Wygrana kredytobiorcy z Santander Bank Polska S.A. Umowa kredytu powiązanego z CHF zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z  5 listopada 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: IV C 2350/20 (SSO Monika Włodarczyk) uwzględnił powództwo konsumenta w całości i ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Dlaczego Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna?

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego i naruszenie granic swobody umów. Umowa kredytu pozwalała bowiem bankowi na dowolne i nieweryfikowalne przez kredytobiorcę ustalanie wartości jego zobowiązania w okresie kredytowania, a taka treść umowy jest niedopuszczalna.

Należy więc podkreślić, że wobec takiego uzasadnienia wyroku powództwo o ustalenie nieważności umowy byłoby uzasadnione również w razie, gdyby kredytobiorcą był przedsiębiorca, a nie konsument.

Sąd Okręgowy nie poprzestał jednak na tym, i stwierdził, że nawet gdyby umowa nie była nieważna z opisanych wyżej przyczyn, to i tak powództwo byłoby zasadne:

– kredytobiorcą był konsument, który oczekiwał ustalenia nieważności umowy;

– umowa zawiera abuzywne klauzule przeliczeniowe (sąd wspomniał o braku transparentności postanowień umownych z uwagi na nienależyte poinformowanie konsumenta o ryzyku walutowym, dowolność banku w ustalaniu kursów kupna i sprzedaży CHF i brak możliwości przewidzenia w oparciu o treść umowy tego w jaki sposób kursy będą wyznaczane oraz na jakiej podstawie będą zmieniane);

– abuzywność postanowień umownych dotyczy głównych świadczeń stron – ich wyeliminowanie musi prowadzić do upadku umowy.

Zdaniem Sądu Okręgowego próba wyeliminowania z postanowień umownych tylko części „skażonych abuzywnością” postanowień byłaby niedopuszczalną praktyką tzw. redukcji utrzymującej skuteczność. Nie ma również możliwości uzupełniania umowy na przykład poprzez odesłanie do kursów średnich NBP (a w dalszym ciągu nie jest to niestety oczywiste dla wszystkich sądów w Polsce).

Mamy więc kolejny korzystny wyrok, do końca roku o ile covid nie spowoduje opóźnień, będziemy mieli łącznie ponad 60 korzystnych wyroków dot. kredytów powiązanych z walutami obcymi. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.