W ciągu 8 dni uzyskaliśmy 7 wyroków prawomocnych i 3 wyroki nieprawomocne w sprawach kredytów „frankowych”.

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów.

Wyroki pochodzą głownie z sądów w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku. Jeden (specyficzny) wyrok pochodzi z Wrocławia.

Obliczona przez nas średnia korzyść każdego z klientów, wynikająca z nieważności umowy kredytu, to w przypadku opisanych niżej wyroków ponad 250.000 zł.Łącznie więc zobowiązania klientów wobec banków, których dotyczą opisane wyroki, zmniejszą się o ponad dwa miliony pięćset tysięcy złotych.

Mamy już znacznie ponad 700 korzystnych wyroków. Na naszej stronie internetowej opisaliśmy większość z nich (wciąż aktualizujemy dane na stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/ )

Poniżej informacje dotyczące tych wyroków:

1/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2023 roku, sygn. Akt VI ACa 175/22Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

2/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2023 r., sygnatura akt VI ACa 1369/22Przegrana Getin Noble Bank SANieważność umowy kredytu. Ponadto – co warte odnotowania – w sprawie tej sąd oddalił również wniosek banku o uchylenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty kredytu.

3/ Prawomocny (częściowo, co do ustalenia nieważności umowy kredytu) wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2023 r., sygn. akt I ACa 817/22 Przegrana Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.Sąd uznał umowę za nieważną, ale równocześnie uchylił do ponownego rozpoznania wyrok I instancji w zakresie zasądzenia świadczeń na rzecz konsumenta. Z uzasadnienia sądu wynika, że ten opowiada się za tzw teorią salda. W tym zakresie złożyliśmy już zażalenie do Sądu Najwyższego.

4/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 marca 2023 roku, sygnatura akt I ACa 864/22Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nieważność umowy kredytu

5/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2023 roku, sygnatura akt I ACa 763/22 Przegrana BPH S.A.Nieważność umowy kredytu.Warto podkreślić, że w tej sprawie wyrok sądu I instancji był niekorzystny – Sąd Apelacyjny uwzględnił naszą apelację i zmienił wyrok.Sąd podkreślił, że usunięcie jedynie części klauzuli z par. 17 umowy kredytu jest niedopuszczalne – byłaby to bowiem niedopuszczalna redukcja utrzymująca skuteczność, sprzeczna z celami dyrektywy 93/13/EWG.

6/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2023 r., sygn akt XXVIII C 2601/21Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG SA. Nieważność umowy kredytu

7/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2023 r., sygn. I ACa 1585/22.Przegrana mBank SA.Nieważność umowy kredytu i oddalenie zarzutu zatrzymania.Zdalniem sądu interesy pozwanego banku zaspokaja w tym przypadku wystarczająco potrącenie. Nie ma potrzeby gospodarczej aby korzystać z zarzutu zatrzymania, tym samym zarzut zatrzymania był sprzeczny z społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

8/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2023 r., sygnatura akt XXVIII C 10033/21Przegrana Raiffeisen Bank International AGNieważność umowy kredytu (również z uwagi na jej sprzeczność m.in. z prawem bankowym). Oddalenie zarzutu zatrzymania.O nieważności zadecydowały: brak określenia wysokości świadczeń stron, brak wskazania sposobu ustalania rat, brak informacji o kształtowaniu tabel kursowych, wyjście poza ustawową definicję umowy kredytu. Sąd uwzględniłby zarzut zatrzymania ale bank popełnił błędy ponieważ nie wykazał umocowania i nie złożył oświadczenia materialnoprawnego więc zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

9/ Prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2023 roku, sygnatura akt I ACa 897/22 Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

10/ Wyrok Sądu Okręgowego w warszawie z dnia 17 marca 2023 roku, sygnatura akt IV C 376/20Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Nieważność umowy kredytu