Wyrok z dnia 29.12.2020 roku – przegrywa Raiffeisen Bank International AG. Umowa kredytu powiązanego z CHF nieważna w całości.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2020 roku (sygnatura akt XXV C 3112/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił, że umowa kredytu hipotecznego powiązanego z CHF, zawarta z dawnym EFG Eurobank Ergasias S.A., jest nieważna.

W ten sposób powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości.


Wyrok ten, o ile zostanie utrzymany w II instancji, naszym zdaniem oznaczać będzie tyle, że W NAJLEPSZYM DLA BANKU PRZYPADKU dojdzie jedynie do zwrotu wzajemnych świadczeń – od kwoty kredytu wypłaconego w CHF odliczona zostanie suma wszystkich wpłat na rzecz banku. Przy ustalaniu wysokości ewentualnego długu nie będą zaś miały znaczenia kursy walut obcych, marże, oprocentowanie umowne.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, co oznacza że obecnie nie jest znana przyczyna takiego rozstrzygnięcia. Znamy jednak najnowsze wyroki SSO Pawła Dudy i wiemy w jaki sposób sędzia ten uzasadnił bardzo podobny wyrok przeciwko temu samemu bankowi.

Przypomnijmy:

w naszym wyroku z dnia 14 października 2020 roku (ten sam sędzia, ten sam bank i bardzo podobna umowa kredytu) Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że podstawowym elementem każdego zobowiązania umownego jest możliwość obiektywnego i dostatecznie dokładnego określenia świadczenia. Umowa będzie sprzeczna z naturą zobowiązania jako takiego, jeśli określenie świadczenia zostanie pozostawione woli wyłącznie jednej ze stron. W przypadku kredytu powiązanego z kursem waluty obcej Raiffeisen Bank International AG przewidział dla siebie umowne prawo do dowolnego ustalania wartości zobowiązania kredytobiorcy poprzez odesłanie do ustalanych przez siebie kursów. Postanowienia umowne, które przyznają bankowi takie uprawnienie, są nieważne. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Warszawie nieważność całej umowy kredytu. Zdaniem sądu strony nie zawarłyby bowiem umowy bez nieważnych postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu.

Więcej o tym wyroku TUTAJ.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski ze wsparciem całego zespołu prawników kancelarii.