napisaliśmy TUTAJ)

3/ czy w związku z nieważnością umowy kredytu kredytobiorca ma roszczenie o zwrot dokonanych wpłat na rzecz tego kredytu, pomimo że saldo kredytu nie zostało jeszcze spłacone?

Będzie to, zgodnie z naszą wiedzą, pierwszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dotyczący powództwa o zapłatę i ustalenie, po wyroku TSUE w sprawie Dziubak (sygn. C-260/18 z dnia 03.10.2019 r.).

Czego dotyczył wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie?

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał umowę kredytu „denominowanego” w walucie frank szwajcarski za nieważną z trzech powodów, z których każdy jest wystarczającą podstawą do ustalenia nieważności umowy kredytu:

– z uwagi na sprzeczność umowy kredytu z naturą stosunku zobowiązaniowego i zasadą równości stron umowy;

– z uwagi na abuzywność postanowień umownych odnoszących się do indeksacji kredytu;

– z uwagi na niedopełnienie przez pozwany bank obowiązków informacyjnych względem klienta.

Sprawa sądowa dotyczy umowy kredytu o nazwie „umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM”. Pozwanym jest Santander Bank Polska S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A.).

Zdaniem Sądu Okręgowego w Szczecinie, bank narzucił konsumentowi umowę pozwalającą bankowi na dowolne i nieweryfikowalne ustalanie wartości zobowiązań kredytobiorcy wykorzystując w ten sposób swoją uprzywilejowaną wobec kredytobiorcy pozycję, a taki stan rzecz sprzeczny jest z naturą stosunku zobowiązaniowego i łamie zasadę równości stron, co czyni zawartą umowę kredytu nieważną w całości.

Zdaniem Sądu Okręgowego umowa kredytu jest również nieważna z uwagi na występowanie w niej postanowień, które rażąco naruszają interesy konsumenta i pozostają w sprzeczności z tzw. dobrymi obyczajami. Umowa zawiera bowiem niejasne zasady ustalania wartości zobowiązania kredytobiorcy.

Sąd Okręgowy zwrócił również uwagę na to, że bank w sposób niewystarczający informował o ryzyku związanym z kredytem powiązanym z CHF, w szczególności zupełnie nie informował kredytobiorcy o skali potencjalnego ryzyka, jakie związane było z zawarciem takiej umowy. Umowa kredytu nie zawierała informacji o rzeczywistych do przewidzenia kosztach kredytu. Sąd wskazał, że zgodnie z orzecznictwem TSUE, informacje dla klienta winny być jasne i precyzyjne.

Wyrok został wydany 4 lutego 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział I Cywilny, w składzie SSO Renata Tarnowska. Sygnatura akt I C 971/16. Z uwagi na bardzo wysoką jakość merytoryczną uzasadnienia tego wyroku wyrok ten traktujemy jako przełomowy.

Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu w całości, ale nie zasądził na rzecz konsumenta zwrotu żadnych wpłat z uwagi na to, że konsument nie spłacił jeszcze kapitału kredytu.

W tym zakresie złożyliśmy apelację od wyroku. Wyrok ten został również zaskarżony przez pozwany bank, który nie zgadza się na ustalenie nieważności umowy kredytu i oczekuje uzupełnienia umowy, w miejsce abuzywnych postanowień umownych, kursami średnimi NBP, powołując się na niektóre wyroki apelacji wrocławskiej.

O wyroku tym pisaliśmy tutaj:

Temu wyrokowi poświęcony został również nasz vlog:

Analiza uzasadnień wyroków uzyskanych przez nas w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi, wskazuje na to, że obecnie apelacja szczecińska orzeka zdecydowanie korzystnie dla kredytobiorców stwierdzając nieważność umów. Najważniejsze znaczenie będą jednak miały prawomocne wyroki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który najprawdopodobniej zostanie ogłoszony 19 listopada 2020 roku to nie jedyne wyroki uzyskane przez kancelarię w apelacji szczecińskiej w 2020 roku. W innych naszych sprawach sądy wydały m.in. opisane poniżej wyroki:

Prawomocny wyrok z 29 września 2020 r. Sąd Apelacyjnego w Szczecinie (sygn. I ACa 812/18) – Raiffeisen Bank International AG (dawn. EFG Eurobank Ergasias S.A.) – Sąd prawomocnie oddalił powództwo banku w całości ustalając, że zawarta między stronami umowa jest nieważna. Wartość długu kredytobiorców, którą bank wyliczył na kwotę bliską 700.000 zł i której zapłaty domagał się w procesie sądowym, w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego obecnie wynosi 0 zł. Bank w świetle wyroku Sądu nie ma więc roszczeń, których dochodził w pozwie (więcej o wyroku TUTAJ)

Wyrok z 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 1470/17) – Getin Noble Bank S.A. – sąd orzekł, iż umowa zawarta z Getin Noble Bank S.A. (kredyt powiązany  z CHF) zdaniem sądu jest nieważna i wobec tego na rzecz banku zasądzono tylko tyle ile wynika z rozliczenia wzajemnych świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób ze wskazanej w pozwie kwoty około 200.000 zł konsument według treści wyroku musi zwrócić jedynie około 45.000 zł, ponieważ tyle brakuje do spłaty kapitału kredytu (więcej o wyroku TUTAJ)

Wyrok z 29 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin 0 Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (III C 519/18) – mBank S.A. – sąd „odfrankowił” umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwajcarskiego (tym razem mBank S.A.) – wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym (więcej o wyroku TUTAJ).

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał w naszych sprawach
już dwa prawomocne postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitało odsetkowych. Pierwsze z  postanowień zostało wydane 17.06.2020 r., a drugie z nich zostało wydane 20.08.2020 r.

Zarówno z uzasadnień wskazanych wyroków jak i z postanowień sądów wynika wniosek, że apelacja szczecińska orzeka obecnie zgodnie z przepisami prawa uwzględniając orzecznictwo TSUE. Wszelkie wątpliwości, które mogą jeszcze pozostawać do rozstrzygnięcia ma szansę prawomocnie rozstrzygnąć Sąd Apelacyjny w wyroku, który najprawdopodobniej zostanie ogłoszony już  19  listopada 2020 roku.

19 listopada 2020 r. Sad Apelacyjny w Szczecinie ma więc szansę na ostateczne uksztaltowanie linii orzeczniczej sądów w Szczecinie, dotyczącej umów kredytów powiązanych z walutami obcymi.