Prawomocny wyrok sądu w Warszawie w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd prawomocnie ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązanego z CHF jest nieważna i na tej podstawie zasądził od pozwanego banku na rzecz konsumenta zwrot wszystkich dochodzonych przez niego wpłat.

Zasądzono wpłaty pomimo że kapitał kredytu nie został jeszcze spłacony. Apelacja mBank S.A. została oddalona w całości.

Sąd rozpoznający apelację pozwanego banku w całości podzielił stanowisko sądu I instancji w tej sprawie. Nie zgodził się również z zarzutem banku dotyczącym tego, że konsument nie ma prawa do zwrotu świadczeń dokonanych na rzecz banku, ponieważ nie zwrócił jeszcze bankowi kapitału kredytu.

Przypomnijmy najważniejsze informacje z uzasadnienia wyroku I instancji w tej sprawie:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał umowę kredytu waloryzowanego do CHF z 2007 roku (mBank S.A. i tzw. „nowy portfel”) za nieważną w całości i w związku z tym zasądził na rzecz konsumenta wszystkie dochodzone przez niego wpłaty.

Wyrok zapadł po zaledwie jednym posiedzeniu sądowym i zaledwie po 6 miesiącach od złożenia pozwu, a opinia biegłego nie była potrzebna. Sąd I instancji w uzasadnieniu zwrócił uwagę między innymi na zaniedbania banku w zakresie obowiązku informacyjnego i abuzywność postanowień umownych po czym oświadczył, że umowa jest nieważna.

Obowiązkiem banku jest obecnie wykonanie prawomocnego wyroku – w takiej sytuacji kolejnym naszym krokiem jest wezwanie do zapłaty i do wydania pisemnej zgody na wykreślenie hipoteki. Umowa kredytu zgodnie z uzasadnieniami obu wyroków nie istnieje.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXVII Cywilny Odwoławczy z 21.10.2020 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1707/19. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski, wspierany przez cały zespół kancelarii (i wyróżnić tutaj trzeba wsparcie aplikanta radcowskiego Piotra Pląski).